ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TSJKL 1213-1 Sjötransport av bulklaster, LNC323

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-25 - 2012-11-18
Antal svar: 32
Procent av deltagarna som svarat: 51%
Kontaktperson: Ulrika Borre»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjökapten 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjökapten 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

32 svarande

Högst 15 timmar»10 31%
Cirka 20 timmar»10 31%
Cirka 25 timmar»4 12%
Cirka 30 timmar»7 21%
Minst 35 timmar»1 3%

Genomsnitt: 2.34

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

32 svarande

0%»1 3%
25%»1 3%
50%»3 9%
75%»4 12%
100%»23 71%

Genomsnitt: 4.46

- Skippade en del föreläsningar för att jag precis hade varit ute på torrlastare och fått lära mig mycket där.» (75%)
- Bra med en kurs som gick fint att genomföra på egen hand och bli klar med i god tid innan tentaperioden.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

31 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 16%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 12%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»22 70%

Genomsnitt: 3.38

4. Jag upplever, efter avslutad kurs, att jag kan…,

Matrisfråga

- tror det iaf»
- God förståelse har erhållits med hjälp av de laborationer som genomförts i de olika inlämningsuppgifterna.»

redogöra för bulklaster och hantering av dessa samt om bulkfartyg, ur framförallt säkerhetssynpunkt, och i den utsträckning som krävs för att tjänstgöra som fartygsbefäl på bulkfartyg.
32 svarande

Nej»1 3%
Delvis»0 0%
Ja, det kan jag»27 84%
Ja, med god marginal»4 12%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 3.06

redogöra för riskerna med transport av spannmål i bulk- och torrlastfartyg i den utsträckning som krävs för att tjänstgöra som fartygsbefäl, samt utföra de stabilitetsberäkningar som krävs härvid.
32 svarande

Nej»0 0%
Delvis»4 12%
Ja, det kan jag»24 75%
Ja, med god marginal»4 12%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 3

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

30 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 3%
Ja, målen verkar rimliga»28 93%
Nej, målen är för högt ställda»1 3%

Genomsnitt: 2

- Det tog ett tag innan man kom ihåg. Förkunskapstestet var för svårt » (Ja, målen verkar rimliga)
- lastresorna var rimliga men hemtentan var på lite hög nivå» (Nej, målen är för högt ställda)

6. Testade examinationen om du uppnått målen?

31 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»6 19%
Ja, i hög grad»23 74%
Vet ej/har inte examinerats än»2 6%

Genomsnitt: 2.87

- Resorna och ballastbytet i simulatorn var väldigt nyttiga och det var där man verkligen kände att man lärde sig något. » (Ja, i hög grad)
- I stället för tenta - inlämningsuppgifter och ett test på pingpong» (Ja, i hög grad)
- 4 projektuppgifter + ett test på PingPong = Alldeles tillräckligt.» (Ja, i hög grad)
- Mycket bra inlämningsuppgifter som väl testade mina kunskaper, dessutom är de av lärande karaktär vilket ytterligare borgar för kunskpasinhämtning.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

32 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»6 18%
Ganska stor»12 37%
Mycket stor»13 40%

Genomsnitt: 3.15

- Bra att fräscha upp allt vad gäller stabilitet o.s.v. Det behövdes!» (Ganska stor)
- bra med lite rep på stabilitet kursen» (Ganska stor)
- Fredrik är otroligt duktig och intresserad och hjälper gärna till när man fundera på något vilket är väldigt uppskattat, guldstjärna! » (Mycket stor)
- Skönt tempo på föreläsningarna, känns som att läraren verkligen var mån om att eleverna ska förstå innan han går vidare till nästa moment. » (Mycket stor)
- Mycket bra föreläsningar, och mycket bra föreläsare!» (Mycket stor)
- Bra och tydliga föreläsningar, knastertorrt men underhållande! Pedagogik och attityd utmärkt.» (Mycket stor)

8. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

32 svarande

Mycket liten»3 9%
Ganska liten»11 34%
Ganska stor»12 37%
Mycket stor»6 18%

Genomsnitt: 2.65

- Är mer vid nötning att övningsuppgifter samt i simulatorn som jag kände att jag lärde mig saker. » (Mycket liten)
- Beräkningshjälpen var till stor hjälp. Gemensam studielitteratur för fartygsstabilitet och bulklaster? Vore bra med en bra bok.» (Ganska stor)

9. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

32 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 21%
Mycket bra»25 78%

Genomsnitt: 3.78

- Fler lärare borde ta till sig struktur som de fanns denna kurs och också använda sig av de på deras ping pong» (Mycket bra)
- allt material fanns ute i god tid = bra!!» (Mycket bra)
- Bra ping-pong sida, bra struktur och bra med för-test samt examinationstest, allt fanns när kursen startade, 2 guldstjärnor! » (Mycket bra)
- En mycket god struktur på PING-PONG, vilket underlättade studier och genomförande av kursen.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

10. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

32 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»4 12%
Mycket bra»26 81%
Har ej sökt hjälp»2 6%

Genomsnitt: 3.93

- Fredrik svarade snabbt och i ur och skur. Olle hjälpte till med en labb på en annan tid än utsatt, väldigt uppskattat!» (Mycket bra)
- Läraren var mycket tydlig med hur man når honom och hur man söker hjälp.» (Mycket bra)
- bra lärare» (Mycket bra)
- Snabba och bra svar via mail, utmärkt!» (Mycket bra)

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

32 svarande

Mycket dåligt»2 6%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 9%
Mycket bra»27 84%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.71

- har studerat självständigt» (Mycket dåligt)
- hade varit väldigt svårt att klara ensam då man behöver någon att bolla idéer med men det hade läraren förstått !» (Mycket bra)
- Bra att man fick välja sina egna grupper. » (Mycket bra)
- Smidigt att ha en kurs med stort egenansvar och möjlighet att göra klart i god tid!» (Mycket bra)

12. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

32 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 9%
Lagom»22 68%
Hög»6 18%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 3.15

- Det är bra.» (Hög)
- Men det var kul ändå, och jag kände att jag lärde mig.» (Hög)

13. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

32 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 9%
Lagom»10 31%
Hög»18 56%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 3.53

- Mycket eget ansvar, men det ger ju mer frihet att plugga när man känner för det. Vilket passade mig väldigt bra. » (Hög)
- Det är bra.» (Hög)
- Nästan för hög» (Hög)


Sammanfattande frågor

14. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

32 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»3 9%
Gott»16 50%
Mycket gott»13 40%

Genomsnitt: 4.31 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

15. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Alla simulatorkörningar»
- Material ute i god tid, gruppsamarbete. Hemtenta.»
- Mycket bra upplägg med bara inlämningsuppgifter till denna kurs!»
- Repetitionen utav stabiliteten/lasthanteringen. Mycket har hunnits glömmas av sen vi sist läste dom kurserna (hösten 2010)»
- För-testet och alla saker på ping-pong.»
- Samma lärare och upplägg som vi har haft denna läsperioden.»
- Lärarna och deras utlärningsmetoder. »
- räknestuga, alla föreläsningar»
- samma lärare»
- Undervisningssättet samt att kunna göra klart den innan tentaperioden!»
- Kursens upplägg, föreläsningar, inlämningar/hemtentamen!»
- upplägget, och möjlighet att göra uppgifterna hemma. »
- De bra och innehållsrika föreläsningarna.»
- Inlämninguppgifter var bra. Kanske lite för stora och omfattande eftersom de tog så lång tid. Hemtentamen va bra.»

16. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Inget speciellt»
- mer föreläsningar om hur man faktiskt går tillväga steg för steg vid olika beräkningar/situationer, vissa fanns ej i materialet och det blev lite gissa. Skulle även vara bra med tydligare genomgång hur man bör tänka vid lastresorna och dylikt.»
- Mer repetition hade gjort saken ännu bättre»
- Eftersom det är så länge sedan vi läste lastteknik så är det nog väldigt bra att på de första lektionerna grundligt då igenom basic saker som G GZ F osv.»
- Kan inte komma på något.»
- Hade gärna sett att man hade utökat antalet lektioner och då fyllt upp dom med gemensam räkning vilket det har varit lite ont av.»
- antal uppgifter, gärna ett par där man får välja ifrån»
- Det hade varit bra om testet skulle redovisas med uträkning, på så vis tror jag att det skulle vara lättare att få kommentarer på inlämningen samt att den som rättar kan se om studenten har löst uppgiften korrekt.»
- Förkunskapstestet »

17. Övriga kommentarer

- Man glömmer snabbare än man tror, var väldigt bra att gå igenom allt från grunden i början och fräscha upp sina kunskaper. »
- Bra lärare och bra kurs överlag, enda som saknas är mer undervisning»
- Generellt önskar jag att lärare, dagarna innan examination, ständigt bevakar mail och ping pong för frågor. Majoriteten av pluggandet sker då vare sig man gillar det eller ej.»
- Alltid trevligt att gå på Fredrik och Oles lektioner.»
- Mycket bra kurs och bra föreläsare!»
- En mycket bra kurs»
- synd för de som samarbetade tre o tre, då de oftast gjorde varsin uppgift istället för att samarbeta på alla. »
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.31

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.31
Beräknat jämförelseindex: 0.82


Kursutvärderingssystem från