ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V3 Bärande konstruktioner, BMT015, BMT015

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-12-17 - 2009-01-20
Antal svar: 65
Procent av deltagarna som svarat: 56%
Kontaktperson: Lovisa Aijmer»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Väg- och vattenbyggnad 300 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

1. Lärandemål 1

Efter avslutad kurs ska studenten kunna redogöra för vilka övergripande krav som ställs på konstruktioner, och kunna identifiera vad som behöver kontrolleras för enklare konstruktioner. Hur har detta lärandemål uppfyllts?

65 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»3 4%
Ganska bra»29 44%
Mycket bra»32 49%

Genomsnitt: 3.41

- Problemet jag ser med kursen överlag är att den inte handlar om konstruktioner, utan konstrutionsdelar. Jag vet exakt hur en balk fungerar men inte särskilt mycket hur en husstomme fungerar.» (Ganska bra)

2. Lärandemål 2

Efter avslutad kurs ska studenten kunna redogöra för viktiga begrepp inom området bärande konstruktioner. Hur har detta lärandemål uppfyllts?

64 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 4%
Ganska bra»31 48%
Mycket bra»30 46%

Genomsnitt: 3.42

- Mycket nya ord och svårtolkade begrepp, indexeringen är svår att komma ihåg då man inte får den förklarad.» (Ganska bra)

3. Lärandemål 3

Efter avslutad kurs ska studenten kunna förstå verkningssättet hos enkla bärverk av trä, stål och armerad betong. Hur har detta lärandemål uppfyllts?

65 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»5 7%
Ganska bra»29 44%
Mycket bra»31 47%

Genomsnitt: 3.4

- Inte lika bra för trä och stål som för betong» (Ganska bra)

4. Lärandemål 4

Efter avslutad kurs ska studenten kunna dimensionera för och kontrollera moment- och tvärkraftskapaciteten för stål-, trä- och armerade betongkonstruktioner i brottgränstillstånd. Hur har detta lärandemål uppfyllts?

64 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 4%
Ganska bra»28 44%
Mycket bra»32 50%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.46

- Svårt när det ligger en normalkraft i balken» (Ganska bra)
- Inte lika bra för trä och stål som för betong» (Ganska bra)
- Väldigt nära ett mycket bra» (Ganska bra)
- Konstruktionsövningen var jättebra!» (Mycket bra)

5. Hur begripliga är kursens mål?

63 svarande

Jag har inte sett/läst målen»14 22%
Målen är svåra att förstå»2 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»15 23%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»32 50%

Genomsnitt: 3.03

- Jag kommer inte ihåg målen och kan inte hitta dem nu.» (?)
- Instuderingsuppgifterna och konstruktionsuppgiften har varit till stor hjälp för att förstå vad man ska kunna» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Bra att under föreläsningar hänvisa till kursmålen.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

6. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

58 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 1%
Ja, målen verkar rimliga»55 94%
Nej, målen är för högt ställda»2 3%

Genomsnitt: 2.01

- Målen är rimliga på ett sätt då det är kurs som är lätt att ta tag i, det är lätt att komma igång och få saker gjort. Men det är jävligt mycket att göra, jag hade ju gärna sett att jag hade fått mer än 5p för den här kursen.» (Ja, målen verkar rimliga)

7. Testade examinationen om du uppnått målen?

62 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»9 14%
Ja, i hög grad»33 53%
Vet ej/har inte examinerats än»20 32%

Genomsnitt: 3.17

- Men vissa delmoment behandlades inte» (Ja, i hög grad)
- Svarar på enkäten 2 dagar innan eftersom jag kommer resa bort direkt efter tentan.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

8. Till hur stor hjälp har föreläsningarna varit för din inlärning?

65 svarande

Mycket liten»4 6%
Ganska liten»12 18%
Ganska stor»22 33%
Mycket stor»27 41%

Genomsnitt: 3.1

- ej närvarat mycket» (Mycket liten)
- Inte deltagit på dessa.» (Mycket liten)
- Mycket bra föreläsningar, lagom nivå och möjlighet att ställa frågor. Bra med anteckningar på kurshemsidan gör att man kan koncentrera sig på förståelsen å inte att skriva av.» (Mycket stor)
- Väldigt bra föreläsningar! » (Mycket stor)
- Bra föreläsningar.» (Mycket stor)
- Välorganiserade föreläsningar, lättförstådda och med bra material.» (Mycket stor)

