ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKITE 1112-1 Fysik för ingenjörer, FFY621

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-20 - 2011-11-11
Antal svar: 19
Procent av deltagarna som svarat: 54%
Kontaktperson: Mattias Bingerud»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Informationsteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

19 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»6 31%
Cirka 25 timmar»8 42%
Cirka 30 timmar»5 26%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.94

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

19 svarande

0%»0 0%
25%»1 5%
50%»1 5%
75%»3 15%
100%»14 73%

Genomsnitt: 4.57

- Blev sjuk» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

19 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 31%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 15%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»10 52%

Genomsnitt: 2.89

- visades nog i början, men brukar inte kolla dem så noga. Mitt eget ansvar att inte ha sett dem.» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

15 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»14 93%
Nej, målen är för högt ställda»1 6%

Genomsnitt: 2.06

- Nivån på kursen var rimlig med avseende på dess storlek» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

16 svarande

Nej, inte alls»1 6%
I viss utsträckning»4 25%
Ja, i hög grad»10 62%
Vet ej/har inte examinerats än»1 6%

Genomsnitt: 2.68

- Examinationen är helt onödig med det upplägget som den har idag och passar inte heller denna typ av kurs.» (Nej, inte alls)
- Vet egentligen inte. Har inte fått betygen än och då är det svårt att svara på om jag förstått det som gåtts igenom.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

19 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 21%
Ganska stor»10 52%
Mycket stor»5 26%

Genomsnitt: 3.05

- Det går fort som fan. Andra sektioner har ju t.ex. makanikkurser endast.» (Ganska liten)
- Framförallt räkneövningarna har varit till stor hjälp.» (Ganska stor)
- Bra föreläsningar. Läraren skriver dock oläsligt på tavlan ibland.» (Ganska stor)
- Bertil var väldigt pedagogisk, han borde hålla i räkneövningarna» (Ganska stor)
- Mycket bra föreläsningar. En föreläsare är intresserad gör att studenterna blir intresserade!» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

19 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 21%
Ganska stor»8 42%
Mycket stor»7 36%

Genomsnitt: 3.15

- Bra bok. Tung, men bra.» (Ganska stor)
- Kursboken var mycket bra.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

19 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Ganska dåligt»2 10%
Ganska bra»12 63%
Mycket bra»4 21%

Genomsnitt: 3

- Beror främst på att studentportalen är såpass dålig som den är, tyvärr ligger kurshemsidan på portalen och går inte att komma åt då portalen ligger nere. Varken information eller utdelat material.» (Ganska dåligt)
- Sällan uppdaterat, inte speciellt informativt» (Ganska dåligt)
- Lösningar som delades ut för tutorial samt tidigare tentor var näst intill oläsliga.» (Ganska bra)
- Fick aldrig svar på mail inte tentamen, detta trots att de sa att de skulel svara...» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

17 svarande

Mycket dåliga»1 5%
Ganska dåliga»4 23%
Ganska bra»8 47%
Mycket bra»3 17%
Har ej sökt hjälp»1 5%

Genomsnitt: 2.94

- Tyckte det var mycket märkligt att i en sådan "räkne-tung" kurs som Fysik så fanns det INGA räkneövningar med handledare inplanerade. Vi hade 50min varannan vecka då läraren precis hann räkna igenom hemuppgifterna. Borde finnas åtminstånde en handledd räkneövning per student i veckan!» (Ganska dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

19 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»3 15%
Mycket bra»13 68%
Har ej sökt samarbete»2 10%

Genomsnitt: 3.84

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

19 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 10%
Lagom»7 36%
Hög»9 47%
För hög»1 5%

Genomsnitt: 3.47

- Har inte riktigt hunnit med min andra kurs som även den kräver väldigt mycket arbete.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

19 svarande

För låg»1 5%
Låg»1 5%
Lagom»5 26%
Hög»10 52%
För hög»2 10%

Genomsnitt: 3.57


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»4 22%
Gott»9 50%
Mycket gott»5 27%

Genomsnitt: 4.05

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Räkneövningar.»
- Redovisningstillfällen med egna "montrar". Mycket lärorikt och roligt»
- Tutorials»
- Tutorials»
- Upplägget»
- Tutorials.»
- Bertils sätt att gå igenom tutorialuppgifter.»
- Bra upplägg, vettiga föreläsningar. Mycket bra med tutorials, även om de var tidskrävande. Intressant laboration.»
- Tutorials»
- Kursen var bra som den var.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Bättre formuleringar. Väldigt många gånger har problem vid tutorial och tentor uppstått på grund av feltolkningar av uppgifterna, detta beror på att frågorna är ställda tvetydiga och det är svårt att förstå vad man egentligen är ute efter.»
- Tentamen. Känns väldigt orelevant, särskilt då man får alla frågor innan och bara behöver läsa in dessa»
- Att ha mekanik, relativitet, våglära OCH kvantfysik i samma kurs gör att det blir väldigt genomstressat. Det kändes som om man inte lärde sig så mycket om relativitet och kvantfysik, då de är ganska svåra att ta till sig. När föreläsaren stressar igenom dessa ämnen så lär man sig inte så mycket.»
- Ta det lugnare, kanske fundera på hur mycket en student måste ta in under denna tid. Kanske göra någon slags introtest där man kan se hur man ligger till»
- Några fler räkneövningar skulle inte skada. Lite bättre hänvisningar till kurslitteraturen kunde också ha underlättat.»
- Se till att ha handledda räkneövningar! Vi behöver sådant!»
- Tydligare frågor på tutorialsen. Nu var det för stor risk för tolkningsfel. »

16. Övriga kommentarer

- Synd att vi stannade precis innan transistorer.»
- Tyckte det stod på tentan att den skulle vara rättad till 31/11-11 vilket känns som väldigt lång väntan på resultat för en tenta 19/10-11»


Kursutvärderingssystem från