ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP2_Fastighets- och entreprenadjuridik, LBT117

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-20 - 2013-01-23
Antal svar: 21
Procent av deltagarna som svarat: 50%
Kontaktperson: Christina Larsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Affärsutveckling bygg

1. Sammanfattande intryck av kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

Sammanfattningsvis var kursen mycket bra*
21 svarande

0 0%
0 0%
1 4%
14 66%
6 28%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.23 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Allmänna frågor

Gradera påståendena på samma sätt som ovan.

(Med examination avses alla moment som är underlag för betygssättning i kursen.)

Matrisfråga

- Vet inte ens att jag sett kursmålen. Vissa saker lades på kurshemsidan sent, men annars bra. Kursen var bra, allmänbildade. Tror dock att jag mest har användning för entreprenadjuridiken i framtida yrken. »
- mer frågor på olika moment vi behandlade bara tre frågor borde varit fler. »
- Betygsgränser saknades på tentamen och läraren kunde inte svara på vad gränserna var under tentamen.»

Kursens mål var tydliga
21 svarande

1 5%
0 0%
3 15%
11 57%
4 21%
Vet ej»2

Genomsnitt: 3.89

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt
21 svarande

0 0%
0 0%
2 10%
9 47%
8 42%
Vet ej»2

Genomsnitt: 4.31

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra
21 svarande

0 0%
4 19%
9 42%
6 28%
2 9%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.28

Kursen kändes angelägen för min utbildning
21 svarande

0 0%
0 0%
2 9%
7 33%
12 57%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.47

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats
21 svarande

0 0%
2 9%
12 57%
6 28%
1 4%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.28

3. Vad tycker du främst bör behållas i kursen?

- Föreläsningarna med grundläggande kunskap och sedan övningsgenomgång var jättebra. Lärde mig mer föreläsningarna i denna kurs än vad jag gjort på många andra kurser. Kursboken. »
- Upplägget med ett flertal övningsfrågor att göra gruppvis för att sedan gå igenom de tillsammans i klassen.»
- seminarieuppgifterna»
- Tycker att upplägget var bra. »
- Ingmar! Han var riktigt bra. Att gå igenom massor av olika case tillsammans med läraren»
- Att jobba med seminariefrågor i grupp till nästa lektion har varit givande för då får man själv "testa på" problemen innan rätt svar ges.»
- De tre kreativa lärarna! Övningsuppgifterna var ett mycket bra sätt för att underlätta förståelsen.»
- Lärarledda föreläsningar »
- Föreläsarna.»
- Case övningarna»
- Övningarna vi fick göra i grupp.»
- Uppgifterna som vi gjorde i grupp och sen gick igenom på lektionen var ett bra moment. »

4. Saknade du något i kursen?

- Riktiga gamla tentor att öva på. Som man kan tillgå tidigt, inte bara dagarna innan tenta. »
- Nej egentligen inte»
- Mer genomgång av frågor när det handlade om fastighetsjuridik. Att ist för att man fick göra några stora frågor själva och sen gå igenom med läraren bör man gå igenom fler frågor på lektionstid då läraren direkt förklarar vad som gäller»
- Hade velat ha ett mer utförligt kurs-PM där lektionstillfällena med information om vad som skall gås igenom och vilka sidor som kan vara bra att läsa tills dess står.»
- struktur i kursadministrationen.»
- Tydlighet i vad som var rätt och fel. »
- Lite tydligare förklaring om vad man fick ha med sig på tentamen och så vidare. Samt lite bättre administration och kommunikation angående förändrade tider osv.»
- ABT06 och LOU. LOU är extremt relevant för oss och borde kanske nämnas iaf en lektion.»

5. Finns det något du tycker bör ändras i kursen?

- Nej den var på något sätt optimal!»
- Material som man får ta med sig på tentan. Bör bara vara lagbok och AB04»
- Är man schemalagd mellan 8-12 bör man följa det. Var svårt att planera dagarna eftersom man inte visste hur länge lektionen skulle vara»
- Endast tillåta studenter som läst någon juridik-kurs innan att läsa denna kurs, för att både underlätta för föreläsarna och samtidigt göra det mer utvecklande för studenterna då man kan lägga kursen på en lite högre nivå»
- Tycker att kursen borde innehålla mer av de områden kursen innefattar. Kursen är mycket betydelsefull för vår utbildning på bygg (den borde vara obligatorisk!)och vore bra om vi kunde gå in ytterligare i rättsfall och övningsuppgifter. »
- Tydligare från början vilka lagtexter som ska användas i kursen, så de som inte hade lagbok kunde skriva ut och ha med till lektionerna.»
- Bättre kommunikation mellan föreläsare och att kursmaterial läggs upp som planerat.»
- I ett tidigare skede introducera tillvägagångssättet för att hantera frågorna. Ex A-D»
- Ja, ta bort alla lektioner som handlar om konsumenttjänstlagen. Vi har redan läst den och den tiden kan mycket hellre läggas på nya lagar som är mer relevanta för utbildningen.»
- Vid flera lektionstillfällen slutade vi tidigare, ibland för att vi skulle få tid till gruppuppgifterna men det kändes synd att föreläsningstiden inte utnyttjades till fullt. Gruppuppgifterna hade man hunnit med att göra ändå.»

