ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Grundkurs i matematisk statistik och bioinformatik, TMS145, Lp2 2011

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-05 - 2012-01-22
Antal svar: 27
Procent av deltagarna som svarat: 75%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Bioteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

27 svarande

Högst 15 timmar»3 11%
Cirka 20 timmar»8 29%
Cirka 25 timmar»4 14%
Cirka 30 timmar»11 40%
Minst 35 timmar»1 3%

Genomsnitt: 2.96

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

27 svarande

0%»0 0%
25%»1 3%
50%»3 11%
75%»8 29%
100%»15 55%

Genomsnitt: 4.37


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

27 svarande

Jag har inte sett/läst målen»15 55%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 22%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»6 22%

Genomsnitt: 2.11

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

17 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»15 88%
Nej, målen är för högt ställda»2 11%

Genomsnitt: 2.11

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

20 svarande

Nej, inte alls»1 5%
I viss utsträckning»3 15%
Ja, i hög grad»11 55%
Vet ej/har inte examinerats än»5 25%

Genomsnitt: 3


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

27 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»7 25%
Ganska stor»9 33%
Mycket stor»10 37%

Genomsnitt: 3.03

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

27 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»5 18%
Ganska stor»16 59%
Mycket stor»6 22%

Genomsnitt: 3.03

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

27 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»6 22%
Ganska bra»15 55%
Mycket bra»5 18%

Genomsnitt: 2.88

9. Hur upplevde du föreläsningarna av Malin?

27 svarande

Dåliga»12 44%
Godkända»9 33%
Ganska bra»6 22%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 1.77

- Röriga, svårt att hänga med när man blandar powerpoint och tavlan. Dålig pedagogik, inte intresseveckande» (Dåliga)
- Hon är lite ostrukturerad, svårt o hänga med. Verkar ovan, så blir säkert bättre med mer träning.» (Dåliga)
- Tyvärr så pratade Malin mer till tavlan än till oss. Samt att hon la det på en alldeles för hög nivå med en gång.» (Dåliga)
- Anteckningarna pa tavlan var roriga vilket gjorde dem svara att forsta» (Dåliga)
- Röriga lektioner. Svårt att ta anteckningar när pp och tavelräkning blandas och det går fort fram. Bättre att bara ha ett utav det.» (Dåliga)
- Genomgångarna hade kunnat vara mer förklarande. Det känndes som att begrepp bara presenterades följt att exempel, som blir svårt att förstå om man inte vet klart vad det handlar om. » (Godkända)
- Ostrukturerat på tavlan ibland. Ibland svårt att hinna lyssna då det både framgick ny information på powerpoint och på tavlan. Det var information från för många håll samtidigt.» (Godkända)
- Det var inte bra att blanda power-point-presentationer och anteckningar på tavlan. Det blir alldeles för rörigt när man har både slides och egna anteckningar. Det bästa hade varit att endast ha undervisning på tavlan eftersom det är så mycket formler och liknande som man sedan ska använda i praktiken.» (Godkända)
- powerpointsen är bra, men de måste ligga ute, färdigredigerade, före föreläsningen. att skriva av powerpointsen funkar inte, det går för fort. Många nya begrepp kräver mycket och tydlig repetition. Vi vill se mer av detta. Vill även att Malin ska kunna förklara begreppen tydligare. Och ha mer struktur och tydlighet när hon skriver på tavlan. Ibland var det väldigt rörigt.» (Godkända)
- Svårt att anteckna när både slides och tavlan användes. Det blev ofta stressigt. » (Godkända)
- Känns som att Malin har lite dåligt självförtroende när hon står framför klassen och det kanske påverkar en del hur mycket folk lyssnar och lär sig. Men du är duktig Malin! Så du har inget att vara orolig för, lite mer energi så kommer det bli hur bra som helst!» (Ganska bra)
- Föreläsningarna var bra och givande, powerpointsen var bra. Det enda som skulle behöva förbättras är att strukturera upp när hon skriver på tavlan,det är svårt att följa ibland.» (Ganska bra)
- Hade bra exempel som gjorde att man förstod bättre. Kan dock vara något rörig ibland. Borde prata lite högre och inte så monotont.» (Ganska bra)

