ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TSJKL 1213-1 Ledarskap ombord, SJO735

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-26 - 2012-11-18
Antal svar: 24
Procent av deltagarna som svarat: 48%
Kontaktperson: Ulrika Borre»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjökapten 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjökapten 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

24 svarande

Högst 15 timmar»8 33%
Cirka 20 timmar»7 29%
Cirka 25 timmar»4 16%
Cirka 30 timmar»4 16%
Minst 35 timmar»1 4%

Genomsnitt: 2.29

- Lektioner plus hemuppgifter» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

24 svarande

0%»0 0%
25%»1 4%
50%»0 0%
75%»5 20%
100%»18 75%

Genomsnitt: 4.66

- Föreläsningarna var slöseri med tid. Inget matnyttigt togs upp om hur man blir en bra ledare. Det är väl ändå kursens syfte. Detta var mera av en psykologi kurs vilket inte är syftet. » (75%)
- Missade en lektion» (75%)
- Missade någon föreläsning annars var jag med på allt.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

24 svarande

Jag har inte sett/läst målen»8 33%
Målen är svåra att förstå»2 8%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 25%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»8 33%

Genomsnitt: 2.58

- Och jag håller inte med om målen. Gärna mer praktiskt, handfast ledarskap. Önskar att en skeppare hade kunnat komma på en lektion och dela med sig av erfarenheter och tips.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Jag upplever, efter avslutad kurs, att jag kan…,,,

Matrisfråga

- Det som vi inte har gått igenom utförligt på lektion eller tagit upp i någon av de tre uppgifterna vi skrivit kan jag ingenting utöver vad jag kunde innan. Jag läste kanske 20 % av boken.»
- Dock är detta inte tack vare föreläsningarna utan av MRM momenten som var mycket bra. Låt ledare förklara vad ledarskap är inte teoretiker utan förankring i verkligheten till sjöss. »
- Då föreläsningstillfällen med externa föreläsare uteblev som blev fokus alltför starkt på landbaserade organisationer. »
- för lite fokus på hur det är ombord ett fartyg»

Förklara gruppdynamiska processer och mellanmänskliga relationer, samt hur dessa påverkar samarbete i grupp
24 svarande

Nej»1 4%
Delvis»6 25%
Ja, det kan jag»13 54%
Ja, med god marginal»4 16%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 2.83

ge exempel på olika etablerade ledarstilar
24 svarande

Nej»0 0%
Delvis»4 16%
Ja, det kan jag»13 54%
Ja, med god marginal»7 29%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 3.12

förklara olika etablerade ledarbeteenden och deras anpassning till gruppen, situationen och uppgiften
23 svarande

Nej»1 4%
Delvis»6 26%
Ja, det kan jag»12 52%
Ja, med god marginal»4 17%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 2.82

identifiera egna ledaregenskaper
24 svarande

Nej»1 4%
Delvis»7 29%
Ja, det kan jag»10 41%
Ja, med god marginal»6 25%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 2.87

beskriva chefskap ombord
24 svarande

Nej»2 8%
Delvis»7 29%
Ja, det kan jag»12 50%
Ja, med god marginal»3 12%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 2.66

förklara grundläggande genusfrågor
24 svarande

Nej»0 0%
Delvis»6 25%
Ja, det kan jag»9 37%
Ja, med god marginal»8 33%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»1 4%

Genomsnitt: 3.16

förklara modern sjöfarts mångfald och kulturella aspekter
24 svarande

Nej»0 0%
Delvis»5 20%
Ja, det kan jag»12 50%
Ja, med god marginal»7 29%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 3.08

förklara olika komponenter i chefsrollen
24 svarande

Nej»2 8%
Delvis»9 37%
Ja, det kan jag»11 45%
Ja, med god marginal»1 4%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»1 4%

Genomsnitt: 2.58

förklara principerna för konflikthantering
23 svarande

Nej»3 13%
Delvis»10 43%
Ja, det kan jag»8 34%
Ja, med god marginal»2 8%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 2.39

kunna tillämpa konstruktiv feedback
23 svarande

Nej»1 4%
Delvis»5 21%
Ja, det kan jag»12 52%
Ja, med god marginal»5 21%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 2.91

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

21 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»20 95%
Nej, målen är för högt ställda»1 4%

Genomsnitt: 2.04

- Vi hann ju inte med allt så det känns som att målen är för högt ställda. » (Nej, målen är för högt ställda)

6. Testade examinationen om du uppnått målen?

22 svarande

Nej, inte alls»1 4%
I viss utsträckning»16 72%
Ja, i hög grad»3 13%
Vet ej/har inte examinerats än»2 9%

