ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


AT3 Strukturmekanik, TME185

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-12-18 - 2009-01-19
Antal svar: 12
Procent av deltagarna som svarat: 54%
Kontaktperson: Karl-Gunnar Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur och teknik 300 hp

1. Mål och förväntningar

Har kursens mål och förväntningar (koncept) tydligt kommunicerats under kursens gång?

12 svarande

Nej, de framgick inte alls»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ja, de framgick ganska bra»3 25%
Bra»6 50%
Mycket bra»3 25%

Genomsnitt: 4

- Förväntningarna upplevdes förändras under kursens gång» (Ja, de framgick ganska bra)

2. Hur väl har kursens lärandemål uppfyllts? Lärandemål 1

Kursens första lärandemål enligt kursplanen (i Studieportalen) är att kunna:
- genomföra härledningar av strukturmekanikens matrisfomulerade samband på systemnivå för 2D och 3D stångverkan, balkverkan och vridverkan, fjädrande stöd, samt geometrisk (och materiell) ickelinjäritet.

Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

12 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 25%
Bra»6 50%
Mycket bra»3 25%

Genomsnitt: 4

3. Lärandemål 2

Kursens andra lärandemål är att kunna:
- formulera sunda beräkningsmodeller för strukturmekaniska system innefattande 2D och 3D fjädrar, stänger och balkar, symmertri, inre leder, bivillkor, statisk kondensering, fjädrande stöd samt geometrisk och materiell ickelinjäritet.

Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

12 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 33%
Bra»5 41%
Mycket bra»3 25%

Genomsnitt: 3.91

4. Lärandemål 3

Kursens tredje lärandemål är att kunna:
- tillämpa Calfem/Matlab som beräkningsverktyg.

Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

12 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 8%
Bra»4 33%
Mycket bra»7 58%

Genomsnitt: 4.5

5. Lärandemål 4

Kursens fjärde lärandemål är att kunna:
- kritiskt bedöma beräkningsmodeller och beräkningsresultat

Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

12 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»3 25%
Ganska bra»7 58%
Bra»1 8%
Mycket bra»1 8%

Genomsnitt: 3

6. Lärandemål 5

Kursens femte lärandemål är att kunna:
- formulera beräkningsmodeller för potentialproblem med 1D flöden.

Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

12 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 33%
Bra»6 50%
Mycket bra»2 16%

Genomsnitt: 3.83

7. Lärandemål 6 (som inte finns med i studieportalen)

Befintliga formulerade lärandemål handlar främst om ingenjörsundervisningens traditionella syften: att formulera beräkningsmodeller och träna beräkningsmetodik för givna strukturer. En underliggande ambition med kursen har också varit utveckla den träning i systemförståelse som tidigare funnits med i projekten, under studieresorna och i kursen material och rumslaborationer. Hur har kursen i Strukturmekanik bidragit till öka denna systemförståelse? Ge gärna förslag till moment som ytterligare kan stärka systemförståelsen.

- Har inte helt framgått och klargjorts. Kanske räkna på ngt större system och koppla ihop det med en befintlig byggnad.»
- Mycket bra.»
- Föreläsningarna har generellt haft en stor portion "system" i sig, vilket skulle kunna kompletteras med fallstudier av olika slag. Arne Eggens föreläsning, som egentligen var del av en annan kurs, kändes väldigt relevant i detta avseende. »
- Lite, men inte så mycket som jag först trodde att den skulle.»
- Ja»

8. Hur var kursens ambitions- och kravnivå?

Hur var kursens ambitionsnivå i relation till dina egna förväntningar - upplevde du lärarens krav som rimliga och relevanta i förhållande till kursens mål och dina egna?

12 svarande

För låg»0 0%
Ganska låg»1 8%
Ganska bra»6 50%
Bra»4 33%
Mycket bra»1 8%

Genomsnitt: 3.41

- Det var inte en så omöjligt svår kurs, som jag förväntade mig...» (Ganska bra)
- Taskigt att lägga in en monsterstor teoridel som inte funnits med på exempeltentorna och berätta om den två dagar innan tenta på en föreläsning som inte fanns utsatt i schemat. Att bara en enda person fick mer än 6/18 poäng på den uppgiften borde räcka som argument.» (Ganska bra)
- Lite väl höga ambitioner och krav.» (Ganska bra)

9. Hur var kursens organisation och planering?

Hur passar kursens uppläggning med föreläsningar, övningar, inlämningsuppgifter och en designuppgift (i år frivillig) utbildningens mål, nivå och ditt eget sätt att studera?

12 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»1 8%
Ganska bra»4 33%
Bra»6 50%
Mycket bra»1 8%

Genomsnitt: 3.58

- Bra med inlämningsuppgift varje vecka, men så svåra att de i regel slukade hela helgen. Föreläsningar ej i fas med de uppgifter man rimligtvis skulle kunna tänkas räkna, vilket för mig sänkte motivationen att räkna de "vanliga" uppgifterna rejält.» (Ganska dålig)
- Ofta för kort varsel, för många ändringar och oklarheter för att kunna planera min inlärning och mina studietillfällen. » (Ganska bra)
- Inlämingsuppgifterna var bra, men risken var att exemplen från CALFEM-manualen kopierades rakt av. Föreläsningarna var få till antalet och jag ställer mig lite tveksam till föreläsningen som en lång slide show med många sidor tagna direkt från läromedlet. Boken och föreläsningarna kompletterade helt enkelt inte varandra särskilt väl. Det borde åtminstone vara några exempelräkningar under övningarna, även om jag förstår kursansvarigs filosofi kring självständig inlärning. » (Ganska bra)

10. Läroboken

Ge gärna kommentarer kring läroboken - såväl problem som förtjänster. (Vi kommer efter jul att göra en sista genomgång, uppdatera med datoritade figurer och lägga till ett kapitel om materiall ickelinjäritet innan den går i tryck, så alla synpunkter värdefulla.)

