ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H11, lp1 Engelska för sjöfart o logistik, FSP040

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-13 - 2011-11-06
Antal svar: 19
Procent av deltagarna som svarat: 38%
Kontaktperson: Lena Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöfart och logistik 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöfart och logistik 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

19 svarande

Högst 15 timmar»9 47%
Cirka 20 timmar»5 26%
Cirka 25 timmar»2 10%
Cirka 30 timmar»2 10%
Minst 35 timmar»1 5%

Genomsnitt: 2

- finns ingenting med kursen som har med programmet att göra.» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

19 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»0 0%
100%»19 100%

Genomsnitt: 5

- 95%» (100%)
- varit på varenda lektion och har därmed också full uppfattning om att det vi gör i kursen kommer att gynna mig i mitt framtida arbetsliv inom sjöfart och logistik.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

19 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 15%
Målen är svåra att förstå»6 31%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 26%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 26%

Genomsnitt: 2.63

- Vi har inte fått något kurs-pm som ser ut som de vi har i alla andra ämnen. » (Jag har inte sett/läst målen)
- Jag trodde att engelska för sjöfart och logisitk skulle handla om sjöfart på engelska men detta blir svårt att uppnå då lärarna tyvärr inte vet något om sjöfart. » (Målen är svåra att förstå)
- helt obegripligt vad chalmers vill uppnå med kursen. den bygger endast på grammatik och skriva uppsatser vilket garanterat inte kommer att ingå i ett framtida yrke inom sjöfart och logistik.» (Målen är svåra att förstå)
- Denna kurs borde heta grundläggande kunskaper i engelska med fokus på gramatik och uppbygnad av text. » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

15 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 6%
Ja, målen verkar rimliga»11 73%
Nej, målen är för högt ställda»3 20%

Genomsnitt: 2.13

- Men har inget med sjöfart att göra» (Ja, målen verkar rimliga)
- vet egentligen inte vad som bör kryssas i här. kursen bör antingen döpas om eller att innehållet helt läggs om så det matchar de kunskaper (fackspråk inom engelska), kontrakt m.m.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

16 svarande

Nej, inte alls»1 6%
I viss utsträckning»3 18%
Ja, i hög grad»1 6%
Vet ej/har inte examinerats än»11 68%

Genomsnitt: 3.37

- betyget sätts på två uppsatser och ett stort grammatiktest. det tycker jag talar sitt tydliga språk för att det inte kommer ge mig någonting att ha nytta av.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

19 svarande

Mycket liten»5 26%
Ganska liten»9 47%
Ganska stor»5 26%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2

- Hade gärna haft mer övningar om hur man använder grammatiken på lektionen, blir lätta enformigt att bara lyssna på verb,adverb....» (Mycket liten)
- Genomgångarna är alldeles för snabba. Jag förstår inte att föreläsarna tror att vi ska kunna lära oss något när de "springer" igenom föreläsningarna. Det hade varit betydligt bättre om vi hade gjort övningar och diskuterat dessa. » (Mycket liten)
- Gällande grammatiken är det svårt för min del att sitta i ett klassrum och se en grammatiska regler på en powerpoint. Det hade i mitt fall vart mer givande att sitta vid en dator samtidigt som läraren har sin genomgång och arbeta med EngOnline för att direkt få feedback ifall man begår något fel. » (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

19 svarande

Mycket liten»4 21%
Ganska liten»8 42%
Ganska stor»7 36%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.15

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

19 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 10%
Ganska bra»11 57%
Mycket bra»6 31%

Genomsnitt: 3.21

- Tycker att man borde ha en gemensam struktur för hur man lägger upp filer på pingpong då det kan skilja en del från kurs till kurs. Skulle förenkla en hel del.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

19 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 15%
Ganska bra»7 36%
Mycket bra»6 31%
Har ej sökt hjälp»3 15%

Genomsnitt: 3.47

- Det är svårt att få några "riktiga" svar på sina frågor. Exempelvis får vi ofta svaret att vi ska kolla i litteraturen men det är ju precis detta vi har gjort och inte lyckats hitta något svar. » (Ganska dåliga)
- En av lärarna var inte så villig att besvara frågor.» (Ganska dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

