ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Programmeringsteknik, LMT864

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-05-25 - 2009-06-20
Antal svar: 32
Procent av deltagarna som svarat: 27%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskiningenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

32 svarande

Högst 15 timmar»11 34%
Cirka 20 timmar»7 21%
Cirka 25 timmar»9 28%
Cirka 30 timmar»3 9%
Minst 35 timmar»2 6%

Genomsnitt: 2.31

- Jobbade bara på övningarna.» (Högst 15 timmar)
- Man märker på slutet att man borde lagt betydligt mer tid i denna kursen.» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

32 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»4 12%
75%»9 28%
100%»19 59%

Genomsnitt: 4.46

- ej SI» (75%)
- Föreläsningarna var inte pedagogiska. Kunde ha varit bättre strukturerade. » (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

31 svarande

Jag har inte sett/läst målen»12 38%
Målen är svåra att förstå»5 16%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 16%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»9 29%

Genomsnitt: 2.35

- Tittar aldrig på målen.» (Jag har inte sett/läst målen)
- har inte sett målen och hon har inte förklarat vad som vi ska lära oss.» (Målen är svåra att förstå)
- Tyckte att kursen blev lite halvrörig när man skulle lära sig använda två olika program. Var tex svårt att veta vilka sorts litteratur man skulle köpa. » (Målen är svåra att förstå)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

24 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 4%
Ja, målen verkar rimliga»14 58%
Nej, målen är för högt ställda»9 37%

Genomsnitt: 2.33

- Tycker inte Matlab och C++ borde vara i samma kurs!!» (Nej, målen är för högt ställda)
- För någon som aldrig har jobbat med programmering så var målen för högt ställda. » (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

28 svarande

Nej, inte alls»1 3%
I viss utsträckning»8 28%
Ja, i hög grad»10 35%
Vet ej/har inte examinerats än»9 32%

Genomsnitt: 2.96

- förläsningarna handlade om en viss del labbarna om en annan och tentan va skild från dessa, de handlade inte om de vi gått igenom och arbetet med...» (Nej, inte alls)
- var för svår tenta» (Ja, i hög grad)
- har inte examinerats än» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

32 svarande

Mycket liten»8 25%
Ganska liten»6 18%
Ganska stor»15 46%
Mycket stor»3 9%

Genomsnitt: 2.4

- pedagogiken kan förbättras» (Mycket liten)
- Tyckte väl att föreläsningarna inte var allt för givande. Kändes väl som att det kunde varit någon föreläsning till i veckan. » (Ganska liten)
- tycker att undervisning och labbar ska följa varandra bättre. först låg man jätte långt före i planeringen och kunde inte göra något på flera labbtillfällen ( i skarven mellan matlab och c/c++ ) sedan fick man stressa jätte mycket för att hinna färdig med c/c++ labbarna. » (Ganska stor)
- Lärde mig väldigt mycket på labbarna, väldigt lite på föreläsningarna. » (Ganska stor)
- Ingen förkunskap» (Mycket stor)
- Då övningarna i datasalen görs så lär man sig! Katarina gör det bra på föreläsningarna. Det är inte lätt att förklara på tavla!» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

32 svarande

Mycket liten»8 25%
Ganska liten»9 28%
Ganska stor»14 43%
Mycket stor»1 3%

Genomsnitt: 2.25

- Mycket dåligt material om c++. » (Mycket liten)
- Har inte köpt någon kurslitteratur.» (Mycket liten)
- Kurshemsidan var välfungerande och kunde oftast svara på frågor.» (Ganska stor)
- Det är datasals-övningarna man lär sig på.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

32 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 12%
Ganska bra»18 56%
Mycket bra»10 31%

Genomsnitt: 3.18

- besvärligt med en sida som inte var ansluten till studieportalen» (Ganska dåligt)
- Länka genom studentportalen tack» (Ganska dåligt)
- tycker det var tråkigt att det var så många fel i svaren på övningstentorna» (Ganska dåligt)
- hemsidan skulle finnas under personliginformation» (Ganska bra)
- enda posetiva med kursen.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

31 svarande

Mycket dåliga»3 9%
Ganska dåliga»5 16%
Ganska bra»9 29%
Mycket bra»14 45%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.09

- Övningsledare var totalt inkompetent på att lära ut. Föreläsare plus assisten(på övning) var okej, men ansvarig (enl. han själv) var under all kritik på att lära ut. Man ska inte behöva sitta i flera timmar och fråga om hjälp flera gånger utan att han kan hjälpa en.» (Mycket dåliga)
- för mycket folk i labbsalaran» (Mycket dåliga)
- Föreläsaren var dålig, saknade pedagogik och struktur i föreläsningarna, upplevdes som att hon hoppa fram och tillbaka. Inte bra när hon fråga studenterna om hjälp. Övningslärarna var kassa. Det känndes som de förutsatte att man hade programmerat innan och var dåliga på att hjälpa i rätt riktning. Det resulterade i att man drog sig för att fråga om hjälp!» (Mycket dåliga)
- Hur ska man plugga till ett sådant prov? » (Ganska dåliga)
- Ibland fick man vänta länge på hjälp under labbtillfällena då det ibland bara fanns en handledare med.» (Ganska bra)
- Bättre förberedda övnledare(han som varit förra året oxå var mycket bra!). även labbar som ligger längre fram än vad som gått igenom på föreläsningarna måste kunna ställas frågor om oxå och få hjälp. » (Ganska bra)
- Ibland lite lång väntetid på övningarna, men det funkade bra ändå.» (Ganska bra)
- Väldigt bra övningsledare, alltid bra inlärningsklimat!» (Mycket bra)
- Övningsledarna och Katarina har funnits till stor hjälp.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»12 38%
Mycket bra»18 58%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.54

