ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Teoretisk kemi, KBT061, Lp2 2011

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-05 - 2012-01-22
Antal svar: 18
Procent av deltagarna som svarat: 81%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Kemiteknik med fysik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

18 svarande

Högst 15 timmar»2 11%
Cirka 20 timmar»5 27%
Cirka 25 timmar»6 33%
Cirka 30 timmar»3 16%
Minst 35 timmar»2 11%

Genomsnitt: 2.88

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

18 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»3 16%
100%»15 83%

Genomsnitt: 4.83


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

18 svarande

Jag har inte sett/läst målen»9 50%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 22%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 27%

Genomsnitt: 2.27

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

11 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»11 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

13 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»7 53%
Ja, i hög grad»2 15%
Vet ej/har inte examinerats än»4 30%

Genomsnitt: 2.76


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

18 svarande

Mycket liten»1 5%
Ganska liten»1 5%
Ganska stor»9 50%
Mycket stor»7 38%

Genomsnitt: 3.22

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

18 svarande

Mycket liten»3 16%
Ganska liten»9 50%
Ganska stor»5 27%
Mycket stor»1 5%

Genomsnitt: 2.22

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

18 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Ganska dåligt»2 11%
Ganska bra»8 44%
Mycket bra»7 38%

Genomsnitt: 3.16


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

18 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 5%
Ganska bra»8 44%
Mycket bra»9 50%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.44

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 11%
Mycket bra»16 88%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.88

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

18 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»15 83%
Hög»3 16%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.16

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

18 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 38%
Hög»11 61%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.61


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»4 22%
Gott»11 61%
Mycket gott»3 16%

Genomsnitt: 3.94

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Ab initio programmet var helt klart kul. Jag tycker helt klart att ni skall fortsätta på det spåret.»
- Matlab Projektet, mycket bra och relevant»
- Projektet och tutorials. Tyckte det funkade relativt bra även fast det kunde bli rätt långa väntelistor under övningarna.»
- Att det är minst två handledare på datortillfällena.»
- Jag tyckte om att göra projektet i MATLAB, det kändes som om man lärde sig mycket av att själv skriva ett program och det var spännande att få ut resultat ur det.»
- Projektet var intressant och lärorikt.»
- Självklart MatLab-delen!»
- Det var bra då det fanns flera övningsledare på Tutorial»
- Att ett projekt görs i Matlab. Man förstår väldigt bra när man får bygga upp programmet själv. »
- matlabprojektet»
- Gillade matlabdelen. Den gav en bra praktisk insikt som jag kände att jag lättare kunde ta till mig»
- 3 st personer som hjälper till vid skrivning av ab-initio programmet.»
- Projektet eftersom det var ett givande och roligt sätt att lära sig.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Ny kurslitteratur. Jag upplevde att kursboken som användes inte var till allt för stor hjälp med att skriva programmet. »
- Fundera över pedagogiken på vissa tutorials, samt kanske lägga till en om hur man skall använda fminsearch i koppling till det egna programmet. Många av problemen verkade framkomma vid t.ex. M-matrisen så lite tydligare förklaringar på hur den skall byggas upp underlättar nog. Fast att man fick köra fast lite ser jag inte som enbart en nackdel. Fundera över vad som försvann i undervisningen när upplägget ändrades från HyperChem till MATLAB, mer betoning på förståelse än teori.»
- Lägga ut delsvar så man kan se om ens program är rätt vid olika tidpunkter då manhela tiden bygger vidare på samma program. Tror dock att Lincoln redan vet detta då vi tog upp det ganska tidigt.»
- Lite siffror från delsteg i projektet så att man vet om man är på rätt väg eller inte.»
- 1. Matlab-övningarna borde effektiviseras på något sätt. Detta år var det nästan omöjligt att få hjälp om man inte skrev upp sig högst upp i listan. 2. Alla utdelade papper borde även vara utlagda på hemsidan! Speciellt när det gäller inlämningsuppgifter.»
- Byt kursbok tillbaka till "Modern quantum chemistry", Levine-boken blir lite för övergripande och allomfattande.»
- Per behöver mer struktur på tavlan, under en föreläsning började det jättebra men efter första utskrivna tavlan började de bli mer kladdigt igen.»
- Se till så att det alltid är flera övningsledare på tutorial»
- Mer fokus på kemin bakom matriserna och bakom programmet. »
- Mer struktur på tavlan?»
- Litteraturen återspeglar inte det kursen till 90% handlar om, byt bok. Genomgångar/Härledningar på föresläsningarna behöver vara tydligare. Per är kanon bra men han är lite otydlig på föresläsningarna och disponerar tavlan dåligt. Det tillsammans med att härledningarna inte gjordes på ett tydligt/bra sätt gjorde att teorin ibland inte gick fram. »

16. Övriga kommentarer

- Även Mastersstudenter gillar denna kurs. Jag kan dock förstå att ni inte vill ha allt för många av dessa på den då deras matlabvana är lite svårare att fastställa. Personligen så kanske lite mer modellering av molekyler innuti andra molekyler, protein/DNA-bindning av små organiska molekyler till exempel, hade kanske varit mer användbart för mig personligen (fast ab initio programmet var roligare). Fokus bör ju faktiskt ligga på vad KF-arna behöver och inte Mastersstudenternas behov. »
- Roligt att se hur allting föll på plats framåt slutet när man skrev rapporten och bonuspoäng för mötet där vi pratade om förbättringar till nästa år och fikade. »
- Mycket rolig kurs. Engagerade föreläsare och rolig problemlösning! »
- Jag har lärt mig mycket om Matlab! Bra sätt att lära sig förstå Kvantfysikens möjliga tillämpningar. »


Kursutvärderingssystem från