ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


13lp3åk1: IDY029 Ekonomisk analys 2

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-03-18 - 2013-04-15
Antal svar: 54
Procent av deltagarna som svarat: 47%
Kontaktperson: Jamal Nasir»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Industriell ekonomi 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

Sammanfattningsvis var kursen mycket bra*
54 svarande

18 33%
18 33%
11 20%
6 11%
1 1%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.14 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursens mål var tydliga*
54 svarande

21 40%
14 26%
12 23%
3 5%
2 3%
Vet ej»2

Genomsnitt: 2.05 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
54 svarande

14 26%
17 32%
13 25%
7 13%
1 1%
Vet ej»2

Genomsnitt: 2.3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra*
54 svarande

25 48%
16 30%
6 11%
2 3%
3 5%
Vet ej»2

Genomsnitt: 1.88 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen kändes angelägen för min utbildning*
54 svarande

0 0%
3 5%
6 11%
18 33%
27 50%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.27 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats*
54 svarande

0 0%
1 1%
5 9%
16 30%
31 58%
Vet ej»1

Genomsnitt: 4.45 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Vad tycker du främst bör behållas i kursen?

Vi uppskattar (och förväntas få) din konstruktiva kritik

- Tycker att projektarbetet var bra. Gillar att det fanns ett kompendie där det stod exakt hur arbetet skulle vara utformat. Det bidrog till ett»
- Grupparbetet är förstås bra att ha kvar.»
- Jan Martons föreläsningar var intressanta och givande, grupparbetet funkade bra och handledningsmötena var givande.»
- Den nya handledaren för grupparbetet! Han var jätte duktig och konstruktiv! »
- Jan var väldigt bra som föreläsare. Han presenterade på ett sätt som gjorde föreläsningen ganska lätt att lyssna på, samt att han lyfte fram det som ur ett praktiskt och verklighetsanpassat perspektiv anses viktigast, vilket uppskattades. »
- Innehållet om de olika räntabilitetsmåtten, delen av kursen där vi gör en externanalys av ett företag och oppositionsdelen.»
- Projektarbetet med beräkning av nyckeltal och analys med hjälp av årsredovisningar.»
- Projektarbetet har varit bland de mest givande momenten under kursen och det bör därför behållas. Dessutom var Jan Marthon väldigt pedagogisk under föreläsningarna.»
- Jag anser att innehållet i kursen var bra, det vill säg vad som faktiskt lärdes ut. Det passade bra tillsammans till rapporten som skulle skrivas.»
- Rapport-delen av kursen bör vara kvar och gästföreläsningarna. »
- Jan Marton är en duktig föreläsare och det märks att han kan mycket»
- Jan Marton, fast enbartom han får eget ansvar över kursen och ddet kommer saker på tentan som han faktiskt pratade om»
- Miljömoment och externanalysrapporten.»
- Projektarbetet var det moment jag lärde mig bäst av. »
- Grupparbetet vilket var väldigt givande.»
- Grupparbetet för externanalys, väldigt lärorikt.»
- projektarbetet och sista gästföreläsningen»
- Projektarbetet. Man lär sig bra av att arbeta praktiskt i grupp.»
- De övergripande momenten, men dessa måste lyftas fram och bli tydligare!!!»
- Det är bra att det är uppdelat på en tentamen och ett grupparbete för det ger djupare förståelse. Seminariet och opponeringen var intressant då man fick inblick i sina kamraters arbete. Christer var fruktansvärt kompetent, trevlig och en väl förberedd handledare. »
- Jag tycker att det är bra att kursen är indelad så att den börjar med en teoridel(som kunde gjorts mycket bättre) och sedan utmynnar sig i ett praktikfall där man känner att man får använding av sina kunskaper. »
- Jag tycker att Jan var en bra föreläsare.»
- Det case som utfördes i kursen är ett utmärkt sätt att i praktiken sätta kunskaperna, som man förväntats få, på prov.»
- Christer, en av handledarna för rapporten av externanalysen»
- Innehåll»
- Projektarbetet och föreläsaren. Dock tycker jag att det skulle varit fler föreläsningstillfällen, då det kändes extremt komprimerat. »
- Delarna tenta och rapporten externanalys bör finnas kvar. Absolut inte miljörapporten. »
- Den gula kursboken var DET ENDA i hela kursen som är klanderfritt, så den kan behållas.»
- Själva ämnet som sådant känns relevant för min utbildning och kursen bör absolut behållas. I övrigt har jag faktiskt svårt att komma på något jag vill behålla...»
- Tentamen och projektarbetet (ej miljödelen) var okej.»
- Kanske kurslitteraturen. Anledningen till varför jag skriver kanske är att vi fick under kursens gång reda på att vissa delar av kurslitteraturens innehåll var gammalt och därför inte relevant idag. Även om kurslitteraturen gärna får behållas och var mycket bra överlag skulle jag nog tro att det finns bättre, eller åtminstone modernare, litteratur man skulle kunna använda istället. Föreläsaren Jan Marton tycker jag annars var otroligt duktig och hans föreläsningar väldigt lärorika. Projektarbetet tycker jag också bör behållas då jag tyckte den med var lärorik i meningen att man fick tillämpa den teori man lärt sig från kurslitteraturen på verkliga företag.»
- Projektiden med att jämföra tre företag är väldigt bra. Får en god insikt i vad externanalys är »
- Själva strukturen av kursen är bra. Utförandet måste jag tyvärr säga var under all kritik.»
- grupparbetet (ej inklud. miljö)»
- kombinationen av rapport och tenta utgör en bra kombination för att lära sig och visa på alla de kunskaper som kommer vara till användning i arbetslivet. Den innehåller allt ifrån problemformulering baserad på externanalys till presentation av slutsatser vilket alla är viktiga delar i det kommande arbetslivet.»
- Projektarbetet (den finansiella) var mycket lärorikt och var enligt mig det enda som fungerade bra i kursen. Jan Marten var riktigt bra som föreläsare. »
- Grupparbetet.»
- Det stora projektarbetet var intressant och givande.»
- Det som kändes mest givande i kursen var ekonomirapporten. »
- Projektarbetet och Tentamen skall behållas, resten bör avskaffas.»
- projektet var det ända som var ganska tydligt i kursen och jag lärde mig mycket om årsredovisningar och balansräkningar. Vår handledare var väldigt bra»
- föreläsningen om företagsvärdering kändes relevant och var väldigt intressant.»
- Externanalysarbetet var intressant och lärorikt. Att föreläsningen om företagsvärdering hölls av ekonomer från KPMG tyckte jag var ett bra inslag! »
- I nuläget är det tre olika delar i kursen, en tentamensdel, en rapportdel och en miljörapportsdel. Detta fungerar inte då alla delar är väldigt omfattande och det speglar inte de 7,5 poäng som kursen är på. Miljödelen måste utformas på annat sätt då inte hela gruppen kunde göra både miljödel och den andra rapporten på grund av tidsbrist. Jag tycker miljödelen ska vara kvar i kursen för det är relevant och intressant men det är ej utformat på ett bra sätt. Den borde kunna vara en del i den stora rapporten om extern analys av ett företag. Jag tycker att handledaren Christer Johansson var väldigt bra och handledartiderna med honom var givande. Han var intresserad och villig att hjälpa oss och väldigt kunnig. Bra handledning av honom! »
- Det enda som bör behållas är gästföreläsarna från KPMG samt Christer som handledare. »
- Gästföreläsning om företagsvärdering. Den bör dock inte ligga sista veckan innan tentan utan gärna någon vecka tidigare. Vill ge cred till Christer, handledare till rapporten del B. Han kändes påläst, insatt, gav bra kritik, stöd och handledning. Sammanfattningsföreläsning med Jan Morten veckan innan tentan med frågor från oss elever. Det vore dock bra om det fanns en sådan föreläsning efter halva kursen också. Den var mkt lärorik.»
- Hasseboi <3»
- Gästföreläsarna från KPMG var väldigt bra! Behåll det momentet!! »