10. Hur upplevde du föreläsningarna av Erik?

27 svarande

Dåliga»0 0%
Godkända»2 7%
Ganska bra»12 44%
Mycket bra»13 48%

Genomsnitt: 3.4

- Bra genomgångar och exempel. Dock otroligt frusterande att föreläsningarna drog över tiden, både på raster och sluttid, men det blev lite bättre med det i slutet.» (Ganska bra)
- Erik är en mycket bra och engagerad föreläsare som vill lära ut vad han kan. Det som var mindre bra var att han vävde in teorin i sina exempel. Det blir då väldigt svårt att urskilja vad som gäller allmänt och vad som endast gäller för det exemplet. Det hade varit bättre att gå igenom den generella teorin först och sedan ta ett exempel.» (Ganska bra)
- Bra föreläsningar, ibland kunde det dock vara svårt att skilja på vad som var exempel och vad som var definitioner, framförallt de sista föreläsningarna då all fakta gavs genom exempel. » (Ganska bra)
- Mer inlevelse, blev intressantare» (Ganska bra)
- Repetitionerna i början av varje föreläsning var bra men lite för genomgående. Kändes som om tiden behövdes till det nya vi skulle gå igenom. När ny teori togs upp började Erik ofta med ett exempel, hade föredragit att gå igenom teorin först och sedan fortsätta med ett exempel.» (Ganska bra)
- Mycket bra med repetition i början av varje fl. » (Mycket bra)
- Erik är som en frisk fläkt med sin positiva inställning. Det gör även att det är lättare att lära, och roligare att gå på föreläsningar.» (Mycket bra)
- Fick ett väldigt positivt intryck av Eriks stora engagemang i kursen, det var motiverande och roligt att se! Även hans försök att understryka kursens relevans i utbildningen vi går tycker jag var jättepositivt, det är något jag saknat i andra kurser.» (Mycket bra)
- Kändes riktigt roligt att få föreläsningar av en föreläsare som verkligen brinner för det han föreläser om! Han pratar i lagom tempo, lyssnar på frågor, svarar på dem på ett förståeligt sätt (vilket jag känner att föreläsare sällan gör) och lär ut det han ska med mycket bra teori och exempel!» (Mycket bra)
- Erik är engagerad och det smittar av sig. Tydliga exempel. Repetitionen i början av varje föreläsning är jättevärdefull! » (Mycket bra)
- Duktig föreläsare, bra exempel.» (Mycket bra)
- Drog över tiden ibland vilket gjorde att man kom sent till lunchmöten vilket inte var populärt. Dock mycket bra och inspirerande som föreläsare.» (Mycket bra)
- Duktig och lyhörd föreläsare. Det märks att ha brinner för sitt ämne,och hans entusiasm smittar av sig.» (Mycket bra)

