ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


09lp3åk1: TDA143 Programmerade system

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-03-12 - 2009-03-30
Antal svar: 60
Procent av deltagarna som svarat: 45%
Kontaktperson: Jamal Nasir»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

60 svarande

Högst 15 timmar»11 18%
Cirka 20 timmar»14 23%
Cirka 25 timmar»19 31%
Cirka 30 timmar»8 13%
Minst 35 timmar»8 13%

Genomsnitt: 2.8

- Erfarenhet sedan tidigare.» (Högst 15 timmar)
- Labarna krävde väldigt lång tid. Stor del av tiden kunde ibland gå åt till väntan för hjälp när man kört fast.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

60 svarande

0%»1 1%
25%»8 13%
50%»5 8%
75%»22 36%
100%»24 40%

Genomsnitt: 4

- Konsumerar för mycket tid att gå på föreläsningar, labbar och att läsa. Går inte ihop med andra kurser.» (0%)
- Föreläsningarna gav tyvärr inget ytterligare än exakt det som stod i PP!» (25%)
- Jag tyckte att det var jobbigt att lyssna på föreläsaren i denna kurs, men samtidigt var det lätt att själv tillgodogöra sig den kunskap som krävdes.» (25%)
- Enda anledningen till att jag inte gick på vissa av de senare programmeringsföreläsningarna var att utdelat material var så otroligt bra. Overhead bilderna täckte verklingen allt som gicks igenom under föreläsningarna.» (75%)
- Har sedan innan stora förkunskaper.» (75%)
- dålig föreläsare» (100%)
- var med på i stort sett alla föreläsningar» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

58 svarande

Jag har inte sett/läst målen»33 56%
Målen är svåra att förstå»4 6%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»10 17%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»11 18%

Genomsnitt: 1.98

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

34 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 2%
Ja, målen verkar rimliga»19 55%
Nej, målen är för högt ställda»14 41%

Genomsnitt: 2.38

- vet ej.» (?)
- Men ändå väldigt mycket nytt om man inte har programmerat innan» (Ja, målen verkar rimliga)
- Kunde eventuellt varit högre» (Ja, målen verkar rimliga)
- Denna kursen var allderless för svår och för att uppnå högt betyg var förkunskaper ett måste.» (Nej, målen är för högt ställda)
- För personer som ej har några förkunskaper inom programmering, blev undervisningen efter en tid svårbehandlad.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Tycker man går för djupt i programmeringen för att alla ska ha en sportslig chans. Känns inte nödvändigt. En mer allmän undervisning om programmeringen tror jag skulle passa. Vi på I ska inte bli några programmerings-experter om vi inte väljer IT-basen.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

38 svarande

Nej, inte alls»1 2%
I viss utsträckning»16 42%
Ja, i hög grad»19 50%
Vet ej/har inte examinerats än»2 5%

Genomsnitt: 2.57

- Skriva kod på papper är väl i utgångspunkten lite konstigt.» (I viss utsträckning)
- Mycket hög detaljnivå på frågorna.» (Ja, i hög grad)
- inget oväntat på examinationen» (Ja, i hög grad)
- Tentat var så otroligt svår att jag är förvånad om 50% klarade den.» (Vet ej/har inte examinerats än)