3. Saknade du något i kursen?

Vi uppskattar (och förväntas få) din konstruktiva kritik

- Saknade en bra kommunikation mellan examinator och föreläsare. Saknade struktur och PowerPoints på föreläsningarna. Föreläsaren gick inte igenom varken det som stod i kurs-PM eller det som stod i kurslitteraturen. Saknade även en förberedd föreläsare - vilket bidrog till att förläsningarna höll mycket låg kvalitet»
- Jag hade velat ha fler föreläsningar innan tentamen, vi hade endast ett fåtal föreläsningar under läsperioden med Jan Marton vilket kändes tråkigt då dessa var bra!»
- Klarhet om vad som var relevant och viktigt, rödtråd, genomgångar om räkning, genomgångar om teori»
- Gamla tentor eller exempeltentor hade varit till stor hjälp. Bristen på instuderingsmaterial ledde nu till att tentan blev onödigt svår.»
- Jag saknade en tydlig ledning av kursen, information om vilken kurslitteratur som är tentapliktigt, information om vad föreläsningarna kommer innehålla och övningstillfällen. Ibland kom jag till en föreläsning som helt upprepade föregående föreläsning.»
- Fler handledningstillfällen avseende projektarbetet. »
- Framförallt tydliga mål. Lektionerna kändes inte som att de behandlade kursen fullt ut, och mycket extramaterial gavs ut utan att kännas relevant till kursen eller lektionerna. Detta material utgjorde också en stor del av tentan, och för mig som pluggat på kursens huvudmoment blev det tyvärr underkänt på den.»
- Tydlig struktur skulle vara bra att få veta. En enhetlig organisation mellan föreläsare krävs för att kunna planera och studera på ett bra sätt. Tydliga mål över vad som krävs, vad kursen innehåller och vem som skrev tentan hade varit bra att få veta. Kursen var inte utformad på ett lämpligt sätt och bristen på engagemang från Hans var väldigt uppenbar. Hans ingav en känsla av att han inte bryr sig om denna kurs och hade en väldigt arrogant attityd gentemot studenter. Föreläsningarna och kurslitteraturen stämde inte överens och sade emot varandra. »
- Struktur, att veta exakt vad man ska lära sig i kursen, vad somär viktigt. Bra kommunikation mellan föreläsare och kursansvarig. »
- Föreläsningar på området som tas upp i kap 7 i Jan Möllers bruna övningsbok.»
- Struktur, allt kändes väldigt rörigt...»
- En tydlighet, ingen visste vad som skulle komma på tentan i princip, väldigt dåligt upplagd kurs, alldeles för stor arbetsbörda, motsvarar INTE 7,5 hp. Miljöarbetet var väldigt oklart och almänt förrvirrad kurs.»
- Skulle uppskatta fler föreläsningar.»
- saknar lärare som vet vad som ska läras ut och lärare som kommunicerar med varandra. lektioner med räknehjälp hade också varit bra.»
- Fler föreläsningar och någon typ av handledningstillfälle där man kunde fråga om räkneuppgifterna hade varit bra. Det var ganska mycket att lära sig och jag tror att det hade fastnat bättre om vi hade haft fler föreläsningar med räkneexempel. »
- Dålig koppling mellan examinator och föreläsare. Lågt tempo. Ingen förankring i kurslitteraturen.»
- Tydligare fokus! Kurshandledningen är under all kritik.»
- Övningstillfällen där man kunde fråga frågor angående räkneuppgifter och om man stött på problem.»
- Jag saknar föreläsare som har koll på kurmaterialet i både eknomin och miljön. Föreläsare som följer planeringen och som har koll på var studenterna ska lära sig i kursen d.v.s. vad kursen går ut på. Jag sakar kommunikation mellan de olika föreläsarna samt examinatorn. Jag saknar en examinator som är konsekvent i sitt handlande och uttalanden. Jag saknar en examinator som är engagerad och inte sitter med sin mobil under studenternas betygsgrundade presentationer. Jag hoppas verkligen att examinatorn och den andra handledaren (Christer) pratar ihop sig i sitt bedömmande av arbetena då de båda gett de olika grupperna olika svar på samma frågor och att alla arbeten bedöms lika oberoende handledare. »
- Även om Jan är en bra föreläsare så hade det kunnat bli bättre med PP-slides eller anteckningar på kurshemsidan. Jag saknade verkligen det. Dessutom hade jag velat ha räkneövningar då det visade sig att det var ganska viktigt på tentan, något som vi INTE fått information om innan.»
- Jag saknade någon slags organisation. Något som hade varit väldigt bra hade varit om man kunde fått reda på vad man skall kunna till tentan, helst innan man ska göra tentan. Det har inte fungerat så under denna kurs. Ett exempel är kapitalbindning, vilket vi först fick veta att vi skulle kunna, men som sedan sades på föreläsningen att vi inte skulle kunna. Det stod dock i en upplagd gammal tenta en fråga om just kapitalbindning, dock hade den person som laddat upp tentan skrivit "OBS: Ej för IDY029 år 1 VT 13". Fredagen innan tentan fick vi dock ett mail om att vi ändå skall kunna kapitalbindning.»
- Struktur! Föreläsningar som ger någonting! Kurslitteratur som är relevant för examinationen, och som föreläsaren inte anser som vara helt felaktig! Samt en examinator som bryr sig om vad som sägs på föreläsningar och som kommunicerar med klassen, inte bara via mejl.»
- Struktur »
- Det saknades tydlighet från olika föreläsare för vad som var viktigt och relevant i kursen inför tentamen. Man fick en känsla av att kommunikationen mellan föreläsare inte fungerade jättebra.»
- Tid. Det var för många moment för att man skulle kunna lägga ner sig på alla. »
- Jag saknade en känsla av proffesionallitet! Känns ju inte som att man pluggar på ett av Sveriges bästa universitet när kurser som denna kan jämställas med franska fotbollslandslagets känsla för organisation och seriösitet! Har på allvar funderat på att hoppa av linjen och kommer göra så om inte ekonomikurserna blir bättre. Elevernas lojalitet är allvarligt skadad. Svårt att rekommendera I till vänner!»
- Oj, var ska jag börja? Jag nämner nedan de viktigaste sakerna: - en engagerad föreläsare - relevant kurslitteratur (föreläsare säger explicit att kursmaterialet är daterat) - En rimlig arbetsbelasning (en "miljörapport" på 1,5 högskolepoäng med en extremt diffus beskrivning som krävde en väldigt stor arbetsinsats. Detta var inte rimligt att addera till duggan och det andra arbetet)»
- Fler föreläsningar på delen som behandlade tentamen. Vill se bättre kommunikation mellan handledare för projektarbeten. Det är under all kritik att en den ena handledaren tar emot ett helt arbete på sin mail dagarna innan inlämning och ger feedback, samtidigt som den andra handledaren är tydlig med att feedback för själva arbetet bara ges på handledningstillfällena.»
