ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKITE 1213-1 Grundläggande datorteknik, EDA433

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-23 - 2012-11-11
Antal svar: 82
Procent av deltagarna som svarat: 47%
Kontaktperson: Börje Johansson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Informationsteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

82 svarande

Högst 15 timmar»16 19%
Cirka 20 timmar»50 60%
Cirka 25 timmar»12 14%
Cirka 30 timmar»3 3%
Minst 35 timmar»1 1%

Genomsnitt: 2.06

- Kunde en del sedan tidigare.» (Högst 15 timmar)
- Cirka 17 timmar» (Cirka 20 timmar)
- Mellan 20-25 per vecka.» (Cirka 20 timmar)
- Vissa veckor mer, vissa mindre» (Cirka 20 timmar)
- Mycket i början och lugnare sen. Kanske hade varit bra att säga det. Man blev nästan lite "chockad" över hur mycket det var i början.» (Cirka 20 timmar)
- Det har varierat mellan cirka 20 och 25 timmar, men det har oftast varit närmare 25 timmarssträcket än 20, så jag väljer 25 timmar.» (Cirka 25 timmar)
- Läste bara denna kursen under denna perioden, därav varför jag lade ner all tid på denna» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

82 svarande

0%»2 2%
25%»1 1%
50%»2 2%
75%»16 19%
100%»61 74%

Genomsnitt: 4.62

- Krockar i schemat gjorde närvaro på föreläsningar svårt. » (0%)
- Närmare 80% skulle jag säga. Vissa simulationspass behövdes inte då jag kunde slutföra labförberedelser hemma.» (75%)
- Krock med annars kurs hindrade mig från att delta på en föreläsning / vecka samt ett simulationspass» (75%)
- Schemakrock» (75%)
- Föreläsningar och övningar var till stor hjälp.» (100%)
- Jag har gått på i stort sett alla föreläsningar (jag tror att jag missade en vid ett tillfälle), och fler simulationer och laborationer än vad som var schemalagt för gruppen jag var tilldelad.» (100%)
- Missade bara en föreläsning (som råkade vara den viktigaste, tyvärr)» (100%)
- Tror det varit all. I alla fall nästan all.» (100%)
- Allt utom gästföreläsningarna.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

82 svarande

Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»13 20%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»51 79%
Jag har inte sett/läst målen»18

Genomsnitt: 2.79

- Tyckte kursen handlade mer om att förstå en dators processor än att bygga en dator från grunden.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Målet att bygga en dator återkommer man ständigt till men kanske vore bra om man med kursens gång fick mer inblick på vad kursen mer exakt går ut på.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Målen från vad jag har sett kan tolkas på flera olika sätt, de är övergripande men antar att de ger större frihet..» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Vi har repeterat målen inför varje vecka/föreläsning vilket har varit till stor hjälp då det blir lätt att koppla målen till de konkreta saker man lär sig.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Rolfs genomgång av målen inför varje föreläsning hjälper verkligen. Kursmål, veckomål och föreläsningsmål beskrivs tydligt, jättebra.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Det var inte lätt att hitta de officiella målen, men de var begripliga. Det var bra att målen på ett lättbegripligt sätt hela tiden följdes under föreläsningar/OH-bilder som pdf.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Rolf var väldigt bra med detta, då han delade in målen vecko- och föreläsningsvis, och gick igenom de för veckan och föreläsningen relevanta målen vid i stort sett varje föreläsnings början och slut.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Tror jag tittade på målen i början av kursen, men jag är inte helt säker.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Rolf har varit noggrann med att nämna målen för dagen/veckan/långsiktigt varje föreläsning och även skrivit det i dokumenten!» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Jätte tydligt vad man skulle kunna! Positivt! » (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Rolf har gjort målen tydliga och följt upp dessa under varje föreläsning.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Enklare att förstå och mer praktiska än betygskriterierna på gymnasiet och i grundskolan.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Väldigt bra med kursmål, veckomål och dagsmål. Väldigt bra att de fanns med på föreläsningarna så att man hela tiden blev påmind om dem.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- I alla fall när Rolf gick igenom dem!» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Rolf är rätt duktig på att påminna om vad målet med kursen är.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Rolf har ju visat dem men jag har ju inte direkt lärt mig dem utantill så kan ju inte riktigt komma ihåg exakt hur de ser ut.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Jag brukar göra uppgifter som läraren hänvisar för att se om jag kan det som förväntas av mig» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

70 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 1%
Ja, målen verkar rimliga»69 98%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.98

- Förkunskaper ja. Poängtal har jag ingen aning om. Målen är högt ställda, men så ska det vara tycker jag!» (?)
- Målen anser jag fullt rimliga.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Kursen kunde vid tillfällen ha hög fart, vilket krävde den föreslagna studietiden på cirka 25 timmar i veckan, men det var inget som var orimligt i förhållande till de obligatoriska förkunskaperna för IT-programmet och den kunskap man fick från kursen och de introducerande matematik- och programmeringskurserna.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

73 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»17 25%
Ja, i hög grad»49 74%
Vet ej/har inte examinerats än»7

Genomsnitt: 2.74

- lite underligt upplägg eftersom slarvfel kostar så mycket poäng» (I viss utsträckning)
- Det var väldigt lite som var med på tentan jämfört med vad vi gjort i laborationer etc. Å andra sidan var i och för sig laborationerna en del i kursens exam.» (I viss utsträckning)
- Testade ju inte allt, vet inte om den testade målen specifikt, kunde ju varit någon textuppgift också.» (I viss utsträckning)
- Det krävdes en bred kunskap både teoretiskt och praktiskt vilket är bra.» (Ja, i hög grad)
- Mitt svar kommer med den reservationen att den gjorde det tillsammans med laborationerna, då tentamen kändes något bred och översiktlig, medan laborationerna testade detaljkunskaper.» (Ja, i hög grad)
- Allt som vi förväntas kunna har vi blivit testade under kursens gång, dels under den slutgiltiga examinationen samt under labbarna.» (Ja, i hög grad)
- Gillar upplägget på tentan » (Ja, i hög grad)
- Allt testades inte, men en hel del.» (Ja, i hög grad)
- Dock tycker jag vi gjorde svårare grejer i kursen än examinationen testade. Men målen testades nog.» (Ja, i hög grad)
- Väldigt bra upplägg på tentan» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

79 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 3%
Ganska stor»20 25%
Mycket stor»56 70%