9. Till hur stor hjälp har övningarna varit för din inlärning?

64 svarande

Mycket liten»5 7%
Ganska liten»7 10%
Ganska stor»10 15%
Mycket stor»42 65%

Genomsnitt: 3.39

- ej närvarat mycket» (Mycket liten)
- Det var bara formelstoppning utan att riktigt förklara vad man gör och varför. Jag är inte intresserad av att speedräkna och få en siffra som jag inte kan sätta in i något sammanhang.» (Mycket liten)
- Inte deltagit i dessa.» (Mycket liten)
- Min övningsledare (NN) var inte bra. (...)» (Mycket liten) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- behöver mycket mer tid med att sitta själv och räkna istället för att bara skriva av från tavlan. Skall även finnas lärare att fråga under den enskilda räknetiden» (Ganska liten)
- Jag är besviken på övningsledarens bristande kunskaper och oförmåga att ge svar på vissa av frågorna som dök upp under konstruktionsuppgiften.» (Ganska liten)
- ) » (Ganska liten) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Mycket bra övningar, lagom nivå. Bra att man går igenom även de vi förväntas kunna innan kursen. Också bra att anteckningar finns på kurshemsidan.» (Mycket stor)
- Har inte tidigare läst en kurs där övningarna gett så mycket. Kamyab har varit helt fantastiskt!» (Mycket stor)
- Bra övningsledare!» (Mycket stor)
- Mycket bra och strukturerade övningar. Jättebra att ha tid at fråga och redovisa på varje övning.» (Mycket stor)
- Bra med mycket övningar i samband med föreläsningarna så att man själv kan få testa att räkna på det som gåtts igenom på föreläsningen.» (Mycket stor)
- Jag tycker övningstillfällena är helt ovärderliga, det är där jag får förståelse för det som gås igenom på föreläsningarna.» (Mycket stor)

10. Till hur stor hjälp har konstruktionsuppgiften varit för din inlärning?

65 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»8 12%
Ganska stor»11 16%
Mycket stor»46 70%

Genomsnitt: 3.58

- Kunstruktionsuppgiften är för låst. Det handlar bara om att leta upp det räkneexempel som behandlar det räknesteg man är på och skriva av formlerna. En konstruktionsuppgift är ett utmärkt verktyg, men i min mening borde den kunna utformas så att den var lite friare och mer uppmuntrade till eget tänkande.» (Ganska liten)
- Inte så bra upplägg. Blev mest att man tittade på övningsexempel och skrev av med egna värden. Lite mer tänka själv skulle varit bra.» (Ganska liten)
- Konstruktionsuppgiften kom mest att handla om att slå efter angivna formler i kursboken. Jag gjorde istället mina väsentliga insikter under tentaplugget. För övrigt var upplägget och tanken med hela uppgiften svår att greppa. Vi fick en mycket vag förklaring till hur presentationen skulle gå till och vad som egentligen krävdes av oss.» (Ganska liten)
- Det blev tyvärr för mycket att man bara skrev av det exempel som precis gått igenom, men tror det är svårt att göra annorlunda kanske.» (Ganska stor)
- Allt som kom efter att man har beräknat Vred har varigt väldigt diffust både på fö och övning.» (Ganska stor)
- Går igenom allt i kursen, bra med tillämpningar, gör de lättare att förstå när man går igenom teorin och direkt kan tillämpa de på uppgifter.» (Mycket stor)
- Det har varit väldigt bra att uppgiften har gått paralellt med föreläsningarna och övningarna under hela kursen. På så sätt har man i ett tidigt skede förstått till vad man skall använda sin kunskap.» (Mycket stor)
- Den är jättebra!!» (Mycket stor)
- Väldigt bra konstruktionsuppgift då man går igenom och räknar på allt som kursen innehåller. Skönt att ha delredovisning. » (Mycket stor)
- Bra uppgift, rolig och lagom svår! Väldigt bra med delredovisningar, det gör att man börjar med arbetet i tid och hänger med under hela perioden.» (Mycket stor)
- Inte lika mycket för trä och stål som för betong» (Mycket stor)

11. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

65 svarande

Mycket liten»1 1%
Ganska liten»10 15%
Ganska stor»30 46%
Mycket stor»24 36%

Genomsnitt: 3.18

- Har enbart använt den till att slå upp tabeller och hitta formler. Tycker de borde finnas någon tillgänglig tabell och formelsamling som alternativ. Boken är väl skriven och ganska lätt att följa + bra komplement till föreläsningarna (med tydliga sammankopplingar), men det blir jobbigt att bära runt!!» (Mycket liten)
- Det har varit svårt att hitta i boken. Index för stål saknas.» (Ganska stor)
- Tycker dock man kunde önska mer av läroboken. Hur kan en 300 sidor tjock bok inte ha innehållsförteckning. Dessuto är det för mycket ändrat mellan gamla och nya upplagor vilket gör det svårt att köpa en gammal bok. » (Ganska stor)
- Ger bra möjlighet att få förståelse om det är något man missat under föreläsningarna.» (Mycket stor)
- Bra och lättförståelig bok.» (Mycket stor)
- Föreläsningar och kursböcker var de viktigaste inlärningsmedia för mig» (Mycket stor)
- Dock är kurslitteraturen något svår att använda, den är lite hoppig.» (Mycket stor)

12. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

65 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 6%
Ganska bra»34 52%
Mycket bra»27 41%

Genomsnitt: 3.35

- En hel del häften delades ut första dagen. En del lades inte ut på hemsidan så missade man den dagen fick man krångla onödigt mycket för att få all info.» (Ganska dåligt)
- Jag hade önskat att fler gamla tentor lades ut.» (Ganska bra)
- Man lade mycket tid på konstruktionsuppgiften. Fast om man kunde den kändes det som om det gav mycket.» (Ganska bra)
- Hela kursen har känts väldigt planerad och strukturerad på ett sätt så att vi ska få ut mycket av den.» (Mycket bra)
- har inte behövt använda den så mycket» (Mycket bra)
- Mest välorganiserade kursen hittills!! Kanonbra!» (Mycket bra)

13. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

65 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 3%
Lagom»37 56%
Hög»23 35%
För hög»3 4%

Genomsnitt: 3.41

- Vad innebär lagom? - Lagom för vad?» (Låg)
- Mycket bra upplägg vilket underlättade planering och genomförande. Gjorde att arbetsbelastningen spreds ut.» (Lagom)
- Väldigt lagom arbetsbelastning. Det har alltid funnits saker att göra men arbetsbelastningen har varit jämnt fördelad över perioden.» (Lagom)
- Vi hade mycket att göra i den andra kursen så denna belastning var lagom.» (Lagom)
- Jag tycker helt klart man kunde få någon poäng för ladok för konstruktionsuppgiften alternativt att den ger bonus till tentan. Väldigt mycket tid nerlagt, viserligen får man ju kunskaperna ´,gratis´, när man gör den men ändå.» (Hög)


Arbetsklimat

14. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

65 svarande

Mycket dåliga»1 1%
Ganska dåliga»9 13%
Ganska bra»27 41%
Mycket bra»25 38%
Har ej sökt hjälp»3 4%

Genomsnitt: 3.3

- Se ovan ang. övningsledare. I övrigt bra.» (Ganska dåliga)
- Jag upplever att kunsapsnivån på övningsledarna har skiftat väldigt, vilket bland annat gjort att jag varit på räkneövningar i en annan grupp. Detta gjorde dock att jag inte kunde redovisa min uppgift för den läraren och därför struntade i det fram till sista tillfället.» (Ganska dåliga)
- Mera frågestunder istället för räkningar på övningarna. Och ha EJ delredovisningarna på övningslektionerna då övningsledaren låser upp sig till EN person => att man lessnar på att gå till övningslektionerna.» (Ganska dåliga)
- Som jag sa tidigare är jag besviken på övningsledaren, men det gick att få svar på frågor på annat sätt.» (Ganska dåliga)
- Övningsledaren NN » (Ganska dåliga) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- många som redovisade under övningarna så inte så mkt tillfälle att fråga då, men man kunde alltid hitta lite tid att fråga karin mellan lektioner etc så de fungerade ganska bra ändå.» (Ganska bra)
- Det kändes som det var lite olika fördelning mellan övningssalarna, och just i Karins var det kanske lite förmånga studenter ibland.» (Ganska bra)
- Dock var våran övningsledare ganska inkompetent» (Ganska bra)
- Eftersom redovisningarna tog den tid den gjorde kunde man inte alltid få hjälp. Men ledaren var gjorde sitt bästa så det är svårt att klaga. Kanske hade varit bra med nägot tillfälle man bara kunde fråga och inte redovisa.» (Ganska bra)
- Både på raster och under övningar. » (Mycket bra)
- Kamyab är en väldigt bra övningsledare!» (Mycket bra)
- FRUKTANSVÄRT bra och hjälpsamma lärare! Kamyab är den bästa övningsledaren jag har haft (många med mig tror ja...) men då de var upptagna stora delar av övningstillfällena med redovisningar av konstruktionsuppgiften så kunde det vara lite svårt att ställa de där små snabba frågorna som man kan behöva få svar på. » (Mycket bra)

15. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

65 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 6%
Ganska bra»17 26%
Mycket bra»43 66%
Har ej sökt samarbete»1 1%

Genomsnitt: 3.63

- har ej sökt samarbete med andra» (Ganska dåligt)
- Tanken att arbeta med konstruktionsuppgiften i par fungerade i mitt fall dåligt. Vi kom ur fas med varandra och hittade istället mer hjälp bland andra studenter än den avsedda partnern. » (Ganska dåligt)

16. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

65 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 4%
Lagom»26 40%
Hög»25 38%
För hög»11 16%

Genomsnitt: 3.67

- Arbtsbelastningen har varit jämn under hela kursen,vilket är bra!» (Lagom)
- Belastningen för båda kurserna har varit jämnt fördelad under perioden. Kanon! » (Lagom)
- jag läste endast denna kurs med V3:orna, eftersom jag läser masterprogram.» (Lagom)
- drog igång lite för hårt i början. alla är rätt slut efter en tenta vecka och båda ämnerna la in högsta växel direkt» (Lagom)
- Idiotarbete i teknisk samhällsplanering tog massa onödig tid» (Hög)
- TS tar alldeles för mycket tid.» (Hög)
- Tycker den kursen vi läste parallellt tyvärr tog alldeles för mycket tid som inte gav så mycket, » (Hög)
- Missade en del i början pga sjukdom och då blev det väldigt stressigt att hinna med resten.. tror det hade gått bättre i normala fall..» (Hög)
- två projekt i den andra kursen plus konstruktionsuppgiften i den här kursen» (För hög)
- konstruktionsuppgiften i bärande denna kursen var lagom och nödvändig för kursen, men den parallellt löpande kursens inlämningar i samband med konstruktionsuppgiften gjorde att man inte hann på samma sätt ligga i fas och följa med under föreläsningarna.» (För hög)
- Mest på grund av Teknisksamhälls planering och att NN håller på som han gör med rapporterna vi lämnar in så att det tar upp massvis med tid! Det har verkligen varit jätte dåligt!! (vet att det blev till fel kurs...)» (För hög) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)


