ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Mek & hållf 3, tme030

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-10-29 - 2007-11-06
Antal svar: 64
Procent av deltagarna som svarat: 36%
Kontaktperson: Johan Bankel»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

64 svarande

Högst 15 timmar»14 21%
Cirka 20 timmar»18 28%
Cirka 25 timmar»18 28%
Cirka 30 timmar»8 12%
Minst 35 timmar»6 9%

Genomsnitt: 2.59

- missade 5 första veckorna.» (Högst 15 timmar)
- För lite» (Cirka 20 timmar)
- deltog på schemalagd tid.» (Cirka 20 timmar)
- svårt att uppskatta» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

64 svarande

0%»3 4%
25%»2 3%
50%»0 0%
75%»26 40%
100%»33 51%

Genomsnitt: 4.31

- jobbar dagtid, detta är en gammal kurs för mig» (0%)
- Föreläsningar: 100% närvaro Räkneövningar: 50% närvaro pga schemakrock med extrakurs» (75%)
- Bra, men gärna konsekvent på samma språk så att man inte blandar ihop termer» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

64 svarande

Jag har inte sett/läst målen»24 37%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»11 17%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»29 45%

Genomsnitt: 2.7

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

49 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 2%
Ja, målen verkar rimliga»45 91%
Nej, målen är för högt ställda»3 6%

Genomsnitt: 2.04

- kursen är mer omfattande än poängantalet» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

53 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»7 13%
Ja, i hög grad»44 83%
Vet ej/har inte examinerats än»2 3%

Genomsnitt: 2.9

- bra strukturerad tenta. Mkt bättre än tidigare tentor» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

64 svarande

Mycket liten»4 6%
Ganska liten»2 3%
Ganska stor»30 46%
Mycket stor»28 43%

Genomsnitt: 3.28

- räkneövningarna har gett mer än föreläsningarna» (Ganska stor)
- Vi har även tagit mycket hjälp av doktoranderna när vi har suttit och löst uppgifter, och det har fungerat väldigt bra.» (Ganska stor)
- Jag tycker att föreläsningarna har hållt mycket högra klass än tidigare kurser i mek&hållf. Räkneövningarna har varit bra som vanligt hos vissa av övningsledarna och hos vissa ganska dåliga. Detta leder ju till brist på plats hos de "bra" övningsledarna och det har blivit kapplönings till de platserna. Lite tråkigt att inte alla ska kunna få bra övningsledare...» (Ganska stor)
- Boström är jätte bra» (Mycket stor)
- övningarna har gett mest.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

64 svarande

Mycket liten»3 4%
Ganska liten»13 20%
Ganska stor»38 59%
Mycket stor»10 15%

Genomsnitt: 2.85

- Bättre facit till övningsuppgifterna. Skulle vilja ha lite härledningar till svaren och inte bara svar.» (Ganska liten)
- Jag hade gärna sett fler exempel på lösningar till uppgifter. Det var svårt att förstå många av de svårare uppgifterna genom att bara studera kursboken i vissa avsnitt.» (Ganska stor)
- Mekanikboken har varit bra, med bra exempel att följa» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

63 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»25 39%
Mycket bra»36 57%

Genomsnitt: 3.52

- vetej...» (?)
- 1. För få salar till dugga 1. 2. Vi försökte redovisa projektuppgiften under handledningstillfälle 3, som man enligt lydelsen skulle göra. Trots detta nekade Bo Petersson oss att redovisa med motiveringen att han ville hjälpa alla innan någon skulle få redovisa. Detta tyder på antingen på att handledarna inte fått tillräckligt tydliga direktiv, eller att ovan nämnda handledare har en synnerligen arrogant inställning till de studenter som gör klart sina uppgifter i tid. Att göra min tillvaro besvärlig för att jag gör klart uppgifter i tid uppskattas inte.» (Mycket dåligt)
- Skapa mappar så man hittar det man söker på kurshemsidan.» (Ganska dåligt)
- Övningsskrivningen var ju lite kaotisk, men drabbade inte mig personligen.» (Ganska bra)
- En av övningsledarna hade en inofficiell hemsida som inte förmedlades ut till 100% av studenterna i kursen. Denna var bra, men synd att det nådde ut så dåligt!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

64 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»5 7%
Ganska bra»15 23%
Mycket bra»36 56%
Har ej sökt hjälp»8 12%

Genomsnitt: 3.73

- man kunde få hjälp på max två uppg per räknestuga mer handledare hade varit bra» (Ganska dåliga)
- Det har inte funnits så många tillfällen att fråga om hjälp egentligen. Övningstimmarna var ofta mycket stressiga och det fanns sällan tid över till frågor.» (Ganska dåliga)
- har fungerat mycket bra att få hjälp av Anders(övningsledare) när behov har finnits» (Mycket bra)
- Hjälpvilliga handledare.» (Mycket bra)
- En eloge till alla handledare (framför allt Ander) som har ställt upp och lyssnat på våra frågor i vått och torrt!» (Mycket bra)
- Övningsledaren Anders har hjälpt till jättemycket och man har alltid kunna gått och frågat saker. » (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

64 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»17 26%
Mycket bra»41 64%
Har ej sökt samarbete»5 7%

Genomsnitt: 3.78

- Vi har alltid suttit och löst uppgifterna tillsammans» (Mycket bra)
- har inte haft ngn relation till studenterna i klassen eftersom jag inte deltagit i undervisning. Dock stor hjälp av en kompis som läste kursen ordinarie» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

64 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 3%
Lagom»34 53%
Hög»26 40%
För hög»2 3%

