ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TIEPL ht10 Ekonomisk analys, TEK375

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-22 - 2010-11-03
Antal svar: 22
Procent av deltagarna som svarat: 64%
Kontaktperson: Lars Nordlund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Ekonomi och produktionsteknik


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

22 svarande

Högst 15 timmar»1 4%
Cirka 20 timmar»8 36%
Cirka 25 timmar»6 27%
Cirka 30 timmar»6 27%
Minst 35 timmar»1 4%

Genomsnitt: 2.9

- Mkt tid med praktikfallet» (Cirka 25 timmar)
- ojämt fördelade, inte så mycket de första veckorna, sedan i och med grupparbetet så ökade belastningen rejält» (Cirka 25 timmar)
- Det blev en del tid på projektarbetet..» (Cirka 30 timmar)
- Exrtra mycket arbete under praktikfallet.» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

22 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 4%
75%»4 18%
100%»17 77%

Genomsnitt: 4.72

- Har varit närvarande på Möllers föreläsningar och delar av Cecilias.» (50%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

22 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 18%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»9 40%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»9 40%

Genomsnitt: 3.04

- Jo, men jag tänker inte så mycket på dem. » (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

19 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»19 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

21 svarande

Nej, inte alls»4 19%
I viss utsträckning»12 57%
Ja, i hög grad»5 23%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.04

- Tentan var alldeles för lätt, innehöll uppgifter som man sett innan och alltså visste svaren på. Beräkningsuppgifterna var allihop (förutom investeringsuppgiften) för enkla för att testa kunskapsnivån i klassen.» (Nej, inte alls)
- Tentan var för lätt, speciellt räkneuppgifterna. Teorifrågorna var bra. » (Nej, inte alls)
- Tentan var alldeles för lätt. Den låg på en för låg nivå, vilket gjorde att det inte fanns möjlighet att visa allt man lärt sig. Frågorna ang investering var på bra nivå. » (Nej, inte alls)
- Tyckte att tentan var lite för lätt. Främst då räknings uppgifterna. Teorifrågorna var bra!» (I viss utsträckning)
- lite väl enkel tentamen, dessutom var en del uppgifter tagna direkt från kursboken!» (I viss utsträckning)
- Kändes som om jag hade mycket mer kunskap än vad som efterfrågades på tentan. Dåligt att ta med uppgifter direkt från övningsbok på tenta. Man kan ju iaf ändra lite siffror.» (I viss utsträckning)
- Jag tyckte att räkneuppgifterna på tentan var för lätta, förväntade mig svårare uppgifter.» (I viss utsträckning)
- Tycker att tentan var alldeles för lätt. Räkneuppgifterna testade en bara på de allra enklaste fallen trots att man lärt sig mer komplicerade räkningar. Lite besviken över att inte få visa det. Lite för simpel. » (I viss utsträckning)
- hade gärna velat ha en uppgift med ekvivalentmetoden eftersom den kändes som det mest avancerade problemet» (Ja, i hög grad)
- Kunde ha gjort svårare räkna uppgifter men teoriuppgifterna tyckte jag var bra.» (Ja, i hög grad)
- Dock så hade vi gått igenom betydligt svårare räkneuppgifter och kunde därför ha haft något svårare där på tentan. I övrigt var teorin och investeringsbiten bra. » (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

22 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»5 22%
Ganska stor»14 63%
Mycket stor»3 13%

Genomsnitt: 2.9

- Gett viss vägledning om vad man ska plugga på.» (Ganska stor)
- Bra föreläsningar. Jag gillar Cecilia. Det är enkelt och börjar på en lagom nivå. Det går ganska långsamt men varför göra det svårare än vad det är genom att rusa framåt? Jag gillar det.» (Ganska stor)
- Bra lektioner från båda lärarna.» (Ganska stor)
- Cecilias del har mycket för lågt tempo, det känns skevt när Möllers relativt få föreläsningar står för 80% av arbetsinsatsen eftersom han ställer högre krav på oss.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

22 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»13 59%
Mycket stor»9 40%