- Kursen saknade klara riktlinjer, klara instruktioner, klara betygskriterier, mera handledningstider under projektarbetets gång och struktur på kursen. Dock är allt detta endast detaljer jämfört med det som verkligen saknades: en rättvis - och motiverad - bedömning på mina prestationer. Jag trodde att oengagerade lärare som bedömde och betygsatte opponeringar efter om man höll tiden till punkt och pricka istället för att titta på innehållet och kvaliteten var något som man tvingades stå ut med under högstadiet och gymnasiet, men inte här på Chalmers. Jag trodde att vi som elever skulle tas på allvar och respekterades på ett annat sätt än förr. Det är det som jag förväntade mig få och just därför är min besvikelse så stor efter denna kurs: Jag vet inte om jag någonsin känt att jag behandlats på ett mera orättvist sätt under alla mina 12 skolår. »
- Fler föreläsningar. Räkneövningar saknades helt. »
- Tydliga mål. Efter att ha läst all tentapliktig literatur och övat på alla övningsuppgifter angivna av examinatorn var jag fortfarande orolig över vad som skulle komma på tentan. Examinatorn lade även upp material som skulle komma på tentan två arbetsdagar innan tentan, vilket ger kursen ett oseriöst intryck och ger intrycket av att examinatorn vill "sätta dit" alla som inte kollar kurshemsidan regelbundet. 6 föreläsningar innan tenta var alldeles för lite.»
- Sammabete mellan föreläsarna och examinator, liksom förra kursen i ekonomisk analys var det svårt att få raka svar på vad som skulle ingå och inte på tentan, olika metoder för samma saker förespråkades att användas av de olika föreläsarna etc.»
- JA! För det första saknades tydlig struktur i kursen. Jag upplevde inte att miljömomentet var särskilt relevant och förstod inte kopplingen till externanalysen. Istället för att göra en separat miljörapport (vars anvisningar var oerhört luddiga och svårtolkade) hade miljödelen kunnat integreras i den finansiella analysen, eftersom det trotsallt var företag vi analyserade och hållbarutveckling spelar (som det var meningen att vi skulle lära oss) stor roll i företag. Jag saknade bättre kurslitteratur - den bok som var tentamenspliktig var föråldrad och innehåll till stor del information som inte gäller längre. Således blev vi tillsagda att både ett "rätt" svar och ett svar som stämmer överrens med boken skulle godkännas på tentamen vilket kändes underligt. »
- Föreläsningar som hade någon som helst anknytning till lärobokens innehåll samt anknytning till tentans innehåll. Jag är otroligt besviken över att ännu en ekonomikurs har visat sig vara så dåligt skött. Detta tycker jag sköttes dåligt: 1. Kommunikationen mellan föreläsare och examinator. Precis som i ekonomisk analys 1 var det Löfsten som skrev tentan medan han inte stod för föreläsningarna, vilket gjorde att tentan inte avspeglade föreläsningarna på ett vettigt sätt. 2. En stor del av tentan handlade om kapital och kapitalanskaffning - vilket vi enbart hade en 45 minuters föreläsning (totalt) om. Vi fick dessutom nödvändigt stoff på fredagen före tentan (alldeles för sent). 3. Vi fick ständigt olika besked om vilka övningsuppgifter som var aktuella och vilka som inte var det. Så sent som en vecka före tentan stod det äntligen klart vilka uppgifter man förväntades kunna lösa. Notera nu att hälften av dessa (kapital-uppgifterna) hade vi då inte ens fått teoretisk bakgrund till. 4. Miljömomentet. Föreläsaren hade dålig koll på vad uppgiften gick ut på. Föreläsningarna hade inget som helst att göra med miljöuppgiften. Instruktionen till uppgiften var flummig och vi förstod inte vad vi skulle göra. Vid försök till kontakt med föreläsaren fick vi "standardsvar" via mejl. Jag tycker att det är katastrofalt dåligt att vi ska behöva gissa oss till hur en uppgift ska genomföras. Trots att vi genomförde uppgiften enligt angivna kriterier erhöll min grupp nätt och jämnt en trea, vilket känns otroligt orättvist med tanke på genomförd arbetsinsats. Vi gissade tydligen fel - och vi straffas med ett lågt betyg. Ännu en stor besvikelse för mig som nybliven I:are. Hoppas verkligen att undervisningskvaliteten förbättras. Till sist vill jag passa på att hylla Christer, handledaren som vi hade på grupparbetet. Kompetent, pedagogisk, konstruktiv... Förtjänar beröm!!»
- Fler föreläsningar inom finansiering. Kursen kännetecknas inte direkt av hög arbetsbelastning, hade gärna sett att man utökat kursen med mer stoff. Föreläsningarna inom externanalys var bra och intressanta, men tempot väl lågt. Man hade kanske kunnat lägga in lite excelövningar om inte annat? »
- Rättvis och konstruktiv betygssättning på eleverna i kursen, samt tydliga kursmål.»
- kontakt mellan lärarna, tydliga mål i exempelvis miljörapporten, det var jätte ospecifika frågor som försökte besvaras på bästa sätt. och vi frågor om uppgifterna fick man mycket dåliga svar som tex: kolla kur pm, kolla kompendie (när man mailar och frågar ngt så är detta oftast sista utvägen och både kurs pm och kompendie har då lästs!!!) »
- ett tydligt mål. ingen visste om de pluggade på rätt saker till tentan. sen speglade tentan inte alls vad vi lärt oss. dåliga föreläsningar före tentamen och väldigt mycket otydligt kring t.ex obeskattade reserver som typ hela möllers bok handlade om men föreläsaren säger att sånt finns inte ens idag. att boken var 15 år för gammal!»
- Jag började på Industriell Ekonomi på Chalmers med förväntningarna att det skulle vara en av Sveriges bästa utbildningar. Oj vad besviken jag är. Kan, och kommer inte att rekommendera detta program till någon! Men för att ni ska kunna få en chans att förbättra er kommer här lite konstruktiv kritik: Jag saknade en tydlig röd tråd genom hela kursen. Jan Marton verkar vara en duktig föreläsare, men det kändes som han hade dålig koll på vad som faktiskt ingick i kursen. Han gav oss vissa instruktioner och Hans sa sedan motsatsen. Hade även önskat att föreläsningarna utgick från en power-point för att de ska kännas lite mer genomtänkta och planerade. Jag saknade en tenta som speglade kursmaterialet, och en tenta som inte blev totalsågad av examinatorn. Hittills har jag endast hört 2 st i klassen som uppnått betyget 5, vilket inte jag tycker är en rättvis fördelning i en sådan här ambitiös och duktig klass. Jag saknade föreläsare som faktiskt HÖLL tiderna. Jag anser inte att det är okej att rasten hoppas över för att en viss föreläsare "måste gå tidigare". »
- Struktur och klar bild över kursen och vad som förväntas av studenterna. »
- Jag är så oerhört besviken över denna kurs och dessa genomförande, som dessutom är en väldigt viktig kurs för vårt framtida arbetsliv, att jag till hösten kommer att byta från Chalmers till förmån för industriell ekonomi på KTH.»
- Fler handledningstillfällen med rapporten. Även handledning tidigare. Endast två föreläsningar gav grund till miljömomentet som förövrigt inte innehöll ngt om det vi skulle skriva om. Blev både bortkastad tid plus att vi helt på egen hand fick gissa oss till vad miljömomentet skulle gå ut på. När vi väl frågade läraren som var ansvarig för miljömomentet kunde hon inte svara på våra frågor och var inte till någon nytta alls! Det kurs-PM som vi fått till hjälp var otydligt och väldigt osammanhängande med väldigt dåligt skrivspråk.»
- Tydlighet i examinationskraven/målen. Ett välskrivet kurs-pm i HU-delkursen.»

