ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kemiteknik, miljö, samhälle,, KSK055

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-05-21 - 2009-05-05
Antal svar: 36
Procent av deltagarna som svarat: 52%
Kontaktperson: peter hellqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Kemiteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

36 svarande

Högst 15 timmar»16 44%
Cirka 20 timmar»8 22%
Cirka 25 timmar»8 22%
Cirka 30 timmar»2 5%
Minst 35 timmar»2 5%

Genomsnitt: 2.05

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

36 svarande

0%»0 0%
25%»3 8%
50%»1 2%
75%»8 22%
100%»24 66%

Genomsnitt: 4.47


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

36 svarande

Jag har inte sett/läst målen»7 19%
Målen är svåra att förstå»3 8%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»18 50%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»8 22%

Genomsnitt: 2.75

- I början var det svårt att förstå exakt vad som skulle ingå i våra fallstudier. » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

31 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»22 70%
Nej, målen är för högt ställda»9 29%

Genomsnitt: 2.29

- borde finnas ett alternativ till här om man inte har läst kurs målen.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Jag tycker att målen för materialbalanserna är för hög. Mycket mer tid borde ha lagts ner på föreläsningarna och lektioner/övningar med materialbalanser hade behövts. Det är en väldigt stor del av tentan och det känns som om materialbalanser inte har förekommit tillräckligt bra på föreläsningar. » (Nej, målen är för högt ställda)
- Man lägger mer tid på KMS än fysik, och KMS är 4,5p fysik 7,5» (Nej, målen är för högt ställda)
- Mer poäng till denna kurs. Vi har arbetat minst lika mycket i denna kurs som i fysiken men ändå är KMS:en 3,5 poäng mindre.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Fast vi har inte gått igenom allt det målen behandlar» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

34 svarande

Nej, inte alls»2 5%
I viss utsträckning»5 14%
Ja, i hög grad»3 8%
Vet ej/har inte examinerats än»24 70%

Genomsnitt: 3.44

- Fallstudien var bra, men det jag tycker är lite dåligt är att man inte behöver beräkna materialbalansen för hand, det ända som behövde redovisas var resultatet från ChemCad simulering. Jag tycker att det skulle ha krävts att man hade beräknat en materialbalans för hand så att man hade verkligen visat att man förstått detta. » (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

35 svarande

Mycket liten»8 22%
Ganska liten»10 28%
Ganska stor»16 45%
Mycket stor»1 2%

Genomsnitt: 2.28

- Borde finnas övningar till materialbalanser!» (Mycket liten)
- I materialbalans bra, det andra dåligt» (Ganska liten)
- Föreläsningarna har viserligen fört med sig att man känner igen en del ord då man läser hemma, men jag har igentligen inte lärt mig speciellt mycket under själv föreläsningarna.» (Ganska liten)
- Det som har saknats är mer tid för materialbalanserna. Jag känner att det skulle behövs övningstillfällen och lektioner för detta. » (Ganska stor)
- mer materialbalanser och svårare» (Ganska stor)
- Föreläsningarna har varit bra! Dock har det varit för dåliga genomgångar för att lösa materialbalanser. Man har inte fått några grunder. Och de få grunder som vi fått har varit alldeles för simpla för att klara av de svåra övningsuppgifterna.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

35 svarande

Mycket liten»2 5%
Ganska liten»4 11%
Ganska stor»13 37%
Mycket stor»16 45%

Genomsnitt: 3.22

- Kurslitteraturen var det enda sättet att klara kursen, men det kompendiet vi hade var inte bra. Jobbigt att läsa och inte speciellt innehålsrikt.» (Ganska stor)
- Det är främst lektionsmaterial och övningsuppgifter som har varit lärorika. » (Mycket stor)
- Häftena som vi fått av föreläsarna har varit bra! Övningsuppgifterna för materialbalanserna är för svåra! Man behöver enkla uppgifter i början när man jobbar med något helt nytt och främmande.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

35 svarande

Mycket dåligt»2 5%
Ganska dåligt»9 25%
Ganska bra»16 45%
Mycket bra»8 22%

Genomsnitt: 2.85

- Det har inte funnits facit till de gamla tentorna som har legat på kurshemsidan. Dessutom har inte alla fallstudier lagts upp, idag är det fyra dagar kvar tills tentan och enbart två utav åtta fallstudier har lagts upp. » (Ganska dåligt)
- Förutom informationen om att en föreläsning var schemalagd som frågestund, vilket hela klassen missat. Denna tid hade dock varit mycket uppskattad bland de flesta om vi haft chansen att förbereda oss.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

36 svarande

Mycket dåliga»8 22%
Ganska dåliga»8 22%
Ganska bra»9 25%
Mycket bra»7 19%
Har ej sökt hjälp»4 11%

