ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TSJKL 1213-1 Manövrering och girplanering, LNC301

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-25 - 2012-11-18
Antal svar: 32
Procent av deltagarna som svarat: 53%
Kontaktperson: Ulrika Borre»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjökapten 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjökapten 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

32 svarande

Högst 15 timmar»9 28%
Cirka 20 timmar»5 15%
Cirka 25 timmar»6 18%
Cirka 30 timmar»7 21%
Minst 35 timmar»5 15%

Genomsnitt: 2.81

- Många svar på frågor dyker upp under föreläsningarna. Så extra arbete hemma krävs knappt.» (Högst 15 timmar)
- Mycket arbete med tanke på de andra kurserna. Dels mycekt teori dels mycket förberedelser inför praktiska moment.» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

32 svarande

0%»0 0%
25%»2 6%
50%»1 3%
75%»4 12%
100%»25 78%

Genomsnitt: 4.62

- Missade inledande föreläsningarna pga sen praktik, svårt att ta igen när det senare nästan uteslutande var labbtillfällen.» (75%)
- Det mesta var praktiskt och obligatoriskt» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

32 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 9%
Målen är svåra att förstå»1 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»9 28%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»19 59%

Genomsnitt: 3.37

- Jättebra skrivna mål och PM. Tydligt och strukturerat utan konstiga ord, lätt att förstå.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Jag upplever, efter avslutad kurs, att jag kan…,,,,

Matrisfråga

- skulle behövts mer förklaring om bogserbåtar, spec momenttabellen. även mer ingående om manövertesten IMO.»
- Praktisk fartygshantering i simulator ger en god inblick i hur det kan fungera i verkligheten. Den praktik vi genomförde ombord Skagerack var värdefull, men ej tillräcklig. Avseende bogserbåtars nyttjande bör ett moment med detta läggas in i navsim, för att ytteligare öka på kunskapen och färdigheten.»

förklara IMO’,s manövreringstest och deras syfte
32 svarande

Nej»1 3%
Delvis»5 15%
Ja, det kan jag»14 43%
Ja, med god marginal»12 37%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 3.15

förklara och tillämpa krafter involverade i fartygsmanövrering
32 svarande

Nej»0 0%
Delvis»2 6%
Ja, det kan jag»16 50%
Ja, med god marginal»14 43%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 3.37

beskriva olika arrangemang för kontroll av fartyg, inklusive dess karaktär
32 svarande

Nej»0 0%
Delvis»4 12%
Ja, det kan jag»14 43%
Ja, med god marginal»14 43%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 3.31

praktiskt hantera ett fartyg i olika förhållanden
32 svarande

Nej»0 0%
Delvis»7 21%
Ja, det kan jag»13 40%
Ja, med god marginal»12 37%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 3.15

planera, genomföra och monitorera fartygets framförande i begränsade farvatten
32 svarande

Nej»0 0%
Delvis»1 3%
Ja, det kan jag»14 43%
Ja, med god marginal»17 53%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 3.5

planera och genomföra en ankringsprocedur
31 svarande

Nej»0 0%
Delvis»5 16%
Ja, det kan jag»17 54%
Ja, med god marginal»9 29%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 3.12

planera och använda bogserbåtar vid manövrering med hänsyn till deras förmåga och begränsningar
32 svarande

Nej»1 3%
Delvis»11 34%
Ja, det kan jag»13 40%
Ja, med god marginal»7 21%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 2.81

utföra och förstå skillnaden samt lämpligheten av olika MOB-manöver
32 svarande

Nej»0 0%
Delvis»2 6%
Ja, det kan jag»18 56%
Ja, med god marginal»12 37%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 3.31

tillämpa sjövägsreglerna
32 svarande

Nej»0 0%
Delvis»2 6%
Ja, det kan jag»15 46%
Ja, med god marginal»15 46%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 3.4

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

31 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 3%
Ja, målen verkar rimliga»28 90%
Nej, målen är för högt ställda»2 6%

Genomsnitt: 2.03

- säkert rimliga mål men otydliga» (Ja, målen verkar rimliga)
- Bra i förhållande till förkunskaper men känns som att det är bra mycket mer än man får poäng för» (Nej, målen är för högt ställda)
- Bra mål, men kursen borde täcka fler högskolepoäng.» (Nej, målen är för högt ställda)

6. Testade examinationen om du uppnått målen?

31 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»7 22%
Ja, i hög grad»24 77%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.77