Genomsnitt: 3.67

- Deltog ej i undervisning» (?)
- Jag hade för det mesta känslan av att jag inte hängde med på föreläsningarna trots att Snedböl är en bra föreläsare. Jag tror att detta beror till stor del på att kursmaterialet var väldigt rörigt så att det var svårt att föreberda sig. En mängd lösblad, ett antal tjocka häften och två böcker gjorde det svårt att veta var man skulle lägga fokus. » (Ganska liten)
- jag har antagligen inte läst på tillräckligt mycket innan» (Ganska stor)
- Att man på övningarna och föreläsningar inte alltid illustrerade samma tekniker rörde till inlärningen en del.» (Ganska stor)
- Undervisningen var verkligen en central del av min inlärning, och kombinationen föreläsningar och demonstrationspass var givande. Det var väldigt bra att vi ofta blev tillfrågade om vi undrade något, och även då och då ombedda att motsäga något som håller på att förklaras.» (Mycket stor)
- Det bästa sättet att lära sig är att jobba tillsammans med andra. Inte att läsa i en bok.» (Mycket stor)
- Jättebra föreläsningar. Kanon med repetition i början av varje pass med!» (Mycket stor)
- Väldigt pedagogisk föreläsare, vilket hjälpte enormt!» (Mycket stor)
- Bra tempo på föreläsningar, bra entusiasmerande lärare.» (Mycket stor)
- Rolf är fantastisk» (Mycket stor)
- Måste säga att Rolf är den bästa läraren jag nog haft någonsin. Har aldrig lärt mig så mycket på så kort tid.» (Mycket stor)

7. Vad är ditt intryck av laborationerna (med avseende på: Inhämtad kunskap, Testades kursmålen, Var det intressant/skoj)?

Matrisfråga

- Laboration 3 och 4 saknade hårdvara.»
- Synd att det inte fanns hårdvara i laboration 4.»
- Lab1 och Lab2: Var båda bra. Kändes genomtänkta och var en nyttig erfarenhet. Lab3: Jag skulle nog säga att det här var den bästa labben, även fast vi inte fick koppla upp med riktig hårdvara. Jag fick mycket bättre förståelse för hur styrenheten fungerade. Lab4: Förberedelserna inför labben var väldigt lärorika och roliga. Själva labben var dock väldigt dålig, var som ett läxförhör. »
- Laboration 4 bestod av att testa de program vi skapat hemma, inga nya lärdomar.»
- Vi hade problem med att man var tvungen att skriva på ett visst sätt på labb 3, som att det skulle vara tabbar på vissa ställen och mellanrum på vissa för annars fungerade det inte, trots att koden var rätt skriven. På labb 4 var det egentligen bara att visa upp de uppgifter man gjort hemma vilket i och för sig var bra, men kanske inte så mycket labb.»
- Vi hade ej tillgång till hårdvara på sista labben vilken gjorde passet till ett slöseri med tid. »
- Riktigt bra med praktiska kunskaper, labbarna lärde mig det mesta! Om man var förberedd på labbarna så gick det kalas och man fick verkligen förståelse hur det fungerar!»
- Laboration 4 saknade utrustning som det egentligen var tänkt att vi skulle laborera på. Kursansvariga skötte det dock snyggt ändå!»
- 1: Krånglig programvara som var buggig. 2: Mycket att göra på kort tid jämfört med hur mycket digitalmaskinerna krånglade. 3: Ännu flertalet krånglande digitalmaskiner... 4: Synd att vi inte fick labba på riktigt hw! Saknade lite en sak... jag ville ju bygga en dator! En hel dator. Med några få instruktioner...»
- Laborationerna och de individuella proven tillförde mycket för att öka min förståelse och stimulera mitt intresse för ämnet, men laboration 4 upplevde jag byggde för mycket på föreberedelseuppgifterna, vilka förvisso var bra, och utvecklade för lite. Jag tyckte även att det var bra att vi fick ut papper på vad vi skulle göra innan och under laborationen, vilket gjorde att man var bättre förberedd på laborationsmomenten och att kunskapen som skulle aktiveras och inhämtas blev mer konkret. Det kändes dessutom belönande att få sina papper ifyllda och underskrivna, vilket känns som ett gott pedagogiskt knep.»
- De sista labbarna hade varit mycket bättre om utrustningen varit klar i tid. Men jag antar att nästa gång som kursen går kommer all hårdvara att fungera korrekt»
- Laboration 3 och 4 saknade delvis respektive helt hårdvara. »
- I de senare labbarna hade vi ju ingen hårdvara. Det var väldigt tråkigt och jag tror man hade fått bättre förståelse om vi inte hade simulerat labbarna.»
- Laboration har aldrig varit min favoritstund i skolan, dock var de första två då vi hade fungerande labbutrustning väldigt lärorika! De två sista var lite av en besvikelse då vi inte hade labbutrustning, men jag har full förståelse för detta i och med att kursen har ändrats till 2.0 så att säga! »
- Tråkigt att de sista labbarna inte fick att utföra i praktik utan bara i våra simulatorer »
- Kommer inte ihåg vilken labb som var vilken, de var bra i allmänhet dock.»
- Det var tråkigt att inte kunna testa på riktig hårdvara. Sista laborationen var ungefär bara att redovisa de uppgifter i arbetsboken som vi tidigare gjort under simulationspassen.»
- Utrustningen hade inte kommit på plats de sista labbarna vilket var lite tråkigt men det fanns i alla fall en simulator. Jag är tacksam för det! :)»
- Det var synd att hårdvaran inte var klar, det hade varit jättekul annars tror jag. Men man lärde sig otroligt mycket på labbarna! Hängde man med på labbarna och på förberedelserna till labbarna, så hade man ju i princip lärt sig allt som krävdes för godkänt på tentan.»
- Lab tre och speciellt fyra kändes ogenomtänkta. »
- Överlag rätt långsamt iom att vi är så stora grupper. Man gör en lösning sen får man sitta och vänta 20 min på handledare för att visa upp innan man kan fortsätta. Rätt frustrerande. Sen att vi inte fick utlovad hårdvara var riktigt tråkigt, under all kritik.»
- Även om själva förarbetet för laboration 4 lärde mig mycket om assemblerprogrammering var själva labben i sig överflödig, då programmen i stort sett bara visades för handledarna, och sedan fick man gå (på grund av problem med den tänkta hårdvaran).»
- Blev lite fel med de sista labbarna då de inte fungerade som tänkt. Men är ändå väldigt nöjd. Och det var roligt!»
- Kanske var lite väl påtryckligt med prov varje labb, tyckte inte det gav så mycket utan mer bara ett stressmoment. Blev lite mycket med både föruppgifter, labb, prov och extra uppgifter. Tråkigt att inte få jobba med hårdvara på sista labben där!»
- Det var sista labben som vi inte kunde koppla upp något eller så eftersom att det inte var färdigt ifall jag kommer ihåg rätt? Lite dåligt förberett kan man tycka, men annars var allt jättebra!»