Genomsnitt: 3.4

- Bra kurslitteratur!» (Ganska stor)
- Bra böcker, lättläst och tydligt. » (Ganska stor)
- Boken är bra!» (Ganska stor)
- Bra böcker, som man hade stor nytta av. » (Ganska stor)
- Bra kurslitteratur, dock lite för lite hänvisningar till den.» (Ganska stor)
- Boken är mycket bra, innehåller bra exempel som är lätta att ta till sig.» (Mycket stor)
- instuderingsfrågorna i slutet på kapitlen och övningsboken var väldigt bra» (Mycket stor)
- Väldigt bra bok.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 9%
Ganska bra»10 45%
Mycket bra»10 45%

Genomsnitt: 3.36

- Kom sällan in på hemsidan» (Ganska dåligt)
- Bra att hänvisningar till uppgifter som var bra att göra las ut på hemsidan.» (Ganska bra)
- PP bilderna upplevs som ganska röriga och har därför inte varit till så stor hjälp. Boken är bra!, pedagogisk och relevant.» (Ganska bra)
- Finns inte direkt något att klaga på.» (Ganska bra)
- I logistikkursen lades föreläsningsanteckningar ut dagen innan föreläsningen, man kunde då skriva ut dessa på förhand. Mycket praktiskt.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

22 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»7 31%
Mycket bra»14 63%
Har ej sökt hjälp»1 4%

Genomsnitt: 3.72

- Bra med så mycket övningstid och möjlighet att ställa frågor. » (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 13%
Mycket bra»19 86%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.86

- Bra med praktikfall.» (Mycket bra)
- Lite väl intensivt med samma grupper i projektarbetet samtidigt som logistiken. Upplagt för konflikter, men vi klarade oss utan :)» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

22 svarande

För låg»1 4%
Låg»0 0%
Lagom»13 59%
Hög»8 36%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.27

- Uppgifterna i boken var bra. Tyckte tentan var under all kritik. Den var FÖR enkel. Uppgifter hämtade ur boken, och så vidare. Jag hade redan gjort 2 av uppgifterna som fanns på tentan. Pinsamt. » (För låg)
- Mitt emellan lagom och hög. Man kan ju inte ligga på latsidan direkt och det är väl så det skall vara. » (Lagom)
- i början var det ganska normalt, men när praktikfallet kom blev det väldigt mycket att göra på samma gång. dels pga att man hade ganska kort tid på sig och dels för att vi hade praktikfall i logisktiken också» (Hög)
- förväntades att man skulle hinna göra uppgifter i boken samtidigt som man jobba med gruooatbete» (Hög)
- Totalt sett hög, men för lågt tempo under Cecilias föreläsningar och för lång tid på paktikfall i förhållande till hur liten del av kursinehållet det motsvarade.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

22 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 18%
Hög»12 54%
För hög»6 27%

Genomsnitt: 4.09

- De båda praktikfallen krävde mycket tid och arbete.» (Hög)
- lite jobbigt med två större praktikfall samtidigt på förhållandevis kort tid» (Hög)
- Jobbigt med två projektarbeten och två tentor.» (Hög)
- två grupparbeten plus att försöka hinna göra uppgifter i boken samtitigt gör att det blir hög belastning innan arbetena skulle vara inne» (Hög)
- På gränsen till för hög. Pga projekt i båda kurserna plus tenta, eller så har man blivit van vid låg belastning. » (Hög)
- Tillsammans med logistiken tycker jag överlag att arbetsbelastningen var ganska hög med två grupparbeten som tog tid från tenta pluggandet. » (Hög)
- För mycket med två praktikfall samtidigt!» (För hög)
- Två för stora arbeten samtidigt, men jag vet ju inte vad som är för stort, men det kändes tungt. Man hann inte plugga till provet. » (För hög)
- Med 2 projekt parallellt och sedan 2 tentor, var det väldigt mkt tid som gick åt till projekten och sedan var det svårt att hinna med att ta ikapp inför tentorna.» (För hög)
- Två stora grupparbeten samt presentation så nära inpå tentaperioden gjorde belastningen väldig hög i slutet på läsperioden» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 5%
Godkänt»5 25%
Gott»11 55%
Mycket gott»3 15%