Önskade åtgärder

17. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Konstruktionsuppgift, upplägg, »
- Konstruktionsuppgiften har varit bra. Speciellt att man gjorde den själv (med egna indata) men ändå i grupp.»
- Upplägget med föreläsningar, konstruktionsuppgift, instuderingafrågor osv.»
- jag tycker att kursen skall bevaras som den är. Den känns genomtänkt och har ett riktigt bra upplägg! Även föreläsare och övningsledare är kanonbra! »
- Konstruktion uppgift»
- Konstruktionsuppgiften»
- Konstruktionsuppgiften»
- Konstruktionsuppgiften»
- upplägget på kursen»
- allt»
- Bra föreläsningar. Karin var väldigt bra både på föreläsningar och räkneövningar. Jag tycker att det kunde vara vissa krav på att man skulle bygga vidare på sin balkuppgift som gjordes i MatLab i hållfasthetskursen. Hela uppgiften behöver kanske inte göras i MatLab men t.ex. vissa itterativa moment. Det vore även kul om någon del skulle redovisas genom en CAD-ritning, t.ex. armeringsiläggningen.»
- Övningstillfällen»
- kontruktionsuppgiften»
- Konstruktionsuppgiften Instuderingsfrågorna Engelsktalande övningledare»
- Kamyab»
- konstruktionsövningen»
- Konstruktionsuppgiften.»
- Konstruktionsuppgiften»
- Jag tycker nog upplägget var väldigt bra som det var i år, så behåller man hela paketet så tycker jag det är bra.»
- Konstruktionsuppgiften. Upplägget på kursen var mycket bra.»
- Föreläsningarna i form av instuderningsfrågor var bättre än jag förfäntat mig. Den sista föreläsningen som samanfattade kursen var mycket bra.»
- Konstruktionsuppgiften!»
- Konstruktionsuppgiften är en mycket bra och genomgående övning. Instuderingsfrågorna var också bra, för de lärde man sig verkligen då man visste att några skulle komma på tentamen. Tycker det var riktigt bra att erbjuda en övningssal med undervisning på engelska.»
- uppdelningen med föreläsning (teori), övning och konstruktionsuppgift med en sån nära sammankoppling som vi har haft. bra med instuderingsfrågorna som täcker den viktigaste teorin o med "lottningen" av tentafrågor.»
- Konstruktionsuppgiften»
- Hela upplägget av kursen med föreläsningar, övningar och en konstruktionsuppgift. »
- Karin! Bästa föreläsaren hittills, och det kändes som alla blev engagerade redan från början, vilket är ovanligt! »
- konstruktionsuppgiften, övningstillfällena.»
- Konstruktionsuppgiften. Upplägget på kursen har varit mycket bra och lätt att följa den röda tråden genom kursens gång. »
- Konstruktionsuppgiften»
- konstruktionsuppgiften»
- Den nära kopplingen mellan föreläsningar och övningar & konstruktionsuppgiften.»
- Jag tycker upplägget med föreläsningar, övningar och konstruktionsuppgift är kanon! Man får en överblick på föreläsningen och sedan ett exempel på övningen för att sedan göra ett exempel själv. »
- Kamjab, behåll honom, mycket bra lärare. Kontruktionsövningen avgjorde hela kursen, så behåll den»
- superbra föreläsningar och övningar!!!»
- Karin som föreläsare, jäkligt bra.»
- Konstruktionsuppgiften och det sättet som övningarna är upplagda på, att veckans arbete med uppgiften motsvarar det som togs upp på övningstillfället före, fungerade jättebra tycker jag.»
- Konstruktionsuppgiften»
- konstruktionsuppgiften»
- Tycker examinationsformen är bra.. Dock tror jag inte på att alla uppgifter är slumpmässigt valda..»
- konstruktionsuppgiften»
- Konstruktionsuppgiften, jag lärde mig mycket på den.»

18. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Ingenting, jättebra kurs»
- Det har varit svårt att få hjälp på övningarna. Så det hade kanske varit bättre med räkne-övningar i föreläsnings-salen och "räkne-stugor" i smågrupperna.»
- Byta övningsledare och förbättra konstruktionsuppgift så att den inte lika mycket handlar om att skriva av formler. Se tex. uppgift i Byggnadsfysik där en mycket rolig och lärorik uppgift gavs.»
- Låt det vara som det är!»
- Mer räknestugor»
- Mer tid för konstruktionsuppgiften, färre föreläsningar. Poäng för konstruktionsuppgiften,»
- Kursen har varit bra!»
- Mer tid för handledning och frågor. Det fungerade bra i början, men mot slutet tog handledarens tid upp av redovisning. Nu var ju Kamyab snäll och stannade kvar långt efter schemalagda tiden.»
- konstruktionsdagen var lite väl lång. är bättre om ni klipper ihop en inspirationsföreläsning själva»
- Det borde kontrolleras att alla övningsledare kan ämnet.»
- Mer fokus på helheten och mindre på detaljer.»
- fler räkneövningar»
- Förbättra kursboken så att det blir lättare att hitta i den. »
- Inte något»
- Konstruktionsuppgiften kanske kan förändras. På grund av stressen att bli färdig, tog jag mig inte tid att riktig förstå innebörden av materialet i boken som uppgiften berörde. Jag skulle dessutom önska mig en övningsledare som är ordentligt påläst.»
- Tycker inte det fanns några direkta brister.»
- Mer verkliga exempel»
- Möjligtvis en eller ett par övningar extra.Införande av ytterligare jourtillfälle där man har möjlighet att ställa frågor.»
- sammarbetet mellan kurserna teknisk samhällsplanering och bärande kosrtuktioner när det gäller inlämningsuppgifter.»
- Kanske ha några övningstillfällen då man inte får redovisa utan endast ställa frågor och lägga redovisningen på schemalagd tid.»
- lugnare tempo på övningarna. mer förklaring över varför man gör varje steg i beräkningarna med bilder osv »
- Ordregister i kurslitteratur skulle underlätta enormt :)»
- I konstruktionsuppgiften, börja med att sätta punkter för alla kontroller som ska göras, så man vet vad man gör när man väl börjat, dvs. ge en snabb resume före själva räknandet»
- Mer tid till uppgifter och något mindre till konstruktionsuppgift.»
- Föreläsningarna - dåligt med såpass mycket power point-presentationer och framförallt att det var för mycket information på varje slide.»
- Kunde ibland bli för mycket ledning till konstruktionsuppgiften, blev att man tittade på exempel och tänkte inte själv.»
- deadlines, för att undvika att skjuta upp momenten mot slutet av kursen.»
- byta ut övningsledan som jag nämde tidigare»
- Jag kommer inte på något. Jag tyckte det kändes som kursen var genomtänkt»
- NN var trevlig men vissa av mina vänner gav bättre svar..» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)