- Alltid svårt med övningar som görs ihop med en annan teknolog. Är det kamraten som kan allt och jag ingenting ? Kan vara svårt att veta sin egen kunskap. Nej inför att labarna skall göras en och en, mycket svårare men mer givande.» (Ganska dåligt)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

32 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 6%
Lagom»16 50%
Hög»10 31%
För hög»4 12%

Genomsnitt: 3.5

- Slapp kurs» (Låg)
- Fast man borde ha pluggat mer.» (Lagom)
- Mycket stort hopp i kunskaper mellan labb 3 och 4,5. » (Hög)
- Att blanda Matlab och C++ är inte bra. Separera kurserna. Man blandar ihop vad som görs i Matlab med C++ och tvärt om.» (Hög)
- Labbarna var långa och tog lång tid i slutet, var svårt att få bra hjälp och tajt att hinna klart till deadline.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

31 svarande

För låg»0 0%
Låg»7 22%
Lagom»11 35%
Hög»11 35%
För hög»2 6%

Genomsnitt: 3.25

- Har inte gjort speciellt mycket.» (Låg)
- Maskinprojektet tog inte speciellt mycket tid.» (Låg)
- Även om labbarna var svåra i slutet..» (Lagom)
- exjobb samtidigt» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

32 svarande

Mycket dåligt»3 9%
Dåligt»7 21%
Godkänt»14 43%
Gott»6 18%
Mycket gott»2 6%

Genomsnitt: 2.9

- Förstår inte varför man ska göra tentan på ett papper, när man i 99.99% programmerar vid datorn...» (Mycket dåligt)
- Önödig kurs, behöver inte ha såhär djupa kunskaper inom detta område som maskiningemjör.» (Dåligt)
- Rörigt med att ha två programmeringsspråk i samma kurs....Lätt att blanda ihop syntaxen.» (Godkänt)
- Som sagt Blanda inte C++ med Matlab» (Godkänt)
- varför inte göra två duggor i stället??. en i mitten av läsperioden för att tenta av matlab och en i slutet för att tenta av c/c++. det avr jobbigt att tenta båda samtidigt.» (Godkänt)
- En bra kurs men kan vara mycket att ta till sig för personer som aldrig någonsin programmerat tidigare. Tar ett tag innan man kommer in i själva tänket. » (Godkänt)
- Rätt roligt att programmera.» (Gott)
- Väldigt bra för oss som aldrig programmerat innan!» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Övningsledarna!»
- Laborationerna.»
- Katarina...»
- allt»
- Katarina och övningsledarna!!»
- Katarina är en bra föreläsare. övningslärarna är bra»
- Han killen med det långa håret, mycket bra.»
- inget, finns inget som borde bevaras.»
- annan kurs»
- Ingenting, ändra hela upplägget och informera eleverna om hur man ska ta sig tillväga för att klara av en tenta som inte går att plugga till.»
- labbarna»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Eventuellt fler föreläsningar i början, vi stötte på problem flera gånger när vi "låg före" i labbarna.»
- Övningsledare!»
- Kanske dela upp kursen i en matlab och en c++-del med en dugga för varje del istället för tenta.Detta för att kunna fokusera på ett program i taget och slippa hålla två programspråk med olika syntax i huvudet samtidigt...»
- att Katarina kanske kan få med sin dator på i alla fall några fö. (det blir lite svår att hänga med annars).»
- börja med c tidigare och ev återkomma till matlab så man hinner göra lika mycket c som mattlab»
- inte lika stort hopp i kunskaperna mellan labbarna.»
- Den korthåriga labhandledaren, Rasmus tror jag han hette bör bytas ut. Totalt opedagogisk och kunde verkligen inte hjälpa till. Han verkade själv inte riktigt att förstå programmeringen. Inget illa menat mot honom som person, men som handledare/lärare för programmeringsövningar är han verkligen inte bra. Den andra handledaren var dock riktigt bra, dock kunde han ge ut lite för mycket kod vid hjälp ibland så man inte kunde tänka själv.»
- Det skulle kunnat vara någon dugga i mitten av läsperioden, så man vet ungefär på vilken nivå man behöver vara.»
- Separering av Matlab och C++»
- inte så mycket fel i svaren på tentorna. kanske ha en föreläsning med en dator??»
- Mer matlab och mindre C++, känns som att vi inte riktigt lärde oss tillräckligt om matlab.»
- allt, eller ta bort kursen.»
- Skulle vara en bra idee med en dugga efter att matlab delen av kursen är avslutad. Så att man förstår hur själva tentan är som skall skrivas på papper.»
- annan kurs»
- pedagogiken. läraren läser i princip bara upp ord som redan står på anteckningar som kan laddas ned. »

16. Övriga kommentarer

- Katarina är en bra och pedagogisk föreläsare....»
- inga»
- förstår inte varför vi ska ha c/c++. kunde det inte varit en ren matlab kurs.»
- Har lärt mig väldigt mycket under denna kurs. »
- Annars är det faktist en väldigt givande kurs.»
- tyckte tentan var svår. sen kan man undra om mam verkligen har nytta av allt som kursen innehåller när man läset till ingenjör?»
- Jobbigt att byta till C/C++ när man precis kommit in i MatLab tänket. »


Kursutvärderingssystem från