ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Grundkurs i matematisk statistik och bioinformatik, TMS145, Lp2 2010

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-06 - 2011-01-23
Antal svar: 20
Procent av deltagarna som svarat: 30%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Bioteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

19 svarande

Högst 15 timmar»3 15%
Cirka 20 timmar»5 26%
Cirka 25 timmar»7 36%
Cirka 30 timmar»4 21%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.63

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

19 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»2 10%
75%»5 26%
100%»12 63%

Genomsnitt: 4.52

- Väldigt lite variation i föreläsningarna, blev långtråkigt. Ibland läste man i boken istället. » (75%)
- Har inte gått på riktigt alla räkneövningar.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

19 svarande

Jag har inte sett/läst målen»10 52%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 36%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»2 10%

Genomsnitt: 2.05

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

13 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»12 92%
Nej, målen är för högt ställda»1 7%

Genomsnitt: 2.07

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

17 svarande

Nej, inte alls»6 35%
I viss utsträckning»5 29%
Ja, i hög grad»1 5%
Vet ej/har inte examinerats än»5 29%

Genomsnitt: 2.29

- Tycker inte att tentan motsvarade det som har gåtts igenom på kursen eller dem uppgifter som har räknats under kursen. Tyckte också att tentan var betydligt svårare än några från föregående år.» (Nej, inte alls)
- Tentan fokuserade inte riktigt på det som enligt föreläsningarnas upplägg verkade viktigast. » (Nej, inte alls)
- Konstig tenta. Sannolikhetsdelen var på tok för svår. Hade kollat en del på gamla tentor och tyckte att jag kunde det men tentan gick jättedåligt. Tyckte att det skiljde sig mycket från äldre tentor. Tyckte att det saknades en "ren" sannolikhetsuppgift. Konstigt att hypotesprövning inte dök upp. Det var även svårt att hinna med allt. Ska tentan fortsätta att ha det upplägg den har med tre delar så tycker jag att den bör skrivas på 5h. » (Nej, inte alls)
- Tyckte inte att tentan reflekterade det vi räknat på och gjort exempel på under kursens gång. Ibland oklart vad som frågades efter.» (Nej, inte alls)
- Tentan låg på en alldeles för hög nivå» (Nej, inte alls)
- Bioinformatiken var okej. Dock var statistik samt sannolikhet helt insnöat på 2 delmoment av 10+. Kändes inte som om att tentamen testade mina kunskaper i kursen som helhet utan bara på 2 veckor av kursen.» (Nej, inte alls)
- Räkneövingar bra! » (I viss utsträckning)
- Det kändes dock inte som om man riktigt fick visa om man kunde det som lagts vikt på under föreläsningarna. » (I viss utsträckning)
- Tentamen testade om jag uppnått målen men stämde dåligt överens med de övningsuppgifter och gamla tentor som vi blev anvisade att göra.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

19 svarande

Mycket liten»4 21%
Ganska liten»7 36%
Ganska stor»7 36%
Mycket stor»1 5%

Genomsnitt: 2.26

- Mycket oerfaren föreläsare» (Ganska liten)
- övningarna har varit bra» (Ganska liten)
- Tycker inte att det har varit så bra undervisning. Tror det är bättre att profesorerna håller i föreläsningarna och doktoranderna övningarna. » (Ganska liten)
- Bra föreläsningar och räknestrugor» (Ganska stor)
- Men i bland kändes det som att föreläsaren mest skrev på tavlan och inte undervisade/förklarade. Då skulle man lika gärna kunna läsa i boken istället.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

19 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»12 63%
Mycket stor»7 36%

Genomsnitt: 3.36

- Det är en uppenbar pay per word bok. Den innehåller så många utdragna exempel på rad att den blir svårläst.» (Ganska stor)
- Boken är bra men de tal vi räknar alldeles för enkla jämför med de som kom på tentan.» (Ganska stor)
- Stämde dock dåligt överens med tentauppgifterna.» (Ganska stor)
- Rätt bra bok som är ganska saklig och lätt att hitta i.» (Mycket stor)
- Bra kursbok! Bra med många lösta exempel.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

19 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 15%
Ganska bra»9 47%
Mycket bra»7 36%

