ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering Teknisk samhällsplanering, VMT043

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-03-01 - 2010-03-15
Antal svar: 46
Procent av deltagarna som svarat: 35%
Kontaktperson: Gunnar Lanner»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Väg- och vattenbyggnad 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

45 svarande

Högst 15 timmar»17 37%
Cirka 20 timmar»17 37%
Cirka 25 timmar»4 8%
Cirka 30 timmar»4 8%
Minst 35 timmar»3 6%

Genomsnitt: 2.08

- Var bortrest en hel del» (Högst 15 timmar)
- Väldigt mycket i början av kursen, mindre senare. Snitt 20 h.» (Cirka 20 timmar)
- Det var för länge sedan för att ge korrekt svar» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

45 svarande

0%»0 0%
25%»4 8%
50%»6 13%
75%»16 35%
100%»19 42%

Genomsnitt: 4.11

- I början var jag med på det mesta men kände snabbt att föreläsningar och övningar var oinspirerande och inte gav särkskillt mycket. Grupparbetet arbetade vi med på egen tid och inte på den tid som var avsatt enligt schema» (25%)
- Till slut insåg jag att Gunnars föreläsningar inte var så lärorika, allt han sa kunde jag läsa till mig i kurskompendiet så jag gick inte på de föreläsningarna.» (50%)
- Många föreläsningar som var på för låg nivå och föreläsare som var tråkiga» (50%)
- Föreläsningarna var varken särskilt givande eller intressanta. Det var ett segt tempo och därför inte så lockande att gå på föreläsningarna. Ibland svårt att höra vad föreläsaren säger, prata högre (Gunnar). » (75%)
- Mestadels övningar, inte så många föreläsningar.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

44 svarande

Jag har inte sett/läst målen»16 36%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»12 27%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»16 36%

Genomsnitt: 2.63

- Det var så länge sedan nu så jag minns faktiskt inte.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Minns inte om vi fick specifika mål eller inte» (Jag har inte sett/läst målen)
- Läst dem tor jag, men minns inte» (Jag har inte sett/läst målen)
- Minns inte - det har gått för lång tid sedan dess.» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

35 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 5%
Ja, målen verkar rimliga»32 91%
Nej, målen är för högt ställda»1 2%

Genomsnitt: 1.97

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

36 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»15 41%
Ja, i hög grad»20 55%
Vet ej/har inte examinerats än»1 2%

Genomsnitt: 2.61

- Den otroligt tidskrävande uppgiften borde vägt tyngre» (I viss utsträckning)
- Räknas redovisningen av projekt 1 in som examination? I vilket fall gav den inget, förstår inte vilken roll den var tänkt att spela.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

45 svarande

Mycket liten»7 15%
Ganska liten»16 35%
Ganska stor»14 31%
Mycket stor»8 17%

Genomsnitt: 2.51

- Deltog knappt på undervisningen» (Mycket liten)
- räkneövningarna med ida var mkt bra, i övrigt finns mycket att anmärka på i denna kurs. jag hade önskat att få samhällsplanering insatt i en kontext, exvis den samhälleliga påverkan som planeringen medför. tror att det var meningen med de samhällsekonomiska begrepp vi skulle tillägna oss men jag tycker tyvärr inte att man landade där man hade hoppats. » (Ganska liten)
- Projekt bidrog inte till inlärningen inom "teknisk samhällsplanering".» (Ganska stor)
- Hämmat i början, där det kändes som att man uppfann hjulet på nytt, fast sämre.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

45 svarande

Mycket liten»4 8%
Ganska liten»19 42%
Ganska stor»17 37%
Mycket stor»5 11%

Genomsnitt: 2.51

- Jag upplevde att kursen var dåligt förankrad i kurslitteratur. Något som jag upplevde med kursen i helthet. Saknade en röd tråd genom undervisningen. Det kändes snarare som ett antal osammanhängande moment som fogats samman till en kurs.» (Ganska liten)
- Mycket utav det som gicks igenom på föreläsningar saknade jag som "riktig" litteratur. Exempelvis elastisitet och betalningsvilja fanns bara att läsa om på föreläsningsslides.» (Ganska liten)
- Speciellt uppgiftskompendiet» (Ganska stor)
- Läste en del i boken inför tentamen men gjorde framförallt uppgifter ur exempelsamlingen» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

