ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Mekanik för Kf, FFM332, Lp4 2010

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-05-17 - 2010-09-07
Antal svar: 12
Procent av deltagarna som svarat: 33%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

12 svarande

Högst 15 timmar»5 41%
Cirka 20 timmar»5 41%
Cirka 25 timmar»0 0%
Cirka 30 timmar»2 16%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.91

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

12 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 8%
75%»2 16%
100%»9 75%

Genomsnitt: 4.66

- Har inte varit på alla övningarna men alla föreläsningar har jag varit på.» (100%)
- Inte alla räknestugor men föreläsningarna.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

12 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 50%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 33%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»2 16%

Genomsnitt: 2.16

- men jag tror att jag vet ungefär vad de är» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

6 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»6 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

7 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 57%
Ja, i hög grad»1 14%
Vet ej/har inte examinerats än»2 28%

Genomsnitt: 2.71

- Dålig variation på uppgifterna på tentan.» (I viss utsträckning)
- En lätt tenta.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»1 8%
Ganska liten»1 8%
Ganska stor»4 33%
Mycket stor»6 50%

Genomsnitt: 3.25

- Föreläsningarna har gått snabbt och ibland har man missat viktiga grunder.» (Ganska stor)
- Läraren är jätteduktig och noga med att förklara så att alla förstår = toppen!» (Mycket stor)
- Undervisningen med Gabriele var intressant och inspirerande och fick mig att motiveras till att lära mig mekanik.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 25%
Ganska stor»2 16%
Mycket stor»7 58%

Genomsnitt: 3.33

- boken gav, utöver övningsuppgifterna, inget mer än föreläsningarna.» (Ganska liten)
- Böckerna är bra att läsa för att sammanfatta lärarens föreläsningar.» (Mycket stor)
- En fantastisk bok med mycket pedagogiska förklaringar och uppgifter.» (Mycket stor)
- Jättebra litteratur!» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 66%
Mycket bra»4 33%

Genomsnitt: 3.33

- Det hade varit lättare om alla rekomendationstal legat ute på sidan från kursstart och inte kommit allt eftersom.» (Ganska bra)
- Det fanns inga gamla tentor på hemsidan..det är nog det enda som man kan kommentera på.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

12 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»3 25%
Mycket bra»6 50%
Har ej sökt hjälp»3 25%

Genomsnitt: 4

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 33%
Mycket bra»8 66%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.66

- Lisebergsprojektet var för stora grupper, väldigt svårt att "samla alla" och dela ut uppgifter osv.» (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

12 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 16%
Lagom»5 41%
Hög»5 41%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.25

- Men sen har den legat över 2 läsperioder också.» (Låg)
- Det var jobbigt första perioden (Efter jul) eftersom vi läste både kemi och matte, efter påsk kunde man lägga ner mer tid på kursen och det var egentligen först då jag hann räkna uppgifter etc.» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

12 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»2 16%
Hög»8 66%
För hög»2 16%

Genomsnitt: 4

- ganska mycket med 3 kurser (speciellt när det är cortège under två veckor också som man inte ville missa).» (Hög)
- Vi läste Matematisk Statistik tsm. med F2 som höll mycket högt tempo, samtidigt som vi läste en kurs i Tillämpad matematik och mekaniken.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»1 8%
Gott»6 50%
Mycket gott»5 41%

Genomsnitt: 4.33

- har varit jättebra!» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- föreläsaren var mycket bra. behåll honnom»
- Föreläsaren!»
- Måste ge ett extra plus till Gabriele Ferretti, bra och samlad föreläsare som ger ett gott intryck.»
- Gabrielle borde fortsätta vara läraren för kursen för han har verkligen underlättat inlärningen.»
- Föreläsaren och svängningslaborationen»
- Gabriele Ferretti»
- Upplägget på kursen, inlämningarna och duggan!»
- räkneövningarna»
- Gaberiele är väldigt bra!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Att räknetalen ligger på hemsidan från början och inte läggs till efter hand.»
- Lisebergsprojektet var kul, men det kändes som om arbetsbelastningen ver lite olika i de olika grupperna och jag tycker själva lisebergsbesöket blev lite rörigt»
- Bättre räknestugor med tydligare genomgångar.»
- Mer exempel på föreläsningarna. Även om materialet är enkelt att förstå och relativt överskådligt, så är det alla anpassningar av dem som är svåra att se.»
- En bättre övningsledare hade jag uppskattat, kändes inte alltid som att albin hade koll.»

16. Övriga kommentarer

- Man bör se över vilka uppgifter som är rimliga att ha med för studenterna att räkna. Vissa av dem som stod på planeringen var i princip omöjliga och några hade vi inte ens matematiska kunskaper för att kunna lösa. Även om det är bra med svåra uppgifter, så är målet egentligen att de ska spegla uppgifterna vi får på tentan.»


Kursutvärderingssystem från