Genomsnitt: 3.21

- Dåligt att det inte fanns facit till alla utlagda tentor och extremt dåligt att det inte fanns facit till några av bioinformatikuppgifterna på tentorna.» (Ganska dåligt)
- Bra webbsida. Dålig koppling mellan bioinformatiken och övriga delar. Dåligt med info kring vad som gällde för bioinformatiken. Han som höll i denna del gick inte att få tag i. Dåligt att det inte fanns facit till bioinfodelen på gamla tentor.» (Ganska dåligt)
- Dåligt med äldre tentor och inga svar på någon Bioinformatikdel på någon tenta. » (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

19 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 5%
Ganska bra»10 52%
Mycket bra»8 42%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.36

- Har inte alltid fått svar på det jag frågat efter, utan fått mer generell beskrivning som inte hjälpte just den uppgiften.» (Ganska dåliga)
- Det var svårt att få hjälp på bioinformatikdelen. Det fanns ingen konsultationstid eller räknestugor inför tentan och han svarade inte på mail heller.» (Ganska bra)
- Bra på mattedelen men väldigt dålig på bioinformatikdelen.» (Ganska bra)
- Oscar var en gedigen övningsledare som försökte förklara problem på ett pedagogiskt sätt. Mycket bra!» (Ganska bra)
- Ibland väldigt många hjälppbehövande elever på endast en lärare. Vissa tillfäleln gav bättre hjälp vissa gav mindre.» (Ganska bra)
- Bra övningsledare! Men möjligheten att ställa frågor kring bioinformatikdelen var mycket dålig.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

19 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 15%
Mycket bra»15 78%
Har ej sökt samarbete»1 5%

Genomsnitt: 3.89

- Vi tentapluggade mycket ihop.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

19 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 5%
Lagom»12 63%
Hög»6 31%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.26

- Rätt ok i början men sen börjar men halka efter. » (Hög)
- Inte fruktansvärt hög, men svårt att hänga med i förståeldsen. Det gick bra de första två veckorna sedan när man inte hängde med längre så var det kört. man gjorde upgifter fast man egentligen inte föstod dem.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

19 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»2 10%
Hög»7 36%
För hög»10 52%

Genomsnitt: 4.42

- Svåra och tunga kurser, men en lättare period sett till att man endast hade kurserna, ingen rapport eller någon annan sidouppgift att göra. Det var skönt.» (Hög)
- Transportprocesser och Statestikkursen i samma läsperiod gör perioden till den mest brutala under hela utbildningen!» (För hög)
- Transporten tog mycket tid men samtidigt ville man inte försumma matten så belastningen blev alltför hög när man försökte klara båda.» (För hög)
- Mycket, mycket, mycket. Det går, men till ett lite för högt pris. » (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

19 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Dåligt»6 31%
Godkänt»7 36%
Gott»5 26%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.84

