ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


08lp4åk3: TEKX04 Kandidatarbete

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-05-16 - 2008-08-16
Antal svar: 39
Procent av deltagarna som svarat: 30%
Kontaktperson: Jamal Nasir»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

39 svarande

Högst 15 timmar»2 5%
Cirka 20 timmar»4 10%
Cirka 25 timmar»13 33%
Cirka 30 timmar»14 35%
Minst 35 timmar»6 15%

Genomsnitt: 3.46

- det var väldigt varierande under periodens gång, beroende på kurserna vi läste parallelt. I början o mot slutet satt vi 50-70 timmar per vecka.» (Cirka 25 timmar)
- Jag har skrivit arbetet vid sidan av heltidsarbete. Började därför arbeta m kandidaten redan i augusti o har arbetat mer under vissa perioder o mindre under andra.» (Cirka 25 timmar)
- Lite i början, gigantiskt mycket i slutet.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

39 svarande

0%»0 0%
25%»13 33%
50%»9 23%
75%»10 25%
100%»7 17%

Genomsnitt: 3.28

- Endast de obligatoriska delarna pga heltidsarbete.» (25%)
- Föreläsningarna kändes onödiga och för grundläggande» (25%)
- Ej FS&K. Ej heller vetenskapsmetodik.» (25%)
- Gick på de inledande föreläsningarna, har inget vidare intresse att lyssna på fackspråk. » (50%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

39 svarande

Jag har inte sett/läst målen»8 20%
Målen är svåra att förstå»1 2%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»18 46%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»12 30%

Genomsnitt: 2.87

- vet inte vad social hållbarhet syftar till, i målbeskrivningen. Har inte talats om detta under förelsäningar, vad jag minns.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Gav tydlig ledning o har innehållit tillräckligt m information för att kunna skriva arbetet under de förutsättningarna jag haft.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

32 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»32 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Men omfattningen av arbetet blir ändå för stor och därmed blir arbetsbördan stor» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

35 svarande

Nej, inte alls»2 5%
I viss utsträckning»13 37%
Ja, i hög grad»14 40%
Vet ej/har inte examinerats än»6 17%

Genomsnitt: 2.68

- Flummig presentation, väldigt underlig och besviken betygssättning» (Nej, inte alls)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

38 svarande

Mycket liten»19 50%
Ganska liten»16 42%
Ganska stor»3 7%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.57

- Kan endast uttala mig om de obligatoriska momenten vilka har varit tillräckliga. Mtp gruppens storlek kunde dock vikten av gruppdynamik betonats i ett tidigt skede av undervisningen.» (?)
- Man har ju fått lära sig allt på egen hand eller via handledare. Men är inte det lite av syftet?» (Mycket liten)
- Jag gick på alla seminarier, men tyckte att de var välidgt grundläggande.. Dock sades en del saker som fick mig att reflektera kring min arbetsmetodik, vilket jag hade användning för under projektets gång.» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

37 svarande

Mycket liten»15 40%
Ganska liten»12 32%
Ganska stor»9 24%
Mycket stor»1 2%

Genomsnitt: 1.89

- Vilken kurslitteratur? Kurs Pm har förklarat mycket väl vad som skall ingå i studien dock. » (Ganska liten)
- Det är bara i projektets metodik som kurslitteratur har använts.» (Ganska liten)
- använde kurslitteratur från en tidigare kurs, som var till stor nytta.» (Ganska stor)
- Om man med kurslitteratur menar litteratur som man själv letade fram. Annars Mycket liten. » (Ganska stor)
- Ingen direkt kurslitteratur, däremot den litteratur vi själva letat reda på ligger till grund och är således flitigt använd.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

38 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»7 18%
Ganska bra»22 57%
Mycket bra»8 21%

Genomsnitt: 2.97

- Dålig spridning av information.» (Ganska dåligt)
- Tycker det har fungerat som det borde göra. Info o mtrl har delats ut i tid (förutom Rapportboken vi fick utdelad).» (Ganska bra)
- Ganska bra. ett tips ar dock att ha smartare namngivning i studieportalen. Forstod aldrig logiken hos filnamnen vilket gjorde det svart att hitta ratt.» (Ganska bra)
- har inte behövt ta del av så mycket från..» (Mycket bra)
- Oklanderligt! Kursadm har utifrågn förutsättningarna gjort ett kanonjobb» (Mycket bra)


Handledning

9. Hur fungerade handledningen från fackspråk och kommunikation?

Här anger du om du tycker handledningen från fackspråk och kommunikation varit till stöd för ditt kandidatarbete.