6. Vad tycker du om svårighetsgraden på kursen?

58 svarande

För lätt»2 3%
Ganska lätt»6 10%
Ganska svår»32 57%
För svår»16 28%
Vet ej»2

Genomsnitt: 3.1

- lagom» (?)
- hade läst prog. tidigare så det påverkade» (För lätt)
- Antar att kursen kan vara lite jobbigare om man inte tidigare läst programmering. Tycker dock att inlärningskurvan inte var allt för brant. Tror de som hade problem med kursen studerade på fel sätt.» (Ganska lätt)
- Beror som sagt på förkunskaperna. Vet att många upplevde denna kurs som relativvt svår.» (Ganska lätt)
- kodat förut» (Ganska lätt)
- En utmaning men absolut inte för svår.» (Ganska svår)
- Programmering är ett svårbegripligt ämne så det har inte så mycket med kursen i sig att göra som med ämnet.» (Ganska svår)
- Det hade varit lättare om man börjat i tid.» (Ganska svår)
- Lagom! kändes som att vi lärde oss tillräckligt för att det inte ska kännas som en onödig kurs om man inte läser datainriktningen» (Ganska svår)
- Delvis» (För svår)
- Vi borde slutat efter lab 3. Där va ribban lagom hög. Teoridelen var också svår men det berodde på att alla föreläsare utom den förste äldre mannen var totalt värdelösa» (För svår)
- Föreläsaren förutsatte en viss kunskap och hade sedan ingen tålamod gentemot individer som ej hade den förutsatta kunskapen.» (För svår)
- Extra uppgifterna var för svåra i förrhålande till vad vi lärt oss och tog alldeles för mycket tid (vi gjorde yatzy)» (För svår)


Undervisning och kursadministration

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

59 svarande

Mycket liten»7 11%
Ganska liten»26 44%
Ganska stor»18 30%
Mycket stor»8 13%

Genomsnitt: 2.45

- Föreläsningsmaterialet var bra, men föreläsningarna gav mig ingenting.» (Mycket liten)
- Overheadsen som Christer gjorde var bättre att läsa än att gå på hans föreläsningar.» (Ganska liten)
- Ganska liten eftersom både det utdelade materialet och kurslitteraturen var MYCKET BRA! Lärde mig det mesta på egen hand.» (Ganska liten)
- Förutom föreläsningsanteckningarna, var det inget värt och hämta på undervisningarna.» (Ganska liten)
- Men handledningen vid övningstillfällerna var bra!» (Ganska liten)
- För lätt material behandlades på föreläsningarna, sedan förväntades man kunna lösa svåra problem.» (Ganska liten)
- Kanske lite väl mycket genomgång av programmen på overheadbilderna hade nog varit lite mer givande om det var mer genomgång med datorn som hjälp.» (Ganska stor)
- Det blev ett hopp från att ha varit förståligt till att bli rikitgt svårt.» (Ganska stor)
- Finns även mkt bra gratis föreläsningar på youtube.com som kan vara värda att informera om. Denna serie heter programming methodology och innehållet överlappar till allra största del kursen här på Chalmers.» (Ganska stor)

8. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

59 svarande

Mycket liten»22 37%
Ganska liten»9 15%
Ganska stor»17 28%
Mycket stor»11 18%

Genomsnitt: 2.28

- Bortsett från overheadsen har jag knappt läst nåt» (Mycket liten)
- Bara föreläsningsanteckningar, som i och för sig var mycket bra» (Mycket liten)
- läste inte någon kurslitteratur alls. Föreläsningsmaterialet täckte det väl. onödigt med så dyr kurslitteratur som ändå ej bhövs» (Mycket liten)
- Anteckningarna har varit mycket bra! Men boken var överflödig. » (Ganska liten)
- Köpte ej litteraturen. Dock bra sammanfattat i Christers egna material.» (Ganska stor)
- bra pp-bilder» (Ganska stor)
- Gillar båda böckerna, speciellt "Java direkt". Christer har dessutom på ett mycket tydligt sätt visat vilka delar som ingår och inte i boken.» (Mycket stor)
- Föreläsningsanteckningarna var mycket bra, annars katastrof» (Mycket stor)
- Mycket bra föreläsnings-"slides"» (Mycket stor)
- Arbetade endast med de OH-bilder som fanns från föreläsningarna, det fungerade utmärkt.» (Mycket stor)
- Bra kurslitteratur som är begriplig och innefattar det man ska lära sig i kursen.» (Mycket stor)
- Imponernade bra slides. Riktigt bra.» (Mycket stor)
- Det som givit mest har varit att labba på egen hand. » (Mycket stor)

9. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

59 svarande

Mycket dåligt»2 3%
Ganska dåligt»2 3%
Ganska bra»20 33%
Mycket bra»35 59%

Genomsnitt: 3.49

- Sluta upp att dumma er med egen hemsida, kan inte alla bara gå över till Utdelat material?» (Ganska dåligt)
- minus med separat hemsida» (Ganska bra)
- Hemsidan fungerade bra. Men det är konstigt att man inte kan lämna in uppgifter digitalt i en programmeringskurs.» (Ganska bra)
- Jag skulle ha svarat Mycket bra om det inte var så att alla inlämningsuppgifter fanns att tillgå då hela 2008 års kurshemsida fanns att tillgå på nätet. Vidare var det några elever i klassen som har påstått att de fått tag i examinationen innan den gick och har därmed kunnat lära sig den utantill.» (Ganska bra)
- Tycker kurshemsidan och administrationen av den sköts på ett exemplariskt sätt.» (Mycket bra)
- Bra med egen hemsida. Klart och tydligt!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

10. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

59 svarande

Mycket dåliga»6 10%
Ganska dåliga»13 22%
Ganska bra»25 42%
Mycket bra»12 20%
Har ej sökt hjälp»3 5%

Genomsnitt: 2.88

- Labbarna var under all kritik, även om man var där måndag kl 8 när det var nästan tomt med folk tog det väldigt lång tid att få någon hjälp/att redovisa.» (Mycket dåliga)
- Christer kunde uppfattas som retlig o grinig vid frågeställningar så det blev att man inte frågade helt enkelt. Labassistenterna var bra fast det hade uppskattas med fler.» (Ganska dåliga)
- Tog ibland lång tid att få hjälp.» (Ganska dåliga)
- Ibland kunde man få vänta två timmar på hjälp på handledningstillfällena. Många som frågar innan de försökt själva.» (Ganska dåliga)
- långa vänteköer vid labbarna» (Ganska dåliga)
- Handledarna var dock duktiga.» (Ganska dåliga)
- Ganska oeffektiv handledning vid övningstillfällen. Har dock inga andra förslag..» (Ganska bra)
- Övningarna var många och handledarna också, men man fick vänta dryga 40-60 min då man ville ha hjälp vid ett övningstillfälle» (Ganska bra)
- Långa köer för hjälp under hela kursen!» (Ganska bra)
- De killarna som hade i uppgift att hjälpa vid övningarna ska ha en stor eloge för deras kunskap och möda att hjälpa. Här inberäknar jag ej Christer, föreläsaren, och kvinnan som föreläste.» (Ganska bra)
- Ofta lång väntan» (Ganska bra)
- Tyvärr var väntetiden vid labbarna ibland väligt lång. Vi har fått vänta i timmar för att få hjälp. » (Ganska bra)
- Bra med hjälplärare under laborationstillfällen.» (Ganska bra)
- Lång väntan på hjälp» (Ganska bra)
- I bland var det för få hjälplärare och de stannade för länge hos vissa. Vilket gjorde att tre kunde få hjälp under en föreläsning. Det var framförallt så mot slutet.» (Ganska bra)
- Ganska länga väntetider till och från» (Ganska bra)
- Möjligheterna var bra egentligen. Alla lärarassistenter som närvarade vid datorövningarna var mycket hjälpsamma. Däremot drog man sig för att be Christer om hjälp. Det var sällan, jag personligen upplevde det aldrig, man fick ett trevligt och uppmuntrande bemötande. Det var kommentarer i stil med "- Vad fan är det här?", "- Hur fan har ni tänkt här?", " - Det här kommer ju aldrig funka!". I väldigt otrevlig ton.» (Ganska bra)
- Många laborationstillfällen = bra» (Mycket bra)
- de få gånger jag har behövt hjälp har jag fått det.» (Mycket bra)
- Har inte sökt någon hjälp när det gäller programmeringen. Ställde dock en fråga efter en föreläsning på digital och datorteknik-delen och både Christer och gästföreläsaren var mycket villiga att förklara och berätta.» (Har ej sökt hjälp)