11. Hur upplevde du föreläsningarna av Graham?

27 svarande

Dåliga»0 0%
Godkända»7 25%
Ganska bra»14 51%
Mycket bra»6 22%

Genomsnitt: 2.96

- Det var svårt att hänga med i vad han lärde ut eftersom han pratade snabbt på engelska och dessutom gick igenom svåra saker.» (Godkända)
- Svårt att förstå engelska med Scotsk dialekt. Byt till svensktalande.» (Godkända)
- Var svårt att koppla föreläsningarna till någon konkret uppgift. Första föreläsningen var den som gav mest.» (Godkända)
- Inser inte vad det har för relation till kursen i övrigt och det som testas på examinationen behöver gås igenom mycket tydligare på föreläsning för att man ska ha en chans att kunna det.» (Godkända)
- Intressanta, men aningen svårbegripliga.» (Ganska bra)
- Första föreläsningen var bra, när man fick lära sig hur man räknar ut score matrix. De andra två kändes väldigt långdragna.» (Ganska bra)
- Skulle vart bra med någon övning i bioinformatik också om hur man räknar ut poäng från score matrix osv. Mer exempel på hur man gör rent praktiskt.» (Ganska bra)
- Föreläsningarna var bra men bioinformatiksdelens mål var svåra att förstå. Kurslitteratur saknades vilket var ett stort minus.» (Ganska bra)
- Lite svårt att förstå hans engelska. Intressanta föreläsningar, men svårt att förstå syftet med dem. Graham borde peka på att det som sägs är examinerande, och ge tydliga exempel.» (Ganska bra)
- Bra föreläsningar, men svårt att veta vad som skulle komma på tentan förrens man tittat på gamla tentor.» (Ganska bra)
- det var lite svårt att veta vilka sårters uppgifter som skulle kuna komma på tenta från bioinformatik delen» (Ganska bra)
- Mycket intressant föreläsare och mycket intressanta föreläsningar! Utvidgade mina vyer om vad jag kan göra om några år. Dessvärre kände jag inte alltid hur man skulle ta till sig informationen av hans föreläsningar till tentan.» (Mycket bra)
- Underbart uttal, brann verkligen för sitt ämne och gjorde det lätt att förstå!» (Mycket bra)

12. Övriga kommentarer om föreläsningarna

- Det skulle vart bra om föreläsningspowerpointarna kunde legat ute tidigare samt att det fanns en uppdaterad lista med alla rekommenderade uppgifter, så att man slapp gå in och uppdatera sin utskrivna varje vecka.»
- Försök väv samman de tre områdena mer.»
- Dåligt att bioinformatiken endast baseras på förläsningarna då dessa ej gick att förstå. Få fram riktigt kursmaterial i form av bok el dylikt så man kan läsa om ämnet mer för att förstå.»

13. Hur upplevde du räkneövningarna?

27 svarande

Dåliga»0 0%
Godkända»3 11%
Ganska bra»10 37%
Mycket bra»14 51%

Genomsnitt: 3.4

- Jag föredrog när övningsledaren hade genomgång för alla uppgifter i början, och inte delade upp, några uppg i början och några uppg efter rasten. Då kan man fokusera på en sak i taget, och inte bli avbruten i räkningen för att gå igenom mer.» (Ganska bra)
- Jag tyckte det kändes som att Anna repeterade teorin onödigt länge som vi precis hade gått igenom på föreläsningarna. Det är bättre att lägga fokus på att räkna.» (Ganska bra)
- Två mycket kompetenta övningsledare och bra upplägg med lagom mycket genomgång blandat med egen räkning. » (Mycket bra)
- Väldigt nöjd med övningarna (var hos anna). Väldigt pedagogiskt planerade, lärorika och välförklarade demo-övningar.» (Mycket bra)
- Då jag främst gick till Fredriks övningar vill jag lyfta fram honom som en väldigt kompetent och (oftast) engagerad övningsledare. Även de få tillfällen jag var på Annas övningar fick jag ett positivt intryck. Härligt med en kurs där båda övningsledarna är bra!» (Mycket bra)
- Väldigt pedagogiska övningsledare båda två! Supernöjd verkligen, bäst hitils under min chalmerstid!!» (Mycket bra)
- Anna Larsson! Extremt pedagogisk och vänlig! Lärde mig väldigt mycket av henne! Den andra doktoranden hade en dryg attityd och besvarade frågor på ett nonchalant sätt. » (Mycket bra)
- Här lärde man sej mest!» (Mycket bra)
- Väldigt viktiga för inlärningen. Fredrik är duktig, men kommer lite i skymundan pga Annas tydliga pedagogik och engagemang, och det är lite synd. Bra antal rekommenderade övningsuppgifter. » (Mycket bra)
- Två fantastiska, inspirerande och kunniga övningsledare!!» (Mycket bra)

