ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Matematisk modellering 2009 lp4, KAA051

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-05-19 - 2009-09-06
Antal svar: 15
Procent av deltagarna som svarat: 39%
Kontaktperson: Erika Thorsell»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

15 svarande

Högst 15 timmar»1 6%
Cirka 20 timmar»6 40%
Cirka 25 timmar»4 26%
Cirka 30 timmar»2 13%
Minst 35 timmar»2 13%

Genomsnitt: 2.86

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

15 svarande

0%»1 6%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»2 13%
100%»12 80%

Genomsnitt: 4.6


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

15 svarande

Jag har inte sett/läst målen»7 46%
Målen är svåra att förstå»2 13%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 6%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 33%

Genomsnitt: 2.26

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

12 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»11 91%
Nej, målen är för högt ställda»1 8%

Genomsnitt: 2.08

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

13 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 7%
Ja, i hög grad»6 46%
Vet ej/har inte examinerats än»6 46%

Genomsnitt: 3.38


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 20%
Ganska stor»7 46%
Mycket stor»5 33%

Genomsnitt: 3.13

- Föreläsningara gav ingenting. Projektet gaj jättemycket!» (Ganska liten)
- Projektet var mycket bra, det gav mycket men föreläsningarna gav mig inte så mycket.» (Ganska liten)
- Föreläsningarna och räkneövningarna gav inte så mycket, men datorövningarna gav desto mer.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»1 6%
Ganska liten»3 20%
Ganska stor»10 66%
Mycket stor»1 6%

Genomsnitt: 2.73

- Kompendiet kunde förklarat teorin mer ingående. » (Ganska liten)
- Vissa avsnitt i häftet är dåliga, tex det som beskriver olika fördelningar. Ger ingen förståelse utan förvillar snarast.» (Ganska stor)
- Häftet är rätt dåligt utformat och det borde finnas lösningssvar till samtliga uppgifter samt fler övningstentor.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 13%
Ganska bra»11 73%
Mycket bra»2 13%

Genomsnitt: 3


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

15 svarande

Mycket dåliga»1 6%
Ganska dåliga»2 13%
Ganska bra»5 33%
Mycket bra»7 46%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.2

- kan det inte finnas konsultationstid?» (Mycket dåliga)
- Räkneövningar med lärare borde finnnas för att kunna få mer hjälp med räkneuppgifter.» (Ganska dåliga)
- Hade nog varit bra med räkneövningar.» (Ganska dåliga)
- Möjligheter att få hjälp både under lektionstid och efter lektionstid i projektet har varit väldigt bra, Jan har stannat kvar många gånger trots att lektionen tagit slut, stort tack!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 6%
Mycket bra»14 93%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.93

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

15 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 6%
Lagom»8 53%
Hög»5 33%
För hög»1 6%

Genomsnitt: 3.4

- Projektet tog för mycket tid, och känns inte 100% tentarelevant. Dock bra att mycket tid schemalagts för projekt.» (Hög)
- Helt onödigt att ha ett projekt som är både skriftligt och muntligt samtidigt som kandidatarbetet!» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

15 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 26%
Hög»8 53%
För hög»3 20%

Genomsnitt: 3.93

- I början av kursen var belastningen lagom, men i slutet när alla kandidatinlämningar kommit har belastningen blivit för hög. Tentapluggandet har blivit lidande...» (Hög)
- Blir mycket att göra i slutet av kursen, då även kandidatarbetet skall färdigställas. Hade varit bra om projektet i kursen varit klart ca en vecka tidigare.» (Hög)
- Med 2 stora rapporter så blev det rätt jobbigt de sista veckorna.» (Hög)
- Att skriva n fullständig rapport i MATMOD samtidigt som slutklämmen på Kandidatarbetet var ingen direkt höjdare.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»3 20%
Gott»11 73%
Mycket gott»1 6%

Genomsnitt: 3.86

- Ganska rolig kurs men svårbegriplig...» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Carolin. Hon var helt fantastiskt bra!»
- Projektet»
- Projekten, väldigt lärorika och relevanta med tanke på innehållet i kursen, de flesta moment fås med!»
- Inlämningsuppgifterna var bra, att få feedback och vägledning i räknandet är viktigt.»
- "inlämningsuppgifterna"»
- Projektet var mycket bra.»
- Assignmentuppgifterna. Jag tycket bonuspoängen man får för projektet ska kunna höja betyget från IG till 3:a, inte bara utöver 3. T.ex. att 2 poäng (av max 4) kan höja från IG till 3 eller liknande.»
- Övningshäftet, dock med några fler uppgifter? »
- Projektet.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Fler uppgifter som gås igenom på balanser, vi har nästan bara sett skalbalanser på värmetransport och masstransport, ett par till rörelsemängdsbalanser hade behövts!»
- Rapporten var lite överjobbad. Tog lite stora proportioner utan att den gav så mycket. Någon som inte är insatt i projektet från början kommer ändå inte få ut så mycket av att läsa rapporten, samtidigt som det ändå tog lång tid att skriva den. Skulle hellre haft frågor att svara på som en examinering riktad mot läraren i första hand.»
- Ingen rapport att skriva på projektet.»
- Det vore bra med några räknestugor som inte är databeräkningar, kanske ta lite av projekt tiden?»
- Räkneövningar/konsultationstider då man kan ställa frågor, detta gäller även inför tentamen!»
- Är det möjligt att göra så att man kan få 2 heldagar till kandidaten? MAO Flytta undervisningen så att det blir 2 st 6h-dagar? Bonuspoäng till tentan. Varför inte göra ett system där iaf hälften av poängen kan användas för att komma upp till ett G?»
- Lösningsförslag på övninigsuppgifter bör delas ut.»

16. Övriga kommentarer

- Att process och produktspåret ska skilja så mycket i nedlagd tid och ha lika många poäng(7.5) är löjligt. Vi som läser matematisk modellering har fler schemalagda timmar varje vecka, läser en svårare kurs och behöver totalt sett säkert lägga ner nästan dubbelt så mycket tid som produktspårets teknologer. Inte alls rättvist!»


Kursutvärderingssystem från