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

59 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»11 18%
Mycket bra»45 76%
Har ej sökt samarbete»2 3%

Genomsnitt: 3.81

- Jag jobbade med en kille som var duktigare än mig själv. det var inte bra. Bättre hade varit om man jobbat själv.» (Ganska bra)
- Grupperna var 2 om 2, så vi har inte märkt av de andra studenterna nämnvärt.» (Har ej sökt samarbete)

12. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

58 svarande

För låg»1 1%
Låg»2 3%
Lagom»18 31%
Hög»29 50%
För hög»8 13%

Genomsnitt: 3.7

- Väldigt hög i slutet av kursen!!!» (Hög)
- det var främst laborationerna som tog tid och var krävande.» (Hög)
- det tar mycket tid att lära sig programmering» (Hög)
- Har känts dubblet med både laborationer, inlämningsuppgiufter och sen dessutom en stor tenta. Väldigt mycket uppgifter vid sidan om tentan som man var tvungen att klara av för att få ett betyg.» (För hög)
- Det var för svårt, stressen och tentaångesten var på hög nivå före tentamen» (För hög)
- Det var alltför många obligatoriska moment. Inlämningar i Digidat, labbar i programmering och vanligt plugg/tentaplugg parallellt blev bara onödigt mycket och stressigt. Framförallt eftersom det inte gav bonuspoäng eller dylikt till tentan (med undantag för Lab4) Jag vet ingen som gillade det upplägget..» (För hög)
- Det blir väldigt mycket kaka på kaka. Inlämning var vecka, labbar som ska redovisas och tenta på det. Färre inlämningar betyder mer tid att studera. » (För hög)

13. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

59 svarande

För låg»1 1%
Låg»2 3%
Lagom»24 40%
Hög»27 45%
För hög»5 8%

Genomsnitt: 3.55

- Slapp mix med ekonomi och programmering. Tufft nu med både matte och fysik. Ingen bra kombinering.» (Låg)
- Den var lagom, men blev mot slultet hektisk för det var för många inlämningar på en och samma gång.» (Lagom)
- Men väldigt ojämn. Ibörjan var den för låg. » (Lagom)
- Inlämningsuppgifter hela tiden» (Hög)


Sammanfattande frågor

14. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

59 svarande

Mycket dåligt»5 8%
Dåligt»11 18%
Godkänt»23 38%
Gott»13 22%
Mycket gott»7 11%

Genomsnitt: 3.1

- Sämsta kursen och sämsta läraren.» (Mycket dåligt)
- Varför skall vi kunna ett specifikt programspråk? Låt oss ha en kurs endast i datorkunskap och skippa den java-delen.» (Mycket dåligt)
- Vad ska man med detta till? Det är bra att man får en inblick i data och att programera är ju att lösa problem men kursen var så svår att den gick utanför ramarna mångfaldes» (Dåligt)
- Lära sig programmera på 7 veckor för att därefter kunna göra ett helt yatzy-spel??» (Dåligt)
- Kursen gav mig ingenting» (Dåligt)
- Fick mig i alla en någorlunda kunskap inom programmering och datateknik.» (Godkänt)
- Jag kan tänka mig att studenter utan tidigare dator/nätverk/programmeringserfarenhet kan tycka kursen är lite förvirrande. Programmeringsdelen var bra, mycket bra information från föreläsningsdokumenten. Innehållet i dator/nätverksdelen är ganska spretigt och lite frånkopplat verkligheten. Man bör kanske tänka på vilka program som tar kursen och vilken information de bör ha med sig till framtiden.» (Godkänt)
- För mig som inte hade några förkunskaper inom programmering var det mycket givande» (Gott)
- Enda anledningen att kursen inte får "Mycket gott" är digital och datortekniken och hur denna examineras. Tycker det är lite dumt att ha två delar på tentan där slutbetyget blir det lägsta av de två. Dig&Dat delen känns mycket som tur om man får ett par poäng upp eller ner. Detta gör lätt skillnad mellan 4:a och 5:a. Kanske delarna borde bedömmas gemensamt istället, eller endast sätta en nedre gräns för 3:a på Dig&Dat-delen?» (Gott)
- Jag har blivit intresserad av programmering. Men dig ochg dat var onödigt. För svårt för de som inte sysslat med det tidigare och lätt för andra.» (Gott)
- det är en kurs som upplevs som viktig för att få sig en grundläggande kunskap i programmering som är ett växande inslag även för oss ekonomer. » (Mycket gott)

15. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Mycket eget programmerande var bra, det var kanske det man lärde sig mest på»
- Datorkunskapsdelen»
- Föreläsningsanteckningarna var bra»
- Overheadsena»
- laborationer, föreläsningsstrukturen, föreläsningsanteckningarna »
- Den väl fungerande kurshemsidan med bra utdelat material och den bra kurslitteraturen.»
- Labassistenter. Upplagt material på kurshemsidan. Kurshemsidan var riktigt bra!»
- Huvudföreläsaren var engagerad och hade mycket bra PP:s. »
- slidesen, handledningstillfällen»
- många handledare, många föreläsningar.»
- Christer Karlsson»
- "Unga" handledare som också plugga under programmeringshandledningstiderna.»
- De bra OH-bilderna»
- Digital datatekniken är bra.»
- Det mesta»
- Mycket tid att ställa frågor.»
- Jag tyckte att hela programmeringsdelen av kursen var bra.»
- Bra med mycket laborationer, det var där jag lärde mig det mesta.»
- många handledare»
- christer som föreläsare, övningstillfällena, dig-dat föreläsningarna»
- Labbarna»
- Laborationerna»
- labbarna var roliga samt pp-bilderna var bra»
- De trevliga assistenterna. Mycket bra kurslitteratur i form av slides till programmeringen.»
- Grundstrukturen»

16. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Bättre lärare.»
- Föreläsaren måste förstå att förkunskaperna är mer begränsade på I än på IT. Ta bort eller minska javadelens betydelse, känns helt irrelevant sett till utbildningen»
- Fler handledare »
- Ev att man går snabbare fram i början så man har lite mer tid på slutet. Nu blev det en ganska ojämn belastning. Digital- och datatekniken kändes väldigt osammanhängande.»
- Gästföreläsarna, svårighetsgraden»
- informera vid starten att de utdelade anteckningarna räcker gott som litteratur. Köpte en dyr javabok i onödan. Byt sal! Dålig akustik, oergonomiskt att sitta på övervåningen och Christer höll på att ramla ner för den onödiga "scenen" ett otal gånger, rätt vad det är kommer han att skada sig.»
- Tycker att man under övningarna borde ha två köer: en för de som ska redovisa och en för de som ska ha hjälp. Irriterande att sitta i en timme och vänta på att redovisa, speciellt då man själv aldrig tagit något hjälp. Redovisningarna går i regel mycket fort. Tycker också bedömningen av Dig&Dat delen för de högre betygen borde förändras något. Lätt gjort att man missar 3 av 20 poäng och inte får en 5:a bara för att man har "otur" med frågorna.»
- Kurslitteraturen. Dyr och onödig. Gärna fler labassistenter. Christers elev bemötande borde bli lite mera trevligt.»
- Minska antalet gästföreläsare. Ta bort inlämningsuppgifterna i digidat! Förläng tiden för lab 3 & 4, medan ni kan minska tiden för lab 1 & 2..!»
- Inlämningarna ska vara ej så många och ska fördelas mer jämnt över tiden.»
- Undervisningsmetoderna, svårt att orka/kunna hänga med när en fullproppad overheadbild visas upp»
- Laborationerna och tentamensuppgifterna var på en mycket högre nivå än föreläsningarna. Höj nivån på det som gås igenom på föreläsningarna!»
- Ha inte gåstföreläsare som är så nischade på sin sak.»
- Tydligare struktur i vad man ska kunna i Digital och datateknik. Hur viktig är egentligen kursboken? »
- Programmeringsdelen känns svår och inte speciellt väsentlig»
- Datateknikdelen som var svår att få en bra uppfattning om målen.»
- Fler handledare under övningarna»
- Nya lab.uppgifter. Inte ha samma varje år.»
- Det var svårt att tillgodogöra sig delen som behandlade datatekniska områden. Det kändes som om mycket från föreläsningarna var irrelevant, men samtidigt var det svårt att sålla. Behöver ses över.»
- *Tillåta att man kan lämna in uppgifterna via mail eller studieportalen. *Mer om databaser och mindre om nätverk. *Entydiga frågor på A-delen av tentan tentan och skrota de frågor som bygger på varandra i B-delen. *Sätt av en hjälplärare till att bara se på redovisningar en viss dag i veckan.»
- Stäng föregående års sida så den inte finns tillgänglig och var mer försiktig med hur tentan släpps. MDI är det enda i dig och dat som är något dåligt ur föreläsningssynpunkt. Förbättra tidsfördelningen vid hjälp, kanske ha en separat tid för att redovisa uppgifter eller iallafall en separat väntlista så att man inte behöver vänta för att få redovisa om man inte vill ha någon hjälp.»
- Ta bort dig & dat eller gör det enklare. Kanske fokusera på ett område.»
- Christer Carlsson»
- Möjlighet att samla lite bonuspoäng till Dig&Dat»
- behövs en sp djupgående programmeringskurs för I:are? Jag föreslår att man gör kursen mindre och inte lika djup, och lägger in en parallel kurs i miljökunskap. Som det ser ut nu har vi haft tre likadana föreläsningar i miljö med tre olika föreläsare i tre olika kurser. Det går inte att ta miljömomentet på allvar längre.»
- Vi var många som var förvånade över Christers beteende när man frågade om hjälp på datorövningarna. När man frågar om hjälp är man osäker och vill ha konstruktiv hjälp. Man vill inte bli idiotförklarad och höra hur dåligt man har tänkt. Jag har glömt de flesta nedvärderande kommentarerna nu, men det var alltid en obehaglig stämmning när man skulle redovisa för Christer. Det kanske låter som jag överdriver, men så är inte fallet.»
- Byta till en lärare som kan uttala engelska ord. Dig o dat-delen MÅSTE ha svenska slides. Lärarna är ju betalda, nåt måste de väl ha förberett?!»

17. Övriga kommentarer

- Föreläsaren hade en oerhört aggresiv framtonig då man bad om hjälp. Man ska inte behöva ursäkta sig för att man behöver hjälp...»
- Bra Christer som satt med på alla föreläsningar han själv inte höll. Det kändes betryggande för studen och otroligt seriöst. Men Christer måste lära sig stava. Det är otroligt irriterade att sitta och läsa hans stavfel hela tiden på nästan varannan sida bland overheadsen.»
- Teoriföreläsningarna var av varierande kvalitet. Gästföreläsare kan vara givanda, men i regel ganska ineffektivt sätt att lära sig då det tar ett tag att sätta sig in i personens sätt att snacka och resonera.»
- Man såg en tydlig kontrast mellan Programmerade System och Ekonomisk Analys 2. I Programmerade System fanns examinator med under samtliga gästföreläsningar och visade intresse, medans detta inte hände en enda gång under ekonomikursen.»
- hade svårt att första sammanhangen i det teoretiska om datorer»
- Den ansvariga läraren för kursen har svårt att kommunicera med studenterna. Dels förstår han inte frågorna vi ställer, dels är hans svar utformade som om studenterna redan har en hög kunskapsnivå från början.»
- Tillgodoräknad»
- bra kurs men man kanske bör ersätta den med en kurs i matlab då I-are är allmänt kända för att vara värdelösa på matlab och matlab känns viktigare att kunna för att kunna klara av utbildningen än vad java är.»
- Rikitgt bra slides. Och bra genomgångar.»
- Bra undervisning med bra pdf-slides »


Kursutvärderingssystem från