ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TIEPL ht10 Ingenjörsmetodik, TEK345

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-22 - 2010-11-03
Antal svar: 28
Procent av deltagarna som svarat: 80%
Kontaktperson: Lars Nordlund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Ekonomi och produktionsteknik


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

28 svarande

Högst 15 timmar»5 17%
Cirka 20 timmar»9 32%
Cirka 25 timmar»10 35%
Cirka 30 timmar»2 7%
Minst 35 timmar»2 7%

Genomsnitt: 2.53

- Allt arbete fanns att göra ungefär precis den sista en och en halv veckan.» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

27 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»7 25%
100%»20 74%

Genomsnitt: 4.74

- Missade en lektion pga av begravning. Annars var jag med på allt.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

27 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 7%
Målen är svåra att förstå»3 11%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»17 62%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 18%

Genomsnitt: 2.92

- Av tidigare erfarenhet av liknande arbetsupplägg kan jag säga att det saknades en konkret projektstart. Det skulle varit i form av en lektion där någon exakt berättade vad han ville ha. Exempelvis en offert på ett parti pumpaxlar med ett arbetsprov och en rapport som beskrev tillverkningsprocessen. Därutöver skulle vi själva närma oss målet en vecka i taget.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Målen borde vara mycket tydligare » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Det kunde vara tydligare exakt vad i ingenjörens yrkesroll som ska behandlas och varför. Det kändes dessutom som att alla dessa delar inte riktigt hängde ihop. » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Kursens mål var välformulerade men däremot ingick ett projekt i kursen som också ska ha mål och syfte och dessa var inte formulerade alls. Då projektet var en stor del av kursen blev det hela därför väldigt rörigt och ingen tydlig avgränsning gjordes heller för projktet.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

24 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 4%
Ja, målen verkar rimliga»22 91%
Nej, målen är för högt ställda»1 4%

Genomsnitt: 2

- man hade behövt lite mer ledning på vissa delar såsom operationsbeskrivining, cnc programm och produktkalkylering eftersom detta är helt nytt för de flesta.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

25 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»17 68%
Ja, i hög grad»3 12%
Vet ej/har inte examinerats än»5 20%

Genomsnitt: 2.52

- Jag har verkligen inte uppnått alla mål.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

27 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»14 51%
Ganska stor»12 44%
Mycket stor»1 3%

Genomsnitt: 2.51

- Ekonomi lektionen med Cecilia kunde ha varit bättre planerad. Tiden räckte inte till och efter lektionen visste man fortfarande inte hur man skulle gå tillväga.» (Ganska liten)
- många föreläsningar var onödiga men de föreläsningarna som handlade om vårt projekt borde det varit fler av. det känndes som att man skulle haft mer förkunskaper» (Ganska liten)
- På gymnasiet läste jag mycket av det som vi gick igenom i kursen.» (Ganska liten)
- En bättre struktur hade underlättat inlärningen» (Ganska liten)
- Visst lärde man sig mycket om framförallt tillverkningsprocesser och ritläsning men som påtalades tidigare så tyckte jag att de olika delarna i kursen kunde varit mer sammanhängande. » (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

27 svarande

Mycket liten»2 7%
Ganska liten»14 51%
Ganska stor»10 37%
Mycket stor»1 3%

Genomsnitt: 2.37

- Vi hade bara kurslitteratur i ritläsningen och den boken behandlades ytterst lite. Dock hade vi nytta av den vid examinationen. » (Ganska liten)
- Bra tillgänglighet på kurshemsidan.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

