ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKDAT ht 09 Matematisk statistik och diskret matematik, MVE055

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-10-27 - 2009-11-10
Antal svar: 14
Procent av deltagarna som svarat: 12%
Kontaktperson: Peter Lundin»
Utbildningsprogram studenten tillhör: Datateknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

12 svarande

Högst 15 timmar»4 33%
Cirka 20 timmar»5 41%
Cirka 25 timmar»1 8%
Cirka 30 timmar»1 8%
Minst 35 timmar»1 8%

Genomsnitt: 2.16

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

13 svarande

0%»1 7%
25%»0 0%
50%»2 15%
75%»6 46%
100%»4 30%

Genomsnitt: 3.92

- Ej alla övningstillfällen» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

14 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 21%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 35%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»6 42%

Genomsnitt: 3

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

11 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»11 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

13 svarande

Nej, inte alls»1 7%
I viss utsträckning»2 15%
Ja, i hög grad»7 53%
Vet ej/har inte examinerats än»3 23%

Genomsnitt: 2.92


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»3 21%
Ganska liten»1 7%
Ganska stor»5 35%
Mycket stor»5 35%

Genomsnitt: 2.85

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»1 7%
Ganska liten»3 21%
Ganska stor»3 21%
Mycket stor»7 50%

Genomsnitt: 3.14

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

14 svarande

Mycket dåligt»1 7%
Ganska dåligt»1 7%
Ganska bra»2 14%
Mycket bra»10 71%

Genomsnitt: 3.5

- det skulle inte skadat om man kom åt alla gruppuppgifterna direkt. » (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

14 svarande

Mycket dåliga»1 7%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»5 35%
Mycket bra»6 42%
Har ej sökt hjälp»2 14%

Genomsnitt: 3.57

- skulle uppskattas om en sal hade varit fråge sal hela tiden istället för att man hade haft genomgång på alla, visserligen ändrades en sals halva tid till frågetid och det var ju positivt!» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 7%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»11 78%
Har ej sökt samarbete»2 14%

Genomsnitt: 4

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 7%
Lagom»8 57%
Hög»5 35%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.28

- grupp uppgift 1 var lite för svår tycker jag annars ok» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

14 svarande

För låg»1 7%
Låg»1 7%
Lagom»6 42%
Hög»6 42%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.21


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

14 svarande

Mycket dåligt»2 14%
Dåligt»0 0%
Godkänt»2 14%
Gott»7 50%
Mycket gott»3 21%

Genomsnitt: 3.64

- Grupparbete om fyra i en mattekurs är obeskrivligt korkat om ni vill att vi skall lära och något.» (Mycket dåligt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Bort med grupparbetena, låt den som vill lämna in själv, det var ju löjligt lite att göra på så stora grupper vilket leder till overhead och svår demotivation!»
- förspråkningen av GNU/Octave istället för Matlab. Mycket glädjande med en lärare som inte förespråkar stängda Matlab. »
- Presentationer med dator och projektor.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Bort med grupparbetena!»

16. Övriga kommentarer

- När skall kursledningen lära sig att grupparbeten och effektivt samarbete inte är samma sak? Fokusera på vår kunskapsinhämtning och skippa tramsandet.»
- Ingår linjär regression i kursen? (Enligt kursmålen gör det det) Utöver korrelationskoefficienten tror jag inte vi kom närmare linjär regression.»


Kursutvärderingssystem från