Genomsnitt: 2.27

- Man valde det man ansåg var enklast att skriva om, alltså det man behövde läsa in sig minst på. Men det är svagheten med denna typ av utredande hemtenta. Man skulle lika gärna kunna ha haft en hemtenta med 20 frågor där vi kunde ha besvarat många viktiga frågor kärnfullt istället för att ordbajsa 3000 ord. » (I viss utsträckning)
- Skulle föredra skriftlig tentamen med ett bredare perspektiv på frågeställningar!» (I viss utsträckning)
- Eftersom man kan välja vilka två frågor man vill besvara i tentan kan jag inte säga att examinationen kunde testa detta. Men jag menar ändå att hemtentan är en lämplig examinationsform för denna kursen eftersom ämnet kräver en djupare förståelse än vad som krävs om examinationen gjorts genom salstenta.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

24 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»8 33%
Ganska stor»10 41%
Mycket stor»5 20%

Genomsnitt: 2.79

- Susanne undervisar inte på det sättet vi är riktigt vana vid. Exemplen hon använder sig av är väl privata och långsökta.» (Ganska liten)
- Duktig lärare i ämnet men kan inte engagera klassen.» (Ganska liten)
- Bra lärare. Men för mycket fokus på psykologi o inte rent ledarskap» (Ganska stor)

8. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

24 svarande

Mycket liten»4 16%
Ganska liten»9 37%
Ganska stor»10 41%
Mycket stor»1 4%

Genomsnitt: 2.33

- Denna kurslit. hamnar i bottenträsket av de vi har haft under utbildningen. Den är inte strukturerad och känns mer som en skönlitterär bok. » (Mycket liten)
- Kass bok. Måste ju finnas ngt bättre o mer lättläst» (Mycket liten)
- Lite för svåröverblickbar litteratur» (Ganska liten)
- hittade många gånger mer info på nätet. Gillade inte boken. Var svår att orientera sig i. Jag hittade i regel inte det i boken som behövde letas reda på för att lösa inlämningsuppgifterna» (Ganska liten)
- Kursboken var komplicerad att förstå den var skriven på för hög nivå» (Ganska liten)
- Boken är inte bra men presentationerna och det utdelade materialet var ok.» (Ganska liten)
- Läst Kaufmann så visst. Svedberg e kass.» (Ganska stor)

9. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

24 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Ganska dåligt»3 12%
Ganska bra»17 70%
Mycket bra»3 12%

Genomsnitt: 2.91

- Även om det bara är 5 min innan som ppt läggs upp, så e det bättre än inte alls.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

10. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

24 svarande

Mycket dåliga»1 4%
Ganska dåliga»1 4%
Ganska bra»7 29%
Mycket bra»10 41%
Har ej sökt hjälp»5 20%

Genomsnitt: 3.7

- Man kände att det var tidsbrist. Vi satt flera gånger i grupper och hade fått igång intressanta diskussioner när vi var tvungna att sluta. » (Ganska bra)

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 12%
Mycket bra»14 58%
Har ej sökt samarbete»7 29%

Genomsnitt: 4.16

12. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

24 svarande

För låg»1 4%
Låg»2 8%
Lagom»12 50%
Hög»9 37%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.2

- föreläsningarna krävde inget så där var det låg nivå, men hemtentamen tog å andra sidan tre dagar at skriva.» (Lagom)
- Läsa 180 sidor på 4 dagar o in med ett arbete direkt det första man gör tillbaka efter ett långt uppehåll var inte kul» (Hög)
- Inlämningsuppgifter samt hemtenta har tagit mycket tid» (Hög)
- För många inlämningsuppgifter. En hade räckt och sedan hemtentan.» (Hög)

13. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

24 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 4%
Lagom»11 45%
Hög»10 41%
För hög»2 8%

Genomsnitt: 3.54

- Överlag lagom arbetsbealstning men till tentan blev man tvungen att att missa några föreläsningar. På grund av att jag läser tre årigt. » (Lagom)
- PGA examensarbete» (Hög)
- ex-jobb» (Hög)
- Massa inlämningar o skrivande när man har exjobbet samtidigt som tar all tid o energi = inte bra» (För hög)
- På grund av alla inlämningsuppgifter och examensarbetet.» (För hög)


Sammanfattande frågor

14. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

24 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Dåligt»5 20%
Godkänt»10 41%
Gott»4 16%
Mycket gott»4 16%