27 svarande

Mycket dåligt»3 11%
Ganska dåligt»11 40%
Ganska bra»11 40%
Mycket bra»2 7%

Genomsnitt: 2.44

- Helt värdelöst, måste bli bättre!» (Mycket dåligt)
- Kurshemsidan var för det mesta nere. » (Ganska dåligt)
- Kurshemsidan har endast fungerat till och från. PP till föreläsningar har dykt upp först efter föreläsningarna. Föredras att ha innan.» (Ganska dåligt)
- Det var knapphändig information vid ett flertal tillfällen. Till exempel fick vi studenter dålig vägledning i inledningen på vårt projekt. Bland annat informerade inte lärarna om att vi fick välja vilken tillverkningsteknik vi ville fördjupa oss i och inte nödvändigtvis fördjupa oss i den som tillhörde respektive grupp. Dessutom var det tveksamheter kring vissa bearbetningsdata vid tillverkningen av pumpaxeln. » (Ganska dåligt)
- Kurshemsidan fungerade väldigt sällan. Verkstads- och programmeringsläraren kunde haft bättre kommunikation om vad som gällde.» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

27 svarande

Mycket dåliga»2 7%
Ganska dåliga»16 59%
Ganska bra»9 33%
Mycket bra»0 0%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 2.25

- Var oklart vem man skulle ställa frågor till. Ingen hade svaren.» (Mycket dåliga)
- Eftersom det varit så många olika typer av föreläsningar har man inte träffat de personer man behövt fråga så ofta.» (Mycket dåliga)
- vem man ska fråga har ofta varit oklart och ingen har haft några dirketa svar. Känns inte som att någon har haft koll på hur kursen verkligen ska gå till och vad vi som studenter ska skriva om mm. » (Ganska dåliga)
- Vi hade vissa konsultationstillfällen inplanerade men då var det så många som hade frågor vilket gjorde att det var väldigt svårt att få lärarens uppmärksamhet. När vi väl fick hjälp var det mycket som läraren inte kunde svara på. » (Ganska dåliga)
- Det var svårt att veta vem man skulle fråga om vad och det var inte alltid de ansvariga tog sig tid att svara. Dessutom stämde inte alltid informationen överens med vad som sagts tidigare, av någon annan.» (Ganska dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

27 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 25%
Mycket bra»19 70%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.62

- Mest har jag samarbetat med de studenter som ingick i min grupp i projektet. Och det samarbetet har gått förhållandevis bra! » (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

26 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 11%
Lagom»15 57%
Hög»8 30%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.19

- Ojämn.» (?)
- Men kunde ha varit högre från början. Nu blev det väldigt mycket på slutet av kursen. Lite mer jämn fördelning skulle varit bättre.» (Lagom)
- Blev stressigt mot slutet, eftersom man inte hade tillräckligt information i början för att genomföra uppgiften.» (Hög)
- Kursen i säg har haft en lagom arbetsbelastning men det har ofta varit oklart vad exakt vi ska göra. Detta har lett till att vi fått göra om vissa momnet pga att förutsättningarna ändrats.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

27 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»20 74%
Hög»6 22%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.18


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

26 svarande

Mycket dåligt»4 15%
Dåligt»11 42%
Godkänt»7 26%
Gott»4 15%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.42