19 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»4 21%
Mycket bra»14 73%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.68

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

19 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»15 78%
Hög»3 15%
För hög»1 5%

Genomsnitt: 3.26

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

19 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 5%
Lagom»12 63%
Hög»6 31%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.26


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

19 svarande

Mycket dåligt»5 26%
Dåligt»8 42%
Godkänt»3 15%
Gott»2 10%
Mycket gott»1 5%

Genomsnitt: 2.26

- Jag trodde vi skulle lära oss Engelska för Sjöfart och Logistik. » (Mycket dåligt)
- Denna kurs är bra, men inte för sjöfart logistik. Denna kurs är en grundläggande engelska kurs. Lärarna är duktiga på det de gör men kan absolut inget om sjöfart.» (Mycket dåligt)
- En kurs som heter Engelska för sjöfart o logistik borde kanske vara lite mera sjöfart och logistik. Denna kursen kvalificeras sig inte att kalla sig det. Nytt namn kan vara "Engelska för dig som ska bli författare"» (Mycket dåligt)
- trodde aldrig att man skulle gå igenom något så irrelevant på chalmers gentemot utbildningens inriktning.» (Mycket dåligt)
- För mycket fokus på grammatik, kursen heter "engelska för sjöfart och logistik", så jag tycker det borde vara mer inriktat på sjöfart. Och att vi borde ha lärare som vet mer om sjöfart eller iallafall försöker lära ut om det.» (Dåligt)
- Ska den här kursen finnas kvar måste det göras något åt den. För lite lektioner... Tiden räcker inte till för att täcka allt man vill. Märks på lärarna att de blir stressade när tiden inte räcker till under lektionerna och de ibland inte hinner med allt de ska. Då går detta ut över oss och vi kan inte utföra alla uppgifter på bästa sätt.» (Godkänt)
- Sarahs lektioner var varit mycket bra.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Att det är två lärare, gärna en från USA eller england, som det har varit.»
- En föreläsare med Engelsska som modersmål! Det underlättar mycket när man diskuterar uppsatser m.m.»
- Kursens utformning.»
- Inget. »
- Inget»
- Ingenting.»
- Amerikanska/Engelska lärare.»
- Regelbundna inlämningar, och en onlinetenta, har inte gjort tentan än men det verkar som ett bra koncept.»
- absolut ingenting. eller döp om hela kursen till engelsk grammatik och uppsatskunskap.»
- Ingenting»
- - »
- Inget bör bevaras till nästa år. Jag tycker speciellt att de tär konstigt att föreläsarna inte kan något om sjöfart när de föreläser i engelska för sjöfart. Jag anser att kursen borde heta engelska och inte engelska för sjöfart.»
- uppsatsskrivningen och att man har många små uppgifter för det håller igång engelskan.»
-

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Inte så mycket genomgångar av grammatik, utan mera om inlämningsuppgifterna.»
- Man kunde haft bättre föreläsningsmaterial.»
- Allt. Lärarna bör ha kunskap om sjöfart och jag tycker att kursen behöver göras om helt. Kursen har ingenting med sjöfart att göra och eftersom lärarna inte vet något om sjöfart så blir uppsatser endast betygsatta på grammatiska grunder. »
- Döp om kursen till Engelsk grammatik och uppsatsskrivning. Kursen har inget med Sjöfart och Logistik att göra förutom att man skriver lite allmänt om det..»
- Det borde vara relaterat till sjöfarten, ex. Lära oss om kulturella skilnader, hur prata med en från Japan jämfört med ex USA. Ord, språk relaterat till sjöf. Kontrakt mm.»
- Allt. Det känns inte som att jag har användning för kunskapen för hur man ska skriva en "thesis" i en uppsats i mitt arbetsliv. Vad gäller grammatiken har alla läst engelska i gymnasiet och lärde man sig inte då, lär man inte göra det nu. Det som hade varit användbart hade varit engelska kopplat till sjöfart.»
- Mer shipping inriktat. Nu är det enbart grammatik, hade varit okej om texterna vi läste handlade om sjöfart mm.»
- Byt namn på kursen eller involvera mer sjöfart och logistik.»
- allting. eller döp om hela kursen till engelsk grammatik och uppsatskunskap.»
- Allt, hela kursen borde göras om.»
- Kursen bör vara mer riktad mot framtida arbetsuppgifter. Att sitta och skriva långa, formella uppsatser känns inte riktigt rätt. Tycker istället man bör fokusera mer på att prata engelska, genom muntliga presentationer och liknande. Mer fokus på troliga, framtida arbetsuppgifter.»
- Möjlighet att sitta vid en dator och arbeta med EngOnline samtidigt som läraren har genomgång av regler etc. »
- Man borde få en klar bild av hur man kan uppnå högre betyg, bättre förklaringar angående betyg. Mindre grammatik, mer fokus på sjöfarten och kanske tom. glosor. »
-