38 svarande

Mycket dåligt»2 5%
Ganska dåligt»12 31%
Ganska bra»19 50%
Mycket bra»5 13%

Genomsnitt: 2.71

- Dom hade för fasen inte ens läst det vi skickade in! Den enda gången vi ville ha hjälp kontaktade vi dem.. Men då sa dom att vi var tvungna att boka tid..! Ärligt talat har dom nog inte bidragit ett skit till rapoorten!» (Mycket dåligt)
- Gav egentligen ingenting som man inte redan visste eller som man inte fick veta av sin handledare. Måste bli prodfisionellare!» (Mycket dåligt)
- Väldigt grundläggande tips, sådant man redan visste. Fackspråk hade inte heller koll på att vi på I lämnar in tidigare än resten av chalmers vilket gjorde att vi fick fel handledning.» (Ganska dåligt)
- Oklara synpnkter från olika personer från fackspråk. » (Ganska dåligt)
- Det gav inte speciellt mycket, varken lektionerna eller handledningen.» (Ganska dåligt)
- Fungerade bra, men problemet ar att ha handledning av nagon som inte ska betygssatta. Uppenbar risk att betygsattaren/examinatorn inte tycker lika som FS&K handledaren.» (Ganska bra)
- Helt grymt! Bästa på hela kursen (från administrationens sida)» (Mycket bra)
- Värdesätter verkligen de timmarna vi fick med fackspråk och kommunikation. Opponering av planeringsrapporten var givande, men vi skulle vilja ha haft en uppföljning med samma grupp vid senare tillfälle innan slutlig inlämning.» (Mycket bra)

10. Hur ofta träffade du din handledare från institutionen?

39 svarande

1 - 3 ggr»1 2%
4 - 6 ggr»15 38%
7 - 9 ggr»9 23%
10 - 12 ggr»9 23%
13 - ggr»5 12%

Genomsnitt: 3.05

- Bohlin var svårbokad.» (4 - 6 ggr)
- kanske nagot mer.» (4 - 6 ggr)
- Handledaren ställde upp för gruppen, antingen genom att möten eller samtal per telefon.» (7 - 9 ggr)
- Lite i början, mkt i slutet» (10 - 12 ggr)

11. Var det tillräckligt?

38 svarande

Ja»28 73%
Nej»10 26%

Genomsnitt: 1.26

12. Ditt omdöme om handledaren som helhet

39 svarande

1 - Dålig»2 5%
6 15%
6 15%
16 41%
5 - Bra»9 23%

Genomsnitt: 3.61

13. Hur var handledarens engagemang?

39 svarande

1 - Dålig»3 7%
4 10%
8 20%
9 23%
5 - Bra»15 38%

Genomsnitt: 3.74

14. Hur var handledarens kompetens?

39 svarande

1 - Dålig»1 2%
2 5%
4 10%
11 28%
5 - Bra»21 53%

Genomsnitt: 4.25

15. Hur var handledarens tillgänglighet?

39 svarande

1 - Dålig»4 10%
5 12%
8 20%
12 30%
5 - Bra»10 25%

Genomsnitt: 3.48

16. Kunde handledaren förmedla information och råd väl?

39 svarande

1 - Dålig»4 10%
5 12%
13 33%
7 17%
5 - Bra»10 25%

Genomsnitt: 3.35

- Osäker handledare som inte vågar prata öppet med gruppen sänker till slut betyget, även jan "hoppas" att det blir bra.» (1 - Dålig)
- Nej, han ändrade sig hela tiden» (1 - Dålig)
- Framgår tydligt vad jag tycker om vår handledare. Han hade tid att träffa och hjälpa oss med kontater annars tillförde han inte vår arbete något vilket är synd. gav ingen feed back eller kunnde inte svara på direkt frågor» (1 - Dålig)
- Mycket ambitiös men lite bristande pedagogik.» (3)
- Mycket engagerad och kunnig. Ibland svår att förstå, han hade sina tankar som vi inte alltid förstod.» (3)
- Bristen med handledaren var att han knappt läste igenom vad vi producerat förrän de två sista veckorna. Istället fick vi tala om vad vi skrivt. » (3)
- Erik Bohlin var mycket hjälpsam och tillgänglig när gruppen ville ställa frågor vilket uppskattas väldigt mycket. Däremot tycker jag att han bör tänka på att vara mer konkret när han handleder, till exempel meddela om ett specifikt kapitel i arbetet inte är bra och varför det inte är det, eller tvärt om, ange om ett kapitel är bra och varför det är det. » (3)
- Väldigt tveksam här. Kändes som om han var biased och oengagerade stundtals och ibland helt tvärtom. Glömde allt vi sa mellan mötena etc. Dock bra som kreativt bollplank med mkt feedback etc. Underligt är ett bra ord!» (3)


Arbetsklimat

17. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

39 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»5 12%
Ganska bra»18 46%
Mycket bra»14 35%
Har ej sökt hjälp»2 5%