4. Finns det något du tycker kan tas bort ur kursen?

Vi uppskattar (och förväntas få) din konstruktiva kritik

- Jag tycker tyvärr inte att det verkar som Hans Löfsten har varken engagemang eller intresse att hålla i denna kurs, därför önskar jag en ny examinator. Tycker även att föreläsaren höll låg kvalitet - Han kanske är bättre om han skulle ha lite struktur.. Tycker även att miljöarbetet ska tas bort. Miljöarbetet innehåller 1,5 hp, men det tog mycket mer tid och kraft än dessa poäng. Kursen blev väldigt hackig då man hade Tenta, Miljörapports-inlämning samt projektinlämning tre veckor i rad.»
- Även om Martons föreläsningar var bra speglad de inte litteraturen eller tentamen, därför kunde det varit bra att byta ut litteraturen som Jan Marton själv sa var utdaterad och inaktuell. Miljöföreläsningarna var på en väldigt låg nivå och gav ingenting, väldigt tråkigt med tanke på att miljöuppsatser påverkar slutbetyget såpass mycket!»
- Nej.»
- Miljömomentet bör tas bort helt ur min synpunkt. Detta då det till och börja med på grund av att det inte tog upp något som vi idag inte lärt oss redan i gymnasiet. Det skulle möjligen vara undersökningen av själva hållbarhetsredovisningarna, men det som stod i dessa var rätt uppenbara saker. Föreläsaren la inte ner någon tid på att förklara uppgiften som hörde till ämnet, utan la all tid på att gå igenom miljöproblem som alla redan garanterat hade hört och arbetat med i gymnasiet. Informationen som föreläsaren använde sig av var till stor del åsiktsbaserad och hade inte heller faktamässigt underlag, vilket slog undan allt företroende för föreläsaren. Det pm som förklarade uppgiften var fruktansvärt otydligt och rent språkmässigt var det inte heller en vacker syn. Då var mycket otydligheter i pm:et valde ett antal klassmedlemmar att skicka ett e-post för att be henne förtydliga några av dessa otydligheter. Svaren hänvisade till det pm som frågan gällde, alltså löstes inga av dessa otydligheter. Miljömomentet kändes inte heller direkt relevant för något annat i kursen, mer än en kort paragraf i årsredovisningslagen gällande icke-finansiell information. Därför anser jag att det vore bättre att stryka momentet helt och istället beröra denna relevanta del i det övriga i kursen. Kursen var väldigt omfattande. Totalt skrevs det rapporter på cirka 60 sidor, en fullstor tenta skrevs samt att det var både en presentation och en opposition. Då kursen krävde betydligt mer tid än tidigare kurser betydde det att den kurs man läste jämte denna blev lidande tidsmässigt. Av detta skälet bör kursen på något sätt bantas. Det var stora oklarheter vad gällde kursens och framför allt tentans innehåll. Detta kan bland annat härledas till dålig kommunikation mellan kursansvarige, föreläsare samt elever. Bland annat bör kursens innehåll specifieras betydligt mer under inledande föreläsningar (dessa berörde främst projektarbetet i kursen istället). Kursansvarige bör också ha närvarat personligen på föreläsningar i syfte att svara på frågor kring bland annat dessa oklarheter. Nu närvarade kursansvarige på 2-3 föreläsningar i kursens början, vilket ledde till att det var mycket obesvarade frågor kring tentan. Mindre än fem dagar innan tentan lades det ut nytt tentapliktigt material på kurshemsidan, detta utan någon som helst upplysning om att detta lades upp. Hade det inte varit för att en klasskamrat frågade kring något som var indirekt relaterat till ämnet som stod i detta hade många i klassen aldrig sett dokumenten som lades upp. Även detta är ytterligare skäl till att kursansvarige bör närvara vid föreläsningar. Uppfattningen av frånvaron blev nu istället att kursansvarige flydde från kritik. »
- Jag tycker att man borde se över föreläsarna och innehållet i deras föreläsningar.»
- Miljörapporten, eller iaf minska ner på storleken på den. För nu blev det så i min grupp och vad jag vet även i många andra grupper att några gjorde miljön och några ekonomi arbetet. Detta ledde till att ex. jag som skrev miljörapporten hade väldigt dålig koll på ekonomirapporten, visst att jag skrev lite på den och läste igenom den flera gånger men det är skillnad att sitta och jobba med det själv för att riktigt fatta vad allt innebär och tiden fanns inte heller till att hjälpa till med analysen av nyckeltal trots att det känns som det mest intressanta i kursen vilken känns lite synd. »
- Momentet om hållbar utveckling kändes inte tillräckligt konkret för att utgöra en så pass stor del av betyget. Därför borde åtminstone utformningen läggas upp på ett annat sätt.»
- Företagsvärderingen framförallt. Fyra dagar är inte tillräckligt för femtio procent av tentan! Även aktieanalysen bör plockas bort, då den inte fanns på tentan alls.»
- Duggan bör tas bort. Duggan skulle motsvara 1,5 högskolepoäng men krävde mycket mer arbete än så. Duggan var mer som en tenta. Det var för många olika betygsgrundande delar som var alldeles för stora och krockade med andra kurser. Hans Löfsten bör inte ansvara för kursen. Ny kurslitteratur vore bra. »
- Tycker att tenta, grupparbete och seminarie var alldeles för mycket att ha på en gång. Man stressade igenom allt och han nte satsa ordentligt på någonting. Det kändes som att lärarna klämde ihop en tenta på 4 veckor som man egentligen hade behövt 8 hela veckor för. Tentan var för stor för att enbart stå för 4 veckor. Dessutom var frågorna på tentan nästan endast på en föreläsning (den som examinatorn höll i) och resterande kunskaper från andra föreläsningar testades inte vilket var synd, kunde inte visa riktigt vad man hade lärt sig. Kanske borde göra om tentan till en RIKTIG dugga med mindre frågor om saker som tagits upp underhela kursen och inte bara under en lektion. Är sjukt besviken på den här kursen då jag hade veat satsa på en femma och gav verkligen allt för att komma dit men det fanns varken tid eller instruktioner för mig att klara av det. Istället fick jag en 3:a på tentan , trots att jag känner att jag kunde allt som Jan Marton gått igenom. Jävligt synd att ge fel info till eleverna. Nu kanske lärareb säger "Aa fast man ska ju inte bara kunna saker tiill tentan utan man ska ju kunna allt som tas upp i kursen" och visst är det så men det är omöjligt att plugga in en hel kurs som är gjorde för 8 veckor på bara 4 veckor. Hela kursen kändes rörig, stressig och är en väldig besvikelse. Det är synd att ekonomikursen helt plötsligt blev den mest påfrestande och mest ångestfyllda kursen när det faktiskt ärdetsom vi ska vara inriktade på och kunna när vi är klara. Jag tror att om Jan Marton hade fått ta hand om kursen, eller i alla fall skrivit tentan, så hade klassen fått visa vad vi faktiskt kan. Miljöfäreläsningarna kändes fruktansvärt feelriktade och triviala och innehöll enbart fakta som alla födda på 90-talet har växt upp med och hört varje dag. Dessutom pratade föreläsaren hellre om att flickor i afrika inte får gå i skolan och om hennes favoritkläder. Hade vellat se en tydligare koppling mellan hållbar utveckling och FÖRETAG, ekonomi och vad vi kan tänka på när vi själva jobbar på ett företag. Återigen väldigt flummigt och oorganiserat och känslan blev att det var bortkastade timmar. Föreläsningarna gav ingen insyn i vad miljlöarbetet skulle handlaom då föreläsaren själv inte hade uppgiften klar för sig innan hon föreläste. Överlag var helakursenen besvikelse och inte det jag förväntade mig när jag valde Chalmers och Industriell ekonomi. Det här är första gången under året som jag har tvivlat på om jag har valt rätt program och rätt skola.»
- Miljökunskapen, alternativt byt ut den flummiga läraren som pratade om hur många skor man behöver för att överleva.»
- Miljöarbetet men lägga till det i vanliga arbetet att det ska stå en liten del om företagets hållbara utveckling. Men det var en allt för stor grej. »
- Momentet angående hållbar utveckling kändes lite flerplacerad, eller möjligtvis fel utformad.»
- ta bort alla föreläsningar där det står att läraren ska gå igenom något men istället har frågestund efter att ha skämtat bort den första halvtimman (Jan). ta bort miljöarbetet eller kombinera det med projekarbetet. som det var upplagt nu tog miljön alldeles för mycket tid i en extremt krävande period, speciellt med tanke på att miljöföreläsningarna inte gav någonting som hjälpte till med arbetet ALLS (de flesta gick efter halva föreläsningen då föreläsaren hade pratat om hur många skor en människa behöver i en kvart). Hans vägrar att ta till sig kritik och dyker inte upp på de föreläsningarna som han ska ha. När han väl är där (opponeringen) kan man se honom sitta och smsa och därefter ge alla(!) grupper exakt samma betyg på sina presentationer. Som ni säkert vet är detta bara tippen på isberget vad gäller Hans och därför anser jag att han kan tas bort också.»
- Projektet om hållbar utveckling bör göras mindre omfattande. Det blev ett stort arbete på ca 10 sidor eftersom det var så mycket som skulle vara med. »
- Miljömomentet måste bli tydligare om det ska fylla någon funktion. Som det fungerade för oss var det mest ett vilseledande moment utan klar handledning som tog alldeles för mycket fokus från kursens huvudsakliga mål.»
- Det är inte rimligt att behöva skriva ett arbete i hållbar utveckling på drygt 10 sidor och en vecka senare lämna in ett case på 40 sidor samt ha opponering och presentation på det sedan. Och dessutom ha en tenta. Miljöarbetet känns irrelevant och har inget med kursen att göra. Föreläsaren Jan kom oförberedd till föreläsningar och gick inte igenom det som stod i kurs-pm:et. Föreläsningarna tog inte upp något från kurslitteraturen och var helt irrelevanta för tentan. Tentan speglade inte det som gåtts igenom på föreläsningarna, ej heller kurslitteraturen. Jan sade att kurslitteraturen var irrelevant och omodern en vecka innan tentan, och sade dessutom att han inte skriver tentan, eller har något med den att göra. Att ha en föreläsare som inte har koll på tentan är konstigt och kommunikationen mellan Hans och Jan har inte fungerat. Hans har bara medverkat på introföreläsningen trots att han gör tentan och ska bedömma casen. Han har inte skött sin roll som examinator och dessutom betett sig spydigt om studenter. »
- Miljöarbetet kändes orelevant och onödigt för kursen. Den speglade inte alls innehållet. Föreläsningarna var orelevanta för arbetet. Jag tycket inte att miljödelen bör vara så stor som den varit detta år jämfört med tidigare år. Istället för arbetet bör den vara en del av tentan så att alla kan vara med och deltaga lika mycket i eknomiarbetet som ändå kursen handlar om istället för att några ska skriva ett miljöarbete och sedan inte alls lära sig lika mycket om huvudinnehållet i kursen på grund av att de inte skrivit lika mycket på arbetet. »