6. Vilka moment har gynnat ditt lärande mest i kursen?

Välj ut ett eller flera inslag i kursen som du tycker varit till hjälp för din inlärning!
Ett minus som svar betyder att du inte tycker att momentet varit så givande för dig.
Svar för alla moment behövs inte.

Använd gärna fritextrutan för förklaringar!

Matrisfråga

Föreläsningar
20 svarande

0 0%
OK»2 10%
9 45%
++»9 45%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 3.35

Övningar/övriga lektioner
20 svarande

0 0%
OK»2 10%
8 42%
++»9 47%
Vet ej/ Ingick ej»1

Genomsnitt: 3.36

Att få hjälp och svar på frågor
20 svarande

0 0%
OK»6 30%
10 50%
++»4 20%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 2.9

Kurslitteratur och annat kursmaterial
19 svarande

2 10%
OK»8 42%
5 26%
++»4 21%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 2.57

Inlämningsuppgifter_ej i grupp
17 svarande

0 0%
OK»5 83%
1 16%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»11

Genomsnitt: 2.16

Projektarbete i grupp
17 svarande

0 0%
OK»4 44%
2 22%
++»3 33%
Vet ej/ Ingick ej»8

Genomsnitt: 2.88

Muntlig redovisning
16 svarande

0 0%
OK»0 0%
3 100%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»13

Genomsnitt: 3

Tentamen
18 svarande

0 0%
OK»2 11%
11 61%
++»5 27%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 3.16

Hemtentamen
16 svarande

0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»16

Genomsnitt: 0

Dugga
16 svarande

0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»16

Genomsnitt: 0

Självverksamhet
18 svarande

0 0%
OK»2 14%
8 57%
++»4 28%
Vet ej/ Ingick ej»4

Genomsnitt: 3.14

Studiebesök
16 svarande

0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»16

Genomsnitt: 0

Gästföreläsare
16 svarande

0 0%
OK»1 50%
0 0%
++»1 50%
Vet ej/ Ingick ej»14

Genomsnitt: 3

Feedback under kursens gång
17 svarande

0 0%
OK»4 33%
5 41%
++»3 25%
Vet ej/ Ingick ej»5

Genomsnitt: 2.91

Feedback vid examination
16 svarande

0 0%
OK»3 75%
1 25%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»12

Genomsnitt: 2.25

Laborationer
16 svarande

0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»16

Genomsnitt: 0

Annat
16 svarande

0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»16

Genomsnitt: 0

7. Övriga kommentarer

- Otroligt bra kurs! Kan inte erinra mig någon annan kurs under dessa 2.5 år på AE där jag lärt mig såhär mycket! Väldigt strategiskt att ha grundläggande affärsjuridik i tvåan, då denna kurs kändes mer ingående i själva lagtexten och därmed mer avancerad. Mycket bra lärare alla tre, examinationen kändes väldigt relevant för denna kurs.»
- Väldigt bra och relevant kurs för vår utbildning. Sofia var väldigt bra som föreläsare. »
- Mycket intressant kurs!»
- Ni ska ha en stor eloge för ert stora engagemang. Gör att man själv blir intresserad. Kanske en självklarhet men jämförelsevis är det ovanligt bland övriga lärare. Skulle varit bra att få information i början av kursen vilka lagtexter vi skall ha med oss på lektionen. Ingmar kan upplysa till eleverna att dessa skall med på lektionen så kan vi elever lättare anteckna direkt i dem. I övrigt en mycket bra kurs. TACK! »
- Bra om det står på tentan att man får ha med egna anteckningar och miniräknare. Tentavakterna är väldigt noggranna med det.»
- Totalt sett en väldigt bra kurs! Hade gärna gått djupare in på AB04.»
- Kursen ska ju vara en fortsättning på affärsjuridiken och då kan man förvänta sig en viss förkunskap. Men ibland "fastnade" vi på saker som vi redan gått igenom under affärsjuriken ändå. Synd med tanke på att den tiden kunde använts till att gå djupare in på fastighets- och entreprenadjuridik. Överlag var kursen mycket bra och intressant!»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.23

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.23
Beräknat jämförelseindex: 0.8

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från