ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TIELL vt13 - Elkraftsteknik, EEK565

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-06-05 - 2013-09-16
Antal svar: 11
Procent av deltagarna som svarat: 32%
Kontaktperson: Emma Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Elektroingenjör 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Elektroingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

11 svarande

Högst 15 timmar»1 9%
Cirka 20 timmar»2 18%
Cirka 25 timmar»4 36%
Cirka 30 timmar»4 36%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 3

- Lagom tempo på kursen. Högt tempo på perioden.» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

11 svarande

0%»0 0%
25%»1 9%
50%»0 0%
75%»4 36%
100%»6 54%

Genomsnitt: 4.36


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

11 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 9%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 18%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»8 72%

Genomsnitt: 3.54

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

10 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»9 90%
Nej, målen är för högt ställda»1 10%

Genomsnitt: 2.1

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

10 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 20%
Ja, i hög grad»8 80%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.8

- Bra frågor som berörde det mesta i kursen» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

11 svarande

Mycket liten»1 9%
Ganska liten»2 18%
Ganska stor»5 45%
Mycket stor»3 27%

Genomsnitt: 2.9

- Tycker att undervisningen har varit lite ojämnt fördelat. Lite otydlig i vissa fall och det som skrivs på tavlan är ibland osammanhängande vilket gör att det blir svårt att få bra anteckningar» (Ganska liten)

7. Hur tyckte du att laborationerna fungerade?

11 svarande

Mycket bra»4 36%
Ganska bra»6 54%
Ganska dåligt»0 0%
Mycket dåligt»1 9%

Genomsnitt: 1.81

- Bra labbar med bra handledare som förklarade bra. Bra att man fick se motorer och sådant på nära håll. » (Mycket bra)
- Roliga laborationer!» (Mycket bra)
- Mycket bra laborationer, litet minus för slutet avlaborationen då handledarna skulle visa extra. Detta var dåligt planerat och ganska onödigt.» (Mycket bra)

8. Hur givande var studiebesöken?

11 svarande

Mycket givande»8 72%
Ganska givande»2 18%
Inte så givande»1 9%
Inte alls givande»0 0%

Genomsnitt: 1.36

- Viktigt att få se i verkligheten» (Mycket givande)

9. Hur givande var arbetet med projektet?

11 svarande

Mycket givande»4 36%
Ganska givande»6 54%
Inte så givande»1 9%
Inte alls givande»0 0%

Genomsnitt: 1.72

- Tyvärr hade vi fullt upp så tiden räckte inte till riktigt.» (Mycket givande)
- Antar att vissa ämnen var intressantare än andra, det ämne vi skrev var nog inte lika lärorikt som vissa andra» (Ganska givande)

10. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

11 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 18%
Ganska stor»5 45%
Mycket stor»4 36%

Genomsnitt: 3.18

- Jag kunde tycka att kompendiet var lite otydlig med vissa förklaringar eller exempel uppgifterna som fanns i den. » (Ganska liten)
- Tydlig info i kursmaterialet» (Mycket stor)

11. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 63%
Mycket bra»4 36%

Genomsnitt: 3.36

- Bra med utdelat material, men hade varit till stor hjälp att få tillgång till övningstillfällena i slutet av kursen för att komplettera det man eventuellt hade missat.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

12. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

11 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 9%
Ganska bra»4 36%
Mycket bra»4 36%
Har ej sökt hjälp»2 18%

Genomsnitt: 3.63

- Jag hade gärna sett att vi på övningstillfällerna fick räkna själva och ställa frågor istället för att övningshandledaren hade genomgång hela tiden. » (Ganska dåliga)
- Bra med exercise» (Ganska bra)

13. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 27%
Mycket bra»8 72%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.72

14. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

11 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»6 54%
Hög»5 45%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.45

- Det blev två relativt tunga kurser samtidgt denna läsperiod, många skrivarbeten i båda kurserna» (Hög)

15. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

11 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 27%
Hög»5 45%
För hög»3 27%

Genomsnitt: 4

- Detta beror på bärkraftig resursanvändning. » (För hög)


Sammanfattande frågor

16. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»5 45%
Gott»3 27%
Mycket gott»3 27%

Genomsnitt: 3.81 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Tydliga mål, bra frågor på tentan, bra labbar. » (Mycket gott)

17. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Duggan och projektet. »
- Laborationerna. Studiebesöken»
- Laborationer, exercise och studiebesök»
- Projektet och studiebesöken»

18. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Att föreläsningarna inte skulle ligga efter varandra för fyra timmar av ett ämne kunde bli lite för mycket för en. »
- Tycker allt fungerade bra»
- Lösningar till övningsuppgifter vore bra om man fick tillgång till! De hade varit till stor hjälp vid tentaplugg. Jag ser ingen anledning att inte ge ut dem när de finns.»
- Föreläsningarna»

19. Övriga kommentarer

- Stundtals lite svårt att hänga med i föreläsningarna. Hade varit bra med tydligare koppling mellan vissa moment och hur man räknar på dem.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.81

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.81
Beräknat jämförelseindex: 0.7


Kursutvärderingssystem från