ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Studiearbetsmiljöenkät M1, 2011

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-21 - 2011-04-01
Antal svar: 57
Procent av deltagarna som svarat: 35%
Kontaktperson: Mikael Enelund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskinteknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp

1. Hur trivs du med att studera Maskinteknik på Chalmers?

57 svarande

Mycket bra»33 57%
Bra»19 33%
Så där»5 8%
Dåligt»0 0%

Genomsnitt: 1.5

- Bristande intressen från min sida. Maskinteknik är lite för "tekniskt" för min del. För övrigt trivs jag jättebra. » (Så där)

2. Anser du att Maskinteknikprogrammet förbereder dig väl för ett arbete som ingenjör?

55 svarande

Ja mycket»16 29%
Ja»36 65%
Någorlunda»2 3%
Inte alls»1 1%

Genomsnitt: 1.78

- Ingen aning, eftersom jag inte vet hur det är att arbeta som ingenjör.» (?)
- Svårt att veta men hoppas det» (?)
- har flera vänner som läst maskin och alla tycker att de haft bra förberedelser inför deras nuvarande jobb.» (Ja mycket)
- Vet inte än, inte än så länge » (Ja)
- jag tror det men vet egentligen inte riktigt än vad ett arbete som ingenjör innebär» (Ja)
- Vet inte. Går M1.» (Någorlunda)
- hur skall man veta» (Inte alls)

3. Tycker du att studierna känns meningsfulla?

57 svarande

Ja mycket»10 17%
Ja»37 64%
Någorlunda»10 17%
Inte alls»0 0%

Genomsnitt: 2

- Men man kan förtydliga syftet med en del kursen genom att arbeta med verklighetsbaserade problem och förstå vikten av kunskapen på en samhällsnivå» (Ja)

4. Hur tycker du att samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerar?

57 svarande

Fantastikt bra»26 45%
Bra»25 43%
Ganska bra»5 8%
Dåligt»1 1%
Mycket dåligt»0 0%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 1.66

- Det bästa sättet att pluga» (Fantastikt bra)
- Är nog bara det faktum att jag studerar bättre ensom i bibloteket än i storgrupp» (Dåligt)

5. Hur upplever du möjligheterna att få hjälp från lärare och ställa frågor?

57 svarande

Mycket bra»20 35%
Ganska bra»35 61%
Dåliga»0 0%
Mycket dåliga»0 0%
Har ej sökt hjälp»2 3%

Genomsnitt: 1.75

- Men inom vissa kursen skulle det behövas mer» (Ganska bra)
- Har man en fråga är det bara att komma upp på instutionen och fråga» (Ganska bra)

6. Hur nöjd är du med programanledningens (programansvarig, utbildningssekreterare och studievägledare) insatser för din utbildningen?

56 svarande

Mycket nöjd»32 57%
Nöjd»23 41%
Inte så nöjd»1 1%
Inte alls nöjd»0 0%

Genomsnitt: 1.44

- Vet inte vad de har gjort för insatser för min utbildning.» (?)
- Lilian är görbra!» (Mycket nöjd)
- I början, när det kändes väldigt tungt med tempot och jag rådfrågade studievägledaren fick jag ingen uppmuntran om att kämpa vidare. Så här i efterhand hade jag uppskattat lite mer påtryckning och uppmuntran, för jag ångrar inte en sekund att jag inte gav upp då.» (Inte så nöjd)

7. Genomför programmet kursvärderingar på ett bra sätt?

56 svarande

Nej»0 0%
Nej, inte i den utsträckning dom borde»0 0%
Ja, fast det kunde varit bättre»15 26%
Ja»41 73%

Genomsnitt: 3.73

- Förstår inte vad som frågas efter.» (?)
- Fruktansvärt tråkiga» (Ja, fast det kunde varit bättre)

8. Anser du att dina åsikter i kursvärderingarna tas till vara på ett seriöst sätt?

55 svarande

Nej inte alls»1 1%
Någorlunda»11 20%
Ja men kan bli bättre»7 12%
Ja»36 65%

Genomsnitt: 3.41

- Vet inte vad en kursvärdering är. Kursutvärdering?» (?)
- Vet inte» (?)
- Jag har inte gett gruppen någon feedback heller, så kan inte riktigt svara annat än nej» (Nej inte alls)
- Ingen aning! » (Någorlunda)
- svårt att svara, går i ettan så inget har ju kunnat ändras än.» (Ja men kan bli bättre)
- Vet ej» (Ja)