45 svarande

Mycket dåligt»3 6%
Ganska dåligt»14 31%
Ganska bra»21 46%
Mycket bra»7 15%

Genomsnitt: 2.71

- Dela in materialet bättre i mappar på kurshemsidan - rörigt!» (Ganska dåligt)
- väldigt standard, inget utöver det vanliga» (Ganska dåligt)
- Material som gavs ut för projekt 1 fanns inte tillgängligt, dåligt med information om projektet etc.» (Ganska dåligt)
- Kurshemsidan kunde struktureras upp med mappar, nu var det bara en samling dokument i en enda röra.» (Ganska dåligt)
- Irriterande att viktiga dokument inte fanns tillgängliga på kurshemsidan utan förutsattes skrivas av från OH/PowerPoint. Onödigt och bakåtsträvande.» (Ganska dåligt)
- Hemsidan användes inte helt bra. Material som borda ha funnits där fanns inte osv.» (Ganska dåligt)
- Segt att få upp grejjor på kurshemsidan, och svårt att komma åt informationen. Bättre att lärarna använder powerpoint än OH för viktig information, då en pp kan läggas ut på nätet så att informationen går att tillgodogöra sig även om man missat föreläsningen.» (Ganska dåligt)
- Jag har för mig att det ofta tog tid innan saker hamnade på kurshemsidan. Sedan hade materialet behövt strukturerats/sorterats lite på kursportalen.» (Ganska dåligt)
- Skulle föredra att upplagda dokument är indelade i mappar, var svårt att hitta.» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

45 svarande

Mycket dåliga»2 4%
Ganska dåliga»2 4%
Ganska bra»20 44%
Mycket bra»20 44%
Har ej sökt hjälp»1 2%

Genomsnitt: 3.35

- Handledare på projekt 1 fanns endast tillgänglig via telefon, handledare var väldigt otrevlig och otillmötesgående samt gav ett hotfullt intryck.» (Mycket dåliga)
- Ofta var svaren inte konsekventa, man frågade fick ett svar och gjorde sedan detta, vilket senare visade sig att vara fel. Bättre kommunikation och tydligare information både i föreläsning, grupparbete och när frågor ställs.» (Ganska bra)
- i arbetet med de olika projekten var det högt tryck på att få ställa frågor vilket ledde till lång väntan då man inte kunde göra så mycket eftersom man inte visste om man var på rätt spår eller ej.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

44 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»18 40%
Mycket bra»24 54%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.47

- Otydlighet ledde till osäkerhet i gruppen. En tydlig arbetsmetodik, steg för steg, skulle underlätta grupparbete i deluppgift med vägutformning.» (Ganska bra)
- Gruppen hade vid sidan av denna kurs väldigt olika tider, vilket gjorde att det var svårt att få ihop ett gemensamt arbete.» (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

45 svarande

För låg»2 4%
Låg»9 20%
Lagom»26 57%
Hög»7 15%
För hög»1 2%

Genomsnitt: 2.91

- Bortsett från att Alf var hård i sin kritik av struktur, språk och dylikt i projekt 1, så var kursen väldigt lätt. Det var mycket lite kurslitteratur, och väldigt lite man behövde lära sig att räkna på. » (För låg)
- Hög belastning i början. Sedan stannade kursen av tyckte jag.» (Låg)
- De krävdes löjligt mycket tid för rapporten i jämförelse med vägutformningsuppgiften som jag tycker är mer relevant för kursen.» (Låg)
- För hög i början, för låg i slutet.» (Lagom)
- För hög i förhållande till de krav som ställts, har stundtals känts som mellanstadie undervisning. Framförallt arbetet med Projekt 1 och ritningsövningen. Märktes inte att man gick på en teknisk högskola.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

