ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp 3 11/12 Konstruktionsteknik, BMT020

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-03-16 - 2012-04-01
Antal svar: 20
Procent av deltagarna som svarat: 32%
Kontaktperson: Patrik Hellman»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Väg- och vattenbyggnad 300 hp

1. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»4 20%
Gott»14 70%
Mycket gott»2 10%

Genomsnitt: 3.9 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det känns som om en stor del av innehållet är saker som jag aldrig kommer använda» (Godkänt)
- Relativt tung kurs, mycket att göra.» (Gott)
- Bra övningar» (Gott)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.9


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

2. Hur begripliga är kursens mål?

20 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 15%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 20%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»13 65%

Genomsnitt: 3.35

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

17 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»16 94%
Nej, målen är för högt ställda»1 5%

Genomsnitt: 2.05

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

19 svarande

Nej, inte alls»1 5%
I viss utsträckning»7 36%
Ja, i hög grad»11 57%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.52

- Pga av tidsbrist! Dåligt synkroniserad tenta som jag tycker la fokus på helt fel saker..» (Nej, inte alls)
- Teoridelen ger för mkt poäng, svårt att misslyckas på tentan om man pluggat på instuderingsfrågorna.» (I viss utsträckning)
- Tentamen var STARKT tidsbegränsad. Ifall man kunde svaren till samtliga uppgifter hade man inte tid att skriva dem.» (I viss utsträckning)
- Mycket ont om tid på tentan» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

5. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»1 5%
Ganska liten»4 20%
Ganska stor»9 45%
Mycket stor»6 30%

Genomsnitt: 3

- Föreläsningarna har innehållit för mycket information, bättre att gå igenom det viktigaste. » (Mycket liten)
- På grund av schemakrockar har jag haft lite tid för föreläsningar.» (Ganska liten)
- Betong föreläsningarna var varit mycket bra. Men Trä och stål höll inte alls samma klass. Dessa kan ibland till och med klassas som onödiga. Dessa måste bli bättre till nästa år. Konstruktionsuppgiften var bra, dock gavs för lite lärarledd tid till denna. Svårt att ställa frågor då mesta av tiden gick åt till redovisningar. Hade varit bra om man kan lägga till schemalagd tid till räkning av uppgifter i boken. Svårt att få svar på frågor kring dessa annars. » (Ganska liten) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Ffa har övningarna varit bra. Föreläsningarna har vart mindre behjälpliga. Skippa att lägga 1/3 på repetition av föregående föreläsning och fokusera på det nya istället. » (Ganska stor)
- Var nästan inte på några föreläsningar, dock var räkneövningar och konstruktionsuppgift mycket bra.» (Mycket stor)
- Emanuels räkneövningar! och Karins föreläsningar.» (Mycket stor)
- övnings tillfällena var bra och strukturerade» (Mycket stor)

6. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»10 50%
Mycket stor»10 50%

Genomsnitt: 3.5

- Bra böcker!» (Mycket stor)

7. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»11 55%
Mycket bra»9 45%

Genomsnitt: 3.45

- föreläsningspowerpoints kom ut försent och glömdes bort. Formatet på dessa var olika från olika lärare!!» (Ganska bra)
- Det var för många powerpoints. Det blir för mycket.» (Ganska bra)

8. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

20 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 25%
Hög»12 60%
För hög»3 15%

Genomsnitt: 3.9

- Konstruktionsuppgiften tar mycket tid.» (Hög)
- Men det är att förvänta, alltså inget konstigt att det är hög belastning» (Hög)
- Konstruktionsuppgiften: Det kunde ha varit tydligare vad man skulle göra vid de olika etapperna. Inte lika tydligt som i Bärande konstruktioner» (Hög)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

20 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»4 20%
Ganska bra»8 40%
Mycket bra»8 40%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.2