- Tyvärr är den här kursen otroligt dåligt upplagd. Vi fick information i helt fel ordning. » (Mycket dåligt)
- Strukturen på kursen var inte speciellt bra. De olika ansvariga gav olika information och det kändes inte som kursen var genomarbetad.» (Mycket dåligt)
- Som sagt. För mycket förvirring, otydliga ansvarsroller och brist på en riktig projektstart.» (Dåligt)
- Projektet var rörigt och det var mycket som var oklart. Uppstod en del moment 22 och det fanns inte så mycket hjälp att få. Lite hjälp i kalkylberedningen hade inte varit fel att få. » (Dåligt)
- Det var för mycket oklarheter i kursen. Framförallt vad gäller planering och examination. Dessutom var kommunikationen mellan de många lärare vi hade ytterst bristfällig. Det kändes inte som lärarna kommunicerade med varandra överhuvudtaget. » (Dåligt)
- Rörigt. Man visste inte "när" projektdelen började och det verkade vara bristande kommunikation mellan de involverade lärarna då alla svarade olika om t.ex. rapport och programmering. Bra och intressanta gästföreläsare.» (Dåligt)
- kursen var lite för rörig » (Dåligt)
- Ostrukturerat och dålig kommunikation mellan olika lärare.» (Godkänt)
- Grundtanken med kursen är bra, att få inblick i de olika delarna i en tillverkningsprocess. Dock var det lite väl rörigt. Oklara instruktioner om vad som skulle göras från start. Olika direktiv från olika håll. Lite för många kockar helt enkelt.» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Pumpaxeln.»
- Gäst föreläsningarna var intressanta och är ett bra sätt att skapa intresse på. »
- Det är bra att man får arbeta i grupp och lära sig hur projekt går till. Även intressant med inblickar i vissa ämnen»
- ritningsläsningen»
- Tillverkningen av en pumpaxel var ett bra sätt att förstå hela processen.»
- Målet och syftet men kursen är bra och det är mycket bra att vi praktiskt får tillverka pumpaxeln i projektet.»
- Alla olika delar av kursen för att få ta del av alla de nya erfarenheterna man får. Mycket som är nytt och lärorikt!»
- Föreläsarna i produktionsteknik och entreprenörskap»
- Projektet i sig är väldigt bra. det ger en inblick i olika moment som man som ingenjör kan komma i kontakt med. »
- Projektet, mycket roligt och lärorikt att verkligen få göra någongting. Ritningsläsningen var även denna intressant.»
- Intressanta föreläsningar i kursen var den om produktionsteknik på ett företag samt den om kommunikation.»
- Tanken med kursen och målen var bra. Rittekniken var den enda del som var någorlunda strukturerad och vi hade föreläsningar en gång i veckan med en och samma lärare som sedan gjorde duggan, och det var bra. »
- Många av gästföreläsarna var mycket bra, så det är ett inslag som bör bevaras. Projektet var i det stora hela ett bra kursmoment även om det kan förbättras. »
- Kursens syfte, gillar tanken med kursen och den gav verkligen en inblick i att vara ingenjör.»
- Mängden saker man gjorde. Man lärde sig mycket. »
- Idéen med kursen är bra, jag tycker definitivt att en kurs där man får inblick i delar av utbildningen är en bra start.»
- det som inte står i nästa fråga»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Studenterna måste få tydligare direktiv och föreläsningarna som innehåller viktig information måste läggas först. På så sätt kan man undvika allt extraarbte som vi fick lägga ner då mer och mer krav kom fram under kursens gång. »
- Det hade varit bra om alla fick samma information och att denna informationen var lättillgänglig. »
- mer struktur på föreläsningarna. Mer information om projektet i början på kursen så att man fattar vad det går ut på. »
- Kursen bör ses över ordentligt. Koordinationen mellan de olika delarna måste bli bättre. Ska ens ett projekt som pumpaxeln stå i centrum? Som det är nu är det verkligen inte en uppskattad kurs bland studenterna.»
- Upplägget. Exempelvis kan gästföreläsningarna komma senare. Bättre att få mer relevant info tidigare så man kan sätta igång direkt.»
- Tydligare avgränsning av vad prjektet egentligen är. Nu skulle även kursens teoridelar om olika tillverkningstekniker stoppas in i projektet. Då det ju inte finns någon naturlig koppling mellan t.ex. strängpressning och och en pumpaxel känns det hela väldigt konstgjort. Kör denna del helt utanför projeket. Sen måste även den lärare som är ansvarig för projektet ta det ansvaret. Nu har Ulf hänvisat till andra personer om hur saker ska vara och dessa har sen i sin tur inte vetat något alls utan hänvisat tillbaka till Ulf och detta gör att det blir en enda röra. »