45 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»23 51%
Hög»18 40%
För hög»4 8%

Genomsnitt: 3.57

- Bärande konstruktioner kräver också sin tid, men ett bra kursupplägg och tydliga mål och direktiv i den kursen gjorde det "Lagom" över lag.» (Lagom)
- Jag läste 150% i teorin, men i praktiken blev det snarare 100%, mycket tack vare denna kursen.» (Lagom)
- Jag lade 75 procent av tiden på kursen bärande konstruktioner. Främst för att den var bättre strukturerad och tydligare upplagd.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

45 svarande

Mycket dåligt»4 8%
Dåligt»16 35%
Godkänt»15 33%
Gott»8 17%
Mycket gott»2 4%

Genomsnitt: 2.73

- Oinspirerande kursupplägg, konstigt att man ska behöva ha obligatoriska moment under kursens gång som inte hjälper eller ger något. » (Mycket dåligt)
- För det första, "Teknisk samhällsplanering" är helt fel namn på kursen. Kursen beskriver endast vägutformning och rapportskrivning.» (Mycket dåligt)
- Kursen känns oseriös och felfokuserad. För mycket domedagsprat ifrån Alf och för lite kreativitet. Ostrukturerade föreläsningar och dåligt motiverade formler. Tag lärdom av Mats Ander och Rasmus Rempling i konstruktionsämnena, helt annan pedagogisk framtoning och därför ett betydligt större intresse hos studenterna.» (Dåligt)
- Missvisande namn, Vägplanering och Rapportskrivning 7,5hp vore ett mer passande namn. Det här var den kursen jag hade sett fram emot mest av alla i grundutbildningen då jag lockades av samhällsplanering. Men besvikelsen var stor på den här kursen. Jag önskar att den hade varit mer som Byggingenjörernas kurs!» (Dåligt)
- Kursen lever inte upp till sitt namn. "Teknisk vägplanering" hade passat bättre.» (Dåligt)
- Kursens namn låter intressant och jag såg fram emot kursen. Innehållet var dock en stor besvikelse, och nivån för låg.» (Dåligt)
- Främst på grund av "Projekt 1", och Alf. Han har ingen respekt för eleverna, och borde därför inte få ha med kursen att göra. » (Dåligt)
- Projekt 1 känns helt meningslöst. Hör inte alls hemma i kursen. » (Dåligt)
- Kursen motsvarade inte mina förväntningar. Det inledande arbetet tog väldigt mycket tid för lite kunskaper. Andra halvan av kursen var helt enkelt inte tillräckligt bra pedagosiskt och innehållsmässigt för att jag skulle lägga ner tid på den. Jag var för övrigt väldigt positivt inställd till kursen före kursstart.» (Dåligt)
- Projekt 1 drar ner hela kursens betyg, trots att resten var bra. Jag hade önskat mer utrymme att lära mig mer om teknisk samhällsplanering och inte sitta och gissa och hitta på modeller som inte funkar. Visst fick jag en inblick hur det arbetet går till, men det kändes inte som det tillförde något.» (Dåligt)
- Verkade som en intressant kurs men tack vare upplägget så blev det en rätt tråkig historia. » (Dåligt)
- jag hade höga förväntningar inför kursen då samhällsplanering är något jag är intresserad av. tyvärr tyckte jag att det var svårt att få ihop alla delar som spretade ganska rejält. upplägget på projekt ett kan diskuteras. jag kan förstå syftet med höga och odiskuterbara krav för att få förståelse för hur det kommer vara i arbetslivet med vid upphandlingar mm, men jag tycker att vikten av detta hade kunnat förklarats i ett tidigare skede än vid återlämning av rapporten. dessutom anser jag att vi är värda ett bättre bemötande än att bli utskällda och idiotförklarade vid inledningsföreläsningen till projekt ett, på grund av vad tidigare års studenter har presterat. detta präglade tyvärr kursen som helhet och jag har svårt att hitta några direkt positiva saker att säga, även om det givetvis fanns sådana också.» (Dåligt)
- Lite rörig emellanåt på föreläsningar och övningar med Gunnar.» (Godkänt)
- Lite för mycket fokus på grupparbetena. Väldigt mycket tid las ner på rapportskrivning istället för teknisk information som kurse trots allt skall handla om. Rapportskrivning är bra att lära sig men bör ligga inom annan kurs!» (Godkänt)
