ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V11 lp4 Företagsförlagt projektarbete, LNC261

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-23 - 2011-06-17
Antal svar: 13
Procent av deltagarna som svarat: 31%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöfart och logistik 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöfart och logistik 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

13 svarande

Högst 15 timmar»1 7%
Cirka 20 timmar»0 0%
Cirka 25 timmar»0 0%
Cirka 30 timmar»1 7%
Minst 35 timmar»11 84%

Genomsnitt: 4.61

- Ca 10 timmar/vecka under hela läsperioden.» (Högst 15 timmar)
- lite för mycket» (Minst 35 timmar)
- Praktiken i sig är ju 40 timmar per vecka, svårt att avgöra helt hur mycket tid som lades på rapporten då det går lite hand i hand.» (Minst 35 timmar)
- Praktik 40h/v» (Minst 35 timmar)
- Osäker på om det menas den tiden som jag har tillbringat på praktikplatsen eller arbetet med rapporten, om det är det senare är antalet timmar mindre.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

13 svarande

0%»1 7%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»1 7%
100%»11 84%

Genomsnitt: 4.61

- Har inte varit någon undervisning» (0%)
- Jag blev sjuk andra veckan under praktiken.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

13 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 30%
Målen är svåra att förstå»2 15%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 30%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 23%

Genomsnitt: 2.46

- Instruktioner till rapporten och kamratrespons måste göras tydligare.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Praktiken var bra, anvisningar och information angående rapporten var dock bristfällig.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

9 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»8 88%
Nej, målen är för högt ställda»1 11%

Genomsnitt: 2.11

- Lite för tidskrävande bara» (Ja, målen verkar rimliga)
- Lite oklart om huruvida rapporten är kopplad till praktiken, enligt anvisningarna för rapporten så skulle den likväl kunnat ha genomförts separat då den egentligen inte direkt har med praktiken i sig att göra.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

11 svarande

Nej, inte alls»2 18%
I viss utsträckning»2 18%
Ja, i hög grad»0 0%
Vet ej/har inte examinerats än»7 63%

Genomsnitt: 3.09

- Ingen examination» (?)
- Om examinationen syftar till redovisningen i höst liksom de delar av rapporten som samhör med praktiken så ja, annars nej» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

10 svarande

Mycket liten»1 10%
Ganska liten»3 30%
Ganska stor»3 30%
Mycket stor»3 30%

Genomsnitt: 2.8

- Själva praktiken har varit bra» (Ganska stor)
- Tolkar i detta fall praktiken som undervisning» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

9 svarande

Mycket liten»2 22%
Ganska liten»3 33%
Ganska stor»3 33%
Mycket stor»1 11%

Genomsnitt: 2.33

- Har inget kursmaterial bortsett från vissa anvisningsdokument som var krångliga att hitta och ganska otydliga i sitt utförande» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 8%
Ganska bra»5 41%
Mycket bra»6 50%

Genomsnitt: 3.41

- Svårorienterad med bristfällig info» (Ganska dåligt)
- bättre instruktioner tack» (Ganska bra)
- Allt man behöver veta finns där.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

13 svarande

Mycket dåliga»1 7%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»2 15%
Mycket bra»5 38%
Har ej sökt hjälp»5 38%

Genomsnitt: 4

- Bra hjälp och snabba svar. Svaren har dock inte alls gillats då de snarare ställt till det mer i rapportskrivningen. Övrigt info bra.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

13 svarande

Mycket dåligt»2 15%
Ganska dåligt»1 7%
Ganska bra»6 46%
Mycket bra»4 30%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 2.92

- Responsgrupperna kunde absolut ha fungerat bättre och » (Mycket dåligt)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

13 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»9 69%
Hög»1 7%
För hög»3 23%

Genomsnitt: 3.53

- Många timmar först på praktikplatsen, sen ett timmar vid ett arbete på det.» (Hög)
- 8-12 timmar på arbetet och kvällarna för att skriva rapport på = för hög arbetsbelastning.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

13 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»9 69%
Hög»1 7%
För hög»3 23%

Genomsnitt: 3.53

- Praktik är bra även om man ibland inte jobbar så mycket utan sitter bredvid. Tiden försvinner dock lika fort som för en vanlig heltidsarbetare och då finns det inte alltid lust kvar för att arbeta med ett extra projekt under tiden. Hade man varit en expert på att skriva rapporter så hade det inte varit några problem för då hade det förmodligen tagit en fjärde del av tiden och kanske varit ett roligt inslag i kursen. Nu kändes det bara som något som hängde över en och som drog ner det roliga med att göra praktik.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

13 svarande

Mycket dåligt»1 7%
Dåligt»0 0%
Godkänt»4 30%
Gott»2 15%
Mycket gott»6 46%

Genomsnitt: 3.92

- handledaren kunde haft mer tid för reflektioner och frågor.» (Godkänt)
- Bara på grund av att praktiken var rolig och givande. Rapport har tyvärr känts som en "pain in the ass" p.g.a. att vi har varit flera som inte riktigt förstått upplägget och som inte är vana att skriva rapporter. » (Godkänt)
- Praktiken i sig fungerade mycket bra, administrationen kring rapporten desto sämre» (Gott)
- Alltid bra att att komma ut på praktik!» (Gott)
- Bästa kursen hittils» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- konceptet. Men kvalitetssäkta de praktikplatser som ni tillhandahåller/rekomenderar.»
- Responsgrupperna är en bra idé men i fall då ingen i gruppen egentligen vet hur man skall göra så blir responsen lite skev och man känner att det inte ger så mycket. Jag hade hellre föredragit att få nyttig kritik från en lärare, eller den som bestämt hur rapporten skall utformas, för att den personen faktiskt vet hur slutresultatet bör bli och vad man behöver förbättra.»
- Kursen som helhet»
- Helheten»
- praktik»
- ta bort rapporten»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- En bättre koll på vad företagen kan erbjuda»
- tydligare allt. »
- Tydligare riktlinjer kring rapporten, gärna rikta rapporten mer mot praktikens innehåll ifråga och inte mot företaget i sig då det lika gärna skulle kunna skrivar separat.»
- Typen av rapportarbete. Instruktionerna till årets rapport är ganska invecklade och skall man hålla koll på allt som står så blir det en invecklad rapport. Med så höga krav på hur en rapport skall se ut så är ett exempel många gånger mer givande än att läsa alla instruktioner. Jag förstår om tanken inte är att vi ska "fylla i en mall" men för oss, som första gången vi gör något behöver det, så är det väldigt nyttigt och ha det och i det här fallet hade det varit extremt tidssparande. Att lära sig att skriva rapport utan att veta hur den skall se ut blir ju som att räkna matte (efter instruktioner) utan att ha något facit så man ser om man gjort rätt eller i alla fall är på rätt spår.»
- se över arbetet. känns lite överflödigt. man lär sig nog så mycket på sin praktikplats»
-
- Rapporten skulle kunna vara mer inriktad på det arbete man har gjort och lärt sig under praktikens gång, en analys om företaget kan vem som helst göra. Det är inte alla som får chansen att se företaget inifrån och ta del av de anställdas kunskaper och åsikter om sjöfartsmarknaden.»

16. Övriga kommentarer

- Overall bra men med förbättringsmöjligheter kring rapportens utformande, administration och innehåll.»
- Väldigt bra med praktik!!»


Kursutvärderingssystem från