Laboration 1
81 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 1%
Godkänt»9 11%
Gott»38 46%
Mycket gott»33 40%

Genomsnitt: 4.27

Laboration 2
81 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»5 6%
Gott»45 55%
Mycket gott»31 38%

Genomsnitt: 4.32

Laboration 3
81 svarande

Mycket dåligt»2 2%
Dåligt»4 4%
Godkänt»23 28%
Gott»25 30%
Mycket gott»27 33%

Genomsnitt: 3.87

Laboration 4
81 svarande

Mycket dåligt»10 12%
Dåligt»12 14%
Godkänt»26 32%
Gott»21 25%
Mycket gott»12 14%

Genomsnitt: 3.16

8. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

82 svarande

Mycket liten»1 1%
Ganska liten»22 26%
Ganska stor»39 47%
Mycket stor»20 24%

Genomsnitt: 2.95

- kompendiet vi arbetade med gav mig inte mycket. Arbetsboken med uppgifter i var klart bättre.» (Ganska liten)
- Övningsboken har varit väldigt användbar, men teoriboken har jag ej öppnat.» (Ganska liten)
- Att få göra uppgifter i arbetsboken var det enda som gav något.» (Ganska liten)
- Utifrån ext. Häftena och föreläsningsanteckmkmgarna har jag fått all information för att klara kursen, samt laboratilnsboken såklart » (Ganska liten)
- Har läst igenom några saker emellanåt. Har klarat mig rätt bra ändå.» (Ganska liten)
- Arbetsboken behövdes för att utföra laborationerna. FLISP-handboken och exempelhäftena var nog det enda riktigt nyttiga.» (Ganska stor)
- övningsboken och EXT har varit bäst, de verkar vara mest relevanta» (Ganska stor)
- Arbetsboken mycket uppskattad, skär ner på kompendiet!» (Ganska stor)
- Rolf varnade visserligen om det, men den "Blå boken" , textboken, var knappt till någon hjälp alls. Övningsboken var däremot bra.» (Ganska stor)
- Simulatorn fungerade inte optimalt, se kommentar på fråga 7 och det hade underlättat om den fanns till Mac. Sen fick inte hela simulatorn plats på skärmen, så jag kunde inte köra manuell simulering hemma eftersom jag inte kom åt alla styrsignaler... Annars tycker jag det var ett bra sätt att lära sig på och jag gillade även arbetsboken.» (Ganska stor)
- Kompendiet var sällan använt. Endast då djupare inlärning behövdes. Framförallt simulationsboken bidrog till inlärningen.» (Ganska stor)
- Kurslitteraturen var den primära källan för mitt inlärande, men det var frustrerande eftersom boken innehöll många fel och ofta var relativt opedagogisk.» (Ganska stor)
- Den stora blåa boken med övnings uppgifter till Flisp var mycket användbar. Ext häftet hade lärorika uppgifter, men jag föredrog att läsa föreläsnings anteckningar vad det gällde inlärning. Köpte inte den blåa boken och jag kände inte att jag behövde den.» (Ganska stor)
- en hel del tryckfel i arbetsboken!» (Ganska stor)
- Väldigt mycket tryckfel på väldigt många ställen, man kunde inte lita riktigt på materialet och olika facit.» (Ganska stor)
- Rolfs powerpoint på kurshemsidan har varit allra viktigast.» (Ganska stor)
- Ext och arbetsboken var bra. Har inte öppnat "den blå boken"» (Ganska stor)
- Ext var mycket bra. Den blå boken var inte till så stor hjälp eller användning. Utöka EXT lite grann så räcker den gott.» (Ganska stor)
- Personligen köpte jag aldrig den "blå" boken, efter att ha hört att många från tidigare år tyckte den hade dåliga exempel. Jag har enbart använt mig av Ext/utdelat material och övningsboken.» (Ganska stor)
- Mkt. bra OH-pdf:er. Kurslitteraturen var godkänd men inte mer än så. Saknar en lista över branch-instr. och vad de gör/om de är för 2k-tal eller ej. Detta kunde varit ett snabbindex i instruktionslistan.» (Mycket stor)
- Alla uppgifter i kompendiet, Ext. och arbetsboken var väldigt bra för att aktivera den kunskap som annars kanske hade förblivit passiv och eventuellt även glömts bort. Materialet kändes omfattande utan att kännas som för tungt eller för mycket.» (Mycket stor)
- Arbetsboken var väldigt bra (bortsett från en del tryckfel då). Kompendiet tittade jag knappt i, den hjälpte mig inte så mycket. OH-bilder tillsammans med egna anteckningar var extremt bra att ha vid repetition. Ext-övningarna lärde man sig väldigt mycket på.» (Mycket stor)
- Övningsboken har hjälpt mycket, men kompendiet har knappt gjort någon skillnad. Även om det beskrev mycket av den underliggande teorin testade inte så mycket av den på tentan, utan det som testades kom mest från övningsboken.» (Mycket stor)
- Speciellt övningsboken. Inte läst en sida i den blåa boken.» (Mycket stor)
- Arbetsboken var kanon!! Den blåa teoriboken klarade man sig så väl utan. Den behövdes helt enkelt inte. Tycker det var bra att de sa i förväg att köpa boken i par, men kan även vara bra att nämna att kanske inte alla behöver använda sig av boken och att det därför kan vara värt att överväga om man behöver köpa den eller ej.» (Mycket stor)

9. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

82 svarande

Mycket dåligt»2 2%
Ganska dåligt»7 8%
Ganska bra»42 51%
Mycket bra»31 37%

Genomsnitt: 3.24

- För mycket papper, för lite korrekturläsningar.» (Mycket dåligt)
- Kände personligen att det var väldigt rörigt att hitta saker. T.ex. i början när man skulle anmäla sig till laborationsgrupper så var det svårt att få bra och tydlig information om var och hur man gjorde detta. Hemsidan fungerade okej, men den kändes också lite rörig. Man fick information om vilka uppgifter man skulle ha gjort inför lab4 lite väl sent, blev stressigt.» (Ganska dåligt)
- Sidan hade länkar som blev väldigt små och layouten är lite rörig så nyheterna missades ibland.» (Ganska dåligt)
- Känns som att kursen led av en del barnsjukdomar som följd utav den nya processorn. Till exempel så saknades det hårdvara till labbarna, en hel del felaktigheter i övningstentamen, länkar som glömt överföras från den gamla hemsidan. Trots detta har jag fullt förtroende för att det kommer att vara fixat till nästa kurs och jag tycker att det är något som man får ha överseende med. Det skall även tilläggas att de fel som hittats korrigera senast dagen efter, vilket är ett stort plus i min mening. » (Ganska dåligt)
- Hemsidan hade typsnittsfel med varierade storlekar på text och en del tryckfel i utdelat material» (Ganska dåligt)
- Datorprogrammen som användes var ineffektiva och jobbiga att använda. Dessutom innehåller/innehöll de buggar. Ett program till Mac hade varit bra. Många felaktigheter, saknade uppgifter och fel i facit etc. Kurshemsidan är rörig - dels p.g.a. att texten har varit olika stor.» (Ganska bra)
- Webbsidan uppdaterades ofta men den är lite rörig.» (Ganska bra)
- texten på hemsidan blir mindre och mindre ju längre ner man bläddrar. Men annars tycker jag upplägget var bra och att allt fanns på hemsidan så det var bara att gå in där och kolla. Ext-häftena var väldigt bra.» (Ganska bra)
- Visst är det alltid något som krånglar, men inte mer än det brukar göra på kurshemsidor...» (Ganska bra)
- overheader kom i tid så man kunde förbereda sig. Sidan var uppdaterad ofta och lättförståelig» (Ganska bra)
- Kurshemsidans text krymper ju längre ner man scrollar. Vet inte om det beror på att jag använder mac eller inte.» (Ganska bra)
- Mycket skrivfel i boken men informationen gick fram ändå.» (Ganska bra)
- Gillade verkligen att sammanfattningar av varje vecka fanns i PowerPoint-presentationer, samt veckans mål och läsanvisningar gjorde det väldigt lätt att veta vad man förväntades göra.» (Mycket bra)
- Mindre viktig synpunkt, men texten på kurshemsidan har på tok för litet teckensnitt i Safari och Google Chrome.» (Mycket bra)
- Vissa rapporterade problem med hemsidan, dock upplevde jag aldrig något sådant med den. Den var en god resurs som uppdaterades ofta med såväl kursinnehåll och administrativa upplysningar. Det var en liten aning förvirrande vem det var man skulle kontakta vid sjukdomsfall och liknande inför laborationer, men det var betryggande att man hade möjlighet att missa ett enstaka laborationstillfälle och ta igen det utan att nödvändigtvis hamna efter och riskera sitt studieresultat. Väldigt bra idé att ha med en tid varje föreläsning för eventuella administrativa frågor för att på så vis nå ut med informationen även om man skulle glömma att kolla hemsidan. En annan bra sak var att materialet för alla föreläsningar fanns tillgängliga på hemsidan.» (Mycket bra)
- Lite konstig textformatering på hemsidan, texten blir mindre ju längre ner man kommer. Borde vara lätt åtgärdat och inget som stör så otroligt mycket » (Mycket bra)
- Bra sätt att få information via hemsidan.» (Mycket bra)
- Synd det där med liten text på hemsidan, och speciellt att kursmaterialet försvann från hemsidan innan tentan var över. Man behövde lite material för tentaplugg osv. som blev lite svårt att få tag på. Annars fungerade hemsidan och dylikt ypperligt!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

10. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

82 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»4 5%
Ganska bra»34 50%
Mycket bra»29 43%
Har ej sökt hjälp»15

Genomsnitt: 3.37

- En del av handledarna kunde inte svara på frågor som gällde annat än de uppgifter som fanns i boken: Kunde inte heller alltid förklara vad som gällde om det ställdes följd frågor. OBS detta gäller bara vid simulation, vid labbarna var det inga problem att ställa frågor och få bra svar. » (Ganska dåliga)
- Bara ett övningspass i veckan är lite lite» (Ganska dåliga)
- Under laborationerna var det lite brist på handledare, vilket ofta ledde till långa väntetider.» (Ganska dåliga)
- Ibland kunde man få vänta ganska länge på att få hjälp under simpassen.» (Ganska bra)
- Har ibland varit lång väntetid (detta på övningar, på föreläsningar har det skötts exemplariskt), men det är väl att förvänta med många elever och mindre mängd handledare.» (Ganska bra)
- Lång väntetid på simpassen ibland» (Ganska bra)
- Helt OK. Men i början när man skulle få förberedelse inför labb-uppgifterna godkända under simpassen så var det väldigt svårt att få hjälp. Det fungerade mycket bättre när man fick se efter det själv, så man kunde få så mycket hjälp som möjligt under simpassen.» (Ganska bra)
- Rolf likväl assistenterna erbjöd sig att besvara frågor per epost, vilket redan gör möjligheterna väldigt goda. Dessutom var frågor alltid välkomna även på undervisningstid. Bäst var nog möjligheterna på simulationspassen och laborationerna, då man hade mer tid och utrymme till att diskutera sina frågor ingående. » (Mycket bra)
- Handledare har varit till extremt stor hjälp för mig personligen, även om jag personligen sällan ställde frågor till föreläsare så tycker jag de svar som givits då jag lyssnat varit väldigt bra. » (Mycket bra)
- Fick svar när jag hade en fråga.» (Mycket bra)
- Under föreläsningar är Rolf väldigt bra på att snappa upp frågor. Kanske lite väl stora grupper i simulation och labb.» (Mycket bra)

11. Är det någon assistent du vill ge beröm?

