ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H10 Motorpraktik, LNB660

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-14 - 2010-11-08
Antal svar: 11
Procent av deltagarna som svarat: 44%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöingenjör 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

10 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»0 0%
Cirka 25 timmar»0 0%
Cirka 30 timmar»1 10%
Minst 35 timmar»9 90%

Genomsnitt: 4.9

- mer än 35 h per vecka inkl pendling till/från Öckerö.» (?)
- Har gått 0830 till 1600 i stort sätt varje dag » (Minst 35 timmar)
- måndag till fredag 08.00-16.00» (Minst 35 timmar)
- Obligatorisk närvaro» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

11 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»2 18%
100%»9 81%

Genomsnitt: 4.81

- Var hemma första veckan pga en nyfödd» (75%)
- Fick ledigt för några dagar...» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

11 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 18%
Målen är svåra att förstå»2 18%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 27%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 36%

Genomsnitt: 2.81

- Vi fick utskriven kursplan i samband med kursstart.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

10 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»3 30%
Ja, målen verkar rimliga»7 70%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.7

- Målen är rimliga men har inte uppfyllts. » (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

9 svarande

Nej, inte alls»4 44%
I viss utsträckning»0 0%
Ja, i hög grad»1 11%
Vet ej/har inte examinerats än»4 44%

Genomsnitt: 2.55

- hade ingen» (Nej, inte alls)
- Närvaro är grund för examination» (Nej, inte alls)
- Examen är att man har deltagit så är svårt svara på denna fråga » (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

11 svarande

Mycket liten»2 18%
Ganska liten»2 18%
Ganska stor»4 36%
Mycket stor»3 27%

Genomsnitt: 2.72

- Fick efter att vi kontaktat Chalmers reda på vilken tid och dag vi skulle börja detta torsdagen innan vi ska börja och inte ens då får vi tag på den som har hand om praktiken för Chalmers räkning uselt är allt jag har att säga om denna person» (Mycket liten)
- Då vi har haft tillgång till lärar ledd undervisning har dessa varit mycket givande.» (Ganska stor)
- Lärarna vet vad de pratar om.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

11 svarande

Mycket liten»7 63%
Ganska liten»1 9%
Ganska stor»3 27%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.63

- har inte haft någon » (Mycket liten)
- har inte fått nått kursmaterial» (Mycket liten)
- ingen kurslitt. på denna kurs.» (Mycket liten)
- har inte haft någon» (Mycket liten)
- Endast litteratur på en liten del» (Ganska liten)
- Ritningar och manualer» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

10 svarande

Mycket dåligt»2 20%
Ganska dåligt»2 20%
Ganska bra»3 30%
Mycket bra»3 30%

Genomsnitt: 2.7

- har inte haft någon» (Mycket dåligt)
- Har inte funnits» (Ganska dåligt)
- Vi hade inget sådant...» (Ganska bra)
- ingen adm.till denna kurs.» (Mycket bra)
- inte haft någon hemsida. Men annat utdelat material har funkat bra.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

11 svarande

Mycket dåliga»2 18%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»3 27%
Mycket bra»6 54%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.18

- De som undervisat oss har haft mycket kunskap som de gladligen delat med sig av» (Mycket dåliga)
- Lärare på plats var mycket kunniga.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 9%
Mycket bra»10 90%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.9

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

11 svarande

För låg»4 36%
Låg»3 27%
Lagom»3 27%
Hög»1 9%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.09

- låg tempo...» (För låg)
- Mycket dötid och titta på då vi var 5-6 pers i varje grupp. 3 i varje hade varit lagom» (Låg)
- Hög genom långa dagar. Dock ok.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

11 svarande

För låg»2 18%
Låg»1 9%
Lagom»7 63%
Hög»1 9%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.63


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

11 svarande

Mycket dåligt»1 9%
Dåligt»4 36%
Godkänt»3 27%
Gott»1 9%
Mycket gott»2 18%

Genomsnitt: 2.9

- Saknades korrekta/nödvändiga verktyg för att utföra de mål som besktivs i målen för kurs. Dåligt planerad. Inga delar för att byta i motor var beställda i tid. Ingen struktur, vi fick tvätta delar med diesel i 5 dagar i vår grupp medan andra grupper fick mer varierande uppslag. Schemat följdes ej. Jag är uppriktigt besviken på den här kursen som hade kunnat ge mig så mycket mer kunskap.» (Dåligt)
- Fick mestadels demontera små maskiner. Känner inte att jag har lärt mig särskilt mycket. » (Dåligt)
- Bra lärare. dåligt med resevdelar för återmontering» (Godkänt)
- Saknar att få totalt skruva isär en fungerande motor och starta den när den är ihop monterad igen. » (Godkänt)
- Med tvekan godkänt» (Godkänt)
- mycket bra men hade varit bra att haft riktiga marinmotorer och inte lastbilsmotorer då de saknar alla kringsystem som krävs för att få en ordentlig förståelse.» (Gott)
- bra arbetsmoment lärorika uppgifter. bra variation på motorer och vad vi gjorde med dom. kunde haft en större motor så man såg lite kring utrustning men det känns som man får det bra under praktiken så behövs inte tycker jag.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Kursen som tools momentum höll i var en mycket bra del och bör finnas kvar »
- Studiebesök och externa kurser»
- But uppdragsgivare. »
- Hans-eric Emanuelsson!! Riktigt bra, både praktiskt och teoretiskt.»
- Allt men utöka med fler motorer.»
- momentumkursen, mitabkursen»
- variationen på uppgifter vi hade. att det va på Ökerö. Kunniga lärare där inom området motorer och delar och system!!! »
- Allt»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- hade varit bra att haft riktiga marinmotorer och inte lastbilsmotorer då de saknar alla kringsystem som krävs för att få en ordentlig förståelse.»
- mer motorer/reservdelar, ha en maskin som man kan "köra" och köra lite labbar med driftsatta motorer»
- Byt uppdragsgivare.»
- Byt bort Öckerö!!»
- mindre grupper och lite mer strukturerat program. då vissa studiebesök tog ca 2 tim så kunde man kanske ha lagt dem på samma dag och inte sprida ut dem under veckorna.»
- ta bort studiebesök på daros, mollmar, och bergs. Använd tiden till studiebesök hos Wärtsilä. Använd tid till att renovera stort topplock till medelvarvare typ wasa32 eller likn. »
- mögligen att det skulle vara en större motor men ej behövligt.»
- Mer tid!»

16. Övriga kommentarer

- Peter Skoglund bör ta en fundering hur man informerar och lämnar ut information själv och inte bara skicka den via någon som sedan också får skicka den vidare innen den når oss studenter samt att gå ut med info i god tid och vi ska inte behöva ringa och mejla i flera veckor utan att få tag på personen i fråga då få informationen från någon annan.»
- Trevliga, duktiga gubbar. Fina lokaler. Dåliga förutsättningar ochgenomförande av den här kursen.»
- Saknar att man inte fick hitta felet på en motor och tillverka en ny del så motorn fungerar igen. skulle vilja se ett samarbete mellan verkstadsprakiken och motorpraktiken.»
- svårt att få kontinuitet när man måste vänta på reservdelar och ibland saknas verktyg»
- Bra kurs!»


Kursutvärderingssystem från