ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Bioseparationsteknik, KAA150, Lp4 2013

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-06-05 - 2013-09-15
Antal svar: 7
Procent av deltagarna som svarat: 50%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Bioteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

7 svarande

Högst 15 timmar»1 14%
Cirka 20 timmar»2 28%
Cirka 25 timmar»1 14%
Cirka 30 timmar»2 28%
Minst 35 timmar»1 14%

Genomsnitt: 3

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

7 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»1 14%
100%»6 85%

Genomsnitt: 4.85


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

7 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 28%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 14%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 57%

Genomsnitt: 3

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

5 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»5 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

5 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 60%
Ja, i hög grad»2 40%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.4


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

7 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»1 14%
Mycket stor»6 85%

Genomsnitt: 3.85

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

7 svarande

Mycket liten»1 14%
Ganska liten»4 57%
Ganska stor»0 0%
Mycket stor»2 28%

Genomsnitt: 2.42

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

7 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 14%
Mycket bra»6 85%

Genomsnitt: 3.85


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

7 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»5 71%
Mycket bra»1 14%
Har ej sökt hjälp»1 14%

Genomsnitt: 3.42

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

7 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»7 100%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 4

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

7 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 57%
Hög»3 42%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.42

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

7 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 42%
Hög»4 57%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.57


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

7 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»1 14%
Gott»3 42%
Mycket gott»3 42%

Genomsnitt: 4.28

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Möjligheten att kunna skriva ut föreläsningsslides innan föreläsningarna.»
- Den väl fungerande strukturen»
- bra med många laborationer, räknestugor och övningar.»
- Krister är en jättebra och pedagogisk föreläsare. Bra övningsuppgifter och mycket bra med räknestugor.»
- Krister är en bra och pedagogisk lärare med struktur på sina föreläsningar och anteckningar. Det var endast hans föreläsningsanteckningar vi använde för att plugga in räknedelen. Räknedelen på tentan låg på en lagom nivå.»
- Kristers humor som förgyller trötta mornar!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Blir nog svårt, men att kunna ställa frågor till Krister(eller någon annan, doktorand kanske?) oftare.»
- Att teoridelen är så stor del av tentan men inte har alls lika mycket fokus i undervisningen. Att kursen heter BIOseparationsteknik utan att på något sätt beröra "bio". Om möjligt undvika att lektioner och laborationer krockar med kandidatarbetets schemalagda tid.»
- Jobbigt att ha tentan sista lördagen, eftersom det då drog ihop sig för opponerings-inlämning och förberedande för kandidatredovisning. Mycket bättre att ha tentan på tis eller ons under tentaveckan. »
- Teoridelen på tentan var helt orimlig! På mittmötet sa Krister bokstavligen att han inte skulle fråga om en specifik apparatur, utan istället ställa öppna frågor som "berätta om ett valfritt filter". På tentan gjorde han precis tvärtom, och nästan alla frågor handlade om apparatur som han knappt har gått igenom på föreläsningarna. Plockade han verkligen ut de mest relevanta teoridelarna?»

16. Övriga kommentarer

- Riktigt bra kurs tyckte jag!»
- Onödig detaljnivå på teorifrågorna på tentan, bättre att ställa mer generella frågor om utrustningen eller satsa mer på förståelsefrågor. På den nivån som det låg nu skulle man behöva lägga betydligt mer än de planerade timmarna för kursen alternativt prioritera ned räkningen, vilket man inte ska behöva göra.»
- Teoridelen på tentan var orimligt inriktad på utrustningars namn och specifika typer av utrustning. Enligt studenter som medverkat vid mittmötet ska examinatorn ha sagt att han inte förväntar sig att vi ska kunna beskriva en specifik typ av utrustning. Trots detta var teoridelen nästan enbart om olika typer av utrustningar och väldigt lite förståelsefrågor. Om man jämför med tidigare års tentor blir detta uppenbart.»
- Teoridelen på tentan innehöll övervägande bara frågor om utrustning, sånt som man ska lära sig utantill men inte så relevant för att förstå kursen. Detta tycker jag inte speglar kursinnehållet rättvist, då det enbart kom få teorifrågor om förståelse för olika fenomen. Mycket dåligt!»
- Överlag en väldigt bra kurs som tyvärr blev en besvikelse på slutet pga. tentans teoridel.»
- Teorin har alltid varit svår att ta tills sig, inte det som gås igenom på lektionen utan det som förväntas kunna svaras på under teoridelen på tentan. Boken är bra, men den används så pass lite så den känns väldigt ovan och klumpig. Hade kanske varit bra att skapa en liten kort ordlista där vissa fack-ord står på både engelska och svenska då vi under föreläsningarna får bara höra de svenska fackorden och dess förklaring och i boken står bara de engelska.»
- Teoridelen på tentan kändes inte som att den examinerade förståelsen av kursen utan snarare utantillkunskap som inte riktigt kändes relevant.»


Kursutvärderingssystem från