- Tomrummet i schemat från läsvecka fem. Jag förstår inte varför man inte lägger in fler föreläsningstimmar och har tentan under ordinarie tentaperiod. Dessutom var miljödelen riktigt dålig, innehållet hade mycket låg nivå och jag lärde mig verkligen ingenting. Helt ärligt tycker jag att Hans borde tas bort från kursen, han visar inget intresse av att göra ett bra jobb och man får känslan av att han gömmer sig bakom inhyrda föreläsare.»
-
- Miljörapporten. Den blev som ett helt nytt arbete som var väldigt odefinierat, 17 sidor totalt tror jag vi skrev. Hela upplägget är väldigt stressframkallande då vi från läsvecka 4 till 7 hade deadlines inom en vecka ( tenta, miljörapport, externanalys-rapport, opponering )»
- Miljömomentet. Det blev bara för mycket ett tag med denna kursen.»
- Läroboken, framförallt den med övningsuppgiftet, känns sim att den behöver uppdateras.»
- Miljömomentet. Det fungerade inte alls. Detta med tanke på att föreläsningarna inte gav någon grund till rapportskrivandet och bedömningsmallen man skulle gå efter var totalt intetsägande.»
- Jag tycker hela kursen bör skrotas för att sedan byggas upp igen med kompetenta, engagerade och tydliga lärare som kan samarbeta! tydliga mål och utan en miljödel som känns malplace och totalt irrellevant. Vidare bör de som i framtiden kommer sköta kursen (alltså inte de nuvarande kursansvariga!!) kommunicera mer med programmeringslärarna då inlämningsdatum och dylika deadlines krockade kontinuerligt under perioden. Det verkade som att någon medvetet lagt deadlines för att jävlas med en. Aldrig mått så här dåligt av stress och irritation i hela mitt liv.»
- Alla föreläsare som inte är engagerade i ämnet skulle kunna tas bort. Kursliteraturen kan bytas ut mot något som är relevant. Miljörapporten borde graderas med U eller G och inte en 25-gradig poängskala.»
- Miljöprojektet bör tas bort som ett eget projektarbete. Väldigt bristfälliga instruktioner, och mindre bra föreläsare. Extremt besviken på denna del av kursen. Att 25 poäng av betyget fås av ett projektarbete på 6-8 sidor som tidigare varit inkluderat som en fråga på tentamen är för mig obegripligt. »
- Miljömomentet som projektarbete då det inte gav lika mycket som det andra projektarbetet och kändes inte väldigt lärorik alls. Detta säger jag som sagt om miljömomentet SOM PROJEKTARBETE, inte att förväxlas med miljömomentet överlag. Jag tycker att miljömomentet är viktigt och bör tas med men att det bör göras på ett annat sätt. Utöver detta tycker jag att Hans Löfsten bör tas bort ur kursen pga. diverse anledningar som vi som klass har utförligt redovisat för SNI. »
- Miljömomentet. Eventuellt ha den på tentan eller ett rapport med endast u eller 3a som betyg. Var alldeles för stort moment parallellt med ett annat projekt och tenta. »
- Som tidigare nämnt, se noga över utförandet av denna kurs. Utförandet speglar inte hur en högskolekurs ska vara. »
- miljömomentet var alldeles för stort och det var inte tydligt vad arbetet skulle innehålla.»
- Miljöarbetet där många fått dålig poäng på en otydlig uppgift som utgör 20% av betyget trots att momentet utgjorts av en riktigt dålig föreläsning av examinatorn utan beskrivning av själva uppgiften. När man vidare ställde frågor rörande uppgiften fick de flesta svaret att kolla på PM rörande uppgiften som om ingen hade gjort det innan man ställer frågor. Även tidpunkten för arbetet var illa vald på föreläsningen var just innan tentaveckan och inlämning just efter. Utöver detta var inlämning en tisdag och examinatorn/handledaren sa att hon inte jobbade på helger vilket gjorde att extremt lite tid fanns under den faktiska period då man kunde ägna arbetet tid. Instruktionerna var även väldigt dåliga, uppgiften var att skriva en vetenskaplig rapport, trots detta ingick det i instruktionerna att skriva egna tankar i faktadelen samtidigt som källor uppmanades till dessa delar, motsägelsefullt och svårhanterat. Även betygskriterierna som bifogades var till stor del värdelösa. Bland annat var det nivåskillnad mellan att "analysera" och att "utvärdera" samt att "ge exempel på" och att "peka på", när frågor ställdes om hur dessa skulle tolkas fick man endast svaret "står tydligt i PM", vilket känns nedlåtande då frågorna bygger på sånt som faktiskt står i detta PM. Att en stor andel av grupperna fått låga betyg visar på en otydlig uppgift, om inte alla haft en kollektivt "dålig dag på jobbet" rörande denna uppgift, men vilket är mest troligt...»
- Miljömomentet. Jag är djupt besviken på hur vilseledande rapportanvisningen var, och hur lågt bedömda större delen av klassen blev trots att vi lagt ner oerhört mycket tid. Överlag upplevdes arbetsbördan stor i kursen. Att ha tenta på hela kursen efter halva kursens gång är väldigt opedagogiskt och man lär sig för lärandets skull, men kan knappast använda sig av kunskapen eftersom man ännu inte nått någon större förståelse efter så kort tid. Att ha en stor tenta plus en rapport på ca 40 sidor PLUS en miljörapport är väldigt mycket för 7.5hp om man jämför med exempelvis första ekonomikursen i lp1. Upplevde också stora kommunikationssvårigheter mellan föreläsare och examinator. Ingen tydlig struktur i kursen. Inga tydliga mål i miljödelen. »
- Miljömomentet. Eller gör om hur det ska vävas in i kursen.»
- Hela "miljömomentet" kändes verkligen malplacerat. Som om det bara slängts in för att få med någon koppling till hållbar utveckling överhuvudtaget. Riktigt låg nivå på de föreläsningar som hölls och ett extremt otydligt grupparbete som ingen riktigt förstod sig på. Om detta moment ska vara kvar måste det ske på ett bättre sätt där kopplingen till kursen är bättre uttänkt. Rent ut sagt pinsamt om det här är på det sätt Chalmers vill inkorporera hållbar utveckling i programmet.»
- Jag tycker inte miljödelen av kursen fungerar optimalt i nuvarande tappning. Det blir naturligt så att man delar upp arbetet så att en eller ett par av gruppmedlemmarna arbetar med miljörapporten medan resterande medlemmar av gruppen arbetar med ekonomirapporten. Detta medför att några få lär sig väldigt mycket om hållbar utveckling, medan resten i princip inte lär sig någonting, vilket är lite olyckligt. »
- Miljömomentet hör inte hemma som betygsgrundande post i kursen.»
- miljömomentet! ingen förstår riktigt vad det gör där, varför det skall göras och vad som ens vara med. Det är en onödigt stor del av kursen! förläsningarna om miljöarbetet kan vara de sämsta under min chalmers tid. I pausen gick halva klassen därifrån för föreläsaren pratade bara om sin favorit klädaffär och skor!»
- Miljöarbetet kändes som en relevant del, men borde inte ingå i denna kursen eftersom den redan innehöll tre examinationstillfällen (externanalys, tenta, redovisning). Vi la trots detta ner mycket tid på det och var mycket nöjda med vårt arbete. Men när vi sedan fick resultatet hade vi precis fått en trea, vilket var en STOR besvikelse eftersom vi satsade på högsta betyg. Senare fick vi reda på att samtliga grupper fått ett lågt betyg och att alla var missnöjda med poängsättningen. Är det rimligt att inte en enda grupp i en sådan här klass uppnår en femma? Jag tycker ni ska ta bort all den personal som inte är intresserade av att jobba med undervisning på Chalmers, för det finns flera har jag märkt. Har även hört att Hans Löfsten satt i juryn till Dan Paulins disputation. Jag hoppas innerligt att detta inte har påverkat oss.»
- Det mest uppenbara problemet var i form av miljödelen. Arbetsbelastningen var väldigt stor och planeringen av läsperioden var absurt dålig. Klassen fick genomlida en fyra veckor lång "tentaperiod" där du första veckan hade tenta, andra veckan miljöinlämning, tredje veckan projektinlämning och fjärde seminarier. Detta samtidigt som vi hade full fart gällande programmeringskursen men inlämningsuppgifter, laborationer och tenta. Under dessa veckor sov jag i genomsnitt fem timmar per natt och vaken tid spenderade jag studerandes i skolan. Vad det gäller miljödelen fick vi två dåligt genomförda föreläsningar på ytterst grundläggande nivå som ej hade någon som helst relevans för den rapport som skulle skrivas utan snarare behandlade vilka fina kläder ett visst klädmärke hade. Rapportens upplägg behandlades inte under dessa. Handledning förekom inte och det enda vi hade att gå på vid författandet var ett dåligt och tvetydigt formulerat PM. Majoriteten av mail svarade handledaren ej på och då man väl fick ett svar (en gång vad det gäller vår grupp) svarade hon inte alls på frågan utan verkade ha missuppfattat den trots att den var tydligt formulerad. Vi fick alltså skicka ytterligare ett mail som vi sedan inte fick svar på. Bedömningen av rapporterna känns väldigt felaktig. I och med att det var extremt oklart vad handledaren önskade av rapporten har det varit öppet för fri tolkning. Tydligen har ingen i klassen lyckats producera det handledaren önskade då väldigt låga poäng har utdelats. Att ingen i klassen har lyckats få en 5:a utan majoriteten istället har fått en 3:a visar på den oklarhet handledaren har uppvisat i sin bedömning. Det känns oerhört orättvist och icke rättvisande att ett sådant oklart moment skall dra ner mitt betyg då jag i övrigt på tentamen och arbete skrivit 5:a. Vad det gäller resterande delar av kursen är jag även där besviken. Föreläsningarna har varit under all kritik. Föreläsaren har verkat kunnig och mån om att vi alla ska förstå men de har varit väldigt ostrukturerade och upprepande. Samma saker har gåtts igenom gång på gång och majoriteten av det som talas om i kurslitteraturen behandlades ej på föreläsningar. Ett par dagar innan tenta påpekar föreläsaren Jan att vår kurslitteratur är ouppdaterad och irrelevant. Hans och föreläsarna har, precis som i förra ekonomikursen, gång på gång sagt emot varandra och inför tentamen var det mycket oklart om vad som förväntades av oss. Det enda som jag fann som fungerande moment var projekthandledaren Christer som var mycket duktig och uppskattad samt gästföreläsningen av KPMG. Under denna gästföreläsningenn samt dessa två handleningstillfällen lärde jag mig mer än vad jag gjort under resterande del av kursen sammanlagt. »
- Miljörapporten var en väldigt krävande rapport med tanke på hur många poäng det gav av kursen. Den bör antingen förminskas eller göras om. »
- Föreläsningarna i Hållbar Utveckling. De hade negativ effekt pga. sin djupa genomsyrning av personliga åsikter och ej underbyggda argument.»
- Föreläsaren Jan Marton tyckte inte att kurslitteraturen var bra. Byt därför boken till en mer uppdaterad!»

