ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Matematisk analys i en variabel, TMV181

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-12-12 - 2008-12-22
Antal svar: 21
Procent av deltagarna som svarat: 67%
Kontaktperson: Mikael Lindén»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk design 300 hp


Läs detta först!

Tack för att du svarar på denna enkät. Din insats är viktig för att programledningen och examinator ska få reda på att kurserna ligger rätt i utbildningen och att de gagnar studenterna på det sätt som är tänkt. Vi är intresserade av vad som varit bra med kursen och vilka moment som bör bevaras. Vi är även intresserade av om något varit mindre bra och som borde ändras eller utebli enligt er uppfattning. Det finns även möjligheter att lämna kommentarer om kursen. Tänk även på att hålla kommentarerna på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?*

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

21 svarande

Högst 15 timmar»5 23%
Cirka 20 timmar»3 14%
Cirka 25 timmar»5 23%
Cirka 30 timmar»5 23%
Minst 35 timmar»3 14%

Genomsnitt: 2.9

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?*

21 svarande

0%»0 0%
25%»2 9%
50%»3 14%
75%»4 19%
100%»12 57%

Genomsnitt: 4.23


Mål och måluppfullelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål som ges i kurs-PM?*

21 svarande

Jag har inte sett/läst målen»13 61%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 14%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 23%

Genomsnitt: 2

- måste man läsa målen i en mattekurs?» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

11 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»9 81%
Nej, målen är för högt ställda»2 18%

Genomsnitt: 2.18

- rimligt att man kan det som ingår i kursen» (?)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

15 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 13%
Ja, i hög grad»5 33%
Vet ej/har inte examinerats än»8 53%

Genomsnitt: 3.4

- större svårighetsbredd på uppgifterna» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?*

21 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»3 14%
Ganska stor»12 57%
Mycket stor»5 23%

Genomsnitt: 3

- Inte stressa igenom föreläsningarna utan låta det sjunka in ibland och vara tydligare med vad det är man försöker förklara så att man följer med lättare. Det är inte bra att sluta föreläsningar 5 min tidigt bara för att man hastat igenom saker och ting, ut man ska använda hela tiden väl.» (Ganska liten)
- Undervisningen har mer gett en uppfattning om design i allmännhet än hur vi skulle uppnå kursmålen, vilket jag tycker har varit väldigt positivt.» (Ganska stor)
- bättre matlab undervisning» (Mycket stor)
- Föreläsningarna har varit väldigt givande, Peter förklarar på ett lättförståeligt sätt och han repeterar gärna om man ber om det. Fants övningar har även de varit bra även om jag inte gått på alla. » (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?*

21 svarande

Mycket liten»2 9%
Ganska liten»1 4%
Ganska stor»10 47%
Mycket stor»8 38%

Genomsnitt: 3.14

- Vi har inte haft någon kurslitteratur eller liknande.» (Mycket liten)
- Börjar gilla Calculus mer och mer skrämmande nog. » (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?*

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»13 61%
Mycket bra»8 38%

Genomsnitt: 3.38

- Webbsidan: Mer detaljerad schema, t.ex. tillägga information om vilka moment som det kommer att föreläsas om på de olika föreläsningar (dvs utöver veckovis schema även ange veckodagsvis, jämför med Stig Larssons webbsida).» (Ganska bra)
- Saknade matlabfacit i början men det åtgärdades så är i det stora hela nöjd. » (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?*

21 svarande

Mycket dåliga»1 4%
Ganska dåliga»1 4%
Ganska bra»10 47%
Mycket bra»7 33%
Har ej sökt hjälp»2 9%

Genomsnitt: 3.38

- Matlab-lektionerna var extremt fullpackade. Väldigt tråkigt när du har en schemalagd lektion men ändå inte har en plats vid en dator, eller ens en ledig stol! En möjlig lösning hade kanske varit att dela upp eleverna vid olika lektionstillfällen, eller boka en sal där alla får plats!» (Mycket dåliga)
- kunde haft fler lärare på matlab lektionerna, 2-3 st räcker inte för alla elever, nästa omöljigt att få hjälp och speciellt eftersom vi i td inte haft så mkt undervisning i matlab, blir det väldigt svårt att göra när man inte har en anning. lärarna vi hade i matlab va dock bra när man väl fick hjälp.» (Ganska dåliga)
- matlabhjälpen kunde varit bättre planerad, för få datorer och för få handledare! » (Ganska bra)
- Det var mest den begränsade tidstillgången som gjorde att man hade svårt att få hjälp. Alla krävde så mycket tid för att få svar på sina frågor eftersom uppgifterna inte var så tydliga och alla gjorde så olika saker.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga gruppmedlemmar fungerat?*