Genomsnitt: 3.43

- Jag tycker att en ganska hög arbetsbelastning är lagom.» (Lagom)
- Kunde ha varit fler ledare på labtillfällena, var lite svårt att få hjälp i många fall..» (Hög)
- Har varit tvungen att lägga mycket tid på att räkna o förstå de olika delarna i kursen. » (Hög)
- ...om man hade räknat alla rekommenderade övningar.» (Hög)
- vi är på chalmers vad kan man förvänta sig?» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

63 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 3%
Lagom»35 55%
Hög»22 34%
För hög»4 6%

Genomsnitt: 3.44

- Har inte läst både ordinarie M2-kurser denna period.» (Lagom)
- jag hade ingen annan kurs som konkurrerade...» (Lagom)
- Bra med en läskurs och en räknekurs samtidigt.» (Lagom)
- se 11.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

64 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Dåligt»0 0%
Godkänt»8 12%
Gott»35 54%
Mycket gott»20 31%

Genomsnitt: 4.14

- Lite för teoretisk (löjliga exempeltal). Lite verklighet hade varit trevligt.» (Godkänt)
- Bra kursuplägg och föreläsare» (Gott)
- väldigt bra övningstillfällen av anders. Ökade förståelsen för de olika områdena» (Gott)
- Bra som den är.» (Gott)
- En rolig kurs!» (Mycket gott)
- Det är kul när man kan räkna på riktiga problem.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- anders»
- Föreläsaren var mycket bra. Behåll honom som ansvarig för kursen.»
- Upplägget»
- Anders som föreläsare!!»
- Peter Möller»
- Duggorna!»
- Övningarna.»
- Allt är alldeles utmärkt som det är. Eloge till pedagogiska övningsledare, Bodström är en utmärkt föreläsare.»
- räknestugor»
- Jag tycker att det är bra som det är.»
- Duggor med bonuspoäng är till stor hjälp till tentan Bra med handledares engagemang och hjälp på egen hemsida»
- Föreläsningarna och räkneövningarna är bra, både till upplägg och genomförande.»
- Tentan, de gammla tentorna låg på en högre nivå än vad både uppgifter och genomgångna tal gjorde»
- Anders Boström och hans föreläsningar. Han var mycket pedagogisk och bra.»
- Duggor är en bra väckarklocka, de behövs.»
- Föreläsaren som var riktigt bra. Den bästa vi har haft här på Chalmers eligt mig.»
- Peter Möller»
- föreläsaren, han var mycket duktig. Många utav handledarna också.»
- Räkneövningsledare Anders och hans hemsida samt föreläsningssammanfattningarna.»
- Svårighetsnivån mellan tentor verkar variera beroende på vem som föreläser kursen.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- föreläsningarna»
- Återfinnande av studsplattan hade varit roligt.»
- Undervisning bör bedrivas konsekvent på ETT språk, så att termer inte förväxlas. Engelska skulle vara bra rakt igenom kursen så att man känner igen det som säges och det som står i boken.»
- Fler handledare till projektuppgiften»
- Bättre tillgång till handledare vid projektuppgiftens matlabprogrammering. Stor del av tiden vid dessa handledningstillfällen var väntan på hjälp.»
- Jag var nöjd med kursen»
- Fler handledningstillfällen på matlaben»
- Lite fler ledare till labtillfällena, och mer plats på duggan»
- Mer handledningstid till projektuppgiften.»
- Kanske någon mer räknestuga skulle kunna slängas in. Det är lätt att man kör fast på en uppgift och blir sittande alldeles för länge.»
- dela in klassen i färdiga grupper inför övningarna så att det blir lagom stora grupper»
- inte ha en övningssal förlagd i elektrohuset, det var dessutom rörigt att veta vilken övningsledare som var i vilken sal, särskilt när platserna för övning varierade så. »
- framförhållning angående duggor och hur många som deltar. Vid speciellt första tillfället var antalet platser kraftigt underdimensionerade. Minst 30 personer (i vår sal) fick ej plats och detta löstes en hel timme senare»
- Kommer inte på något särskilt»
- Se till att administrationen funkar.»
- Mer handledare till räknestugorna Utföligare facit till uppgifterna»
- Boken är bedrövlig, men det är möjligt att talen i den är bra.»
- Mindre stress på övningstimmarna, hellre färre genomgångna uppgifter och mer djup. Laborationsuppgiften kändes meningslös. Som vanligt var det i stort sett omöjligt att få hjälp. Den krävde alldeles för mycket arbete i förhållande till vad den gav tillbaka.»
- Jag tror faktiskt inte det finns något.»
- det är väldigt jobbigt att gå på en lab, skriva upp sig på en lista och sedan intefå hjälp under de två timmar som assistenterna är där... Så det vore bra om man kunde få mer hjälp med matlab»
-

16. Övriga kommentarer

- Övningarna var mycket bra. Jonatan är nog den bästa övningsledaren alla kategorier alla ämnen.»
- Anders Boström har varit en väldigt bra föreläsare. Pedagogisk och tydlig.»
- Boström är en mycket god föreläsare.»
- Övningarna var ovärderliga.»
- Formelsamlingen får gärna utökas med fler formler om stötar.»
- Väldigt svagt att inte duggorna fungerade bra. speciellt map salar och plats på dessa.»
- Jag tyckte att det var skiftande kvalitet på övningsledarna och det tog ett tag att hitta en jag trivdes med. »
- Bra föreläsare! »
- Ett toppen betyg till föreläsaren!!! Han är en riktig sötnos. »
- bra föreläsare och övningsledare. bra att öningslösningarna finns på anders johanssons sida»


Kursutvärderingssystem från