ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V10 V1+AT1 Mekanik MME180, MME180

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-05-24 - 2010-06-10
Antal svar: 50
Procent av deltagarna som svarat: 27%
Kontaktperson: Lovisa Aijmer»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Väg- och vattenbyggnad 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Väg- och vattenbyggnad 300 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

1. Hur begripliga är kursens mål?

50 svarande

Jag har inte sett/läst målen»24 48%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»10 20%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»16 32%

Genomsnitt: 2.36

- de presenterades i början av kursen men jag kan dem inte och har inte använt dem som referensram.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Har inte satt mig in i målen eftersom de inte känns väsentliga i den här kursen. Ursäkta mig, klart att målen är väsentliga, jag menar bara att man inte behöver sätta sig in i målen för att förstå vad som krävs av en. » (Jag har inte sett/läst målen)
- I denna kursen skulle det vara bra med veckovisa mål, som i kursen linjär algebra. » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Kunde varit utförligare» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- jag har inte hittat några direkta mål uppstakade men det var helt tydligt vad jag skulle kunna ändå» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

2. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

36 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»3 8%
Ja, målen verkar rimliga»32 88%
Nej, målen är för högt ställda»1 2%

Genomsnitt: 1.94

- eftersom det inte fanns ett vet ej alternatiiv förutsätter jag att det stämmer.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Map hur svår tentan var.» (Ja, målen verkar rimliga)

3. Testade examinationen om du uppnått målen?

40 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»7 17%
Ja, i hög grad»15 37%
Vet ej/har inte examinerats än»18 45%

Genomsnitt: 3.27

- Vissa områden var betydligt mer representerade än andra...» (I viss utsträckning)
- Ej haft tenta än» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

4. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

49 svarande

Mycket liten»2 4%
Ganska liten»5 10%
Ganska stor»18 36%
Mycket stor»24 48%

Genomsnitt: 3.3

- Deltog inte i tillräcklig utsträckning för att ha en uppfattning om detta.» (?)
- Övningstillfällena har varit mycket bra» (Ganska stor)
- Övnings tillfällena har varit mycket givande» (Mycket stor)
- övningarna är toppen» (Mycket stor)
- Speciellt övningsledarna ska ha en eloge för riktigt fina genomgångar av uppgifter, riktigt bra!» (Mycket stor)
- Övningarna är jättebra!» (Mycket stor)
- Speciellt de lärarledda räkneövningarna.» (Mycket stor)

5. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

50 svarande

Mycket liten»4 8%
Ganska liten»9 18%
Ganska stor»22 44%
Mycket stor»15 30%

Genomsnitt: 2.96

- Boken kan eventuellt kännas lite överflödig» (Mycket liten)
- Boken gav inget...» (Mycket liten)
- Läste i princip aldrig boken. Uppgifterna i den var dock bra» (Ganska liten)
- Läste enbart de två första kapitlen. Dock var de inte dåliga.» (Ganska liten)
- Borde vara tydligare med att gammal kurslitteratur kan användas och att införskaffa Beta-boken kan vara överflödigt.» (Ganska stor)
- bra kursbok och formelsamling.» (Ganska stor)
- Har dock knappt använt läroboken, enbart basuppgifter och gamla tentor» (Ganska stor)
- Läste inte speciellt mycket i boken. Men den var tydlig och lättförståelig. Uppgifterna var bra och fanns i varierad svårighetsgrad.» (Ganska stor)
- kursmaterial med basuppgifter. Boken har dock inte varit till så stor hjälp.» (Mycket stor)
- Boken är inte den bästa, standarduppgifterna och gamla tentor + de uppgifter som gåtts igenom på övningar/föreläsningar har dock gett mycket.» (Mycket stor)
- boken var till mycket stor hjälp då det handlar om att träna på att lösa uppgifter, däremot hade man nog nästan kunnat klara kursen bara genom att fokusera på de basuppgifter som lades ut på nätet för varje delkapitel.» (Mycket stor)

6. Vad tycker du om systemet med duggor med bonus till tentamen?

50 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»10 20%
Mycket bra»40 80%

Genomsnitt: 3.8

- Duggorna fungerade jättebra som koll på hur mycket man hade lärt sig. » (Ganska bra)
- bra och motiverande!» (Mycket bra)
- Duggorna gör att man tränar en extra gång plus att det är väldigt värdefullt att ha bonuspoängen på tentan (där godkäntkravet är ganska högt).» (Mycket bra)
- Jag hade bara möjlighet att skriva en dugga och tyckte det var för svårt att få ett bonuspoäng. Men jag förstår principen bakom det hela.» (Mycket bra)
- Hade inte pluggat något överhuvudtaget om det inte vore för extra duggor.» (Mycket bra)