73 svarande

Ja»33 45%
Nej»40 54%

Genomsnitt: 1.54

- Labbassistenterna» (Ja)
- Ingen specifik assistent, men jag tycker att alla assistenter jag haft har varit bra. Var med på labben på torsdag eftermiddag.» (Ja)
- assistenterna under labbarna har varit vänliga och hjälpsamma, vet inga namn» (Ja)
- Tyckte alla var hjälpsamma» (Ja)
- Torsdags förmiddags pass, jättebra assistenter båda två! förklarade så man verkligen förstod!» (Ja)
- Alla har varit bra» (Ja)
- Jag tyckte att Emil och den andra killen som hade labben på torsdag förmiddag var grymt roliga att ha som handledare. » (Ja)
- Minns inte namnen, men båda killarna som var på labbpassen på torsdag-eftermiddagarna kl 13-17. » (Ja)
- Tycker alla kan få beröm för en god insats!» (Ja)
- Jag tyckte att alla assistenter var hjälpsamma och kunniga, och bidrog därför mycket till bättre simulations- och laborationspass.» (Ja)
- Jag tycker alla assistenter gör sitt jobb bra och försöker se till så vi förstått uppgifterna bra» (Ja)
- ALLIHOP! Minns inga namn.» (Ja)
- Killen från Z som hade studieövningen på torsdag morgon. Kommer tyvärr inte ihåg vad han heter, men jag fick ett väldigt positivt intryck av honom. » (Ja)
- De som var på torsdagseftermiddagarna.» (Ja)
- Stort tack till Christoffer, om han får se detta!» (Ja)
- En korthårig kille som troligtvis gick data. (relativt kort). Otroligt pedagogisk och trevlig!» (Ja)
- Daniel! Han har varit snäll och tålmodig även fast jag är en buse.» (Ja)
- Christoffer. Tog sig tid att hålla ett extra simpass innan tentan, inte många som kom men det var snyggt. Förklarade bra när man hade frågor.» (Ja)
- De flesta under labbpassen var väldigt duktiga och hjälpsamma, är dock dålig på namn. Han med hästsvans (brunhårig) bör få en hel del beröm, men som sagt var de övriga väldigt duktiga de med. Hon tjejen under övningspassen var också väldigt duktig och pedagogisk!» (Ja)
- Emil och Erik ? De två som hjälpte till fredag morgon på labbpassen. » (Ja)
- Alla assistenter bidrog mycket till labbarnas kvalitet» (Ja)
- Lidman! :) Även de som varit på labbarna. Minns inte vad de hette.» (Ja)
- Alla <3» (Ja)
- De på fredagarna var bra och hjälpsamma» (Ja)
- 15:15 - 17:00 på torsdagar i ES61» (Ja)
- Christoffer. Mycket pedagogisk och stort tålamod!» (Ja)
- Han med hästsvansen.» (Ja)
- alla!» (Ja)
- Emil och den andra killen som fanns på lab-tillfället på torsdag förmiddag.» (Ja)
- Emil på tidiga torsdagslabbarna.» (Ja)
- Han med långt hår i hästsvans!» (Ja)
- Dom var duktiga allihop.» (Ja)
- Alla gjorde ett bra jobb.» (Ja)

12. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

81 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»29 36%
Mycket bra»49 62%
Har ej sökt samarbete»2

Genomsnitt: 3.6

- Samarbetet mellan min laborationspartner och mig har fungerat väl, även om jag tidvis kunde tycka att hen inte var tillräckligt påläst och förberedd. För övrigt har jag inte samarbetat särskilt mycket med andra studenter på ett djupare plan, men de har varit samarbetsvilliga och hjälpsamma när jag har haft behov av det, och jag har inte heller vänt ryggen mot någon som har kommit till mig.» (Ganska bra)
- Har arbetat ganska mycket självständigt, men jag är oerhört tacksam för all hjälp jag fått av andra studenter.» (Ganska bra)
- Min labpartner och jag kom bra överens.» (Mycket bra)
- Samarbetet med klasskamrater har varit en stor bidragande orsak till min framgång på tentan.» (Mycket bra)

13. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

81 svarande

För låg»0 0%
Låg»6 7%
Lagom»65 80%
Hög»10 12%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.04

- För en inledande kurs så tycker jag att det var bra, men för mig som läser andra året hade kunnat belastats med lite mer arbete. » (Låg)
- Väldigt mycket i början men planade ut mot slutet» (Lagom)
- Hanteringen av målen gjorde att de kändes uppnåeliga och arbetsbelastningen lagom, även om det bitvis kunde kännas stressigt inför laborationerna, då jag var osäker på om jag verkligen hade förstått det som krävdes för att klara av laborationen och det medföljande individuella provet.» (Lagom)
- Jobbar man med uppgifter på det vi går igenom varje vecka så kan man kursen när tentan kommer. » (Lagom)
- Kunde dock varit aningen högre utan att ta skada, men det kanske beror på att progrmameringen var enkel.» (Lagom)
- I perioder blev det mycket (mestadels inför labbar), men det kan ha berott lite på dålig planering från min sida. Men i allmänhet har belastningen varit bra.» (Lagom)
- Det är mycket bra förstakurs, man "tvingas" plugga och ligga i fas. » (Lagom)
- Ibland var tempot högt och det var mycket att ta in, men i största helhet var det en lagom stor kurs!» (Lagom)
- Hög i början. Mindre i slutet.» (Hög)
- Mest pga labbförberedelserna, och speciellt för att jag hade labb på torsdag morgon.» (Hög)
- Men fortfarande överkomlig.» (Hög)

14. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

82 svarande

För låg»0 0%
Låg»10 12%
Lagom»49 59%
Hög»21 25%
För hög»2 2%

Genomsnitt: 3.18

- Har läst programmering, digitalteknik och mikroprocessorteknik tidigare.» (Låg)
- Totalt? Inklusive den andra kursen jag läste? Isf ganska hög, med tanke på at den kursen tog massor av tid. » (Låg)
- Se ovan.» (Lagom)
- Väldigt hög för de som inte hade programmerat alls tidigare.» (Lagom)
- Mycket deadlines, var inte van vid det men man lärde sig.» (Hög)
- Vår andra kurs under denna termin, TDA 545, kändes mycket mera belastande.» (Hög)
- Tack vare programmeringen vi läste parallellt med dead lines blev det stundvis rätt stressigt.» (Hög)
- Man ska ju komma in i allt i början med. Tror det kommer lätta något inför nästa läsperiod.» (Hög)
- Eftersom att vi hade deadlines i bägge kurser blev det ibland extremt stressigt (speciellt om man hade labb torsdag morgon, då både programmeringslabb och labbförberedelser skulle vara klart senast onsdag kväll).» (Hög)
- Det är svårt att fördela tiden mellan kurserna på ett vettigt sätt. Som nybörjare på programmering så krävs det mycket tid där, vilket gör att denna kurs blir lidande. Belastningen från grundläggande datorteknik i sig var inte för hög, men kombinerat med programmeringen så blev även labförberedelserna i denna kurs stressigt att hantera. Men det beror främst på dålig planering från min sida antar jag.» (Hög)
- Även 50 timmar verkade inte räcka tyvärr. Men tycker det beror mestadels på programmeringen som var sån himla stor kurs där labbarna tog upp många timmar av de där 50 i veckan.» (För hög)