- Uppgifterna tog mer tid än va de gav inom just vägplanering. Responsen på projekt 1 var dock väldigt bra. Känns som tidigare kurser sett mellan fingrarna när det gäller formalia. Det straffar sig förr eller senare, varför det är bra att ni sätter KRAV på oss. » (Godkänt)
- Ämnet i sig är intressant, i hur man konstruerar vägar. men jag tycker inte att kursen gjorde ämnet till rättvisa. Kanske skall fundera på hur man skulle kunna lära ut ämnet på ett bättre och "roligare" sätt.» (Godkänt)
- Kursen var väldigt intressant, men jag hade velat lära mig mer! » (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Ida Karlsson.»
- Inget»
- Gruppuppgifter, men med tydligare instruktioner för att underlätta inlärningsprocessen.»
- Projekt 2 men lägg till mer samhälsplanering»
- Gästföreläsningarna var mycket intressanta!»
- Kursen bör arbetas om i sin helhet»
- Projektuppgiften och vägdimensioneringen.»
- Arbetet med hårda krav. För mesiga krav i vanliga fall på arbeten»
- Hårda krav på formalia, redovisningarna. »
- Grupparbetet, men då måste informationen om arbetet hur det skall utformas och vad som skall göras. och då menar jag inte biten med Alf. Alf var tydlig och bestämd i hur han ville att vi skulle arbeta, utan jag menar i arbetet kring utformingen av vägen. Gäst föreläsaren från gatukontoret var det roligaste och mest informativa på hela kursens gång.»
- Rapporten»
- Projekt 2 är bra, men borde kanske moderniseras och köras på dator istället för smörpapper. Annars bra upplägg på det kursmomentet då man får en övergripande kunskap om kartor och ritningar.»
- Projekt 2»
- Projekt 2. Härlig arbetsform med projektverkstad, mycket möjlighet till hjälp och dialog med andra grupper som gör samma arbete.»
- Svennis.»
- De olika gruppprojekten man utför»
- instuderingsfrågorna var bra»
- Projekt 2 var mycket bra och gav bra inblick i hur man i praktiken arbetar och planerar. Alf genomförde ett betydligt bättre jobb där än i projekt 1.»
- akustikdelen var rolig!»
- tyckte den skriftliga tentamen var bra och att den delen som kan kopplas tydligt till detta var väldigt bra. Bra övningar tex med Gunnar och Ida»
- Andra gruppuppgiften. Bra och relevant uppgift.»
- Inte mycket... sämsta kursen på hela utbildningen»
- Projektet»
- övningarna med kartor»
- vägutformningsuppgiften»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- De två första veckorna bör vara innehållsrika. Jag fattar poängen med öppna problem och det var bra men jag tror jag hade lärt mig mer om ämnet om det var föreläsningar hela tiden istället för att man skulle gissa sig fram till saker. Vad gäller Alf så tycker jag att han är jättebra, men fokuset på skrivande passar bättre i åk 1. Nu kändes det som att rapporten fokuserade mer på språket än själva ämnet. »
- Alfs inställning.»
- Lärarpedagogiken»
- Allt»
- Alfs deltagande i kursen ledde till "uppfostran av lata ingenjörsstudenter", det är åtminstone den inställningen studenterna har kännt av. Ifrån kursledningen bör man kanske fundera på vad fokus egentligen ska ligga på och vilken inställning man vill ha ifrån studenterna. »
- Projekt 1»
- Skulle vara bra att få testa på att rita en i väg i datorn som man faktiskt gör nuförtiden. Fler räkneövningar med egen räkning skulle vara bra.»
- Hela projekt 1 bör tas bort, att halva kursen ska bestå av att man ska hitta på och reflektera själv är orimligt. Ämnet är viktigt och undervisas i alldeles för lite varpå det är väldigt tråkigt att den undervisning som finns på grundnivå är så katastrofalt dålig. Fokusera på samhällsplanering och inte på rapportskrivning!»
- Hundra frågor var bra, men tiden för varje fråga var väldigt ojämnt fördelad.»
- Innehåll eller kursnamn.»
- Ritningsövningen och Projekt 1. Patetiskt att ha en rapport som enbart bedöms till textmängd efter 2,5 år på högskola där man skrivit rapporter i »
