ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering Materialteknik, LMS585

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-10-17 - 2007-11-04
Antal svar: 27
Procent av deltagarna som svarat: 27%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

27 svarande

Högst 15 timmar»4 14%
Cirka 20 timmar»9 33%
Cirka 25 timmar»10 37%
Cirka 30 timmar»1 3%
Minst 35 timmar»3 11%

Genomsnitt: 2.62

- Fördelad främst under tentaveckan och den innan.» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

27 svarande

0%»0 0%
25%»1 3%
50%»2 7%
75%»3 11%
100%»21 77%

Genomsnitt: 4.62

- De flesta föreläsningarna, mycket få övningar» (50%)
- Bortrest en vecka.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

27 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 18%
Målen är svåra att förstå»5 18%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»15 55%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»2 7%

Genomsnitt: 2.51

- Otroligt flummigt.» (Målen är svåra att förstå)
- mål samt undrevisning väldigt godtycklig» (Målen är svåra att förstå)
- Kenneths kompletterande "mål" för kursen var till stor hjälp.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

22 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»18 81%
Nej, målen är för högt ställda»4 18%

Genomsnitt: 2.18

- En pseudofråga.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Svaret är generellt dvs- Ja, om undervisningen varit bättre. I vårt fall var målen i en annan dimension. Vi fick kämpa själva mycket.» (Ja, målen verkar rimliga) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Kursen innehåller alldeles för mycket. » (Nej, målen är för högt ställda)
- I förhållande till att det är en 4p kurs tycker jag att de varväldigt mycket.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

23 svarande

Nej, inte alls»2 8%
I viss utsträckning»11 47%
Ja, i hög grad»5 21%
Vet ej/har inte examinerats än»5 21%

Genomsnitt: 2.56

- Frågorna var ofta ställda på ett sätt så man inte förstod vad som skulle svaras.» (I viss utsträckning)
- Flera uppgifter byggde på att läsa av div. diagram och tabeller för att hitta rätt material. Detta var ingenting som jag kunde koppla till moment som vi gått igenom i kursen. » (I viss utsträckning)
- Tentan var svår att förstå, då frågorna var luddigt utformade» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

26 svarande

Mycket liten»6 23%
Ganska liten»6 23%
Ganska stor»7 26%
Mycket stor»7 26%

Genomsnitt: 2.57

- Jag fick lära mig saker om materialteknik via Google, KTHs hemsida och genom att fråga andra lärare(bläddra genom tillverkningtekniks bok osv)» (Mycket liten)
- Allt jag lärt mig har kommit från boken och diskussioner med med studenter.» (Mycket liten) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Flummiga föreläsningar. Läraren kommer väldigt sällan till någon vettig slutsats» (Ganska liten) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Läraren har varit väldigt oorganiserad, samt använt tavlan på ett dåligt sätt. » (Ganska stor)
- undervisning väldigt godtycklig» (Ganska stor)
- Kursens innehåll är ganska svårgreppat därför bör kraft läggas på att skapa ännu bättre struktur och tydlighet i undervisningen.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

27 svarande

Mycket liten»3 11%
Ganska liten»10 37%
Ganska stor»10 37%
Mycket stor»4 14%

Genomsnitt: 2.55

- Fick själv leta rätt på vettiga böcker till ämnet på bibban.» (Mycket liten)
- Jag hade helst sett att litteraturen hade varit på svenska då materialteknik har varit väldigt svår att ta till sig på engelska. » (Ganska liten)
- Tung bok att läsa. Borde hitta en svensk bok. Skulle underlätta mycket.» (Ganska liten)
- Boken är typisktamerikansk: många ord på engelska. Därför såg jag den snarast som en nödlösning när jag inte hittade informationen någon annanstans.» (Ganska liten)
- Enorm, dyr och engelskskriven bok en absolut motsats till boken i systerkursen "Tillverkningsteknik"» (Ganska liten)
- Något svårläst bok. En del information går förlorad i ens frustration av att på egen hand läsa in det som föreläsaren borde givit en.» (Ganska stor)
- litteratur svår att förstå» (Ganska stor)
- Boken är på engelska, kan vara svårt och tar tid att översätta rätt och få rätt defenition av vissa begrepp.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

26 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»3 11%
Ganska bra»13 50%
Mycket bra»9 34%

Genomsnitt: 3.15

- Websida var alltid uppdaterat och tjänade sitt syfte.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

27 svarande

Mycket dåliga»2 7%
Ganska dåliga»10 37%
Ganska bra»6 22%
Mycket bra»8 29%
Har ej sökt hjälp»1 3%

Genomsnitt: 2.85

- När man frågade blev man antingen dumförklarad eller om man hade rätt så ignorerade han ens svar.» (Mycket dåliga)
- Har man en fråga får man otydliga svar.» (Mycket dåliga) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- går inte att få några raka svar av föreläsare m.f.l.» (Ganska dåliga)
- Svårt att få hjälp på övningarna. För många elever på en lärare.» (Ganska dåliga)
- Tog ganska lång tid att få hjälp på övningar.» (Ganska dåliga)
- Mycket frågor som tog lång tid. Man fick vänta ganska länge på läraren.» (Ganska dåliga)
- På slutet blev det lite för många på övningen.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

27 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»10 37%
Mycket bra»17 62%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.62

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

27 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»13 48%
Hög»10 37%
För hög»3 11%