- Boken och textrena är bra. Görna lite fler räkneexempel, kankse några kortare där man övar på delmoment och särskillda beräkningar. Lite mer detaljerat och kanske fler ledtrådar i facit. »
- Övningsuppgifterna gick från jättelätta till jättesvåra i ett steg, inga mellanövningar för förståelse. Tycker jag.»
- Bra överlag och man kommer in i systemtänket bra (speciellt efter kap 5), men mer små exempel! Kanske några kortare lätta uppgifter i början så man känner att man är på rätt spår.»
- Grundliga och goda härledningar men ibland tendens att texten blev till en lång formelmassa utan mellanliggande exempel. Detta kan säkerligen avhjälpas med den färdiga bokens layout. Överlag för få exempel, men de som fanns var å andra sidan gedigna. Bra och ganska många övningar i läromedlet, bra med introduktion om linjär algebra för dem som inte har detta färskt i minnet. »
- Bra, förutom att det ofta fattades information i övningsuppgifterna.»
- Bra bok! Kan dock bli väldigt trögt att ta sig igenom bevisen då man försöker läsa och förstå på samma gång.»

11. Övningar och handledning

Fick du tillräcklig tillgång till handledning under de tider som utlovats?
Upplevdes handledningen som relevant och konstruktiv?

12 svarande

Nej, inte alls»0 0%
Ganska otillfredsställande»0 0%
Ganska bra»1 8%
Bra»8 66%
Mycket bra»3 25%

Genomsnitt: 4.16

- Kunde ha varit några räkneövningar på tavlan eller att NN förklarade lite mer om hur man räknar för klassen.» (Bra) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- NN var inte så säker på uppgifterna. Han visst ofta inte vad som var fel med uppgiften trots att det blev fel när man jämförde med facit.» (Bra) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

12. Inlämningsuppgifter

Hur har inlämningsuppgifterna fungerat som stöd för din inlärning?

12 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Bra»5 41%
Mycket bra»7 58%

Genomsnitt: 4.58

- Bra tempo, bra innehåll. Fungerade som sporre att ligga i fas. » (Mycket bra)

13. Matlab/CALFEM

Har Matlab/CALFEM utvecklat ditt kunnande/självförtroende/lust till en experimenterande/utforskande ingenjörskonst?

- Har under denna kursen äntligen fattat vad Matlab är bra för. Kan inte riktigt ´,skapa´, med Matlab än dock.»
- absolut.»
- Ja, till viss del»
- Ja, mina kunskaper i Matlab har förbättrats i allmänhet under kursens gång. CALFEM-manualen var dessutom ett mycket bra hjälpmedel. »
- Det märker vi väl i vår. Men det var riktigt häftigt att kunna koppla ihop element till nästintill vad som helst och få ut en vettig analys på ett relativt enkelt och begripligt sätt.»
- Ja»
- ja det tycker jag»
- Ja»

14. Vad är viktigast att behålla?

Vad av kursens innehåll eller uppläggning vill du helst ska vara kvar i nästa års kurs?

- Inlämningsuppgifterna. »
- Inlämningsuppgifterna»
- Inlämningsuppgifterna var bra och borde behållas. Det som gav mig minst var kanske föreläsningarna, läste ganska noggrant på egen hand istället.»
- Inlämningsuppgifterna»
- Hemuppgifterna, flexibiliteten i kursen där moment och föreläsningar (på gott och ont) ändrades under tidens gång, samt känslan av att kursen är skräddarsydd för oss på AT.»
- Det allra mesta, övningarna var riktigt bra, lagom svårighetsgrad.»
- Inlämningsuppgifterna, dock möjligen något mindre omfattande.»
- Det mesta var viktigt så det är svårt att välja ut en del.»
- MatLab»

15. Vad är viktigast att förändra och/eller utveckla?

Vad är viktigast att ta bort?
Vad är viktigast att förändra och hur?
Vad är viktigast att utveckla och hur?

- Handledning under de sista veckorna, efter tentan till designuppgiften. Ännu mer design och arkitektur kopplingar. »
- Föreläsningarnas upplägg?»
- Utveckla föreläsningarna så att de ger något mer som inte står i boken. »
- -Fler föreläsningar där man inte använder powerpoint borde finnas. - Lägga mer tyngdpunkt på härledningar om det nu är så viktigt som tenatan visade.»
- Göra föreläsningarna mer friställda från läromedelet för att de olika komponenterna bättre skall komplettera varandra. Föreläsningarna behöver inte härleda alla formler utan kan mer vara ett slags exposé över kapitlet. Det gör det hela enklare att hänga med och kanske till och med hinna anteckna. »
- Föreläsningarna var tidvis svåra att ta till sig, formler & matriser flimrade förbi på projektorn i en takt där man inte hade en chans att hänga med och förstå. Det komplicerade mest kursen, när man satt med boken i lugn och ro kunde man förstå formlerna på ett annat sätt. Mindre formler och mer förståelse på föreläsningarna alltså.»
- Kapitlet om fjädrande upplag var lite svårt att förstå.»
- Se över mängden innehåll. Kändes mer som två kurser än en med tanke på mängden matlab som kom in.»

16. Helhetsomdöme/kursens relevans i utbildningen

Plats för fria kommentarer

- Mycket relevant kurs!!!»
- Kursen som sådan känns ytterst relevant för utbildningen, men skulle, då kursen de facto är skräddarsydd för vår utbildning, kunna vävas samman med den parallella projektkursen på ett tydligare vis med gemensamma moment etc.»
- Skitbra och givande!»
- Bra kurs!»Kursutvärderingssystem från