5. Vilka moment i kursen gynnade ditt eget lärande mest?

Välj ut ett eller flera inslag som du vill lyfta fram!
Om något inslag saknas i listan kan det kommenteras i fritextrutan.
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

- Mycket dåligt med noll räknestugor. Mycket dålig sista konsultation innan tentan. Föreläsaren var inte förberedd»
- Miljöföreläsaren var värdelös. Snack i 20 minuter om hur många par skor man behöver är löjligt. Även resten var högstadienivå. Mer engagemang från lärare, och bättre struktur på föreläsningarna behövs. Jan Marton var bästa föreläsaren hittills.»
- Dock sa föreläsaren att vår kurslitteratur var irrelevant och föråldrad! »
- Läs övriga kommentarsfält. »
- Jag tycker det va väldigt synd hur tentan var uppbyggd, att inte en större del av den präglade vad jan pratat om på föreläsningarna. Han va riktigt duktig på att lära ut på ett intressant sätt men tyvärr blev det inte någon struktur på föreläsningarna då jag inte upplevde att han pratade om det som kurs-pm beskrev att han skulle ta upp på varje föreläsning.»
- Eget arbete, som uppsats och plugg, gav mest. Lektionerna var till hjälp, men inte med tanke på hur många timmar som lagts åt dessa. De var ofta repetitiva och inehållslösa, och tiden utnyttjades väldigt dåligt.»
- Jag anser att Hans inte är lämplig som examinator eller kursansvarig då han ej lägger ned den tid som krävs eller har det engagemang som krävs. »
- Lärde mig saker av Jan men fick aldrig chans att visa det. »
- Tentamen var lärorik, men speglade inte föreläsningarnas fokus då ett visst avsnitt,(kap 7 i möllers bruna) inte togs upp på föreläsningarna alls i jämförelse med de andra delarna. Detta gav en skev bild av vad som var viktigt att lära sig och plugga på. Tentan däremot hade ett oproportioneligt stort avsnitt berörande detta området sett till resonemanget ovan.»
- Vet inte om Jan räknas som gästföreläsare men han var intressant och bra på att föreläsa. Hans har inte varit så aktiv och har heller inte haft många föreläsningar. Han missade t ex den föreläsningen när vi skulle haft både Jan och Hans, synd då det förblev ganska oklart vad som skulle komma på tentan. Vidare laddade han upp tentapliktigt material på fredag innan tentan som var på en tisdag (eller onsdag). Tentan bestod till relativt stor del av detta material. Det borde inte vara ett test på vem som memorerat info snabbast utan istället ett test på vem som förstår bäst, förståelse behöver ofta mer än 4 dagar. Kursen i sig är intressant och projektet var kul! Eloge till Christer, halva klassens handledare, han var/är toppen! »
- Vår "gästföreläsare" eller vad han nu var, var väldigt duktig och kunnig, men han lärde oss saker som är relevanta medan boken lärde oss andra saker, som är väldigt old school, dags att byta böcker?? Ex. obeskattade reserver är en stor del i räkneuppgifterna i möllers bok men är inte så aktuellt längre. Även om han lärde oss bra saker så ingiv inte alla dessa saker på tentan, så det var mindre bra. Vi hade väldigt lite föreläsningar också, svårt att veta vad man skall plugga på. »
- Jag tycker upplägget för den här kursen är pinsamt dåligt, det förvantade jag mig inte när jag började på Chalmers. Skaffa en och samma lärare istället så slipper vi all dålig kommunikation!»
- Uppgiften om hållbar utveckling kändes för bred, för stor och för oklar. Handledning hade behövts, eftersom pm:et för uppgiften var mycket oklart. »
- Kursen var otroligt dåligt strukturerad och på grund av de två ekonomikurserna som vi har haft har jag faktiskt funderat på att hoppa av programmet. De möter inte mina förväntningar över huvud taget och är på så låg nivå att till och med mina sämsta gymnasielärare var bättre än de föreläsare vi har haft. Missnöjet är väldigt utbrett bland alla i klassen och flera känner likadant. På en av Sveriges bästa utbildningar skall inte sånt här få förekomma! Mitt intresse för ekonomiämnet har helt och hållet dödats av de som hållit i kurserna och om jag inte upplever att det förbättras kommer jag med stor sannolikhet att lämna Chalmers till nästa år.»
- Tydligen enligt Jan har vi böcker som är "för gamla". Dags att byta ut böckerna? Vi borde haft övningar till räkneuppgifterna. Förläsingarna var dåliga fram till föreläsarnen (Jan) faktiskt blev tillsagd att läsa igenom vårt kursmaterial och fick reda på vad han faktiskt skulle gå igenom på föreläsningarna. Synd bara att detta var två lektioner innan tentan. När väl detta hände var föreläsaren bra. »
- Hans Löfsten har återigen framstått som mycket oengagerad kursansvarig. Det är uppenbart att kommunikationen mellan honom och Jan varit bristfällig och Hans information till studenter om vad vi förväntas kunna vid tentan har varit under all kritik. Kvällen innan tentan visste fortfarande inte någon vad vi skulle kunna till tentan, jag har aldrig varit med om att ha så dålig koll på vad jag behöver kunna. Eller jo, förresten, i den förra kursen som också hade Hans som kursansvarig.»
- De två senaste ekonomikurserna har fungerat såpass dåligt att min vilja för att fortsätta läsa ekonomi här på Chalmers har svagnat. Om inte kurserna fungerar bättre framöver kommer jag med stor sannolikhet att byta linje.»
- Svar på frågor under föreläsningar var ofta "Det har Hans hand om, jag ska fråga honom det". Sen nästa föreläsning då samma fråga dyker upp är det samma svar igen.. Efter två katastrof-kurser, som dom här ekonomikurserna har varit, är jag otroligt besviken på Chalmers. Detta har lett till att jag funderar mycket på ifall jag valt rätt linje. Om ekonomikurserna fortsätter i den här stilen vet jag inte om jag är kvar här så mycket längre.»
- helt ok»
- Jag har svårt att i ord uttrycka den besvikelse för den här utbildningen som den här kursen har gett mig. När jag slet på gymnasiet för att bli antagen "till en av Sveriges bästa skolor" kunde jag knappast tänka mig att det var såhär det skulle se ut. Kursen har i mångt och mycket varit ett hån mot den engagemang och den tid studenterna i min klass vill lägga ner, då i stort sett alla känt att samma engagemang inte kommit från de som varit ansvariga för kursen. För att bara dra ett exempel här så grundades vårt betyg på den muntliga presentationen av externanalys på huruvida man höll sig inom 10 minuter eller ej. Alltså, om man höll sig under 10 minuter fick man 10 poäng, annars fick man 9. HUR kan man basera ett betyg på vem som är snabbast snarare än vem som har ett bättre innehåll? Och ska man göra en sådan bedömning kan man ju kanske informera om det innan så att man vet att 10 minuter är en absolut gräns och ingen riktlinje. Det värsta av allt är att Hans kan slingra sig ur det genom att argumentera typ: "Men vadå, vad är ni sura på? 9 poäng är ju jättehögt så ni borde inte ha nåt att säga till om". Jag kände mig rent ut sagt kränkt. Jag har nog aldrig varit med om att målen för vad jag bör kunna till en tenta har varit så diffusa och att jag, som kunde kurslitteraturen framlänges och baklänges, får dryga 60 procent rätt. Jag KUNDE innehållet och det vet jag. Visst kan det vara så att min tid helt enkelt inte räckte till, men jag skulle vilja be ansvariga för kursen och programmet att ta sig en titt på betygsstatistiken för både miljömomentet och