14. Hur upplevde du laborationen?

27 svarande

Dåliga»5 18%
Godkända»10 37%
Ganska bra»8 29%
Mycket bra»4 14%

Genomsnitt: 2.4

- Syftet med dem var svårt att se spec. i laborationen där man använde matlab.» (Dåliga)
- Rätt meningslös faktiskt.» (Dåliga)
- De kändes väldigt onödiga, speciellt när man skulle modifiera matlab-koden. Många grupper fick ta hjälp av lärare för att det var så svårt att förstå.» (Dåliga)
- För lite förkunskaper,till slut fick övningsledarna lösa hela uppgiften åt oss.» (Dåliga)
- Det var mycket att göra, hade vart bättre att öva rent praktiskt på hur man går i matriser, sånt som kom på tentan.» (Godkända)
- Laborationen blev väldigt svår eftersom man hade uppfattat för lite av bioinformatiken.» (Godkända)
- Det fanns två delar, en där man studerade olika proteinkedjor men ett visualiseringsprogram, och den del med matlab för att göra poängmatriser. Den förstnämnda var riktig lärorik. Definitivt någonting jag ska använda igen i framtiden. Den andra delen gav mig inget mer än förvirring. Vårt mål var att kopiera in matlabkoden till matlab och sedan halvt försöka förstå den. Hade varit mycket mer lärorikt om man delade upp labbarna till två enskilda tillfällen, där man hade kunnat ha mer att göra med proteinerna, och en annan labb där doktoranden gick igenom hur man skrev koden (alltså inte bara ge ut koden på papper) så att man förstår allt istället för väldigt lite.» (Godkända)
- Labben förtydligade framförallt bioinformatikdelen av kursen, vilket innan var något oklart.» (Ganska bra)
- Att få en tydligare introduktion till labbarna vore bra. Att genomföra labbarna var mycket bra eftersom det gav förståelse för det Graham talat om.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

15. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

27 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»9 33%
Mycket bra»17 62%
Har ej sökt hjälp»1 3%

Genomsnitt: 3.7

16. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

27 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»5 18%
Mycket bra»20 74%
Har ej sökt samarbete»1 3%

Genomsnitt: 3.77

17. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

26 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»12 46%
Hög»13 50%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 3.57

18. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

27 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 14%
Hög»7 25%
För hög»16 59%

Genomsnitt: 4.44


Sammanfattande frågor

19. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

27 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 3%
Godkänt»7 25%
Gott»16 59%
Mycket gott»3 11%

Genomsnitt: 3.77

20. Hur upplevde du kursens relevans i förhållande till din utbildning?*

27 svarande

Inte relevant alls»1 3%
Ganska relevant»11 40%
Mycket relevant»15 55%

Genomsnitt: 2.51

- men beroende på vilken inriktning man väljer seda kan den bli mer releveant» (Ganska relevant)
- Beror nog lite på vad man vill fortsätta med i framtiden, men för forskningsspåret tror jag verkligen man behöver statistiken för tolkning av prov eller testresultat etc. Just bioinformatiken är antagligen väldigt intressant för utbildningen, då biotekniken handlar just om bearbetning av stora mängder data, och när man väl sitter där i framtiden med en ruskigt lång sekvens, eller vad som, är det ju bra att veta något sånär vad man ska ta sig till.» (Mycket relevant)
- Väldigt rolig kurs!» (Mycket relevant)
- Jag tyckte inte alls den var relevant, förräns Grahams föreläsningar och tills jag gick på en lunchföreläsning så kallad "Modeling and Simulation of Dynamical Systems - Biological and Biomedical Applications". » (Mycket relevant)
- I kursen förklaras dess relevans för utbildningen. Bra!» (Mycket relevant)
- Kommer att läsa en tillämpad fortsättningskurs nästa år.» (Mycket relevant)

21. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Eriks motivation, positivitet och pedagogik. Man ska väl inte vara vidare personlig egentligen, men nångång kan vara trevligt att skriva det med :)»
- Föreläsare Erik o framförallt övningsledarena!!»
- Upplägget på tentan. Erik är en bra och engagerad föreläsare som bara behöver komma in i rollen lite.»
- Föreläsarna Erik och Graham, och doktoranden Anna Larsson.»
- Erik som föreläsare!»
- Repetitionerna»
- Erik och övningsledarna»
- upplagget med en sannolikhets del och en statistik efter denna»
- Erik och övningsledarna»
- Erik som föreläsare, båda övningsledarna och boken.»

22. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Jag skulle vilja lägga lite mer föreläsningstid på bioinformatiken, men samtidigt inte dra ner på de andra föreläsningarna, för då känns nog kursen lite väl stressig.»
- Att ha 8 sidor egenskrivna formelblad var extremt tidskrävande och ganska onödigt. Det vore att föredra att till exempel få ut ett hyfsat täckande formelblad i början av kursen som man får anteckna på, eller liknande. Att rekommendera jämna uppgifter och inte ha facit till dessa upplever jag som väldigt meningslöst. Det vore bra om facit till dessa antingen lades upp på kurshemsidan, eller gicks igenom på övningar. Bioinformatiken tycker jag är ett ganska tvivelaktigt inslag i den här kursen.»
- Otroligt jobbigt och tidskrävande att skriva de där 4 handskrivna sidorna. Ni kan väl ge ut ett sammanfattande dokument för kursen med formler och sen kan man få skriva 1 handskriven sida med vad man vill.»
- Planering ute innan kursen startar! Powerpoints ute mer än kvällen innan föreläsningen. »
- Bioinformatiksdelen. Det var väldigt oklart vad som ingick. Kurslitteratur saknades och det var svårt att bara gå på föreläsningsanteckningarna, framförallt om man hade varit borta.»
- Lägga ut vilka uppgifter som ska göras redan från början. Många tyckte även att det var oklart vad för uppgifter som kunde komma på bioinformatiken. Graham gick inte igenom några exempel och på de gamla tentorna fanns det inga svar till de uppgifterna så det var svårt att veta om man gjort rätt.»
- Strukturen på Malins föreläsningar.»
- Byt ut eller lär upp Malin i undervisning och pedagogik. Skaffa kursmaterial till bioinformatik.»
- Att göra egna formelblad var enormt tidsödande och kändes onödigt. Ett generellt formelblad som alla får använda hade varit mycket bättre och gjort att mer tid kan läggas på att lära si kursen istället. »
- Bioinformatiken kändes onödig eftersom vi bara hade 3 föreläsningar och det kändes inte som det hörde ihop med det andra. Jag tycker man borde få ett färdigt formelblad på tentan så man kan lägga mer tid på att förstå kursen istället för att se till att man skrivit ner allt man behöver på papprena man fick ha med.»
- anteckningarna pa tavlan under den forsta delen kunde vara tydligare»
- Bioinformatikdelen behöver integreras mer i kursen för att kännas relevant. Känns som en helt egen kurs som det ser ut nu.»
- Mer struktur på sannolikhetsdelen.»
- att erik ska ha alla föreläsningar »

23. Övriga kommentarer

- Ser inte poängen med att skriva fyra egna sidor till tentan det hade varit mer rättvist och enklare med en formelsamling. »
- Finns det inte bra kurslitteratur på svenska?»
- Jag hade nog klarat tentan om vi inte hade haft kursen Transportprocesser samtidigt. Eftersom vi hade de här två stora kurserna samtidigt orsakade detta ett gigantisk stressmoment. Kursen i sig är mycket lärorik och användbar och Eriks glädje smittas av till oss teknologer. Mycket bra kurs! »
- Rolig kurs!»
- rolig kurs»
- Det hade varit bra om Erik numrerar sina exempel, eftersom man börjar på ett ex och sedan tar teori och sedan återupptar exemplet igen. Svårt för mig att avgöra arbetsbelastning, ty jag läste ej parallellkursen efter lv4. »

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från