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»5 23%
Mycket bra»14 66%
Har ej sökt samarbete»1 4%

Genomsnitt: 3.71

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?*

21 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»9 42%
Hög»9 42%
För hög»3 14%

Genomsnitt: 3.71

- Matlaben skulle kunna förenklas med tydligare instruktioner, i vilka illustrationer gärna kan användas. » (Hög)
- Arbetsbelastningen var hög men inte för hög. Ska man välja "lagom" då(?)» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?*

21 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 9%
Lagom»7 33%
Hög»11 52%
För hög»1 4%

Genomsnitt: 3.52


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»9 42%
Gott»9 42%
Mycket gott»3 14%

Genomsnitt: 3.71

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Carl-Henrik Fant.»
- Peter Hansbo»
- Sammanfattningen (kurskrav) på webbsidan. Mycket bra att ha.»
- si lektionerna samt övsningslektionerna»
- Den stora övergripande uppgiften. Det va roligt att jobba med ett projekt mer än med små uppgifter.»
- Övningar.»
- Jag tyckte att hela kursen struktur med föreläsningar och övningar är bra.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kanske skicka iväg Peter på nåt roligt. Han har inte verkat så motiverad.»
- matlabundervisningen, behövs lite mer förklaring för att förstå hur uppgifterna ska göras.»
- Matlab upplevdes som väldigt svårt, kanske införa genomgångar på Matlab?»
- Peter Hansbo är en duktig förläsare men han kan skriva långsammare så man även hinner lyssna på det han säger.»
- Se till att göra något åt de fullpackade MATLAB-lektionerna, flera salar eller fler lektions-tillfällen!»
- Bättre matlab övningar med fler lärare»
- Längden på föreläsningarna (det va ofta vi inte fick någon paus under flera timmar).»
- En föreläsare som kanske inte får allt att låta så fruktansvärt enkelt när han står där och förklarar, trots att många i salen inte förstår någonting. Det gör inte att saken känns enklare.»
- Matlab. Det har icke förekommit någon som helst undervisning i Matlab. Detta bör förändras. Dessutom har datorsalarna var överfulla under övningstillfällerna vilket gjort att det inte funnits datorer till alla, samt att det inte funnits hjälplärare i alla salar. Detta har gjort att jag inte har fått den hjälp jag behöver! Sen har det bara funnits tre hjälplärare på alla elever så man har behövt vänta länge för att få hjälp. Det hade varit bra om vi hade gått igenom materialet rent matematiskt innan man får matlab-uppgiften.»
- Matlab - tycker att vi borde gå igenom teori om det innan vi ska labba på det. Sedan kan jag tycka att själva labbuppgifterna behöver skrivas om till en mer lättförstålig text. »
- Matlab bör inte examineras på tentan, det är inte matematik i den utsträckningen och det är många som har svårigheter med Matlab och då bör det inte vara så stor del av tentan som det ändå är. Bättre med inlämningsuppgift i Matlab eller liknande.»
- framgå tydligar vad man ska kunna i matlab, och man ska kunna fråga mer...»
- Matlab-uppgifterna var för svåra. Det fanns även för då datorer ibland på vissa matlab-lektioner. Sedan tycker jag det är bättre att ha ett separat matlab-prov istället för att ha en uppgift på tentan.»

16. Övriga kommentarer

- Peter hade många roliga kommentarer under föreläsningarna (t.ex. ska vi ta rast? jag måste ha rast, annars avlider jag) men på det stora hela har det ibland kännts som att man inte har blivit så motiverad att lära sig. Det har inte kännts som om han förväntar sig att det skall gå bra för oss. Men jag gillar Peter, jag gillar hans humor, jag önskar bara att han ibland var lite mer motiverad.»
- föreläsaren har hållt sig enligt schema, och haft bra struktur.»

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från