- Gruppearbetena. Onödigt mycket tid las på dem i förhållande till kunskap man fick ut av dem. Kanske lägga in lite fler övningsräkningsledda lektioner.»
- Bättre och tydligare kommunikation, från lärare till elever. »
- Alf måste bort! Han är helt okapabel att handskas med folk, och borde därför inte få undervisa på skolan. Han kritiserar utan grund och sänker allas självförtroende. Hela projekt 1 borde tas bort, då det hela går ut på att man ska gissa sig fram för att sedan få reda på att man har gjort fel. Tre bortkastade veckor av kursen. Sen modernisera, vi lever på 2000talet där datorerna dominerar och vi ska lämna in arbetena per post eller fax? Det är ju ett skämt! Samma med projekt två där vi sitter och ritar på smörpapper? Våga använd datorn, och om inte Gunnar klarar av det så är det nog dags att byta ut honom med, även om han är bra i övrigt.»
- Gör om projekt 1 till en uppgift som ger något. Den framstår som en övningsuppgift i svenska. Ersätt Alf Johansson!!! »
- Projekt ett kändes mest som att man bara skulle skriva om en massa teori från Nationalencyklopedien, det tillförde inte så mycket. Att lära sig hur man skriver en rapport vore mer passande i en kommunikationskurs än en kurs om samhällsplanering.»
- Ta bort metarapporten. Alfs inblandning var mer onödig och obehaglig än lärorik.»
- Lite mer spännande föreläsningar kanske»
- hur vida alf tillför något förutom ett allmänt irritationsmoment kan verkligen diskuteras»
- Bort med projekt 1! Det gav mig väldigt lite, och framför allt gav det mig väldigt lite inom "teknisk samhällsplanering". Projektet gick till stor del ut på att gissa, och det kunde lika gärna vara båtskrovsutformning det handlade om som vägprojektering. Det hade nog gett lika mycket. Redovisningarna var totalt värdelöst (inte redovisningar i sig, utan att sitta och lyssna på tio grupper om hur de gissat). Projekt 1 skulle kanske tjäna en roll som separat kurs med tydligare mål, eller möjligtvis som en del av BIS-kursen. Ta bort den ur TS där den tar onödig plats! »
- Utveckla övningstillfällen och gör de i mindre grupper där man kan beräkna själv uppgiften och fråga om hjälp behövs. Gå igenom viktiga exempel på föreläsningarna»
- Bort med Alf. Ge oss kurslitteratur direkt från start. Förändra uppgiften då vi ska dra om vägen mha smörpapper, känns väldigt ålderdomligt.»
- jag tycker att man borde satsa på att skapa en bättre helhet av kursinnehållet där de olika delarna på ett tydligare sätt är länkade till varandra. säkerhetsaspekten borde lyftas fram ytterligare. att det är så många inblandade i kursen som inte känns helt samkörda kanske man skulle kunna jobba lite med för att få en röd tråd genom de olika delarna.»
- Kanske inte lika höga krav på rapporten som de Alf satte upp. Var nästan lite extremt och i bland så hade vissa grupper skrivit saker som Alf personligen tyckte var fel men som rent vetenskapligt var korrekta och fel för detta.»
- Vi bör få utgå från kurslitteratur från början och inte gissa oss till fakta..»
- Första gruppavgiften. Lite för dåligt med information, lite konstigt upplägg. »
- Upplägget, Alf och hela projekt 1. Varför slänga bort 3 veckor på att sitta och gissa.»
- Själva rapportskrivandet var bra, dock kändes det inte som att det gav något att skriva om något som man hittat på själv och det skulle vara bättre att få litteraturtillgång redan då man skriver arbetet.»
- Alf bör gå en pedagogikkurs. Momentet i vägplaneringen med studiebesök vid en vägsträcka kan förläggas vid en mera närliggande väg med mera handledning, gav inget alls att åka ut och titta på vägen!»
- Rapportdelen, fokus bör absolut inte läggas på språk och utformning av rapporten. Att skriva rapport utifrån vad man redan vet är dåligt,man lär sig inget nytt. Föreläsningarna bör göras mer intressanta!»

