ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Maskinelement V11, LMU432

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-18 - 2011-03-30
Antal svar: 16
Procent av deltagarna som svarat: 48%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Mekatronikingenjör 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Mekatronikingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

16 svarande

Högst 15 timmar»5 31%
Cirka 20 timmar»5 31%
Cirka 25 timmar»4 25%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»2 12%

Genomsnitt: 2.31

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

16 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 6%
75%»5 31%
100%»10 62%

Genomsnitt: 4.56


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

16 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 12%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 31%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»9 56%

Genomsnitt: 3.31

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

15 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»14 93%
Nej, målen är för högt ställda»1 6%

Genomsnitt: 2.06

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

15 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 13%
Ja, i hög grad»12 80%
Vet ej/har inte examinerats än»1 6%

Genomsnitt: 2.93


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 18%
Ganska stor»7 43%
Mycket stor»6 37%

Genomsnitt: 3.18

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 6%
Ganska stor»6 37%
Mycket stor»9 56%

Genomsnitt: 3.5

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 6%
Ganska bra»9 56%
Mycket bra»6 37%

Genomsnitt: 3.31

- Bra utdelade papper, kollade dock aldrig kurshemsidan så kan inte uttala mig om den» (Ganska bra)
- Alldeles för mycket utdelat papper, bättre att dela ut det som verkligen är viktigt, annars tappas lätt viktiga papper bort.» (Ganska bra)
- Har inte använt websida» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

16 svarande

Mycket dåliga»1 6%
Ganska dåliga»1 6%
Ganska bra»4 25%
Mycket bra»10 62%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.43

- Övningsräkningar hade krävts» (Ganska dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

16 svarande

Mycket dåligt»1 6%
Ganska dåligt»1 6%
Ganska bra»3 18%
Mycket bra»9 56%
Har ej sökt samarbete»2 12%

Genomsnitt: 3.62

- Pendlar till skolan och stannar därför inte kvar efter skolan och pluggar med mina klasskompisar» (Har ej sökt samarbete)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

16 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 12%
Lagom»6 37%
Hög»8 50%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.37

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

16 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 31%
Hög»7 43%
För hög»4 25%

Genomsnitt: 3.93

- Parallell projektkurs som krävde oerhört mycket tid. » (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 6%
Godkänt»4 25%
Gott»6 37%
Mycket gott»5 31%

Genomsnitt: 3.93

- En elev i klassen tog ofta över och svarade på frågor. Det är väl bra när elever får vara delaktiga men läraren måste ändå ta tag i det och tysta elever som har för mycket att säga. Det gick ofta till den gräns där det störde.» (Dåligt)
- Bra lärare, dock var en viss elevs avbrytande av undervisningen mycket störande och hindrade en del av min inlärning!» (Gott)
- Mkt bra kurs, synd att man inte kan använda tidigare kurser som förkunskaper utan läraren tvingas att gå igenom hålf-kunskaper om och om igen. Man skulle kunna gå djupare alt bredda kursen annars.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Behåll härledningar, det är dem som skapar förståelse.»
- Kjell och hans kurslitteratur»
- Kurslitteraturen var mycket bra, även examinator i kursen.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Vore roligt med flera laborationer och kanske behandla lager.»
- Känndes som ett stort hopp i omfattning och svårighetsgrad på övningsuppgifterna. De första uppgifterna i varje kapitel var lätta sen efter några stycken ökade svårighetsgraden markant, hade varit bra med ett mellansteg i svårighetsgrad där.»
- räkneövningar, med handledare»
- Mer litteratur på kurshemsidan istället för utdelade papper på lektionerna.»
- Läraren måste ha mer pondus och säga till när eleverna tar över lektionen.. Speciellt eftersom eleverna sällan har helt rätt. och framför allt saknar elever pedagogiken..»

16. Övriga kommentarer

- En av de bättre kurserna jag läst. Bra lärare.»
- Riktigt bra lärare men en viss elev störde undervisningen en hel del.»
- Arbetsmiljön var katastrofal på det sättet att gymnasieskolan på ovanvåningen flyttade möbler otroligt mycket så att det störde föreläsningarna OFTA och MYCKET!»


Kursutvärderingssystem från