tentamen. Jag är nämligen ganska säker på att snittet ligger extremt lågt och att detta inte enbart kan bero på att vår klass råkar vara sämre än tidigare år. Vad jag vet var det två personer (av alla i vår klass, alltså dryga 100 personer) som fick femma på tentan. Min poäng här är att det gör mig både extremt arg och ledsen att mitt betygssnitt påverkas av något som verkar vara slumpen. Det är otroligt omotiverande att lägga ner en massa tid på studier, som inte verkar ge något alls. Jag vet knappt om jag vill gå kvar på den här utbildningen. Sen att lägga till ett "miljömoment" som dessutom är betygsgrundande är helt sjukt. Inte nog med att de föreläsningar vi hade på temat miljö var undermåliga vad gäller innehåll, de förklarade heller inte det ytterst diffusa PM vi fått för att göra uppgiften. När man mailar ansvarig för miljödelen med frågor angående vad som förväntas av en får man ett kort och diffust mail som svar som inte gör en ett dugg klokare. Det ska tilläggas att Hans (ordagrant) säger till mig när jag uttrycker mitt missnöje för den stora arbetsbelasningen: "Du behöver inte oroa dig, jag tror inte att hon kommer bedöma det arbetet särskilt strängt." Jag och min grupp la trots detta ner vår själ i det arbetet och i att försöka förstå vad "Motiverar HU med perspektiv, relationer och exempel. Utvärdering av yrkesrollen i relation till HU" egentligen betyder och vad vi förväntas göra. Vi fick 13 av 25 poäng. Jag vet att det har varit struligt med den här kursen eftersom Jan Möller hoppade av i sista stund men har tyvärr svårt att se hur det skulle kunna vara förmildrande omständigheter i det här fallet. Det finns ingenting som känns okej med hur vi studenter har blivit behandlade i den här kursen och hur vår tid och vårt engagemang har viftats bort. En skola som Chalmers ska kunna fungera tillfredsställande oavsett om en enstaka lärare inte kan närvara. Jag ska sluta skriva nu för det gör mig så fruktansvärt arg. Se till att lösa det här tills nästa gång kursen hålls. Även om jag inte läser den då kommer jag att hoppa av utbildningen om saker och ting inte förbättras tills dess. Jag kan tyvärr inte acceptera det. Sen skulle jag vilja tillägga att om man hade kunnat kryssa i negativa tal på skalan "1-5" så hade jag gjort det. Den här kursen förtjänar det sämsta omdömet.»
- Jag är besviken på kursen i allmänt och tycker det är synd att Chalmers inte kan leverera ekonomikurser som håller samma standard som de tekniska ämnena. Oinspirerad examinator som inte dyker upp på sista konsultationen innan tentamen för att han inte har tid. Under all kritik. »
- Se tidigare kommentarer. Sammanfattningsvis är jag besviken över hur både denna och Ekonomisk Analys 1 utförts. Båda dessa kurser präglas av otydlighet och luddiga instruktioner om mål i kursen samt vad som är relevant för att klara tentan. Instruktionerna och bedömningen av arbetet ställer jag mig starkt kritisk till. Vid redovisning av arbetet sade examinatorn, efter att under alla presentationer ha lekt med mobilen, "alla får 9-10 poäng(10 var max) beroende på om ni höll tiden eller inte". Dessa två kurser har tyvärr fått mig att på allvar överväga om I på Chalmers verkligen är den rätta utbildningen för mig.»
- kurslitteratur och självverksamhet hänger ihop då uppgifterna i övningsboken varit det mest givande. gällande gästföreläsarna har jan maarten varit bra liksom kpmg (som föreläste om företagsvärdering) men hållbarutvecklingsföreläsaren riktigt, riktigt dålig»
- Ett stort problem i kursen var kommunikationen mellan de ansvariga för de olika delarna. Det kändes knappt som om de hade pratat om vem som skulle sköta vad. Ett annat stort problem var att den kurslitteratur vi hade var utdaterad och till stor del behandlade saker som numera inte alls berörs då de i det här fallet föll under andra lagar som har trätt ikraft efter att böckerna skrevs.»
- En otroligt dåligt strukturerad kurs där eleverna har blivit betygssatta enligt dolda kursmål, utan någon som helst anknytning till kursen och elevernas reella kunskap. Oengagerade lärare som vilseleder och inte är beredda på någon som helst kommunikation. Miljömomentet bör helt avskaffas på grund av otroligt bristande kvalité i undervisningen och irrelevant betygsbedömning för kursen som helhet.»
- Jag vill ge en stor eloge till min handledare Christer Johansson, han var otroligt bra och engagerad - ett riktigt hopp i den här kursen!!! Har inte haft en sådan här bra handledare på hela min Chalmerstid (och jag har pluggat på en annan sektion tidigare). För övrigt så har både ekonomisk analys 1 och 2 gjort att jag börja tappa intresse för ekonomidelarna i detta program och börjar tveka på om denna utbildning är rätt val. Eller om skolan är rätt val. Då jag länge velat gå den här utbildningen vill jag dock främst ge det ett nytt försök och överväger därför att byta skola och prova om det känns bättre med kurserna där innan jag bestämmer mig för att byta utbildning helt. Det främsta problemet ligger i att lärarna inte känns engagerade, främst Hans och Anna, och att kurslitteratur, föreläsningarna samt anvisningarna för bedömming inte stämmer överens med varandra eller med vad respektive påstår. som student harjag genom båda kurser kännt en oerhörd osäkerhet!! Jag har pluggat och förberett mig till båda examinationerna bra (jag kunde kurslitteraturen nästintill innantill)och löst och förstått alla uppgifter. Då förväntar jag mig att de frågor som kommer på tentan skall kunna besvaras! Och att de svar jag då ger - men tanke på den grund jag har och den tid jag lagt ner till att studera skall räcka till ett bra betyg! jag skulle inte skrivit detta om jag själv inte kände att jag faktiskt gjort mig förtjänt av ett mycket bra betyg, för det gör jag! jag har lagt ner fruktans värt mycket tid på denna kurs, och detta avspeglas ingenstans, vare sig tentamen (frågorna var denna gång relevanta till kursen, men jag förstår inte alls hur bedömningen gått till - examinatorn måste förväntat sig att vi skulle kunna mer än den litteratur vi fått och det vi lärt oss av föreläsningar - vilket jag inte accepterar då jag tycker detta är fel). Jag förväntar mig att nästa årselever inte skall behöva genomlida detta! Och jag tycker att ni skall tänka på programmets ryckte!Jag tror att många i min klass inte talar särskilt gott om kurserna just nu! »
- Kursen har varit en katastrof och håller definitivt inte chamers mått. Mitt intresse för ekonomi har verkligen sjunkit. God bless matematik!! och föreningsliv.»
- Tillfällen för kritik syftar till handledarsamtalen som vi hade för vår rapportskrivning. Hade varit bra om vi hade fått tid till att fråga Hans om hans delar i kursen för dessa var väldigt oklara inför tentan.»
- Vår handledare Christer var mycket trevlig och verkade bra. Samordningen av kursen var mycket dålig, och vår främsta föreläsare Jan Marton visste inte vad han skulle prata om på våra föreläsningar. Han var dåligt förberedd, och vems fel att han var dåligt förberedd är oklart. Examinationen speglade dåligt vår kurslitteratur. Det var mycket lite som var relevant från boken för att klara tentan. Denna kurs gjorde mig mycket besviken på programmet industriell ekonomi. Det var inte bra organisation. Bättre kan ni!!»