Genomsnitt: 3.33

- Jättekul att doktorander ställer upp och hjälper till med intervjuer!» (Ganska bra)
- Till handledaren inga problem. For officiella saker finns ingen motespunkt. Men mail fungerar ju bra.» (Ganska bra)
- Vissa generella frågor borde man kunna få svar på enklare om inte handledaren finns till hands» (Ganska bra)

18. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

39 svarande

Mycket dåligt»3 7%
Ganska dåligt»6 15%
Ganska bra»10 25%
Mycket bra»20 51%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.2

- mer än halva gruppen gled genom hela arbetet. Sex personer är alldeles för mycket.» (Ganska dåligt)
- Alltså, förstå nu.. Detta är inte första gången ni hör det så därför kommer jag att använda versaler. DET ÄR ABSOLUT INTE BRA FÖR NÅGON INBLANDAD ATT VARA 6 PERSONER I VARJE GRUPP!! När ska ni förstå det och göra något åt problemet?!» (Ganska dåligt)
- Olika teknikbaser - svårt att träffas ofta.» (Ganska bra)
- Med en grupp på 6 personer hade det varit bra med en uttalad ledare.» (Ganska bra)
- bra inom gruppen.» (Mycket bra)

19. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

39 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»8 20%
Hög»27 69%
För hög»3 7%

Genomsnitt: 3.82

- vi arbetade jämnt, ända från början, vilket var bra och gjorde att vi slapp sitta hela nätter i slutet, som vi hörde att andra gjorde.» (Lagom)
- Pga konflikter inom gruppen har arbetsbelastningen inom gruppen blivit väldigt skev i olika perioder vilket gör det svårt för mig att svara påfrågan.» (Lagom)
- Hade flera personers arbetsuppgifter att göra då de inte gjorde nåt.» (För hög)

20. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

39 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»11 28%
Hög»15 38%
För hög»12 30%

Genomsnitt: 3.97

- Jobbade 60-70% under hela terminen så nej, inte så farligt.» (Låg)
- Jag läste endast denna kurs men jobbade 60 timmar i veckan så det var ju lagom för mig.» (Lagom)
- Se kommentar t fråga 19. Som jag skrivit tidigare så påbörjade jag kandidatarbetet i början av augusti vilket innebär att jag spridit ut arbetet över 2 läsperioder. » (Lagom)
- Modellbyggnad och simuleringsmetodik tog mycket tid i början, trots att det bara var en godkändkurs. » (Hög)
- Den första lsperiod låg, den andra mycket hög. Hållf och andra delen av kandidatarbete är ingen bra kombination» (Hög)
- Simuleringskursen gick väl an att ha samtidigt men Hållfasthetslära blev för mkt, där det krävs att man ska kunna sitta och räkna vid sidan av föreläsningar och samtidigt som kandidatarbetet pågick» (Hög)
- Hållfasthet är också en mycket tung kurs att läsa» (För hög)
- som ovan» (För hög)
- Fick skjuta upp hållfasthetsläran pga kandidatarbetet.» (För hög)
- Hållfastighetslära och sista perioden för kandidatarbete fungerar inte väl ihop alls. » (För hög)
- Det var tungt att läsa hållfasthetsläran parallellt med kandidaten. Verkar som de andra teknikbaserna inte hade lika hög arbetsbelastning som hållfasthetsläran. Jag tycker att kurledningen ska fundera på att lägga kandidatarbetet under bara LP4 istället för under både LP3 och LP4. Fördelarna är att arbetet blir mer effektivt och man slipper kompromissa med andra kurser. Jag tror ambitionen på arbetena kommer sjunka också om man skriver på en läsperiod, något jag tycker skulle vara positivt för kursen. » (För hög)
- Hann inte med den andra kursen och klarade inte tentan i den.» (För hög)


Sammanfattande frågor

21. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

39 svarande

Mycket dåligt»2 5%
Dåligt»1 2%
Godkänt»9 23%
Gott»19 48%
Mycket gott»8 20%

Genomsnitt: 3.76

- Det som är självklart för lärare är inte självklart för studenter. Prata mer!!!» (Dåligt)
- för stor och för tung» (Godkänt)
- Väldigt stort ansvar lades på projektgruppen. Hjälp fanns att tillgå.» (Gott)
- Bra med sjalvsta"ndiga projekt som detta. Alltid svart med rattvisefragor dock - subjektiva bedomningar och olika svarighet pa projekten.» (Mycket gott)

22. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Inlämningsdatum, vilket var lagom för att hinna med tentaplugget. »
- Handledningen med Fackspråk och Kommunikation Drivna och engagerade handledare»
- FS&K»
- Handledningen från F&K. Min erfarenhet från detta projekt och tidigare är att mina kamrater i regel är väldigt dåliga på denna punkt.»
- bra handledare. »
- Träffarna med fackspråksfolk. Resten var dåligt»
- FAckspråks handledningstillfällen»
- Att man får jobba över två läsperioder var väldigt bra.»
- Tidig information, kanske kan vara ännu tidigare till och med.»
- att man får göra projekt med andra I:are.»
- Fortsätt att involvera entreprenörsskolan.»
- peer response»
- Självständigheten som erbjöds i kursen. Förutom handledarens hjälp, var fackspråk o kom. till stor hjälp och var enormt givande.»
- Momenten kopplade till planeringsrapporten.»
- Utveckla samarbetet med två kandidatgrupper som har fler träffar under våren och hjälper varandra med arbetena!»
- Kursadmen gjorde utefter förutsättningarna ett bra jobb!»
- De manga verklighetsbaserade projektet som studenterna sjalv ordnar. »
- Planeringsrapportoch redovisning av den innan slutlig inlamning. »
- Den muntliga redovisningen kändes väldigt nyttig, då man inte har gjort så många sådana under de tre första åren. Därför är det viktigt att den bevaras.»

23. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mindre grupper. Svårt att få externa projekt»
- Se över vilka kurser som ligger parallellt. Kanske ska man använda endast en läsperiod till kandidatarbetet, på 100 %.»
- Antalet gruppmedlemmar. Betygsättningen. En som inte skrivit EN ENDA mening under 15 veckor ska inte få högre betyg än någon som slitit under hela perioden. Vad grundar ni betygen på egentligen?»
- Bohlin måste gå på en kommunikationskurs. Han är kanske en snäll pappa (har en hel utställning av familjebilder på kontoret), men usel handledare.»
- Flytta på kursen som ligger i samma period som inlämningen av kandidatarbetet. Hade varit bättre med en I-kurs eller liknande som bara behöver läsas in, såsom informationssystem. »
- Mer information om hur man ska använda en handledare, vi vet knappt hur. Mer fokus på gruppdynamik och övningar inom detta.»
- Eleverna ska välja kandidatarbete inte tvärtom»
- Kursen i hållfasthetslära bör inte ligga i samma period som kandidatarbetet lämnas in»
- Bort med hållfen som blev väldigt lidande i sista perioden. »
- Möjligheten att välja projekt i större utsträckning snarare än kompisar och därmed projekt enligt vad de vill göra. »
- Ta bort 6-personers grupperna och ersätt med mindre.»
- mer peer response»
- Tydligare information inför valet av arbete. Upplys möjligheter och begränsingar med att skaffa eget arbete, utanför skolan.»
- Inledande föreläsning som behandlar gruppdynamik o ger gruppen verktyg att snabbt komma igång m arbetet tillsammans.»
- Lägg kursen på en läsperiod»
- Integrera fackspråk på ett bättre sätt, men framför allt, lyssna på oss den här gången: NI MÅSTE MINSKA GRUPPSTORLEKARNA!!»
- Gruppstorleken. Tvang pa 6 pers ar katastrofalt. Forfarandet med att man kan "dra av" poang for inviduella personer fungerar inte heller. Battre att ha nagra extra poang som man far dela ut till nagon som varit extra duktig. Ingen vill sanka sina arbetskamrater - darav anv"nds inte verktyget. Mojlighet till feedback fran "referee" domaren innan slutgiltig inlamning. Denne ska betygssatta men grupperna har ingen mojlighet att "tillfredsstalla" dennes onskemal/preferenser.»
- Handledarna och betygssattningen, alla handledare attter hoga betyg pa sina egna grupper med inte pa andra. Tydligare kriterier for betyg och en person som har slutgiltigt ansvar for betygen for alla grupper.»
- Tydligare information. »

24. Övriga kommentarer

- Sammantaget en väldigt intressant kurs där jag lärt mig mycket. Både om mitt ämne och om att göra projekt i allmänhet. »

25. Ditt omdöme om handledaren som helhet

39 svarande

1 - Dålig»3 7%
4 10%
7 17%
13 33%
5 - Bra»12 30%

Genomsnitt: 3.69

- Tänker överklaga betyget.» (1 - Dålig)
- En handledare som velar och inte vågar säga vad han tycker är inte något värd och borde ägna sig åt något annat.» (1 - Dålig)
- Jan Jornmark. Valdigt svar att fa tag i, dalig feedback. T.ex. "ni maste andra erat sprak" men blir irriterad nar vi fragar hur. Kan inte sta for det betyg han satter och foljer inta samma poangsystem. Kommer med saker som han hade velat haft med efter att arbetat ar inlamnat. Gick inte att na pa ca 10 dagar 2 veckor innan inlamning.» (1 - Dålig)Kursutvärderingssystem från