Sammanfattande frågor

15. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

81 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 2%
Godkänt»5 6%
Gott»34 41%
Mycket gott»40 49%

Genomsnitt: 4.38 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Innehållet och ämnet väldigt intressant, med i och med att materialet var väldigt rörigt har jag svårt att säga nu i efterhand att jag har en gott intryck av kursen.» (Dåligt)
- Önskar att jag också fått läsa den som första kurs på chalmers, men som andra första kurs andra året var det ett godkänt. » (Godkänt)
- Det var en intresant kurs och vi hade en bra föreläsare. » (Gott)
- Lite så saker som med största sannolikhet berodde på att kursen har lagts om och den nya processorn, men är negativa, men jag fått ett mycket gott intryck utav föreläsare och assistenter. » (Gott)
- Rolfs föreläsningar väger upp för allt negativt.» (Mycket gott)
- Rolig kurs där man lär sig mycket!» (Mycket gott)
- Den bästa kursen jag har haft hittills. Grymt bra lärare och mycket bra upplägg av kursen. Är väldigt nöjd.» (Mycket gott)
- Det var väldigt intressant att få en inblick i hur en dator fungerar på hårdvarunivå, och det kändes som ett bra komplement till den parallellt löpande kursen TDA 545. Även utförandet av undervisningen och överförandet av kunskapen tyckte jag skedde på ett bra sätt.» (Mycket gott)
- Jag förstår precis hur man konstruerar en dator och hur mjukvara samverkar med hårdvara, vilket är kursens mål.» (Mycket gott)
- Dock var det lite otydligt med hur modulerna och deras spegling fungerade där det sista i kursen (i alla fall för mig), men jag är mycket nöjd med kursen ändå eftersom jag har lärt mig så mycket mer om hur en dator fungerar.» (Mycket gott)
- Intressant kurs! Jättebra föreläsare och roliga labbar :)» (Mycket gott)
- Väldigt kul och intressant. Väldigt relevant för fortsatta studier. En bra grund helt enkelt!» (Mycket gott)
- Rolf är väldigt duktig på att hålla en intresserad under föreläsningarna, har bra struktur och uppbyggnad av kursen.» (Mycket gott)

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Snedsböl.»
- Bra föreläsningar»
- Rolf Snedsböl!»
- Labbarna, det är där förståelsen kommer»
- Labbarna (de som fungerade bra), det ger mycket bättre förståelse att försöka själv.»
- övningsboken och labbarna, de båda tillsammans gör att kunskapen fastnar»
- Arbetsbok+Laborationer»
- Att ta upp kursmålen ofta och relatera dessa till vad man går igenom på föreläsningarna var bra. Bra med övning/simulationer där man kan ställa frågor. Laborationerna var bra (oftast) och de förberedande upgifterna hjälpte så att man fick mer förståelse.»
- PowerPoint-presentationerna är jättebra, samt att sammanfattningar av dem finns på kurshemsidan.»
- Upplägget i helhet var väldigt bra så det bör bevaras.»
- Rolf.»
- labbar och övningspass»
- Allt»
- Repetitionerna under föreläsning.»
- Obligatorisk laboration varje vecka, vilket gjorde att man tvingades att hålla sig i fas med kursen. Risken finns annars att man skjuter upp tills det är för sent.»
- Rolf!»
- Den berömda Rolf-pedagogiken. "Rolf kan få allt att verka lätt, hur svårt det än är" - sagt av en äldre elev.»
- Det pedagogiska upplägget med målen, det mångsidiga materialet och undervisningen indelat i föreläsningar, demonstrationer, simulationer och laborationer. De intressanta och stimulerande gästföreläsningarna. Den positiva inställningen gällande studenternas förståelse och kunskap.»
- De i allmänhet engagerande föreläsningarna ,) Är mycket bra med sättet som man repeterat på varje föreläsning också.»
- Det mesta. Repetion i början osv»
- ROGER SNEDSBÖL!»
- Kursen struktur och upplägg, samt föreläsarna (både de ordinarie och om möjligt gästföreläsningarna)»
- Formen av laborationerna var väldigt givande!»
- Rolf»
- Overheaderna på föreläsningarna»
- Rolf»
- Rolf.»
- Föreläsningarna var bra! Rolf gjorde ett bra jobb.»
- Rolfs inställning och lärarstil! Underbar lärare, utan tvekan en av de bästa jag har stött på! Sedan gillar jag även kombinationen av Rolf och Roger, på Rogers övningspass lärde man sig lite nya knep som Rolf inte hade. Efter det kunde man välja vilken av teknikerna man tyckte var bäst.»
- Allt. Gillar upplägget. Kanon kurs för dem som börjar första året. »
- Allt bör bevaras»
- Jag tycker arbetsboken var mycket bra, jag Rolf var även väldigt bra på att föreläsa.»
- Repetitionerna under varje föreläsning. Tydligheten med vad vi ska lära oss.»
- Repetition vid varje föreläsning och tydligheten i förklaringar. Labbar gjorde allt enklare att förstå och även simulatorn och arbetsboken. Strålande kanonbra bok trots att det fanns några fel här och där :)»
- Rolf.»
- Rolf!»
- Bra föreläsningar och bra med prov på labben»
- Rolf och kursmaterialet»
- Utan labbarna, och det sätt man "tvingas" till att plugga inför dom, så kan jag inte säkert säga att jag hade klarat tentan.»
- labbarna»
- Snedspöl! Underbar föreläsare och helt klar inriktad på att eleverna ska ha studieteknik.»
- Upplägget på kursen»
- De bra föreläsningarna»
- Rolf»
- Upplägget. Trots att det var mycket att ta in så gjorde Rolfs pedagogiska kompetens kursen lättare att ta till sig.»
- Provets utformning»
- Rolf. Humorn. Allt. Allt var tydligt och klart från dag 1. Målen såg man var dag, räkneövningarna var toppen! Mycket bra kurs!»