Att få hjälp och svar på frågor
51 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»2 4%
Lärorikt»24 57%
Mindre lärorikt»16 38%
Ingick inte i kursen»9

Genomsnitt: 2.33

Föreläsningar
53 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»8 15%
Lärorikt»18 34%
Mindre lärorikt»26 50%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 2.34

Övningar
46 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»3 25%
Lärorikt»5 41%
Mindre lärorikt»4 33%
Ingick inte i kursen»34

Genomsnitt: 2.08

Projektarbete
52 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»30 57%
Lärorikt»21 40%
Mindre lärorikt»1 1%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.44

Inlämningsuppgift - ej grupparbete
46 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»2 50%
Mindre lärorikt»2 50%
Ingick inte i kursen»42

Genomsnitt: 2.5

Laborationer
45 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»1 100%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»44

Genomsnitt: 2

Studiebesök
45 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»1 100%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»44

Genomsnitt: 2

Gästföreläsare
48 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»7 17%
Lärorikt»12 30%
Mindre lärorikt»21 52%
Ingick inte i kursen»8

Genomsnitt: 2.35

Kurslitteratur
53 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»18 34%
Lärorikt»22 42%
Mindre lärorikt»12 23%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 1.88

Självverksamhet
47 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»23 56%
Lärorikt»14 34%
Mindre lärorikt»4 9%
Ingick inte i kursen»6

Genomsnitt: 1.53

Tentamen
47 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»2 4%
Lärorikt»17 36%
Mindre lärorikt»28 59%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 2.55

Tillfällen för kritik (feedback)
44 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 3%
Lärorikt»11 35%
Mindre lärorikt»19 61%
Ingick inte i kursen»13

Genomsnitt: 2.58

Matlab
45 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»45

Genomsnitt: 0

Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.86


Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.86
Beräknat jämförelseindex: 0.46

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från