ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lärarnas synpunkter_2

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-05-23 - 2013-05-29
Antal svar: 2
Procent av deltagarna som svarat: 66%
Kontaktperson: Christina Larsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Affärsutveckling bygg


Fakta om kursen

1. Kurskod och kursnamn:

- Funderar på vilka som ska få enkäten - alla lärare eller bara examinator? Ibland har ju examinatorn ingen åsikt om han/hon inte undervisar, men om flera kan svara är det också intressant. Om man har t.ex. tre inkopplade på kursen, så kan det behövas allas input. »

2. Ges vid institutionen:

1 svarande

Bygg och miljö»0 0%
Energi och miljö»0 0%
Teknikens organisation och ekonomi»0 0%
Matematik»0 0%
Arkitektur»1 100%
Fackspråk»0 0%

Genomsnitt: 5


Input till institutionen och utbildningsområdet

3. Vilken tillgång till önskade resurser har du haft inom kursens ram?

0= resurserna har varit obefintliga
5= perfekta förhållandena

Matrisfråga

- Slutet_ ena=en Tillgång till Vad menas med administrativt stöd? Institutionsadministratör Pingpong Registrera resultat Få uppgifter om studenter »
- Administrativa stödet - vi pratade om att ev. ytterligare förtydliga vad man menar. Jag hade gärna också sett att man exemplifierade vad "admininstrativa stödsystem" kan vara.»

Lärarresurser (gästföreläsare, handledare etc.)
1 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
1 100%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 4

Tillgången till övriga resurser som behövs för kursens genomförande var bra (lokal, datorer, administrativa stödsystem).
1 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
1 100%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 4

Det administrativa stödet fungerade väl.
1 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
1 100%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 4

Planeringen för kursens genomförande och bemanning skedde i god tid.
1 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
1 100%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 4

Min arbetsbelastning har varit lagom stor och jämn i läsperioden.
1 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
1 100%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 4

Informationen om de för kursen gjorda överenskommelserna mellan PA och vice-prefekten var bra.
1 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
1 100%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 4


Input till studentgruppen

4. Din uppfattning om studenterna som läst kursen

0 = extremt låga
5 = mycket goda

Matrisfråga

- Vad är läraraktiviteterna? Lärarledda aktiviteter? Vill alla lärare ta upp»

Studenternas förkunskaper
1 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
1 100%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 4

Studenternas motivation och engagemang
1 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
1 100%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 4

Studenterna var väl förberedda och tillräckligt pålästa innan läraktiviteterna
1 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
1 100%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 4

Studentgruppen uppvisade förmåga att självständigt arbeta med kursens innehåll
1 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
1 100%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 4

Studentgruppen uppvisade förmåga att på ett moget sätt lösa frågeställningar som uppkom under kursens gång
1 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
1 100%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 4

Studenternas arbetsinsats
1 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
1 100%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 4

Resultatet på kursen för årets studenter
1 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
1 100%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 4


Input till programansvarig

5. Din uppfattning om hur väl kursen fungerar i programmet

Matrisfråga

- Ska ni byta namn från Utbildningssekreterare till Studiesekreterare? Jag tycker att det är lite väl många frågor om programteamet, skulle nog ta bort den näst sista. Men det kan vara för att jag inte riktigt förstår vad som menas med frågan.»

Jag har en god bild av hur kursen passar in i programmet och vad den tillför studentens förmåga
1 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
1 100%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 4

Jag har en god bild av vilka förkunskaper studenterna har innan de börjar min kurs.
1 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
1 100%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 4

De planerade förkunskaperna är tillräckliga.
1 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
1 100%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 4

Kursens placering i programmet verkar rimlig
1 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
1 100%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 4

Studenternas totala studiebelastning i läsperioden medger att de kan lägga tillräckligt fokus på kursen
1 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
1 100%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 4

Kommunikationen med programteamet (PA, Studiesekreterare och Studievägledare) fungerar väl
1 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
1 100%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 4

Det går att nå programteamet vid behov
1 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
1 100%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 4

Informationen från programteamet är tillräckligt informativ och hjälper mig
1 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
1 100%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 4

Programteamet hjälper mig i tillräcklig utsträckning att diskutera pedagogiska frågor som gäller mer än min kurs
1 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
1 100%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 4

Jag önskar mer från PA och beställar-organisationen (specificera vad under kommentarer).
1 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
1 100%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 4

6. Har studenternas totala arbetsbelastning i läsperioden påverkat möjligheten att göra väl ifrån sig på kursen?

1 svarande

Ja»0 0%
Nej»0 0%
Ingen uppfattning»1 100%

Genomsnitt: 3

- fjklfjlas» (Ingen uppfattning)

7. Moment som föll väl ut och inte bör förändras:

- fjklfjja»

8. Idé om en förändring att testa på kursnivå

- dkfaköl»

9. Idé om en förändring att testa på programnivå

- fdklfjfsdk»

10. Övriga tankar om kursen och programmet

- fjklsdfjasldkj»


Kursutvärderingssystem från