16. Övriga kommentarer

- Kursen har fungerat bra. Inlämningarna var givande, lektionerna kan man få ut mer av. Tycker det är bra när det kommer en riktig engelska lärara som har det som modersmål.»
- Snälla gör om kursen till nästa års studerande. Vi behöver inte lära oss om meningars uppbyggnad och grammatik eftersom detta är oanvändbart för oss och vårat yrke i framtiden. Dessutom har dem flesta av oss läst grammatik på gymnasiet och har en grundförståelse för detta. Lärarna är jätteduktiga på det dem kan men tycker att kursen bör undervisas av en som har kunskap om huvudämnet - sjöfart. T ex. kunde vi lära oss att läsa kontrakt och bill of lading på engelska eftersom det är det vi måste kunna när vi är färdiga. »
- Det sammanfattade intrycket är bättre, det som drar ner är att förväntningarna pga namnet på kursen inte uppfylldes»
- Som sagt lärarna är duktiga på det de gör, men denna kurs hör hemma på ett annat program.»
- tycker att jag själv och antar att resterande i min klass talar sitt tydliga språk och antar också att vi inte är den första klassen att tycka såhär! »
- Kursen heter Engelska för sjöfart och logistik. Varför sitter jag då och har genomgångar i grammatik? Har man gått 3 år på högstadiet och 3 år på gymnasiet så tror jag att man har en okej grund att stå på. Jag kan bara tala för mig själv men jag tror inte att jag, på endast ett halvår med 60 minuters grammatikgenomgång varannan vecka, kan fördjupa mina grammatikkunskaper ytterligare. Vi borde, istället för att skriva uppsatser om något ämne inom sjöfarten där innehållet inte är relevant utan endast grammatik och textens uppbyggnad, få lära oss t.ex. hur rapporter är uppbyggda på engelska. Vi hade kunnat ha rollspel för att få öva på att tala engelska. Vi hade kunnat lyssna på föredrag om sjöfarten för att öva vår förståelse. I framtiden så kommer de flesta av oss ha engelska som det främsta språket i arbetet. Vi borde därför öva på att tala, förstå och kanske en aning skrivande. Vi i Sverige talar väldigt bra engelska och kommer antagligen vara bland de bästa på engelska i branschen. Jag tror inte det är intressant om jag har exakt rätt böjning på verbet eller om jag har glömt bokstaven S i en rapport. Men vågar jag inte prata engelska för att jag inte övat så kommer jag nog inte långt!»
- Tycker det är bra att få lära sig engelska grundligt. Jag uppskattar kursen mycket även om det inte alltid är så intressant!»
- Kursen inriktar sig inte så mycket på shipping som namnet på kursen antyder. När jag såg kursnamnet föreställde jag mig att det skulle innebära att tex behandla terminologin inom shipping. Kursen borde istället kanske heta något i stil med "English for academic writing" eller motsvarande. »
- Jag är lite missnöjd med denna kurs, för jag tycker att allt för stor vikt läggs på grammatiken, de flesta av oss har förkunskaper i engelsk grammatik och jag tycker inte att ett slutprov i engelsk grammatik kan avgöra så mycket av vårt betyg.»
-


Kursutvärderingssystem från