ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKMAS/Kursvärdering 2013, TMV220

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-03-18 - 2013-04-14
Antal svar: 5
Procent av deltagarna som svarat: 29%
Kontaktperson: Johan Bankel»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskinteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

5 svarande

Högst 15 timmar»2 40%
Cirka 20 timmar»1 20%
Cirka 25 timmar»0 0%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»2 40%

Genomsnitt: 2.8

- Laborationerna hade jag velat o behövt lägga mer tid på, men då jag inte gått någon matlabkurs innan så kunde jag inte lösa labbarna utan lärarhjälp. » (Högst 15 timmar)
- Matlabövningarna tar mycket extra tid.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

5 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 20%
75%»2 40%
100%»2 40%

Genomsnitt: 4.2

- Andra kurser krockade under delar av läsperioden» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

5 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 20%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 20%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 60%

Genomsnitt: 3.2

- Kurshemsidan visade tydligt alla mål och vad tentamen kan innhålla för områden.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

4 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»3 75%
Nej, målen är för högt ställda»1 25%

Genomsnitt: 2.25

- Rimliga men många områden att lära sig på kort tid.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Vad gäller Matlab så tyckte jag att nivån var för hög.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

4 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 25%
Ja, i hög grad»3 75%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.75


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

5 svarande

Mycket liten»2 40%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»2 40%
Mycket stor»1 20%

Genomsnitt: 2.4

- Dock har övn.tillfällena med Matlab varit till stor hjälp.» (Mycket liten)
- Den teoretiska undervisningen var inte alls god. De saknade bra pedagogik och det var mycket svårt att förstå. Har förståelse att kursen ej har råd med fler resurser än så. » (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

5 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»0 0%
Mycket stor»5 100%

Genomsnitt: 4

- Kurs-materialet på hemsidan vad mkt bra.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

5 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»5 100%

Genomsnitt: 4


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

5 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»2 40%
Mycket bra»3 60%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.6

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

5 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 40%
Mycket bra»3 60%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.6

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

5 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 20%
Lagom»1 20%
Hög»2 40%
För hög»1 20%

Genomsnitt: 3.6

- Matlabben var mkt svår för att vara en krundkurs. Dock har ens förkunskaper svalnat vad gäller numeriska lösningar vilket är elevens fel. » (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

5 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 60%
Hög»2 40%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.4


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

5 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 40%
Godkänt»2 40%
Gott»1 20%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.8 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det som inte var bra med denna kurs är att det är alldeles för lite undervisning och räkneövningar. laborationerna är bra men även där så krävs det mera laborationstid på schemat med handledning.» (Dåligt)
- Svårt att lära sig matte utan lektioner. Att betyget inte blir högre beror till stor del också på mig själv, då jag inte deltagit eller jobbat så mycket som behövts. » (Dåligt)
- Kände inte att föreläsningarna gav något. » (Godkänt)
- Jag hade väntat mig betydligt mer teori för att förstå bakomliggande resonemang inför matlabben.» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Minst de antal timmarna med matlabb, de behövs.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- mer undervisningstid! framförallt mer laborationshandledning.»
- Antal övningstillfällen för Matlab»
- Om möjligt, mer undervisning. Framförallt med fokus den matte som räknas med på papper. Lite för stort fokus läggs på matlab. »
- Föreläsningarna. Önskar mer grundläggande genomgång och repetition. Upplevde att tempot var för högt och det kändes ostrukterat. Hade ingen användning av anteckningarna efteråt. Hade önskat fler tillfällen att få hjälp med Matlab också i slutet av kursen.»
- Jag önskar mer teori för att förstå hur matlabb fungerar. Hur man använder olika funktionsverktyg och hur matlabb tänker istället för att direkt göra uppgifter där övn.ledaren måste gå igenom stegen. »

16. Övriga kommentarer

- Trevliga och hjälpsamma övn.ledare.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.8

Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.8
Beräknat jämförelseindex: 0.45


Kursutvärderingssystem från