9. Hur nöjd är du med stödet från studentcentrum?

51 svarande

Mycket nöjd»17 33%
Nöjd»31 60%
Så där nöjd»3 5%
Inte alls nöjd»0 0%

Genomsnitt: 1.72

- Har inte fått något stöd från studiecentrum.» (?)
- Vet ej» (?)
- Se ovan» (?)
- Har inte varit så mycket i kontakt med dom så jag vet inte» (Nöjd)

10. Uppskatta den totala arbetsbelastningen.

57 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»16 28%
Hög»33 57%
För hög»8 14%

Genomsnitt: 3.85

- Det är mycket att göra ibland. Men man måste slita för att få resultat.» (Lagom)
- Som det ska vara.» (Hög)
- Mycket stress o press men samtidigt där i mellan mycket lov och lediga stunder. » (Hög)
- den är hög men den är samtidigt på en bra nivå. Jag är väl dock en av de elever som behöver anstränga sig lite mer. Ska börja göra det.» (Hög)
- Det är ett högt tempo, och ibland önskar jag att man kunde stanna upp och reflektera över teori, istället för att bara rusa igenom den och sedan inte på en intuitiv nivå förstå den.» (Hög)
- Tycker det är stressande att föreläsaren i varje kurs kommenterar att vi ska plugga (mer än vi gör) och påpekar hur många timmar vi förväntas lägga ner. Själv hade jag den felaktiga uppfattningen att timmarna var vägledande för kursens omfattning och att tiden som ska läggas motsvarar den tid som behövs för att klara kurserna.» (För hög)
- det är knappt så att man klarar sig och då kämpar man järnet, överbetyg är oöverstigligt.» (För hög)
- Just nu är den väldigt hög men under detta året har det varierat från lagom till för hög» (För hög)

11. Uppskatta hur många timmar i veckan du ägnar åt studier i genomsnitt.

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsåret.

57 svarande

Högst 30 timmar»3 5%
30-40 timmar»16 28%
40-50 timmar»22 38%
50-60 timmar»13 22%
Mer än 60 timmar»3 5%

Genomsnitt: 2.94

- Jag pluggar på tok för lite, och jag har alltid gjort det. men jag har kuggat någon kurs med, så jag vet att jag måste upp i minst 40 timmar för att klara allt. Det går inte hålla på som i gymnasiet, även om man föst trodde det.» (Högst 30 timmar)
- Vissa veckor mer än 60» (50-60 timmar)
- eventuellt mer, svårt att uppskatta» (50-60 timmar)

12. Har du någon gång känt dig illa behandlad av någon lärare?

57 svarande

Aldrig»46 80%
Någon enstaka gång»11 19%
Några gånger»0 0%
Ofta»0 0%

Genomsnitt: 1.19

- Inga böcker i huvudet här inte :)» (Aldrig)
- Blivit dumförklarad ett antal gånger i början av året och tog åt mig en del men nu är det inget jag tänker på längre.» (Någon enstaka gång)
- Kanske inte rakt mot mig men en del lärare kan ge nedväderande svar på frågor och kan "dum-förklara". Detta har hänt, ej mot mig, men mot andra personer inför hela klassen» (Någon enstaka gång)
- jag anser det nog överdrivet att stirra ut folk i flertalet sekunder om man kommer försent till en föreläsning. Det mår man inte så bra av.» (Någon enstaka gång)

13. Vet du var du skall vända dig om studierna känns övermäktiga?

Om ja ange gärna till vem/vilka du skulle vända dig.