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kan inte komma på något särskilt just nu faktiskt.»
- Se till att det finns fungerande hårdvara till laborationer.»
- Labbutrustning»
- Programmet DigiFLISP. Antalet papper som delas ut (EXT och instruktioner inför labbar) bör samlas ihop och inte i olika delar.»
- Proven på labbarna känns mest påfrestande och inte jmotiverade. Det är för högt tempo på föreläsningarna»
- Bättre administrativ information. Information om vilka uppgifter som ska ha gjorts inför labbar tidigare och bättre labbar (lab4).»
- fixa småfel i övningsboken och helt göra om eller ta bort den blå boken»
- Kompendiet»
- Simulatorn som vi använde var inte särskilt bra, den var inte användarvänlig: man kunde till exempel inte sätta ut flera komponenter samtidigt utan att gå till menyn och att flytta på komonenter var onödigt krångligt. Man kunde inte heller scrolla i vissa lägen vilket gjorde att min dator inte kunde visa vissa av simulationerna då komponenter befann sig utanför skärmens storlek. Det blev även lite rörigt när man kopplade komponenter, skulle ha underlättat om det fanns linjer som visade hur de var kopplade. Sedan var det en hel del problem med labbarna, Det fanns inte alltid tillräkligt med utröstning (hårdvara) och i sista labben fanns det ingen alls, då fick vi simulera våra program i datorn när det var meningen att vi skulle få testa dem på riktig hårdvara. »
- Tentaupplägget. Jag kan verkligen inte begripa varför tentan ser ut som den gör, citat: "Tentamen är uppdelad i del A och del B. På del A kan 30 poäng uppnås och på del B 20 poäng. Totalt 50 poäng på del A och del B tillsammans. För att del B av tentamen skall granskas och rättas krävs minst 20 poäng på del A." Vad är logiken i detta? Varför premieras grundläggande kunskaper medan fördjupningskunskap inte räknas mot ett godkänt resultat? Speciellt då det är mycket lättare att göra slarvfel på uppgifterna som testar det grundläggande - medan det i fördjupningsuppgifterna krävs att man har med sig helhetsbilden, vilket jag anser borde vara det viktigaste. Inte att man kan slå i ett uppslagsverk, och på grund av att man såg fel på ett par siffror inte ska godkännas. För att dra en parallell till ämnet Svenska i grundskolan och gymnasiet: vore det inte märkligt om ett av momenten på nationella provet i trean på gymnasiet var att kunna slå upp ord i SAOL? Att detta momentet skulle vara ett av de viktigaste, och att uppsatsdelen inte skulle bedömas alls om uppslagsverksdelen inte var tillräckligt bra. Jag förstår att det är en något haltande jämförelse, men det illustrerar ändå min poäng. Detta problem förstärks ytterligare då Rolf har en förkärlek för att förvilla studenterna med småfel som ska hittas: detta är inte ett bra sätt att examinera på. Istället anser jag att både del A och B ska räknas mot betyget godkänt. Om betygsgränserna och/eller antal möjliga poäng på de olika delarna måste höjas eller sänkas så ska detta göras. Att kugga elever i en kurs för att de lurades av tentakonsturktören eller att de kan de svåra sakerna men kanske inte satte alla de lätta, det känns helt absurt för mig. »
- Att simulatorn fungerar bättre.»
- Laborationerna skulle kunna vara bättre planerade.»
- Svaren till demotentan får gärna vara lite mer utförligt (varför?!)»
- jämnare fördelning. Svårighetsgraden ökade exponentiellt mot slutet. Vore bra att ha mer tid till det. »
- Ingenting enligt mig»
- Samma lösningar på föreläsning och demonstration.»
- Se över kurslitteraturen (tänker främst på boken "Grundläggande datorteknik", den är emellanåt väldigt svår att förstå utan att ha varit på föreläsningarna vilket leder till frustration och att det tar längre tid att lära sig nya moment. Den datorteknik-kurs vi kommer att läsa längre fram hade gärna fått vara lite närmare i tiden, så att kunskaperna vi fått härifrån vore mer färska i minnet. Som det är nu kanske man kommer att glömma bort mycket och får lära om från början inför nästa datorteknik-kurs.»
- Lägg mer tid på att förbereda hårdvaran till laborationerna!»
- Mer tid på tentan (eller kortare tenta, fast då är det kanske svårt att få med allt?). Jag hade lätt kunnat göra tde två sista uppgifterna, visste precis hur man gjorde, men jag hann inte. Och att kanske kolla tentorna innan, det var ett antal fel som upptäcktes. Låt kanske någon assistent göra tentan innan för att leta fel. Programvaran får gärna fräschas upp. Det finns ett projekt som heter nand2tetris, det kanske finns några idéer att hämta därifrån? Nand2tetris gör typ den här kursen fast i projektform. Tetris av nand-grindar, via assembly, via egenskriven kompilator helt enkelt.»
- Korrigering av tryckfel i arbetsboken (Det fanns minst ett per kapitel, och även om de inte gjorde arbetet omöjligt så var de störande). Presentationer av vissa problem och lösningar som har skett på OH-blad skulle kunna ske på en datorskärm istället, och därmed spara på OH-blad.»
- Ja, kanske bör man få koll på hårdvaran?»
- Färdig hårdvara till labbarna. Ganska mycket tryckfel i arbetsbok och demotenta som skulle varit bra om det fixades. Programvaran är lite halvbuggig också men jag tror Roger vet detta redan.»
- Programmet för Flisp. Anpassa dess storlek till alla skärmar skulle varit övrigt.»
- Hemsidan och labbarna. »
- Blev väldigt förvirrad av det material vi fick. En mängd lösa papper, ett antal tjocka häften, en arbetsbok och en vanlig kursbok (dock bara för halva kursen (?). Det var svårt att veta var man skulle lägga fokus. Jag gillade heller inte att det inte fanns facit till arbetsboken. Visst att en del uppgifter kan testas i simulatorn men en stor majoritet gör det inte! Ha kursen på engelska! »
- Jag har väldigt svårt att ta kursen seriöst när det är 4 fel resulterade av slarv/copypaste på tentan.»
- inget»
- Mer demonstrationer kanske.»
- bättre labbar»
- Ser till så att labbarna funkar, bara 2/4 labbar fungerade som tänkt för oss, INTE KUL.»
- Kolla över allt material så det inte är tryckfel, hårdvara på labbar.»
- Labbutrustningen, men det har ni redan planerat att ändra misstänker jag. Kan ge en konstruktiv kommentar till dig Rolf (och detta ska du inte ta hårt), men ibland kunde det gå lite för fort som till exempel när vore kollade oåterkalleligt hur en ALU, ser ut inuti. Jag förväntade mig att vi skulle kunna precis allt om hur en dator fungerar och blev lite smått uppskrämd då vi så fort hoppade över vissa delar där man byggde uppdelar av datorn med grindar. Men i övrigt jättebra, fortsätt så!»
- Labbarna, hade vart skönt om vi kunde få göra dem praktiskt. »
- Dubbelkolla allt. Det var otroligt många fel, i böcker, i overheadbilder, på tentan(!) och på övningstentorna, som gjorde att man blev väldigt förvirrad. Eftersom man visste att kursmaterialet innehöll mycket fel så blev man även väldigt misstänksam på tentan, eftersom att man på vissa frågor kunde svara "inget rätt alternativ". När vissa alternativ var snarlika det som man själv tyckte var rätt så visste man inte om det var fel i uppgiften eller om svaret var "inget rätt alternativ".»
- Alla feltryck överallt. Det gjorde att man till och med var osäker på tentan om det stod rätt eller inte och kunde därmed inte vara säker på att ens svar var rätt.»
- Alldeles för mycket tryckfel i boken och i exempeltentan t.ex. man ägnade massa tid att försöka förstå vad man hade förstått fel för att tillslut komma fram till att det var inte man som hade fel.»
- Laborationerna. Flisp-programmet (när jag använde ALU:n eller styrenheten hade jag problem med att allt innehåll inte fick plats på skärmen, 768 px hög).»
- Kanske att man ser igenom materialet som delas ut lite noggrannare. Fanns tryckfel ganska många gånger.»
- Kanske förvarna folk om att torsdagsmorgonlabben bara är till för dem som inte behöver sitta hela onsdagkväll med programmeringslabben?»
- Lägg lite mer krut på att få till lab:arna»
- Laborationer, kanske kan läggas upp så man inte behöver redovisa allt individuellt flera gånger och sitta och vänta hela tiden.»
- lärarens powerpoint presentation»
- Gå igenom materialet och ändra tryckfelen och felen i programmet. Det tar alldeles för mycket tid att fastna på en uppgift som har fel i materialet när man förväntas hänga med i tempot.»
- Ta bort reklamen för boken "läs smart, lär dig mer" på varje OH. Det är bara irriterande och i vägen.»
- Ingenting alls»
- Att all hårdvara finns till labbarna. Speciellt labb 4.»
- Det var lite stökigt under laborationerna. Jag vet att det blev strul med hårdvaran, men detta bör fixas till nästa år!»
- Mindre fel i utdelat material»
- Några saker som man kan fundera på att göra någon slags förändring: -blå boken (nämna att alla kanske inte behöver den) -Se till att simpassen är enbart simpass med handledning, inte redovisning av förberedelseuppgifter. -Vänta med att ta bort allt material från hemsidan tills efter tentan skrivit. -möjligtvis kanske ta bort något moment under labbtillfället, t.ex. prov-delen, då det blev lite för mycket. Speciellt då provdelen inte gav en något extra.»