7. Vad tycker du om systemet med Matlab-uppgifter med bonus till tentamen?

50 svarande

Mycket dåligt»4 8%
Ganska dåligt»7 14%
Ganska bra»16 32%
Mycket bra»23 46%

Genomsnitt: 3.16

- kändes inte som att det passade in i kursen» (Mycket dåligt)
- folk fuskar (såklart!) och man lär sig ingenting om mekanik..» (Mycket dåligt)
- Skulle mycket hellre ha en extra dugga istället för matlab. Matlab hjälper inte för min inlärning, problemet ligger i att förstå Matlab. Är orättvist med Matlab-bonuspoäng.» (Mycket dåligt)
- eftersom V och AT har läst olika mycket matlab känns det inte rättvist att lägga det som bonusuppgift. ATstudenter är i regel väldigt ambitiösa och gör dem så klart i vilket fall men det betyder inte att det är lätt.» (Ganska dåligt)
- borde bara vara en poäng från matlab för hur lätt man löser uppgiften beror mycket på hur bra man är på matlab.» (Ganska dåligt)
- Tycker att det är lite tråkigt med matlab-uppgiften då V haft en kurs i matlab och AT haft rätt lite övning i det, betyder att vi på At får lägga ner mycket mer tid och jobb.» (Ganska dåligt)
- Uppgifterna var inte särskilt relevanta m.a.p. kursen i övrigt.» (Ganska dåligt)
- Kan ta upp lite för mycket tid, mycket stress eller inte hinna med.» (Ganska bra)
- Jag gjorde inte Mat-lab men det har säkert varit bra för andra och det var ju inte dåligt för mig.» (Ganska bra)
- En väldigt bra möjlighet att samla på sig bonuspoäng, däremot var det alldeles för få lärare för att alla skulle hinna få hjälp och visa upp sitt resultat.» (Ganska bra)
- Ger extra motivation till matlab, bra» (Mycket bra)
- Matlab-uppgifterna i denna kurs har varit jättebra. Man förstår kopplingen till Mekaniken, och förstår vad man gör i Matlab.» (Mycket bra)

8. Vad tycker du om systemet med basuppgifter på tentamen med möjligheten att bli godkänd på dessa?

49 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»17 34%
Mycket bra»31 63%

Genomsnitt: 3.61

- Ej gjort basuppgifter» (?)
- Lite för enkelt för att få godkänt. » (Ganska dåligt)
- onödigt komplicerat poängsystem,bara gör en tenta med bas och svårare uppgifter. när man ändå kan plocka poäng från svårare delen till dne enkla verkar det väldigt onödigt!! » (Ganska bra)
- Tycker dock att om man får 19p istället för 12p på denna del, borde det höja totala poängen.» (Ganska bra)
- Testar de grunder man bör kunna» (Mycket bra)
- Bra, men jag tyckte att de svårare uppgifterna blev så väldigt mycket svårare.» (Mycket bra)
- Möjligtvis känns 12 poäng som lite mycket, framförallt om man inte har bonuspoäng. 12 poäng av femton möjliga för godkänt förutsätter nästan att man har med sig bonuspoäng.» (Mycket bra)

9. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

50 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»14 28%
Mycket bra»36 72%

Genomsnitt: 3.72

- Basuppgifter kom väl sent ibland, på kap 10 inte alls.» (Ganska bra)

10. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

50 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»36 72%
Hög»13 26%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.24

- Ser man bara till att ligga i fas så är det lugnt.» (Lagom)


Arbetsklimat

11. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

50 svarande

Mycket dåliga»1 2%
Ganska dåliga»2 4%
Ganska bra»11 22%
Mycket bra»29 58%
Har ej sökt hjälp»7 14%

Genomsnitt: 3.78

- Under matlab uppgidten fanns en lärare som sade sig inte kunna matlab vilket självklart ledde till att det inte gick att få hjälp. » (Ganska dåliga) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Per Åke är väldigt bra!!» (Mycket bra)
- räknestugor, samt tillfälle att fråga i pauser på föreläsningar och övningar» (Mycket bra)
- Bra med räknestugor» (Mycket bra)
- Bra handledare som var mycket aktiva under räkneövningarna som visade att de ville hjälpa till.» (Mycket bra)

12. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

50 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»10 20%
Mycket bra»34 68%
Har ej sökt samarbete»5 10%

Genomsnitt: 3.86

13. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

50 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»29 58%
Hög»17 34%
För hög»3 6%

Genomsnitt: 3.44

- Bör inte vara högre» (Lagom)
- mest på den andra kursen» (Hög)
- INte mekaniken fel utan geokursen med dess "lilla" inslag av kemi.» (För hög)