- En föreläsare måste ha någon form av pedagogisk ådra ifall de aldrig haft en kurs innan. Att en examinator väljer att sätta in en doktorand på att hålla alla föreläsningar istället för att göra det själv är inte ok gentemot studenterna.» (Mycket dåligt)
- Man han inte med att förstå, Föreläsaren var för opedagogisk och var svår att förstå. Trots en kort repetition vid varje föreläsnings början så hängde man ändå inte med på vad hon sa utan hade mest jobb med att hinna skriva allt hon skrev. Jag tror på ett annat upplägg av kursen. Jag föstod inte poängen eller innebörden av kursen förens de sista dagarna innan tentan. Så ska de nog inte va. Tror på en omstrukturering av kursen » (Dåligt)
- Ger bara godkänt i betyg pga bioinformatikdelen som inte var något bra.» (Godkänt)
- Tycker det var riktigt dåligt att bioinformatiken var en del av kursen. Det gjorde bara att det kändes oseriöst och det kändes även som Graham tyckte det. Det var också dåligt att det inte fanns någon möjligthet att ställa frågor till Graham inför tentan. Han svarade inte heller på mail eller hjälpte till när man kom till hans kontor. Eftersom mattelärarna inte hade någon koll på vad som gällde för bioinformatiken fanns ingen att fråga.» (Godkänt)
- Spretig kurs med de olika delarna. Synd när det egentligen är saker som är intressanta. » (Godkänt)
- Ganska bra. Informationsflödet funkade bra, föreläsaren/personal var tillmötesgående. Tyvärr ganska stor spridning på kursen. Svårt att greppa.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- mycket lite.»
- Föreläsningar och föreläsaren. »
- ???»
- Boken.»
- Räknestugor.»
- Oscar bör fortsätta som övningsledare.»
- övningstillfällena, kanske utöka dessa, ha fler hjälplärare!»
- Bra struktur på kursen även om bioinformatikdelen inte passar in alls.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Förläsningarna i statistik. Dessa är inte alltid så givande och föreläsaren känns något omotiverad. Skulle behövas fler övningstillfällen och möjligheter till att fråga om hjälp för bioinformatiken. Hade också varit bra med någon slags kurslitteratur till denna del av kursen.»
- En föreläsare som kan lyfta upp ämnet statistik och motivera varför det är bra att förstå, tillämpningar mm. istället för en som står och gömmer sig vid tavlan och läser innantill på ett papper. Praktiska tillämpningar måste läggas in som ett moment i kursen. Som det är nu skulle jag inte kunna använda statistik till något förutom matematiska lekar på ett papper.»
- Det måste ordnas fram facit/lösningar till bioinformatikdelen för gamla tentor för det är de enda uppgifterna som görs i kursen. Det skulle också behövas ett kompendium eller utdrag ur en lärobok till bioinformatikdelen istället för några powerpointsslides.»
- Fler vardagliga exempel där kunskaperna appliceras. Tentan bör spegla mer det som är viktigast under föreläsningarna, inte något som tas upp i en mening någon enstaka gång. Strukturera upp upplägget bättre. Lite väl bred kurs, därav svårigheten. Svårt att greppa allt och hur allt hänger ihop. Det finns en rätt bra struktur som det är men det hade varit bra om den blev bättre. Om den aktuella tentan skall avvika så mycket från tidigare tentor så blir de tidigare tentorna mindre relevanta. I så fall bör en mer aktuell "exempel-tenta" göras tillgänglig så att man lättare kan se var fokusen ligger. Övningsuppgifterna i boken kändes inte relevanta för tentan. »
- Malin skulle kunna jobba på att förbättra både entusiasm och pedagogik under föreläsningarna. Frågan man ska utgå ifrån är väl vad man vill att studenterna ska ta med sig från respektive föreläsning? Jag skulle gissa att detta är något som kommer med ökad erfarenhet...»
- En föreläsare som är pedagogisk och inte helt ny»
- Ingen doktorand som håller i föreläsningarna. Ta bort bioinformatikdelen i kursen eller sammarbeta bättre så att mattelärarna vet vad som gäller även för bioinformatikdelen. »
- Plocka bort bioinformatikdelen. »
- Kanske mer exempel underföreläsningarna. När t.ex en sats presenteras är det bra om man visar ett exempel ihop så att man förstår sammanhanget. Det borde även finnas facit till alla delarna på de gamla tentorna.»
- Tentan. Bör reflektera kursen bättre.»
- Malin (föreläsare) måste finna någon slags röd tråd i det hon föreläser om samt att de exempel hon tar upp har någon röd tråd. Dvs vara mer tydlig och fråga om någon har frågor etc. »
- Föreläsningarna, för enspåriga och tråkiga. »
- Tentan måste stämma bättre överens med det material vi fått att räkna på under kursen.»

16. Övriga kommentarer

- Kursdelen om bioinformatik känns mycket lösryckt från resten av kursen och det är väldigt svårt att förstå vad tanken bakom att ha med detta är. Ta bort delen helt eller flytta till någon annan kurs. Lägg istället in praktiska övningar med exempelvis datorbaserade statistikprogram, kanske ett projekt där man kan öva på att använda statistiken.»
- Sammanfattningsvis helt klart godkänt. »
- Kursen ligger samtidigt som Transportprocesser (KAA060) vilket stjäl en hel del tid. Detta gör att det är svårt att fokusera på denna kurs, tyvärr.»
- Tyckte att kursen gav ett ganska oseriöst intryck. finns mycket att förbättra för att man sak känna sig motiverada att lägga ner mer tid på kursen.»
- Stort minus för tentan. Knappt med tid och kändes inte som att den motsvarade tidigare års tentor i svårighetsgrad. »
- Bioinformatiken, framgår aldrig vad poängen är, mycket luddigt. Skulle kunna struktureras upp mer. Förklara ord och begrepp mer, då detta skulle underlätta helhetsförståelsen.»
- Fler övningsuppgifter som speglar svårighetsnivån på tentan. Uppgifterna i boken är alldeles för simpla, mer komplexa uppgifter att öva på vore bra för förståelsen.»


Kursutvärderingssystem från