ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H10 Elteknik 2, LNB725

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-14 - 2010-11-12
Antal svar: 33
Procent av deltagarna som svarat: 54%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöingenjör 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

33 svarande

Högst 15 timmar»2 6%
Cirka 20 timmar»9 27%
Cirka 25 timmar»10 30%
Cirka 30 timmar»8 24%
Minst 35 timmar»4 12%

Genomsnitt: 3.09

- då vi fick väldigt stora inlämningsuppgifter så gick det tyvärr ut över den andra kursen som vi hade parallellt. i början var det inte mycket med det blev bara större och större uppgifter. » (Cirka 30 timmar)
- många timmar eftersom det behövdes ingen tenta för att få godkänt således flera inlämningar. detta var bra. lärde sig mera tror jag» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

33 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 3%
75%»10 30%
100%»22 66%

Genomsnitt: 4.63

- Alla föreläsningar, inga övningar» (75%)
- missa tre veckor eftersom jag fortfarande var ute på praktik. dette e nåhgot jag tycker skolan borde ta mer hänsyn till. läraren var väldigt förstående så jag hann med allt och klara kursen» (75%)
- Endast sista veckan som jag inte har haft närvaro, detta pga att sista projektet lämnades in i god tid och all tid ville jag lägga på studier till tenta på strömnings/termo» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

33 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 6%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»10 30%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»21 63%

Genomsnitt: 3.51

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

33 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 3%
Ja, målen verkar rimliga»32 96%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.96

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

33 svarande

Nej, inte alls»1 3%
I viss utsträckning»5 15%
Ja, i hög grad»20 60%
Vet ej/har inte examinerats än»7 21%

Genomsnitt: 3

- Väldigt stort ämne, man kan inte få med allt på tentan!» (I viss utsträckning)
- jag hade föredragit att vi hade haft en tenta som examination istället för inlämningsuppgifter, vi kunde fortfarande ha några inlämningsuppgifter men då som extra poäng till tentan, jag vill ha mer en bara en 3a och skrev därför tentan och för att få mer en 3 måste man ju skriva över godkänt och då kan man ju lika gärna bara ha en tenta» (I viss utsträckning)
- Inlämningsuppgifterna har krävt en hel del tid men tycker jag samtidigt har lärt mig väldigt mycket då jag gjort dessa. » (Ja, i hög grad)
- Inlämningsuppgifter istället för tentamen fungerade bra» (Ja, i hög grad)
- Tentamen var på en betydligt högre nivå än vad föreläsningarna gav sken av. Tentamen var endast avsedd för betyg 4-5.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

33 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 6%
Ganska stor»9 27%
Mycket stor»22 66%

Genomsnitt: 3.6

- Föreläsningarna gav mycket, men en del eget läsande krävdes såklart. » (Ganska stor)
- Väldigt duktig och kompetent lärare.» (Mycket stor)
- Det va mer eller mindre nödvändigt att deltaga på föreläsningarna för att betyg 3.» (Mycket stor)
- Kanonbra!» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

32 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»6 18%
Ganska stor»21 65%
Mycket stor»4 12%

Genomsnitt: 2.87

- böckerna skrivs på ett sådant sätt att de är mycket svåra att förstå, vidare så behandlar böckerna i vissa fall knappt det man ska kunna eller räkna på, det innebär att man måste lägga massor med tid att söka på annat håll och då blir den parallella kursen lidande.» (Mycket liten)
- Svår bok som inte har använts alltför mycket under mitt arbete, förelsningarna ger mycket mer men boken har ändå varit till nyttigt med arbetet med inlämingsuppgifterna.» (Ganska liten)
- Kompendiet för sjöingenjörer va inte mycket att ha gällande elmaskiner. Elkrafthandboken var däremot VÄLDIGT informativ.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

33 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»8 24%
Mycket bra»23 69%

Genomsnitt: 3.6

- Kanske dags att börja använda pingpong?» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

33 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»4 12%
Mycket bra»29 87%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.87

- Blir extra viktigt när det inte är någon obligatorisk tentamen. Fungerade bra den här gången. » (Ganska bra)
- en extra lärare på räknestugorna kanske vore bra då uppgifterna i många fall var stor och komplicerade och mycket hjälp behövdes» (Mycket bra)
- Lennart verkar alltid pigg och att svara på frågor, mycket bra.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

33 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»1 3%
Mycket bra»31 93%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.9

- Fördel vid den här typen av uppgifter, utan någon att bolla idéer med hade uppgifterna varit betydligt svårare att lösa. » (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

32 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 6%
Lagom»14 43%
Hög»14 43%
För hög»2 6%

Genomsnitt: 3.5

- Som sagt mycket arbete med inlämingsuppgifterna men har ändå föredragit detta sätt före enbart en tenta.» (Lagom)
- Inlämningsuppgifter fungerade bra, parallellt med föreläsningar och laborationer kändes den tillskansade kunskapen relevant och intressant.» (Lagom)
- lite för hög på slutet med tanke på inlämningsarbeterna som blev lite för täta.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