- Fick göras på raster. Under övningarna fanns ej tid till annat än redovisningar.» (Ganska dåliga)
- Skulle funnits övningstillfällen för enbart frågor utom gällande konstruktionsuppgiften.» (Ganska dåliga)
- Att ställa frågor på schemalagd tid har varit mycket svårt då tiden är knapp.» (Ganska dåliga)
- Jätte bra övningsledare men för lite tid!» (Ganska bra)
- Svårt på övningar då redovisningar tog upp all tid» (Ganska bra)
- Det mesta av övningstiden gick åt att redovisa konstruktionsuppgiften» (Ganska bra)
- bra med redovisningshandledare som man kan ha en dialog med» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 25%
Mycket bra»15 75%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.75

11. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

19 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 21%
Hög»11 57%
För hög»4 21%

Genomsnitt: 4

- Denna och FEM Structures blev tungt. » (För hög)
- Väldigt svårt att hinna räkna mer än konstruktionsuppg.» (För hög)


Önskade åtgärder

12. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Konstruktionsuppgift och upplägg på demonstrationsräkning och övning.»
- Övningarna! Och konstruktionsuppgiften»
- konstruktionsuppgiften»
- Karin»
- Konstruktionsuppgiften»
- Karin, Emanuel!!, »
- Övningsledarna har varit mycket bra. Kurslitteraturen.»
- Strukturen på betongföreläsningarna samt konstruktionsuppgiften»
- Emanuel!»
- övningstillfällena, de gav en bra förståelse genom bra struktur och genomförande»

13. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Inte ha tenta på lördagen innan tentaveckan!»
- Instuderingsfrågorna: svårt att ta reda på svaren på egen hand, även om man läser berört stycke i boken är det ibland tvetydigt vad frågan syftar på. Vore bättre om det fungerade som i Bärande konstruktioner. Argumentet att vi då kanske inte förstår frågorna utan bara "tentapluggar" dem håller inte.»
- Ha fler renodlade övningstillfällen där man inte kan redovisa konstruktionsuppgift. Nu kändes det som att det mesta av tiden gick åt till det.»
- Tydligare svar på instuderingsuppgifter. Svårt att själv veta vad som bör tas med och inte då svaren förväntas vara väldigt exakta.»
- Vissa föreläsningar blev för mycket av en repetition, speciellt inom stål och trä.»
- Den stora mängden undervisning om olika typer av svetsar»
- Tiden för tenta ökas mer dagar mellan tenta och sista föreläsnin lägg mer konsultions tider med övningsledare »
- Mer övningstid och mindre föreläsningar, för djupa genomgångar, hade lärt mig mer om läraren berättat mer om mindre än som nu när allt skulle gås igenom på ytan.»
- Tenta var för lång => missvisande betyg.»
- Man skulle blivit informerad att börja rita ut diagrammet i etapp 4 tidigare då man förstod såfort man började med det.»
- Trä- och stålföreläsningarna. Dessa behövs styras upp så att de håller samma nivå som de andra. Lägg till mer tid för räkning, både till konstruktionsuppgift samt räkning av uppgifter i boken.»
- Färre powerpoint i trä och stål»
- tiden på tentan räckte inte till»
- Några av instuderingsfrågorna gicks ej igenom på tavlan utan på power-pointen vilket gjorde att man inte alltid hann med. När man sdedan tittade på power-pointen hemma var det svårt att avgöra vad som skulle ingå i frågan. Alltså, gå igenom alla instuderingsfrågor på tavlan i bra ordning. Bättre formulerad konstruktionsuppgift. »
- En del luddiga föreläsningar» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)


Övriga kommentarer

14. Övriga kommentarer

- Bra välstrukturerad kurs! Känns bra att få mer verklighetsanknytning till konstruktioner och hur de utförs.»
- Tiden på tentan var mycket knapp.»
- Om nästa års tenta ligger lika tidigt. Se då till att den är lite enklare. Tyckte det var oschysst av honom/henne som gjorde tentan att göra den så svår med tanke på att tentan gick så tidigt i år. »
- Svar på instuderingsfrågorna bör delas ut, då sbaren ej framgår särskilt tydligt på föreläsningar.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.9
Beräknat jämförelseindex: 0.72

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från