- tidsbrist på tentamen, när det står beskriv och förklara vågar man ej annat än att skriva ett långt utförligt svar vilket tog mycket lång tid. man skulle kunna lägga till "beskriv och förklara kortfattat"» (I viss utsträckning)
- Jag upplevde att labbarna mest gick ut på girplanering, jag hade gärna övat mer manövrering i simulatorn.» (I viss utsträckning)
- Någon fråga var felskriven vilket orsakade en del tveksamheter och tidsförlust. Även vid "Rätt" vind blev frågan tveksam om bogserbåten skulle kopplas i aktern och dra rakt åt SB utan att få flytta sig till BB och trycka istället. Det fanns en kaj i vägen för att utföra uppgiften enligt beskrivning.» (I viss utsträckning)
- Tenta kombinerat med sista två Navsim-övningarna. » (Ja, i hög grad)
- Väldigt många frågor dock. Blev stressad och missade på saker jag visste.» (Ja, i hög grad)
- Tiden för att besvara frågorna på den skriftliga tentamen upplevdes som alldeles för kort. » (Ja, i hög grad)
- Tentan såg ut som man förväntat sig, men innehållet var bra mycket saftigare än tidigare års tentor.» (Ja, i hög grad)
- Bra tenta, dock väldigt lång, för många "förklara" frågor där man skriver så pennan glöder. » (Ja, i hög grad)
- Mycket omfattande tentamen, viss tidsbrist» (Ja, i hög grad)
- Tentamen alldeles för omfattande. Varför inte färre frågor med krav på högkvalitativa svar?» (Ja, i hög grad)
- Tentan var extremt lång, hann ej färdigt på 4h. Borde gå att kortas ner.» (Ja, i hög grad)
- dock var det en väldigt många frågor, svårt att hinna med alla under denna korta tid. » (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

32 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 12%
Ganska stor»16 50%
Mycket stor»12 37%

Genomsnitt: 3.25

- Missade praktiskt taget all teori, så inlärningen fick man under sim-körning. Tungt att dra "dubbelt lass"» (Ganska liten)
- Reto och även Johan har på lektioner förklarat bra och kunnat svara på frågor. Vad som är väldigt uppskattat från många är att eftersom vissa saker är ganska svåra att förklara kanske inte något jättebra svar finns. Då har lärarna ibland sagt att de inte vet vilket är ärligt och bra, istället för att som vissa lärare försöka visa att de kan även om de inte vet och man får ett svar som inte alls hjälper speciellt mycket. Dock dåligt att nästan alla lektioner ligger första veckan, borde kunna sprida ut det mer. » (Ganska stor)
- Mycket bra föreläsningar och lätt att ställa frågor/maila.» (Mycket stor)
- Jättebra kurs! Bland dom nyttigaste på länge!» (Mycket stor)

8. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

32 svarande

Mycket liten»3 9%
Ganska liten»11 34%
Ganska stor»11 34%
Mycket stor»7 21%

Genomsnitt: 2.68

- ingen konkret bok till kursen» (Mycket liten)
- Föreläsningsmaterialet har varit bra, annars är det mest praktiskt, vilket för min det handlar mer om att nöta saker själv. » (Ganska liten)
- Eventuellt större. Jag lär mig ofta genom att diskutera med kamrater, de kanske har använt litteraturen mer.» (Ganska liten)
- Jättebra ping-pong sida med allt man behövde utlagt redan innan och bra struktur, väldigt bra PM.» (Ganska stor)
- bra referenslitteratur, sämre powerpoints» (Mycket stor)
- Framför all presentationer från föreläsningarna.» (Mycket stor)

9. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

32 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»11 34%
Mycket bra»20 62%

Genomsnitt: 3.59

- bra förutom mycket sena ändringar inför navsim, otydliga PM för navsim och portsim» (Ganska dåligt)
- Lite missar på Navsims-PM, men inte allvarligare än att man han fixa det innan körningen.» (Ganska bra)
- Kopierade sjökort att planera i är inte så bra. Låt oss hellre köpa riktiga att planera eller använd riktigt bra skrivare. » (Ganska bra)
- Jättebra PP-sida» (Mycket bra)
- Mycket omfattande jobb med ref. litteratur så man kunnat läsa igen och fördjupa sig (om tid hade funnits...) Föredömligt! Dock så efterfrågas tydligare labb-pm. Hemskt gärna en klar mall för alla sim-körningar över utbildningen.» (Mycket bra)
- mycket bra lärare att få upp dokument på ping pong snabbt» (Mycket bra)
- Bra material i rätt tid på PingPong.» (Mycket bra)
- dock var det fel på vissa lab-pm» (Mycket bra)


Arbetsklimat

10. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

31 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»7 22%
Mycket bra»15 48%
Har ej sökt hjälp»9 29%

Genomsnitt: 4.06

- Snabba på mail, sen hade vi simulator varje vecka då tillfälle också fanns» (Mycket bra)
- Mycket bra på att svara på mail!» (Mycket bra)

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

32 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»5 15%
Mycket bra»25 78%
Har ej sökt samarbete»1 3%

Genomsnitt: 3.81

- Samarbete nödvändigt i sim.» (Ganska bra)

12. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

32 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»13 40%
Hög»16 50%
För hög»2 6%

Genomsnitt: 3.59

- Högt tempo, men verkligen inga orimliga krav. » (Lagom)
- Nödvändig för allt som skall läras in, tyvärr på bekostnad av de två andra kurserna, då det iom obl. föreberedelse inför labbar och oro för sk. "uppkörning" gjort att man prioriterat denna kurs.» (Hög)
- Mycket eget arbete » (Hög)
- med tanke på antalet poäng» (För hög)

13. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

32 svarande

För låg»0 0%
Låg»5 15%
Lagom»7 21%
Hög»16 50%
För hög»4 12%

Genomsnitt: 3.59

- Mycket eget ansvar denna perioden jämfört med tidigare. » (Hög)
- Nästan för hög, då det var mycket att lära sig och eget arbete» (Hög)
- Har fått negligera en kurs för att hinna med de andra två.» (För hög)


Sammanfattande frågor

14. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

32 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 3%
Godkänt»4 12%
Gott»12 37%
Mycket gott»15 46%

Genomsnitt: 4.28 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Kul kurs, roligt att få köra så mycket! Både i Navsim, praktiskt och Portsim» (Mycket gott)
- Jättebra kurs, intressant och väldigt givande! Bra lärare!» (Mycket gott)
- Trots stor arbetsbörda har kursen varit mycket lärorik och rolig!» (Mycket gott)
- Men borde som sagt täcka fler högskolepoäng.» (Mycket gott)
- Mycket lärorik kurs» (Mycket gott)
- Jättebra kurs! Bland dom nyttigaste på länge!» (Mycket gott)

15. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- All båtkörning, speciellt den praktiska på Origo/Skagerack»
- Simulatorkörningar samt körning med Origo/Skagerrak»
- referenslitteraturen, mycket bra. även filmer var bra.»
- All simulatortid, portsim, och den praktiska övningen»
- Antal labbar, de kunniga lektorerna och instruktörerna.»
- Antalet timmar i simulatorn»
- Manövrera med Origo/Skagerak.»
- Praktiska båt körningen och lärare»
- Mycket tid i simulatorn!»
- praktiskt båtkörande»
- Alla praktiska delar och läraren Reto samt Cimbritz har varit sjukt bra läraren»
- Simulatorkörningen var bra. »
- Filmerna till portsim»

16. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Inget speciellt.»
- Analys rapporten vid portsim. »
- Skippa portsimdelen eller gör den frivillig. De momenten vi gjort i portsim görs ändå i vanliga simulatorn. Kändes mest som portsim var slöseri med tid.»
- tydligare navsim- och portsim-PM samt korrektheten i dem. mer ingående föreläsningar, tydligare målsättning och vad som ingår i kursen/förväntas att eleven ska kunnna. tydligare beskrivet i tentamen på varje fråga hur mycket som krävs för full poäng, t.ex "beskriv kortfattat" "beskriv ingående" eftersom jag upplevde tidsbrist så kan detta undvikas på det sättet. »
- Kanske skulle kunna gå att effektivisera simulatorkörningarna så man hinner mer ännu mer, blir ganska mycket "stå och vänta och köra rakt fram". Bättre då att kanske börja lite längre fram t.ex. »
- Tydligare labb-pm, så att vi studenter lättare kan få möjlighet att effektivare och snabbare förbereda oss inför de praktiska momenten.»
- Försöka minska antalet frågor på tentan. Jag tyckte att det blev stressigt även fast jag inte direkt behövde någon betänketid. Kanske går det att ta bort planeringsdelen, som jag tyckte var ganska tidsödande och opraktisk på de små och vikta A-4 bladen, och se till att den kollas mer noggrant innan navsim tex. »
- Det borde införas ett bokningssystem till Portsim. För oss som har lång resväg till skolan och ska köra portsim och inte vet förrän vi kommer dit om det är fullsatt eller inte så skulle det vara skönt att kunna boka in sig på en viss tid och att en dator är ledig den tiden och om man är mer än 10 minuter sen så försvinner bokningen och någon annan kan ta platsen. »
- Mer manövrering i simulatorn istället för girplanering.»
- Tentan bör kortas ner.»
- Tentan var inte helt tydlig, här finns förbättringspotential.»
- att det är lika mellan origo och skagerak. kändes som om de inte hade klara riktlinjer på antal tilläggningar.»
- Tillgång till lärare i portsim»
- En röst i filmerna till portsim som förklarar.»
- PM till navsim kan vara tydligare och ha RÄTT värden, så man har chans att förbereda sig rätt.»

17. Övriga kommentarer

- Hade varit kul med lite mer Portsim, kanske inte direkt obligatoriskt, utan mer för att öva färdigheter. Jag satt alltid kvar efter att ha kört det man skulle göra enligt PM, och testade olika fartyg och manövrar. Så lite förslag på vad man om man vill skulle kunna göra, t.ex. "Testa gärna att köra färjan in till Göteborg och svinga runt utanför lindholmen"»
- Mycket bra med referenslitteratur i anslutning till föreläsningsmaterialet. Bra powerpoints. Bra med övningstentor med svar.»
- Generellt önskar jag att lärare, dagarna innan examination, ständigt bevakar mail och ping pong för frågor. Majoriteten av pluggandet sker då vare sig man gillar det eller ej.»
- Bra och rolig kurs!»
- intresant kurs. kanske något om tankar och tillvägagångssätt vid höghastighetsmanövrering/metodik. åtminstone som referenslitt. »
- Rakt igenom en bra kurs!»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.28

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.28
Beräknat jämförelseindex: 0.82


Kursutvärderingssystem från