33 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»8 24%
Hög»18 54%
För hög»7 21%

Genomsnitt: 3.96

- Den andra kursen tog en del tid, vilket gjorde det mycket passande att vi körde inlämningar i den här. » (Hög)
- men det berodde på att jag personligen hade 4 veckor för kursen» (Hög)
- stora inlämningar på utsatt tid gjorde att strömningsläran blev lidande...» (För hög)
- satt i skolan mellan 8.30 till 20.00 nästan varje dag och arbetade. » (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

33 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 3%
Godkänt»2 6%
Gott»12 36%
Mycket gott»18 54%

Genomsnitt: 4.42

- Rolig och interessant kurs, mycket tack vare lennarts föreläsningar och kompetenta arbete.» (Mycket gott)
- Som vanligt är el-kurserna överlag mycket bra. Lennart och Morgan tillhör utan tvekan de bättre föreläsarna/lärarna skolan har. Kan man inte få Lennart i matematik också? :)» (Mycket gott)
- Mycket bra sätt med inlämningsuppgifter, gör att man mins bättre än om man råpluggar inför en tenta.» (Mycket gott)
- Lennart Widén och Morgan O. är mycket kompetenta. » (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Inlämingsuppgifterna och den duktiga läraren»
- Det mycket bra laborationerna och projektet som kanske kan utvecklas ytterligare»
- Allt:D»
- Laborationer»
- Allt.»
- Möjligheten till inlämningsuppgifter för betyg 3, och tenta om man vill ha högre. Gästföreläsningar är alltid uppskattat. Något studiebesök någonstans, kanske? »
- labbarna samt inlämningarna»
- Examinationen! beståendes av inlämningsuppgifter, vilket är mycket bättre än en tenta!»
- Sista lektionerna om elproduktion osv. var oerhört intressanta, jag hade gärna sett mer föreläsningar med lite mer teori om värkligheten och inte så mycket beräkningar. Gästföreläsningar är mycket roliga att gå på.»
- Många laborationerna ger ökad förståelse för ämnet.»
- föreläsarna Lennart och Morgan, gästföreläsningarna samt labbarna»
- inlämnings uppgifter som alternativ till tenta»
- allt är bra.»
- Examinationsformen»
- valmöjligheten för tentamen eller ej»
- Valet att kunna välja mellan tentamen och inlämningsuppgifter.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- gästföreläsningar och självklart laborationer»
- Inget:D»
- Mer laborationstid»
- Laborationerna är bra och viktiga, men de var ganska omfattande den här gången vilket gjorde att det blev stressigt ibland. Ett till laborationspass hade varit mycket bra att ha. »
- laborationerna, färre uppgifter eller något extra tillfälle där man kan komma och göra resterande labb uppgifter»
- Fler föreläsningar! Jämför man denna kurs med Strömningslära/Termodynamik vi läste parallellt har ju denna kurs knappt hälften så många föreläsningar. Kändes som allt gicks igenom lite halvstressigt på föreläsningarna.»
- Jag vill som sagt ha en tenta som examinationsform istället för inlämningsuppgifter, man kan ha kvar några inlämningsuppgifter men ska då ge bonuspoäng på tentan.»
- nån mer gästföreläsning hade varit uppskattat.»
- Tycker ändå att man ska ha en tenta på kursen. Och inte bara inl.uppg.»
- lite bättre förbehåll om hur många inlämnings uppgifter. tycker att alla skall tentera, annars kan man gå igenom hela kursren utan att lära sig något (det har hänt..)»
- allt är bra, men skull ha varit roligt med några till labbar»
- mer labbar»
- vet ej»
- Inlämningsuppgifterna borde komma upp tidigare i kursen så man, om man vill, kan jobba undan de tidigare för att tex ägna mer tid åt andra kurser närmare tentaveckan»
- sprida ut uppgifterna mer, så att inte allt kommer på slutet, och ha mer noggranna genomgångar på hur man ska behandla dem. i vissa fall fick vi en uppgift, och läraren gick igenom och förklarade vad uppgiften innebar en vecka senare, och då var det bara ett par dagar till deadline. »

16. Övriga kommentarer

- Väldigt nöjd med dennna kurs, känner att jag lärt mig väldigt mycket!»
- Lennart Widén är en otroligt bra lärare, alltid ett gôtt humör, bra föreläsningar med visualiseringar på tavlan, relevanta laborationer med bra upplägg och mycket bra inlämningsuppgifter. Dessutom är han en kunskapsbrunn utan dess like!»
- Jag föredrar helt klart att man har ett tentakrav för godkänt istället för ständiga inlämningsuppgifter. »
- Mycket bra, rolig, kunnig och pedagogisk lärare! Det hade varit mycket roligt att gå på studiebesök»
- Mkt bra kurs. »
- MATS JARLROS = MEST ERFARAEN + PEDAGOGISK LÄRARE SOM FINNS I MITT LIV.»


Kursutvärderingssystem från