- Hur man strukturerar upp lektioner och datum för tillverkning, inlämning och redovisning! Allt kom samtidigt vilket inte var särskilt bra! En tydligare beskrivning av vem av lärarna som är ansvariga över vilket moment, ge tydliga instruktioner av när projektet startar och slutar och samtidigt lite vägledning av vad som man skall lägga fokus på under vilken del av kursen. tex starta med att skriva fakta om svarvning, därefter göra en beredning av skärdjup/skärdata osv. »
- Projektet i kursen»
- Lärarna måste samarbeta mer! mer tydlig information från första början, när det gällde pumpaxeln så fick vi göra om beredningen flera gånger eftersom vi fick ny information väldigt sent vilket gjorde att det inte gick att börja skriva på arbetet förrens veckan innan inlämningen. »
- Tydligare förklaring av vem som är projektansvarig. Även en bättre fungerande kommunikation med denna då man har frågor.»
- Bättre ordning på föreläsningarna.»
- Mer konkret information om hur rapporten skall se ut och innehålla från början. »
- Upplägget, föreläsningar som är viktiga för att kunna börja med en operationsbeskrivning och geometriberedning bör ha kommit tidigare. Gästföreläsningar och språkövningar kan komma mer på slutet.»
- Det behöver bli mycket bättre struktur, t.ex. att föreläsningarna kommer i bättre ordning. Kanske att man först går igenom projektet som ska genomföras och allt som hör till det så man vet vad man ska göra och sedan har gästföreläsningarna som handlade om allt möjligt. Kursansvariga och föreläsarna behöver prata ihop sig mer för det kändes som ingen riktigt hade koll på något. Kanske kan man göra det tydligare vilken lärare som ansvarar för vilken del. Det hade varit bra om föreläsningarna inte gick in så djupt på varje ämne, utan mer övergripande, eftersom det var mycket man aldrig ens hade hört talas om tidigare. Det hade även varit bra om föreläsningarna hade lite mer med varandra att göra, eller i allafall att de olika föreläsarna fick veta lite mer om vad vi hade lärt oss tidigare och vad vi inte hade en aning om m.m. Det vore överlag bra om ni tänkte lite mer på att vi är helt nya studenter och många av oss har aldrig jobbat inom t.ex. industrin eller sett t.ex. en pumpaxel tidigare. Det blev lite konstigt när vi hade en jätteavancerad föreläsning om tillverkningstekniker nästan det första vi hade o.s.v. »
- många av föreläsningarna kom i fel ordning.hade varit bättre att få föreläsningarna som handlade om projektet tidigare i kursen så att man kunde komma igång med arbetet tidigare. Och haft gästföreläsningar sist.»
- En förbättring av kursupplägget i sin helhet, tydligare vägledning från lärarna och framförallt kommunikationen mellan lärarna. Sen tycker jag att examinationen av projektet bör förändras. Jag uppfattar det som mycekt orättvist att bara 3 av 9 grupper får redovisa sitt projekt. »
- Lite mer klara direktiv på vad som ska göras, och som sagt det skulle inte skada om man fått "kommit igång" lite tidigare. Blev en ganska ojämn arbetsfördelning.»
- Mer strukturerat. De många lärarna gör att det lätt blir lite osammanhängande. Biblioteksgenomgången borde läggas mycket tidigare. »
- Kommunikationen melllan lärarna och mer tydligt i början av kursen hur den kommer vara upplagd.»
- Strukturen bör förändras. Det kändes inte som att föreläsningarna kom i riktigt rätt ordning, man hade gärna velat starta igång projektet med en gång, men eftersom mycket var oklart under en längre tid var det svårt. Dessutom känns det viktigt att alla som är med och undervisar i kursen ställer samma krav och ger eleverna samma information, det hände att det blev något rörigt vid ett par tillfällen.»
- Mer information kring projektet från början så att man kan komma igång direkt. Bättre samspel mellan olika föreläsare.»
- se till att föreläsningarna kommer i rätt ordning. »

16. Övriga kommentarer

- Lite rörig kurs oc oorganiserad men med vissa riktigt intressanta föreläsningar»
- Hoppas verkigen vi får Feedback på projektrapporten eftersom det är "produkten" av kursen. Detta är ett mycket viktigt moment i lärandeprocessen men även i allmänhet är åtekoppling viktigt. Utan detta vet vi ju inte vad som kunde ha förbättrats och kan ju då inte förbättra detta inför nästa projekt/projektrapport.»


Kursutvärderingssystem från