ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Technical Communication 2, LSP305

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-06-24 - 2009-09-14
Antal svar: 5
Procent av deltagarna som svarat: 20%
Kontaktperson: Magnus Gustafsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Kemiingenjör 180 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

1. Hur begripliga är kursens mål?

5 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 20%
Målen är svåra att förstå»3 60%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»0 0%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»1 20%

Genomsnitt: 2.2

2. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

4 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»1 25%
Nej, målen är för högt ställda»3 75%

Genomsnitt: 2.75

- för mycket arbete för så få poäng. Kursen är under för lång period» (Nej, målen är för högt ställda)
- För mycket jobb för bara 1,5 p» (Nej, målen är för högt ställda)

3. Testade examinationen om du uppnått målen?

5 svarande

Nej, inte alls»1 20%
I viss utsträckning»1 20%
Ja, i hög grad»2 40%
Vet ej/har inte examinerats än»1 20%

Genomsnitt: 2.6


Undervisning och kursadministration

4. Till hur stor hjälp har lektioner samt seminarieupplägg varit för ditt lärande?

Kursen har ju för all del sett lite olika ut de tre perioderna.

Matrisfråga

5. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för ditt lärande?

5 svarande

Mycket liten»2 40%
Ganska liten»1 20%
Ganska stor»2 40%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2

- Hade ingen» (Mycket liten)
- Övningarna i EngOnline var väldigt hjälpfulla inför tentan. PP under föreläsningarna har dock ofta varit förvirrande. Hade vart mycket bättre om vi fått praktiska övningar istället för de långa (!) genomgångarna med PP. » (Ganska stor)

6. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

5 svarande

Mycket dåligt»1 20%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 40%
Mycket bra»2 40%

Genomsnitt: 3

- Den nya portalen var ok. » (Ganska bra)
- Uppdaterades konstant, det uppskattades» (Mycket bra)


Integration med annan kurs

Kursen LSP305 integreras med separationsteknik 1 (LKT335)i läsperiod 4.

7. Hur har du upplevt integrationen med innehållet i LKT335?

Två seminarieuppgifter samt en förelsäningsförberedelse genomfördes i kursen och LSP305 hade ingen "eget" innehåll under lp 4.

5 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Gav inte så mycket, tog mest tid»2 40%
Fungerade inte bra - tillförde inget»2 40%
Fungerade väl - seminarier blev bättre»2 40%
Fungerade mycket bra - lärde mig mycket i både kurserna»0 0%

- Hade lärt oss mer om separationsteknik genom föreläsningar» (Gav inte så mycket, tog mest tid)
- Föreläsningsförberedelsen var INTE bra. Boken i Sep 1 är jätte krånglig och har liten/ingen koppling till de beräkningar som är "problemet" i denna kurs. Det kändes helt meningslöst att använda boken som studieunderlag vid detta tillfälle. Tiden hade kunnat utnyttjas mycket bättre. » (Fungerade inte bra - tillförde inget)

8. Hur fungerade administrationen av integrationen?

Kommentera gärna aspekter som inlämningstider och tidsplan för seminarierna, antal uppgifter, svårighetsgrad, gruppindelning, bedömningsförfarandet samt återkoppling

- Tiden var i och för sig bra, men vi hade mycket annat i andra kurser också, så det kandes för mycket för så lite poäng»
- Vi hade lång tid för seminare 1 (pga lovet ifs) och för kort tid för seminare 2 som var svårare. »
- för många inlämningsuppgifter!!!»


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

5 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 20%
Ganska bra»3 60%
Mycket bra»1 20%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

5 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 80%
Mycket bra»1 20%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.2

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

Matrisfråga


Din egen arbetsinsats

12. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioder.

Matrisfråga

13. Ungefär hur stor del av läraktiviterna har du deltagit i?

Dvs hur aktiv har du varit i seminarier och hur stor del av uppgifterna har du gjort....

Matrisfråga


Sammanfattande frågor

14. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

5 svarande

Mycket dåligt»2 40%
Dåligt»2 40%
Godkänt»0 0%
Gott»1 20%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2

- Som sagt, för lite poäng för så mycket jobb» (Dåligt)
- (För det första går det inte att svara på fråga 11-13 på denna kursutvärdering) Föreläsningarna gav mig ingenting, jag slutade att gå efter ett tag. Hela förta timmen (ibland mer) gick åt till föreläsning om vad vi skulle lära oss under tillfället. Hade vart bättre med praktiska övningar hela tiden så man faktiskt lär sig något. » (Dåligt)

15. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Engonline-uppgifterna, de var både roliga och givande»
- EngOnline»
- mindra jobb!»

16. Vad bör främst förändras till nästa år?

- längden på kursen»
- Seminarieuppgifterna bör tas bort och ersättas med mer engonline eller liknande»
- Inte så långa föreläsningar. Mer skriftliga och muntliga övningar. Diskussion i grupper fungerade inte tycker jag, de flesta pratade om annat. »
- föreläsaren!»

17. Övriga kommentarer

- dåligt kurs pm, står inte vad som är obligatoriskt. »
- arbetsbelastningen på kursen var stor!»


Kursutvärderingssystem från