ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Elteknik, LET153

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-03-03 - 2009-03-22
Antal svar: 29
Procent av deltagarna som svarat: 40%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskiningenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

28 svarande

Högst 15 timmar»11 39%
Cirka 20 timmar»7 25%
Cirka 25 timmar»5 17%
Cirka 30 timmar»2 7%
Minst 35 timmar»3 10%

Genomsnitt: 2.25

- alla föreläsningar plus tentaplugg uppgick till långt över 35 timmar.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

28 svarande

0%»0 0%
25%»1 3%
50%»2 7%
75%»9 32%
100%»16 57%

Genomsnitt: 4.42

- Influensa...» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

27 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 14%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 25%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»16 59%

Genomsnitt: 3.29

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

26 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 3%
Ja, målen verkar rimliga»24 92%
Nej, målen är för högt ställda»1 3%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

26 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 15%
Ja, i hög grad»19 73%
Vet ej/har inte examinerats än»3 11%

Genomsnitt: 2.96

- testade stor del av kursen» (Ja, i hög grad)
- Bra tenta!» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

28 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 14%
Ganska stor»14 50%
Mycket stor»10 35%

Genomsnitt: 3.21

- Bill och Lennart förklarar på ett bra sätt men samtidigt så är det inte "sjukt svårt". » (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

28 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»4 14%
Ganska stor»16 57%
Mycket stor»7 25%

Genomsnitt: 3.03

- Boken är bland de sämsta jag haft på Chalmers. Den är ostrukturerad, otydlig, opedagogisk och i alla hänseenden dålig. Begrepp förklaras otydligt, exemplen är dåligt formulerade. Till råga på allt är den inte uppdaterad i vissa för tentan väsentliga avsnitt. » (Mycket liten)
- Kursboken borde innehålla fler exempel. Det vore bra med fler fullständiga lösningar att titta på då man pluggar.» (Ganska stor)
- bra uppgifter i häftet » (Mycket stor)
- Bra med ett kompendium och inlärningshäfte» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 10%
Ganska bra»11 39%
Mycket bra»14 50%

Genomsnitt: 3.39

- Läsanvisningarna inför tentan kom alldeles för sent.» (Ganska dåligt)
- Det viktigaste fanns på hemsidan så i det hänseendet fungerade den bra. Något extra stöd fanns dock inte i det material som publicerats, med tanke på kursen låga arbetsbelastning kanske det inte gjorde så mycket.» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

28 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»7 25%
Mycket bra»19 67%
Har ej sökt hjälp»2 7%

Genomsnitt: 3.82

- Kanon bra har detta funkat då lärarna har varit akiva och hjälpsamma.» (Mycket bra)
- lätt att få tag i föreläsarna» (Mycket bra)
- Lärarna var i tillgängliga hela tiden i stort sett. Mycket bra!» (Mycket bra)
- Både Bill o Lennart har varit till stor hjälp» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»4 14%
Mycket bra»21 75%
Har ej sökt samarbete»2 7%

Genomsnitt: 3.85

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

28 svarande

För låg»1 3%
Låg»0 0%
Lagom»24 85%
Hög»3 10%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.03

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

28 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»20 71%
Hög»6 21%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 3.25

- Gillade de 3 olika labbarna.» (Lagom)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»6 21%
Gott»16 57%
Mycket gott»6 21%

Genomsnitt: 4

- elteknik är inte den roligaste kursen, men ganska så anvädnbar» (Godkänt)
- Positiva och bra lärare, litteraturen drar dock ner betyget.» (Godkänt)
- Allmänbildande och bra kurs i stort, dock onödigt lågt tempo. » (Gott)
- Bra och roliga föreläsningar, bra laborationer.. inget dåligt! » (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Bra lärare»
- rekommenderade uppgifter»
- Bill och Lennart»
- Bill och Lennart! Det finns ett passande ord och det är lysande! »
- Att lärarna skriver upp lämpliga uppgifter att göra fram till nästa föreläsning. Alltid skönt då man har ett fast mål.»
- BILL o LENNART! Labbarna. Chansen att kunna komplettera ifall man ligger "nära" en hgre nivå. Lennarts snygga och roliga Powerpoint bilder!»
- Laborationerna.»
- Lennart och Bill :)»
- lärarna! och övningstillfällen»
- Bill o Lennart»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer undervisningstid. Fler föreläsningar och övningar. Hårdare krav på labbarna.»
- Mer räkneuppgifter på tavlan, det är ofta dom man lär sig mest på.»
- Litteraturen behöver kompletteras med exempeltal.»
- Kurslitteraturen kunde varit bättre, "den duger" men inte mer. Laborationerna gick bra men gå gärna ut med lite info innan så att förståelsen ökar, tänker då på lab2. »
- Man kanske borde testa på lite fler tentafrågor i slutet.»
- Litteraturen. Lite mer kretsanalys skulle jag gärna se. »
- lennart kan gärna göra lite fler exempel på tavlan under sina lektioner!»

16. Övriga kommentarer

- En kurs som blev intressant mot slutet. Bra hjälp av båda lärarna, vilket gjorde det både omväxlande och kul.»


Kursutvärderingssystem från