18. Övriga kommentarer

- Det har varit en väldigt trevlig kurs att läsa.»
- bra jobbat av lärarna»
- Har aldrig lärt mig så mycket som nu. Grymt roligt att ha en lärare som verkligen gillar att lära ut. Och som även vill att ALLA ska förstå. »
- Nöjd :)»
- Kursen var väldigt bra, men det vore bra om föreläsare var mer medvetna om sina föreställningar och uttalanden, och tänkte på att inte tilltala kvinnliga studenter som "kvinnor" eller "vackra" och samtidigt behandla manliga studenter som normen. Det gäller även ur ett etnokulturellt perspektiv med exempelvis kommentarer som särställer arabiska som annorlunda då dess skriftspråk skrivs och läses från höger till vänster.»
- Ett beröm till Rolf som ofta repeterar föregående föreläsning i början av en föreläsning. Det är effektiva och viktiga minuter. Fortsätt dessutom med dina "snyggt jobbat" kommentarer, du anar inte hur bra det fungerar! Dessutom är det kul!»
- Tack för en mycket bra kurs.»
- Har försökt söka information om detta ämne genom de termer man lärt sig. Nästan förgäves dock eftersom det inte finns någon sådan information på svenska. Jag känner en som jobbar med liknande på volvo och han berättade att svenska i princip inte används alls på företaget vad gäller datorteknik längre. Tyskan lever kvar något men annars är det Engelska. Jag tror att jag båda hade haft mer nytta av och lättare kunnat söka efter kompleterande information om kursen varit på engelska. Bara en tanke. »
- Snedsböl <3»
- Fantastisk kul kurs, och har verkligen gett mig ett första intryck av skolan som är väldigt bra! Hoppas bara resten håller samma mått ,)»
- Detta var nog den kursen på högskola som haft absolut bäst uppläggg av alla de kurser jag läst i mitt liv (ca 60p). Jag har nog aldrig lärt mig så mkt på så kort tid någonsin. Bäst var arbetsboken som var oerhört pedagogisk. Rolf som pedagog är en av de bästa jag någonsin haft. Upplägget med laborationer och uppgifter som skulle göras innan labbarna är det effektivaste jag sett! Jag blev extremt imponerad av kursupplägget... Mindre bra var teoriboken och några SI-ledare som som tyvärr inte hade tillräcklig kunskap för att vara till så stor hjälp. Därför blev det att man kanske inte alltid gick till si-pass utan satt själv med uppg. Annan kritik går till själva tentan som bör i min mening inte vara uppdelad som den är. I efterhand insåg jag att jag kanske överdrev med att dubbelkolla del1 för misstag så att jag hade för lite tid att sedan kunna uttrycka kunskaper i del2. Annars var delarna i sig mkt relevanta. Rolf: du är en fantastisk lärare som har full grepp på pedagogiken. Förutom småsaker som att jag tkr att administrativa saker som t ex vart tentan skulle vara kunde vara tydligare så är du fortf den mest kompetenta högskolepedagog jag haft.»
- Tack för en trevlig kurs.»
- Fantastisk kurs där man verkligen känner att man lärt sig något man kommer ha nytta av! :)»
- Bra kurs överlag. Intressant och rolig!»
- Väldigt bra kurs som jag kommer rekommendera till många!»
- Vill berömma Rolf och tacka för en bra genomförd kurs.»
- I helhet var kursen mycket bra.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.38

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.38
Beräknat jämförelseindex: 0.84


Kursutvärderingssystem från