Genomsnitt: 3.2 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Undervisning med datagenererad röst hör helt enkelt inte hemma på ett universitet. » (Dåligt)
- Med tanke på hur svårt skolan har att få in alla de kurser som branschen och eleverna önskar kan det ifrågasättas om kursen inte är lite för omfattande och teoretisk. Jag menar att kursen skulle kunna halveras i förmån för ytterligare en annan kurs.» (Dåligt)
- Såg fram emot denna kursen men är tyvär besviken. Första veckan med individen och gruppen, och mrm-momenten har varit bra och intressanta men resten är jag inte nöjd med. Det har då inte längre handlat om ledarskap till sjöss utan på företag i land. Jag hade hellre sett att den tiden hade gått åt mer mrm-övningar.» (Dåligt)
- Jag hade hört mycket från kursen, men blev besviken när det relateras till olika beteenden och psykologi. Hade varit bättre med mer verklighets baserade föreläsningar. Dock var MRM mycket bra!» (Dåligt)
- Inte fullt förtroende för läraren. Lite luddig kurs. » (Godkänt)
- Trevlig kurs men det pågående ex-jobbet tar mycket koncentration.» (Godkänt)
- Bättre bok och lärare som jobbar mer med elevernas erfarenheter i stället för sina egna exempel.» (Godkänt)
- Mycket trevlig lärare som var kunnig inom området lyfte upp betyget från godkänt till gott» (Gott)
- MRM-momenten hade kunnat göras bättre.» (Mycket gott)

15. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- MRM-momenten är mycket bra då man får sig en funderar kring ledarskapet. det man gör praktiskt kommer iaf jag ihåg mycket bättre än teorin. »
- Gruppdiskussionerna!»
- Gruppövningarna inom MRM. Bra att vi inte hade en salstenta, då hade man varit tvungen att läsa lit. och kunna alla teorier. hemska tanke.»
- Innehållet var mycket intressant och utformningen givande och lärorik. »
- det praktiska arbetet i grupp kändes givande, detta bör bevaras»
- Labbtillfällena med extern personal (teori varvad med praktik) samt extern föreläsare i MRM-tillfällena. SIMULATORPASSET I MRM ÄR DEN BÄSTA ÖVNING VI HAFT UNDER DESSA 3 ÅREN!»
- Det mesta»
- Läraren»
- Presentationerna och läraren om hon byter fokus mot eleverna.»
- individen och gruppen, mrm-momenten»
- Fortsätt tvinga oss till att skriva. Det behövs!»

16. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Undervisningen var ibland svår att relatera till ämnet»
- Fler timmar med små grupper i MRM föreläsningarna. »
- Bättre struktur på MRM-momenten. Jag vill gärna hinna med alla moment och inte lyssna på massa parenteser från läraren. Jag vill ha en mer strukturerad litteratur och gärna något kompendium som kopplar ledarskapet till sjöfartenn. Jag skulle vilja gå igenom fler ledarstilar och chefskap.hemtentan skulle kanske kunna bli mer ytlig för att täcka mer och utöka vår kunskap.»
- Mer aspekter på genusrelaterade frågor till sjöss»
- Jag är uppriktigt tveksam till hur mycket jag fick ut utav att kolla på MRM-videosarna. Kändes mest som att sitta av sin tid»
- Mer renodlat ledarskap Bättre litteratur»
- Annan lärobok kanske?»
- Kursboken arbeta med mer utskrivet matriel eller matrial på ping pong som läraren lägger ut istället för kursbok för den var inge vidare bra.»
- Göra den mer sjöfartsinriktad.»
- Tycker att delen som handlade om ledarskap i land kan tas bort eller så behövs det en lärare med erfarenhet från sjöfarten som kan knyta ihop båda sidorna för att göra det intressant.»
- Inte så mycket egna berättelser, och inte så extremt mycket Genus.»
- varva mer praktik o teori»
- Undervisning av mer verklighets saker och inte förmycket teorier från boken»

17. Övriga kommentarer

- Mycket bra och engagerad föreläsare!»
- Jag hade sett framemot kursen, att veta hur man ska vara en bra ledare. Men istället fick traggla triaden etc. Den som får bäst betyg i denna kurs är inte den som förstått ledarskap bäst, utan den som är bäst på att skriva( en uppsats/text). Gärna fler lektioner så vi lär oss mer och ta hit några befälhavare som kan prata om verkligheten!»
- Mycket bra föreläsare!»
- Bra lärare. Hon fångade ens nyfikenhet o uppmärksamhet. Man blev delaktig»
- Med tanke på att MRM ska ses som en konkurrensfördel för oss svenska befäl så behöver kvalitén på MRM-föreläsningarna (seminarierna) höjas!»
- MRM var jättebra.»
- Det som förvånar mig mest är att inte en ända gång kom det på tal/diskussion om vad en bra ledare till sjöss är. Jag vet vad jag tycker men då alla inte tycker som jag är det lärorikt för mig att höra andras åsikter, som jag då behöver tänka på när jag en dag kanske blir befälhavare.»
- mer fokus på sjöfart»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.2

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.2
Beräknat jämförelseindex: 0.55


Kursutvärderingssystem från