Önskade åtgärder

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Duggor + Matlab»
- Basuppgifterna är mycket bra. Bra upplägg med ett övningstillfälle per föreläsning.»
- Systemet med basuppgifter.»
- Räkneövningarna är jättebra!!»
- Duggor och Matlab»
- Storgruppövningarna, det har varit ytterst trevligt då en övningsledare lagt upp lösningsmetoder på overhead. Istället för att skriva allt på tavlan och ta upp tid eller ha "dålig" struktur på lösningarna. Mera overhead! »
- Övnings tillfällena samt duggorna»
- Duggorna»
- tydligheten med vad som är viktigt, stora tydliga anteckningar på tavlan, tydliga genomgångar på övningarna (har gått till han med overhead). när man hinner tänka efter vad som görs på tavlan lär man sig bättre.»
- övningstillfällena som ägt rum efter föreläsningarna visar tidligt hur man löser vissa problem och har varit mycket lärorikt»
- Basuppgifter och duggor»
- Duggor och övningstillfällena»
- Duggor, alla lärare! Basuppgifter på hemsidan.»
- övningarna har varit väldigt bra och stor hjälp, skall behållas!»
- övningarna och basuppgiferna»
- Räknestugorna och duggorna. »
- Matlab och duggapoängen var bra och att få ut basuppgifter till varje kapitel var bra.»
- Övningar i halvklass, klockrent för kursen Föreläsningar med kort repetition av föregående föreläsning»
- lärarna har varit kanon allihop"»
- Matlab och duggor»
- Duggor i form av basuppgifter.»
- Duggor, basuppgifter, tentans "layout" med en bas-del och en svårare»
- Föreläsaren och övningsledarna, duggorna och matlab-uppgifterna»
- basuppgifterna»
- Matlab uppgifter, examinator och övningsledare»
- Bonuspoängen, både frånm duggor och matlaben.»
- Övningstillfällena och räkneövning»
- Räkneövningarna var bra för dem som behöver.»
- Allt»
- De fina praktiska demonstrationerna under föreläsningarna.»
- Kursboken. Samtliga kursansvariga handledare och föreläsare.»
- Duggorna, helt klart. I syfte att "hålla igång elever" längs med kursen vore det bättre med tre duggor och en matlab. Matlaben kunde man ju lätt skicka runt till andra, vilket inte är så bra (även om det är mest man själv som förlorar på det).»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Boken kändes inte bra»
-
- Billigare litteratur hade inte varit fel»
- Ta bort matlab-uppgiften. Det fungerade mycket dåligt i allmänhet.»
- prata starkare. svårt att höra, speciellt i början och i slutet av föreläsningarna.»
- lite mer räknestugor»
- matlab bort eller integrera bättre.»
- Att de handledare som finns på matlablektionerna skall kunna vara till hjälp och bemöta studenterna på ett trevligt sätt.»
- bara ha en matlab uppgift.»
- Färre räkneövningar och exempel. Mer teori genomgång.»
- Om det går att hitta en bättre bok vore det bra, den vi har nu är inte alltid lätt att förstå och ibland kommer övningsuppgifter på saker som boken inte tagit upp.»
- Relatera mekaniken till vårt arbetsområde på V... varför inte starta en "Byggnadsmekanikkurs"? »
- Matlab bör tas bort.»
- Försök att inte ha handritade bilder på tentan.»
- kan inte komma på något»
- Föreläsaren ska inte dra så många exempel, för det görs ju på övningarna.»
- Inget»
- Hade gärna sett att lektionerna låg 10-12 och övningarna 13-15. Men det kan ju bero på att men själv är en morgontrött person.»


Övriga kommentarer

16. Övriga kommentarer

- rolig kurs!»
- Tycker det hade varit bra med mera lösningar till uppgifterna i boken. När man bara ser ett svar utan lösning kan det vara svårt att veta på vilket sätt man gjort fel.»
- Jättebra föreläsare men det är ofta svårt att höra vad han säger på föreläsningarna. Kanske man kan lösa det med striktare regler gentemot de som kommer sent (får vänta utanför till rasten) för att på så vis minska störningarna.»
- Riktigt bra lärare överlag i kursen»
- nej»
- En av mina favoritkurser än så länge. Intressant kurs.»
- Tror allmänt att nivån för godkänt ligger för lågt.»
- Mkt bra föreläsare och framförallt räkneövningsledare (Peter Folkow menar jag då). Sett till helheten en väldigt genomtänkt och "etablerad" kurs, har varit den bäst upplagda kursen hittills tycker jag nog.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)


Kursutvärderingssystem från