ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Skiss- och modellteknik, MPP055

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-05-28 - 2009-08-31
Antal svar: 17
Procent av deltagarna som svarat: 51%
Kontaktperson: Barbro Briheim»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk design 300 hp


Läs detta först!

Tack för att du svarar på denna enkät. Din insats är viktig för att programledningen och examinator ska få reda på att kurserna ligger rätt i utbildningen och att de gagnar studenterna på det sätt som är tänkt. Vi är intresserade av vad som varit bra med kursen och vilka moment som bör bevaras. Vi är även intresserade av om något varit mindre bra och som borde ändras eller utebli enligt er uppfattning. Det finns även möjligheter att lämna kommentarer om kursen. Tänk även på att hålla kommentarerna på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?*

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

17 svarande

Högst 15 timmar»12 70%
Cirka 20 timmar»3 17%
Cirka 25 timmar»0 0%
Cirka 30 timmar»1 5%
Minst 35 timmar»1 5%

Genomsnitt: 1.58

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?*

17 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»2 11%
100%»15 88%

Genomsnitt: 4.88


Mål och måluppfullelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål som ges i kurs-PM?*

17 svarande

Jag har inte sett/läst målen»8 47%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 29%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 23%

Genomsnitt: 2.29

- Fanns aldrig något PM. Kasst!» (Jag har inte sett/läst målen)
- Jag tror faktiskt inte att det fanns något kurs-PM i alla fal inget som beskriver vad som ska ske från gång till gång. Målen beskrevs dock muntligt och det är det jag baserar att de gav en viss ledning på.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

10 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»10 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

13 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 23%
Ja, i hög grad»6 46%
Vet ej/har inte examinerats än»4 30%

Genomsnitt: 3.07


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?*

17 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 17%
Ganska stor»2 11%
Mycket stor»12 70%

Genomsnitt: 3.52

- Mer avancerad nivå på undervisningen» (Ganska liten)
- Man skulle kunna ha mindre grupper eller att man använder en kamera som projicerar det Hirash skissade så att alla kunde se det på en stor skärm eller dylikt. Det hade gjort att alla hade kunnat se vad han gjorde och det hade underlättat.» (Ganska stor)
- Det vore bättre om man fick se skissandet från rätt håll istället för fel.» (Mycket stor)
- Låta Hirash måla relevanta saker för läxan, inte så mycket inspirationsbilar.» (Mycket stor)
- Ej kvällsbelagda lektioner. Kortare och koncisare demonstrationer. » (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?*

17 svarande

Mycket liten»13 76%
Ganska liten»2 11%
Ganska stor»2 11%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.35

- Notering: Finns inte riktigt någon befintlig kurslitteratur.» (Mycket liten)
- Jag tror inte att vi hade någon kurslitteratur...» (Mycket liten)
- Bestäm en officiell kurslitteratur.» (Mycket liten)
- Vi har inte fått något material vilket vi bör få. » (Mycket liten)
- Ingen kurslitteratur har använts, det vi var tvungna att köpa till kursen var väldigt dyrt! » (Mycket liten)
- Vi har inte haft så mycketa annat material.» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?*

17 svarande

Mycket dåligt»3 17%
Ganska dåligt»4 23%
Ganska bra»9 52%
Mycket bra»1 5%

Genomsnitt: 2.47

- Det hade varit bra om det fanns en kurshemsida.» (Mycket dåligt)
- Inte uppdaterad alls, vore bra om skissläxorna hamnat där så man visste vad som skulle göras till nästa gång. » (Mycket dåligt)
- Vi använde den inte över huvud taget, hemsidan alltså.» (Ganska dåligt)
- Vi fick nästan ingen information den vägen, sen tycker jag att student.chalmers.se fungerar allmänt dåligt, fast det är kanske en annan fråga:)» (Ganska dåligt)
- Säga till Hirash att använda studieportalen för meddelanden och dylikt.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?*

17 svarande

Mycket dåliga»2 11%
Ganska dåliga»5 29%
Ganska bra»6 35%
Mycket bra»3 17%
Har ej sökt hjälp»1 5%

Genomsnitt: 2.76

- Fler tillfällen att få hjälp. Möjligtvis från äldre studenter. » (Ganska dåliga)
- Tycker Hirash tog alla frågor personligt och tog det som kritik hela tiden. vi frågade ju bara och så blev han sur.» (Ganska dåliga)
- Skissa mer på lektionstid(på skisstekniken)» (Ganska dåliga)
- Sjukt bra feedback ifrån läraren.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga gruppmedlemmar fungerat?*

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 11%
Mycket bra»10 58%
Har ej sökt samarbete»5 29%

Genomsnitt: 4.17

- Alla hjälper alla, mycket bra klimat.» (Mycket bra)
- Självständigt arbete.» (Har ej sökt samarbete)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?*

17 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 5%
Lagom»15 88%
Hög»1 5%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3

- Ibland för hög, ibland låg, men allt som allt bra.» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?*

17 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»9 52%
Hög»8 47%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.47

- Skisskursen kan inte förbättras på detta sätt.» (Lagom)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»5 29%
Gott»9 52%
Mycket gott»3 17%

Genomsnitt: 3.88

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Möjligheten att få arbeta med färg. Det blev mer intressant och inspirerande då.»
- Hirash!!! »
- Skissen»
- Formatet hos kursen»
- Hirash, hans egna planering för kursen. Salen och upplägget.»
- studiebesöket på cliff!»
- uppgifterna. Mycket lärorika»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Tydligare vilka läxor vi har.»
- Lektions-utformingen.»
- lektionstider tidigare på dagen.»
- Tiderna? 18-21 e ingen höjdare direkt...»
- Vad skall man ha kapa till?»
- inget»
- Relevans av demonstrationerna och tydligare kontaktmedium.»
- De alltför långa demonstrationerna som man nästan somnade av. Det skulle bli mer effektiv inlärning med kortare pass då man orkar lyssna aktivt hela tiden. Speciellt som kursen har legat på kvällstid var det svårt att hålla sig alert.»
- Att behöva disskutera sin skriftliga utvärdering med läraren (skisstekniken) då vågar man ju kanske inte skriva va man tycker...»
- undervisningssättet...ergonomiskt dåligt att stå 15 pers runt ett A4...»

16. Övriga kommentarer

- inga»
- Grym kurs, inspirerande och lärorik!»

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från