ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Sjöfartens miljöpåverkan - oceanografi, SJO116

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-05-25 - 2008-06-09
Antal svar: 5
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Kerstin Lahrin Ringnér»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjökapten 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar PER VECKA har du arbetat med kursen?

5 svarande

Högst 5 timmar»1 20%
Cirka 10 timmar»2 40%
Cirka 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»2 40%
25 timmar eller mer»0 0%

Genomsnitt: 2.6

- Grupparbeten tog onödigt mycket tid i anspråk.» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

5 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»3 60%
100%»2 40%

Genomsnitt: 4.4


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

5 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»3 60%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 40%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»0 0%

Genomsnitt: 2.4

- svårt att förstå målen i miljö delen.» (Målen är svåra att förstå)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

4 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»4 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- svårt att svara när man inte riktigt vet vilka målen är» (?)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

5 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 60%
Ja, i hög grad»0 0%
Vet ej/har inte examinerats än»2 40%

Genomsnitt: 2.8

- Ändå bra med instuderingsfrågorna då ämnet är väldigt brett.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

5 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 40%
Ganska stor»1 20%
Mycket stor»2 40%

Genomsnitt: 3

- Oceanografisnubben rockar» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

5 svarande

Mycket liten»1 20%
Ganska liten»4 80%
Ganska stor»0 0%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.8

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

5 svarande

Mycket dåligt»1 20%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 60%
Mycket bra»1 20%

Genomsnitt: 2.8

- Sven borde lära sig att hantera .pdf filer på ett smidigare sätt! Det som ligger på kurshemsidan är i en salig blandning, jag vill att om man lägger ut filer för nerladdning på kurshemsidan så skall det TYDLIGT framgå vad filen innehåller. Att sitta och ladda ner massvis med filer när man söker efter en specifik fil är tidsödande och irriterande.» (Mycket dåligt)
- materialetkom ut sent,(dåligt) men allt material kom ut (Bra)» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

5 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»3 60%
Mycket bra»1 20%
Har ej sökt hjälp»1 20%

Genomsnitt: 3.6

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

5 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 40%
Mycket bra»3 60%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.6

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

5 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 60%
Hög»1 20%
För hög»1 20%

Genomsnitt: 3.6

- Rapporten tog lång tid» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

5 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 60%
Hög»2 40%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.4


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

5 svarande

Mycket dåligt»1 20%
Dåligt»1 20%
Godkänt»1 20%
Gott»1 20%
Mycket gott»1 20%

Genomsnitt: 3

- Om man skall ha en kurs för sjökaptener i miljö så borde kursen mera fokuserat på vad vi kan göra mera specifikt för att förbättra situationen. Att kursen innehåller en Oceanografi del tycker jag är helt fel! De föreläsningarna som handlade om oceanografi hade jag velta ha i ettan när vi läste kursen Metrologi och Oceanografi för Jan Prytz. » (Dåligt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- oceonagrafin och dom externa föreläsarna samt instuderingsfrågorna»
- gästföreläsare»
- Bra variation på föreläsningarna. Rapporten är bra.»
- 1. Gästföreläsarna 2. Att man får låna (kvittera ut och lämna tillbaka) kurslitteraturen.»
- Bra upplägg inför tentan med många instuderingsfrågor varav 10 kom på tentan. Bra med många gästföreläsingar.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Ge oss klarare besked om vad ni vill att vi ska lära oss. i nuläget matas men med en hög diagram ochfår reda p åatt sjöfarten e miljöfarlig ok fint men ofta är det svårt att fatta vad föreläsaren vill att vi ska kunna. Sän får man instuderingsfrågorna o då pluggar man in dom. men sven gnäller rent utsagt över att vi studenter koncentrerar oss så mycke på dessa frågor men det beror mycke påatt det e svårt att få grepp om vad man annars ska plugga in(detta gäller ej oceonografin)»
- tänta på miljö. ser ingen nyta till att tenta på terorier och fakta som inte alltid kan bekräftas»
- 1. Flytta Ocanografi delen till Metrologidelen. 2. Ta bort grupparbetena. »

16. Övriga kommentarer

- Varför låter ni inte miljösektionen på Chalmers Johanneberg göra denna kursen, föreläsare osv.? Jag fick intrycket av att Chalmers Lindholmen inte har riktigt rätt kompetens för att göra denna kursen så bra som den egentligen borde varit...»


Kursutvärderingssystem från