Övriga kommentarer

19. Övriga kommentarer

- Mycket bra kurs, ger bra förutsättningar för att klara tentan men också för framtiden!»
- Kursen har varit mycket bra och jag har inte kännt mig stressad. Jag har kännt att jag har kunna ställa dumma frågor utan att behöva känna mig korkad (vilket är väldigt vanligt när man frågar andra föreläsare på chalmers).»
- I stort bra kurs, men vissa problem som förstör mycket.»
- Vill återigen kommentera att Kamyab är en fantastisk lärare. han svarar engagerat på alla frågor och tar sig tid åt varje enskild student som behöver det. Också föreläsningarna har varit jättebra! Det här är den bästa kursen hittills jag läst på chalmers (och då skall tilläggas att jag inte är särskilt intresserad av konstruktion). Hela arbetslaget är värda pedagogiska priset!»
- Mycket bra att gå igenom instuderingsfrågorna på tavlan!»
- Förstår fortfarande inte tvärkraftsarmering så bra som jag skulle vilja. Det verkar som om författarna tröttnade på att förklara saker i boken mot slutet.»
- bästa upplägget på kurs Vi har haft möjlighet att ta till information på fyra sätt förutom boken, konstuktionsuppgift, föreläsningar, övningar, instuderingsuppgifter. Tack!!!»
- För mig blev det så att jag under kursens gång bara gjorde konstruktionsuppgiften och inga räkneuppgifter. Man skulle kunna trycka mer på vikten av att göra det också.»
- Viktigt är att förstå att alla inte kommer att bli konstruktörer. Det är därför viktigt att kursen utformas så att alla har något ut av den. På det stora hela tycker jag att det var en bra kurs men alldeles för stor del gick åt åt att titta på olika minimivärden för armering etc. som bara innebar att man satte in lite olika värden i formler. »
- Behåll kursen lika bra som den är nu.»
- Bra med engelskspråkig lärare. »
- Kursen har varit bra upplagd med bra föreläsningar och duktiga övningsledare!»
- Karin var en jätteduktig och tydlig föreläsare! Lätt att prata med och fråga frågor. En av de bästa jag har haft! »
- Bra och strukturerad kurs. Den mest genomtänkta kursen jag läst under mina 2,5 år på utbildningen.»
- mycket väl fungerande och strukturerad kurs, bäst hittills när det kommer till kurs administration pedagogik.»
- JÄTTEBRA och pedagogisk kurs! Ett väldigt svårt ämne som blir så otroligt mycket lättare av att alla lärare verkligen har tänkt till och guider hela tiden oss studenter genom att klart och tydligt förklara hur alla kapitel hänger ihop. Bra och tydliga föreläsningar, Karin är jättestrukturerad och duktig! Jag hade Kamyab som övningsledare, bästa jag någonsin haft!»
- Väldigt välstrukturerat upplägg samt bra övningsledare och föreläsare.»
- Kursen har varit kanon. Genomarbetad från er sida. Tack så mycket för tiden ni lagt ner, det är uppskattat!»
- rolig kurs»
- Ett mycket bra upplägg av kursen. Intressant och lärorik.»


Kursutvärderingssystem från