16. Övriga kommentarer

- Ni bör ta er en funderare på denna kurs. Hade enkäten kommit ut tidigare hade jag haft mer detaljer att peka på men nu är intrycket från kursen att jag inte lärde mig så mycket, mest Alfs rapportkritik. »
- Helt meningslös inlämningsuppgift. Den andra delen med att rita plan var OK, men den första var att använda sig av geometri på gymnasienivå och skriva en rapport på detta där all vikt var att följa en template. Gav ingenting annat än att ta värdefull tid som jag aldrig får tillbaka. Synd att denna kom så sent, för det är svårt att minnas vad som var just bra och dåligt för övrigt. Sammanfattnignsvis Gunnar var bra!! Kursen var intressant. Inlämningsuppgiften var inget vidare.»
- Kursen är vår första introduktion till infrastrukturbyggnad, och lyckas göra även de mest intresserade studenterna totalt ointresserade av ämnet. Är detta vad man vill uppnå?»
- Projekt 1 är ett rent skämt, i princip skulle du kunna skriva vad som helst så länge du skriver det "korrekt" enligt ALF.»
- Alf Johanssom behöver inte gå på så hårt första lektionen. Det känns ganska kränkande att på ett otrevligt sätt bli utskälld för något som tidigare års elever har presterat.»
- Fick 5a i slutbetyg men kan inte säga att jag har den kunskap som borde krävas för högsta betyg. Kursen snarare avskräcker från att läsa vidare inom området på Chalmers än att inspirera till det. Jag hoppas att programledningen inser att något är katastrofalt dåligt med denna utbildning, som helhet är V-programmet någorlunda kvalitativt men går man in på kursnivå och tittar fattas väldigt mycket i många individuella kurser ex. matstat, byggnadsfysik och inneklimat, teknisk samhällsplanering m.m.»
- Måste finnas ett bättre sätt att lära oss elever ämnet, som stimulerar oss till att vilja jobba med vägbygge.»
- Projekt ett och Alf - SÄMST! Projekt två - bra, men modernisera! »
- Det som fanns i kursen var väldigt bra, det var bara så lite. Låt oss lära oss mer!»
-
- Gästföreläsningarna är det som räddar kursen, och ibland de intressanta diskussionerna på Gunnars föreläsningar. Ida ska också ha en eloge, mycket bra övningsledare.»
- jag hoppas att folk lämnar konstruktiva förslag till förändring och att dessa tas i beaktande vid planeringen av nästa års upplaga. jag skulle kunna utveckla mina kommentarer ytterligare om det inte hade varit tentavecka. jag kanske gör det vid ett senare tillfälle och mailar dem till dig.»
- Mycket bra och intressant kurs. Speciellt ekonomidelen med avbetalningar och liknande uppskattade jag.»
- Införa datorprogram istället eller tillsammans med vanliga papper vid uppgifter?»
- Förändra eller ta bort kursen så inte fler teknologer hoppar av!»
- Sa jag förresten att betygen för tentamen och projektarbete bör separeras i Ladok så att det syns om man presterar bra på tentan men hade otur med Alf. »


Kursutvärderingssystem från