Genomsnitt: 3.8

- Det känns som att föreläsare behöver synkronisera sig mer i förhållande till varandra. Våga ta ut svängarna, hellre köra för högt temo och jämka sig. Det är svårare att gå andra hållet.» (Godkänt)
- Mycket intressant kurs det som drar ner det är tentan som inte testade alla kunskaper.» (Gott)
- Inte så utmanande tenta, kände inte att man fick visa vad man kunde. Bra grund, men kanske kunde man haft ett par flerpoängsuppgifter pp högre nivå?» (Gott)
- Man lärde sig mer än vad tentan visade iaf...» (Gott)
- En jättebra kurs! Kunde varit lite mer omfattande frågor på tentan, men annars var allt bra. Bra praktikfall också. » (Mycket gott)
- Väldigt roligkurs och väldigt intressant och lärorik.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Litteraturen och praktikfallet»
- Praktikfall och övningstillfällen!»
- Bra med två föreläsare och praktikfall. Behåll det. »
- Mycket bra och lärorikt praktikfall!»
- Investeringsfallet»
- Praktikfallet var jättebra!»
- praktikfallet, var oerhört lärorikt och kul. Att Cecilia gick igenom allt sakta gillade jag.»
- Litteraturen var jättebra och föreläsningarna. Alla övningsuppgifter, både i bok och utdelade stenciler var också jättebra. Praktikfallet var också mycket givande. »
- Grupparbetet»
- Kursboken var mycket bra, väldigt pedagogisk. Praktikfallet tycker jag även var mycket lärorikt och intressant.»
- Investeringsprojektet»
- Kursböckerna. »
- Praktikfallen, det var en mycket lärorik uppgift som gjorde att vi blev experter på den delen av kursen som fallet avhandlade.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Tentan»
- Lite mer utmanande frågor på tentan.»
- Inte två praktikfall samtidigt! Det gjorde att det fanns för lite tid att plugga på det andra i kursen. »
- Tentan bör ge en bättre chans att visa allt vad man lärt sig. Det bör koordineras bättre med den andra kursen i läsperioden i förhållande till praktikfall. Är bra om praktikfallen påbörjas och avslutas tidigare så det finns mer tid att fokusera på tentan i slutet. »
- Jag tyckte inte att tenta-uppgifter ska vara tagna direkt från övningsboken. »
- kanske starta med pratikfallet något tidigare »
- Fler övningsuppgifter. »
- Praktikfallet borde introduceras första veckan så att man kan försöka få det gjort tidigt för att sedan kunna hänga med på föreläsningar och resten av kursen!»
- Tentamen borde innehålla ett par lite svårare frågor, kanske inte teorin men räkningsuppgifterna. Tex. var MO-påläggen redan givna vilka man hade övat mycket på att ta fram. »
- Tentan»
- Jag tycker att det skulle varit bra om man kunde fått börja med praktikfallet lite tidigare,så att det inte skulle bli så stressigt i slutet. Jag tycker även att tentan kunde bestått av lite svårare räkneuppgifter. Tyckte nämligen att det saknades på tentan och att man därför inte fick visa riktigt vad man kunde.»
- Flytta studiebesöket några veckor tidigare och inte veckan innan tentan»
- Vi fick ingen annan återkoppling på praktikfallen än att "det såg bra ut". När man som student lägger ned mycket tid på en uppgift, dessutom i grupp, så förväntar man sig att man i alla fall får en återkoppling för hela gruppens insats. Detta tycker jag är under all kritik.»

16. Övriga kommentarer

- För enkel tenta»
- Bra och rolig kurs!»
- Tyckte tentan var ett hån med tanke på den tid man lagt ner på att förbereda sig inför den. Svårare räkneuppgifter hade känts mer rättvist. Känns konstigt att klaga på en för lätt tenta, men så är det.»
- Både Möller och Cecilia är mycket duktiga föreläsare. All kudos til dem.»


Kursutvärderingssystem från