ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering Designmetodik, LMU621

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-06-03 - 2008-06-08
Antal svar: 13
Procent av deltagarna som svarat: 43%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram studenten tillhör: Designingenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

12 svarande

Högst 15 timmar»3 25%
Cirka 20 timmar»2 16%
Cirka 25 timmar»4 33%
Cirka 30 timmar»3 25%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.58

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

13 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»1 7%
100%»12 92%

Genomsnitt: 4.92


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

13 svarande

Jag har inte sett/läst målen»9 69%
Målen är svåra att förstå»1 7%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 15%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»1 7%

Genomsnitt: 1.61

- läst» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

6 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 16%
Ja, målen verkar rimliga»5 83%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.83

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

7 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 57%
Ja, i hög grad»3 42%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.42


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

13 svarande

Mycket liten»3 23%
Ganska liten»5 38%
Ganska stor»4 30%
Mycket stor»1 7%

Genomsnitt: 2.23

- Ej föreläsningar, men övningarna var bra!» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

13 svarande

Mycket liten»3 23%
Ganska liten»6 46%
Ganska stor»3 23%
Mycket stor»1 7%

Genomsnitt: 2.15

- Boken Produktutveckling är mycket svår att läsa.» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 15%
Ganska bra»8 61%
Mycket bra»3 23%

Genomsnitt: 3.07

- Jättebra att allt material läggs upp på hemsidan, men det skulle va lättare att hitta bland dokumenten om de inte hette saker som "Projekt08två".» (Ganska bra)
- Allt låg på portalen. Kunde varit bra om läraren ger en hint om vad som händer där med, som andra gör!» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

13 svarande

Mycket dåliga»1 7%
Ganska dåliga»2 15%
Ganska bra»7 53%
Mycket bra»3 23%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 2.92

- Mycket tvetydig information när man ställer frågor. Vårat projekt blev sågat på redovisningen trots att handledare inte gett sken av att något var fel tidigare. Inte schysst!» (Mycket dåliga)
- kunde fått mer positiv respons» (Ganska bra)
- Man kunde ställa frågor, men svaren var ofta luddiga och skiljde sig ganska mycket beroende på vem av lärarna man frågade.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 7%
Mycket bra»12 92%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.92

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

13 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 7%
Lagom»7 53%
Hög»5 38%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.3

- Mycket på slutet, dåligt att vi fick projektet så sent.» (Hög)
- för lite tid för det sista momentet. man fick stressa sig igenom allt, där var det högt. första delen var lagom.» (Hög)
- Hade kanske kunnat bli lagom om vi fått reda på uppgiften i tid och inte 2 veckor senare.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

13 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 7%
Lagom»7 53%
Hög»5 38%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.3

- Läste bara Designmetodik då jag redan hade betyg i Mekanik. . .» (Låg)
- Mycket med projekt i både mekaniken (brobygget) och i designmetodiken samtidigt. » (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

13 svarande

Mycket dåligt»1 7%
Dåligt»4 30%
Godkänt»4 30%
Gott»3 23%
Mycket gott»1 7%

Genomsnitt: 2.92

- En lärare säger en sak, den andra säger raka motsattsen. Svårt att förstå vad som egentligen efterfrågas. Kanske ni borde gå igenom kursen mer tillsamans, o kolla om ni har samma metodik.» (Dåligt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Föreläsningen i gruppdynamik med vad-hon-nu-hette.»
- Projektet, men introduceras tidigare och tydligare.»
- Praktiska momenten»
- projektet green garden - jätteroligt och lärorikt!»
- uppdelning av att först göra teori och sedan utföra det man läst om »
- projektet. Man lärde sig mycket på hur det fungerar med metodiken»
- Upplägget med teoridelen följd av ett projekt»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Bättre handledning under "Green Garden"-projektet! Var tydligare med vad vi skall åstadkomma och vad det är tänkt att vi skall lära oss. (kursmålen räcker inte alltså, utan med specifikt: skall vi lära oss att använda en PU-process? skall vi lära oss skriva korrekt? Skall vi lära oss att bygga en modell?) Lite med dynamiska föreläsningar hade ju inte skadat.»
- Som vi upplevt tidigare i designämnena så informationen varit för dålig. Inga klara besked och direktiv. Vid handledningen för projektarbetet som vi gjorde i kursen har vi inte fått raka svar och de svar vi fått har de sedan ändrat sig om. Vi har fått ett besked under handledningen och när vi väl presenterade vad vi kommit fram till så har vi fått bakläxa för att vi gjort just så som vi blivit rekommenderade att göra.»
- Tydligare föreläsare.»
- Handledningen kändes lite tom ibland»
- -bättre föreläsare (kan läsa power pointen själva man behöver inte någon som läser det som står där) -mer tid till sista delen-arbetet -bättre info om vad som gäller vid slut arbetet: ex: vad som ska vara med i raporten. hur det hela ska gå till väga (mycket som fick göras i efterhand vilket känns fel) -man bör få veta vad som krävs för att bli godkänd med rapporten (mycket svårt att avgöra om man gjort tillräckligt) »
- Tydligare info om vad som ska göras. Man började jobba, sen får man reda på att man skulle gjort si och så istället. Bättre om handledaren varit tydlig från början med hur man lägger upp arbetet.»
- Byt lärare»
- uppläget, föreläsningarna. Kanske föreläsningarna mer intressanta så att man kan behålla intresset.»

16. Övriga kommentarer

- Synd att det design-orienterade ämnet är det tråkigaste under läsperioden.»
- Tyvärr har det gett ett väldigt oproffsigt intryck när en handledare svarar på ett sätt och en annan på ett annat sätt. Som sagt vaga direktiv och oklar information.»
- Torbjörn är duktig designer, men inte bra på att föreläsa eller att vara tydlig i uppgifter.»


Kursutvärderingssystem från