ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP4_11/12_Ombyggnad och underhåll, LBT390

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-08 - 2012-05-16
Antal svar: 9
Procent av deltagarna som svarat: 30%
Kontaktperson: Christina Larsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Affärsutveckling bygg

1. Sammanfattande intryck av kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

Sammanfattningsvis var kursen mycket bra*
9 svarande

0 0%
0 0%
2 22%
5 55%
2 22%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Allmänna frågor

Gradera påståendena på samma sätt som ovan.

(Med examination avses alla moment som är underlag för betygssättning i kursen.)

Matrisfråga

- Handleda»
- Jag är nöjd med kursen!»

Kursens mål var tydliga
9 svarande

0 0%
2 22%
2 22%
5 55%
0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.33

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt
9 svarande

0 0%
0 0%
1 14%
4 57%
2 28%
Vet ej»2

Genomsnitt: 4.14

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra
9 svarande

0 0%
0 0%
1 11%
5 55%
3 33%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.22

Kursen kändes angelägen för min utbildning
9 svarande

0 0%
0 0%
1 11%
2 22%
6 66%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.55

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats
9 svarande

0 0%
0 0%
4 44%
5 55%
0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.55

3. Vad tycker du främst bör behållas i kursen?

- Handledartillfällen är bra om vi ska jobba endast med projektet. Dock fanns oklarheter om hur bra/dåligt man låg till. »
- Proojektet»
- Projektuppgiften och föreläsningar var mycket intressanta»
- Kontakt med experter var mycket värt för att få en ny syn på branschen»
- Projektarbetet! Kul att rita om en befintlig byggnad istället för att bara rita nytt som vi gjort hittills. Detta gjorde att man fick så på uppgiften ur nya synvinklar.»
- hela projektarbetet»
- Projektet. Det är ett bra sätt att lära sig. »

4. Saknade du något i kursen?

- Mer feedback från lärare under handledartillfällerna önskas, så att man vet om man ligger bra/dåligt till. Saknades även tydliga mål om hur omfattande varje del i uppgiften sak vara. Mer tydlighet!»
- Mer föreläsningar!»
- Lite mer konkret material, kanske i form av fler föreläsningar där man går in på mer detaljer vad gäller ett ombyggnadsprojekt. Blev ofta väldigt ytligt.»
- Ett riktigt kurs pm. Ett tydligare som inte innehåller massa fakta om annat.»

5. Finns det något du tycker bör ändras i kursen?

- Litteraturseminariets syfte kändes lite otydligt. Många tolkade uppgiften på olika sätt.»
- Litteraturseminariet saknade verklighetsförankring samt kändes smått meningslöst. »
- Litteraturseminariet kändes ganska så främmande för denna kurs. Boken "Vad är kunskap" är bland det sämsta jag läst och var allmänt förvirrande och dåligt skriven.»
- Ganska många gånger läraren svävar iväg, intressant, men bra att hålla sig till ämnet ibland när det exempelvis är tidspress.»
- Att få feedbacken direkt efter sin egna redovisning känns lättare att få bra frågor och en diskussion. Styr upp litteraturseminariet så att det är lika för båda grupper. Ex om man ska lämna in en text eller ej. »

6. Vilka moment har gynnat ditt lärande mest i kursen?

Välj ut ett eller flera inslag i kursen som du tycker varit till hjälp för din inlärning!
Ett minus som svar betyder att du inte tycker att momentet varit så givande för dig.
Svar för alla moment behövs inte.

Använd gärna fritextrutan för förklaringar!

Matrisfråga

- Bra handledare och gästföreläsare. Björn och Boel är en tillgång!»

Föreläsningar
9 svarande

0 0%
OK»2 22%
6 66%
++»1 11%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 2.88

Övningar/övriga lektioner
9 svarande

0 0%
OK»3 33%
4 44%
++»2 22%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 2.88

Att få hjälp och svar på frågor
9 svarande

0 0%
OK»0 0%
3 33%
++»6 66%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 3.66

Kurslitteratur och annat kursmaterial
9 svarande

1 11%
OK»6 66%
2 22%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 2.11

Inlämningsuppgifter_ej i grupp
9 svarande

2 25%
OK»2 25%
4 50%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»1

Genomsnitt: 2.25

Projektarbete i grupp
9 svarande

0 0%
OK»0 0%
3 33%
++»6 66%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 3.66

Muntlig redovisning
9 svarande

0 0%
OK»3 33%
4 44%
++»2 22%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 2.88

Tentamen
9 svarande

0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»9

Genomsnitt: 0

Hemtentamen
9 svarande

0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»9

Genomsnitt: 0

Dugga
9 svarande

0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»9

Genomsnitt: 0

Självverksamhet
9 svarande

0 0%
OK»2 28%
5 71%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»2

Genomsnitt: 2.71

Studiebesök
9 svarande

0 0%
OK»0 0%
2 50%
++»2 50%
Vet ej/ Ingick ej»5

Genomsnitt: 3.5

Gästföreläsare
9 svarande

0 0%
OK»2 22%
3 33%
++»4 44%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 3.22

Feedback under kursens gång
9 svarande

1 11%
OK»0 0%
2 22%
++»6 66%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 3.44

Feedback vid examination
9 svarande

0 0%
OK»1 25%
2 50%
++»1 25%
Vet ej/ Ingick ej»5

Genomsnitt: 3

Laborationer
9 svarande

0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»9

Genomsnitt: 0

Annat
9 svarande

0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»9

Genomsnitt: 0

7. Övriga kommentarer

- Bra med schemalagda handledningar! Dock känns två/vecka lite överdrivet. Blev ofta att man pratade om helt andra saker istället för att fokusera på projektet.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4
Beräknat jämförelseindex: 0.75

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från