57 svarande

Ja»22 38%
Nej»35 61%

Genomsnitt: 1.61

- Liljan» (Ja)
- Lilian» (Ja)
- lillian sandström» (Ja)
- Lilian! :) » (Ja)
- Studievägledare/Programansvarig (Lilian Sandström, Mikael Enelund)» (Ja)
- Övningsledare, kursansvariga, studiehjälpen, känner att det finns flera som jag skulle kunna vända mig till.» (Ja)
- Lillian eller äldre studenter.» (Ja)
- klasskamrater, lärare» (Ja)
- Lilian» (Ja)
- Andra studenter » (Ja)
- lillian i första hand» (Ja)
- Liljian» (Ja)
- Det går alltid prata med övningsledarna. Dom är bra och ställer alltid upp. Mycket uppskattat!» (Ja)
- Studievägledaren» (Ja)

14. Vet du till vem du skall vända dig om du upptäcker/upplever diskriminering och kränkning?

Om ja ange gärna till vem/vilka du skulle vända dig.

57 svarande

Ja»19 33%
Nej»38 66%

Genomsnitt: 1.66

- lillian sandström» (Ja)
- Sociala enheten» (Ja)
- Jämställdhetstanten som pratade någon gång i början av höstterminen.» (Ja)
- proramansvarig» (Ja)
- Jämställdhetsombudsmannen/kvinnan » (Ja)
- Lillian» (Ja)
- lillian i första hand» (Ja)
- Studievägledaren» (Ja)
- men det är något jag skulle vilja veta» (Nej)

15. Vad anser du om den fysiska arbetsmiljön?

57 svarande

Mycket bra»12 21%
Bra»34 59%
Mindre bra»10 17%
Dåligt»1 1%

Genomsnitt: 2

- Under tentaperioder upplever jag dock att det inte finns tillräckligt med plats för Maskinstudenter då det kommer studenter från andra program till "våra" lokaler» (Bra)
- Variende klimat och temperaturer i lokalerna. Brus från ventilation i ML-salarna. » (Bra)
- Bäst är Bulten och Studiehallen. Jag skulle vilja ha tillgång till konferensrummen runt Bulten och Omega när dessa är lediga» (Bra)
- Det finns ont om bra platser i maskinhuset att sitta på och det är dålig luft i datorsalarna.» (Bra)
- kallt i många föreläsningssalar» (Bra)
- Bättre ventilering i datorsalarna skulle inte skada.» (Bra)
- Winden kan bli mysigare» (Bra)
- Mer lunchplatser i winden tack!» (Bra)
- För få grupp rum och de som finns är instängda med dålig luft. » (Mindre bra)
- Winden är inte inte det bästa stället om man vill plugga. Studiehallen är bra, dock alltid full» (Mindre bra)
- Få platser under tentaplugg, ljudnivå i studiehallen» (Mindre bra)
- Dålig luft i datorsalarna, annars svårt att hitta lugna ställen där man kan sätta sig ner och plugga.» (Mindre bra)
- salar som ML1 och liknande har nog sveriges mest högljudda ventelation. Men det kanske är bra träning för maskiningengörer.» (Mindre bra)
- Har varit väldigt kallt i många föreläsningssalar under vintern. Finns sällan tvål på toaletterna.» (Mindre bra)
- mer plats skulle vara bra» (Mindre bra)
- Under tentaveckan finns det inte tillräckligt med salar för att plugga i och så är t.ex delta, alfa och beta vid studiehallen låsta och outnyttjade. Sen tycker jag det är dåligt att tentavakterna ska förbereda tentasalen dagen innan istället för på morgonen så man inte får sitta i de klassrummen heller. Benutrymmet i alla nästan föreläsningssalar är jättedåligt! Jag är ganska lång och knäna går emot raden framför hela tiden även om jag sitter helt upprätt med rumpan in emot mitt ryggstöd!» (Dåligt)

16. Om du vrider tiillbaka klockan, skulle du välja programmet igen?

57 svarande

Ja, absolut»36 63%
Ja, kanske»19 33%
Tveksamt»1 1%
Nej»1 1%

Genomsnitt: 1.42

- går ettan så lite tidigt att svara på kanske.. » (Ja, absolut)
- Se kommentar på fråga 1. » (Ja, kanske)
- det hade nog blivit detta. men jag är grymt besviken på matteföreläsarna under lp 2 o 3 de tyckte jag var dåliga.» (Ja, kanske)
- Tycker att det är för lite el-lära och programering för min smak men man kan läsa andra kurser.» (Ja, kanske)Kursutvärderingssystem från