Genomsnitt: 3.55

- Belastningen har blivit hög pga kursen alldeles för stora innehåll» (Hög)
- På gränsen till för hög. Mycket att ta in och förstå på kort tid.» (Hög)
- Krävs mycket tid för att få en överblick på det hela.» (Hög)
- Vi fick göra dubbelt jobb tack vare snurriga föreläsningar.» (Hög)
- Läraren kunde inte förklara det han kunde. Detta tvingade var person att finna informationen själv istället för att bli hjälpt av föreläsaren. » (Hög) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Eftersom man inte visste vad man behövde lära sig. Föreläsaren gick igenom den ena formeln efter den andra utan att ingående förklara dess användningsområde.» (För hög) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

25 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 4%
Lagom»13 52%
Hög»11 44%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.4


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

27 svarande

Mycket dåligt»4 14%
Dåligt»5 18%
Godkänt»11 40%
Gott»7 25%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.77

- Mycket intressant kurs som tyvärr helt förstörs av en mycket dålig föreläsare/examinator!» (Mycket dåligt)
- Sämsta kursen hittills. Förvirringen var stundtals total.» (Mycket dåligt)
- Det är omöjligt att ha t.ex. det utmärkta kusen i mekanik och hållf parallelt med materialteknik och inte märka ENORMT skillnad i kunskapsförmedling.» (Mycket dåligt) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Upplägget var bra med föreläsningar och konsultationstid. Men med en dålig bok och sämre föreläsare är intrycket av kursen dåligt.» (Dåligt)
- Lite för rörigt i kursen. Svårt att veta vad som är viktigt.» (Dåligt)
- Knappt godkänt.» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- En kurs i materialteknik.»
- Läraren!»
- den goda stämningen»
- Kursen, men med annan lärare.»
- Laborationerna»
- övningarna»
- Övningarna»
- Viktigt med bra föreläsningar då boken är såpass "tung".»
- Labben. Läraren repeterade alltid vid varje lektion det som hade sagts sist.»
- Laborationen. Det var det enda kunskapskälla med strukturerade och konkreta exempell.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Föreläsaren måste bli mer strukturerad och tydlig. I nuvarande skick är det omöjligt att följa föreläsningsanteckningarna pga det hoppas mellan PowerPoint, overhead och lösryckta ord på tavlan.»
- Byta kurslitteratur till svensk, samt att skära ner på vad som krävs av eleven. Läraren bör förbättra sina undervisningsegenskaper. »
- Kanske minska lite på "frågor till publiken". I det stora hela bra så att man hänger med men det kan bli för mycket.»
- det godtyckliga intrucket av lärare ich kursinnehåll»
- Svensk bok»
- Mer folk som hjälper till på övningarna.»
- Strukturerade föreläsningar! Läraren hoppar mellan olika kapitel och det är svårt att få konkreta svar på frågor. Han var inte alls pedagogisk.»
- Föreläsningsanteckningarna var röriga. Svårt att se sambanded i antackningarna efteråt»
- Tempot i slutet var för högt. Den sista lektionen kändes smått kaotisk. Det som enl kurs-pm skulle varit en rep. lekton blev ytterligare korvstoppning. Fler monent borde ha plockats bort. »
- Upplägget av kursen. Det vore bra att få en överblick om olika begrepp som kommer längre fram i kursen så tidigt som möjligt.»
- Onödig tid går åt när föreläsaren frågar oss studenter som sitter som frågetecken. »
- Ha med lite mer om plaster. »
- Boken bör bytas till en utan utfyllnadstext som amerikanska böcker oftast har.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Absolut ingen struktur i föreläsningar, diagramritande och övningstillfälle tyder på obefintliga pedagogiska kunskaper. Han kunde inte förmedla sin kunskap till eleverna.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

16. Övriga kommentarer

- Föreläsaren behöver ej ta detta personligt, det rör sig om konstruktiv kritik. Han bör även gå en kurs i hur man genomför en strukturerad föreläsning. Föreläsaren bör även inse att studenterna inte har någon förkunskap i det aktuella ämnet.»
- Vid tentan saknades två blad i min och några andra studenters tes detta upptäcktes efter 1h och 20min. Efter 2h och 25min fick jag de blad som saknades, istället för att snabbt hämta de blad somsaknades gick han runt o svarade på frågor. Vi som saknade blad fick heller ingen extra tid. »
- Synd att så få svar och lösningar finns i boken, är lite mycket att skriva ut alla de sidorna med svar från kurshemsidan. »
- Det är en svår kurs som är ganska svår att få grepp om. »
- Känns mycket frusterande att ofra tid och skuldsätta sig för att delta i en spdan kurs. Materialteknik är en av de viktigaste profilkurserna för en maskiningenjör. Känns bittert att inte ha det blekaste om materialteknik efter 7 veckor av föreläsningar och övningar.»
- Ostrukturerad och inkonsekvent föreläsare som hoppar mellan tavlor och blandar ihop beteckningar. Föreläsaren måste använda mer vetenskapliga förklaringar!» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Läraren måste lära sig skriva på tavlan. Omöjligt att se från annat än första raden. Sedan är hans svenska på tentan pinsamt dålig. Han borde be någon korrekturläsa den innan han delar ut den.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Läraren måste bli mera strukturerad,är svårt att hänga med när han flänger hit och dit mellan olika saker. Ställer väldigt luddiga frågor. Vet inte riktigt vad han vill ha svar på. Som tjej hade det varit lite mer intressant om allt inte handlade om bilar bara för att läraren arbetar på volvo. Kanske kunde dra lite andra paralleller och inte bara gentemot bilindustrin. » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)


Kursutvärderingssystem från