Genomsnitt: 2.75

- Hans hade bara en genomgång gällande materialbalanser och då gjorde han inte ens detta grundligt. Han hann inte med allt och det slutade med att han bara skrev upp diverse svar. Så hur kan man sätta att denna del skall ha 12 poäng på tentan när man inte ens propert haft genomgångar till hur man löser det? Skitdåligt! Tjejen var superb.» (Mycket dåliga)
- Jag hade velat ha tid till att få hjälp med materialbalanser.» (Mycket dåliga)
- Hade varit bra om föreläsaren hade sagt till en lektion innan att det var frågestund nästa lektion. För ingen hade förderett några frågor...» (Ganska dåliga)
- Den ända gången vi skulle få hjälp med materialbalanser viste ingen om att det var» (Ganska dåliga)
- Jag har sökt hjälp hos Tobias Richards ett antal gånger, och han är alltid hjälpsam och tar sig tid! Mycket bra!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

36 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 5%
Ganska bra»13 36%
Mycket bra»21 58%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.52

- dom andra i gruppen på kms arbetet hade väldigt låga ambitioner» (Ganska dåligt)
- Jag har lagt ner otroligt mycket tid på vår fallstudie, till skillnad från andra i min grupp. Tyvärr är det inget som syns hos lärare och de som läser rapporten. Tråkigt att vissa kan glida igenom ett arbete medan andra jobbar mycket.» (Ganska bra)
- I min fallstudiegrupp har samarbetet gått väldigt bra. » (Mycket bra)
- Vi gjorde ett grupparbete som fungerade jätte bra att göra i grupp! » (Mycket bra)
- Grupparbetet fungerade helt friktionsfritt.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

36 svarande

För låg»1 2%
Låg»5 13%
Lagom»17 47%
Hög»9 25%
För hög»4 11%

Genomsnitt: 3.27

- Jag känner att arbetsbelastningen för materialbalanserna har varit för hög, det har krävts väldigt mycket självstudier i jämförelse till andra delar av kursen. » (Hög)
- Fallstudien har tagit väldigt mycket tid, och det kanske är ett lite för stort arbete i förhållande till kursens storlek.» (Hög)
- arbetet var inte att leka med. alldeles för stort. arbetet i sig kunde ha gett en 3:a i betyg medan för betyg 4 eller 5 kan en tenta ges. att spendera 150 timmar sammanlagt på en kurs som bara ger 4.5 högskolepoäng känns ju meningslöst. ÄNDRA OM eller höj poängen.» (För hög)
- Jag har lagt ned lika mycket jobb på kms:en som på fysiken, men fysiken är 7,5 och jag förväntar mig klara båda. Kms borde vara på fler poäng, eller så borde man ta bort delen "materialbalanser".» (För hög)
- Då kursen motsvarar bara 4,5p så har det spenderats mycket mer tid än som vore motsvarande, då man räknar med undervisning samt fallstudien» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

36 svarande

För låg»0 0%
Låg»6 16%
Lagom»19 52%
Hög»7 19%
För hög»4 11%

Genomsnitt: 3.25

- samma som ovan.» (Hög)
- tycker det har varit för mkt fokusering på projektet än på resten av kursen med tanke på hur poängfördelningen är» (Hög)
- Ta lite hänsyn till Cortégen!» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

36 svarande

Mycket dåligt»2 5%
Dåligt»5 13%
Godkänt»19 52%
Gott»9 25%
Mycket gott»1 2%

Genomsnitt: 3.05

- Det var trots allt bara en liten introduktion, man fick en liten insikt om vad kemiteknik innebar.» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- inehållet i kursen»
- Miljödelen.»
- Fallstudierna har varit bra. »
- Mycket föreläsningar i början, lite i slutet. »
- Projektet»
- Fallstudiearbetet»
- Projektet»
- rapportdelen»
- Rapporten och kursmatrialet»
- Lärarna utdelade kursmaterial är väldigt bra!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- fler räkneövningaR PÅ MATERIALBALANSER, chans att själv välda vem du ksa jobba med på kms arbetet »
- Föreläsningarna!! och det utdelade material samt en BÄTTRE föreläsning/lektion i materialbalans.»
- Slopa materialbalanser eller se till att ha minst 5 lektionsplanerade genomgångar. Annars går det inte. mindre arbete.»
- Bättre undervisning för materialbalanser. Vi hade en föreläsning för materialbalanser som var väldigt svår att hänga med på. Det gick i väldigt högt takt och exemplen som togs upp var väldigt svåra. Jag skulle vilja ha lektionstid med mindre grupper och övningstillfällen för materialbalanserna. »
- Lite mer tid till projektet»
- Eftersom fallstudien bara skulle klara av att bli godkänd kände jag att resterande gruppmedlemmar inte var motiverade att göra ett bra arbete. Jag tycker att man därför skulle kunna införa att en bra rapport ger några extra poäng till tentan vilket skulle kunna öka motivationen. Fler tillfällen för hjälp av materialbalanser borde schemaläggas. Man kan inte ställa alla sina frågor på en lektion. »
- Lägga in övningstillfällen, där man kan räkna på exempel på materialbalanser och lätt få hjälp. Systemet som är nu är värdelöst och de flesta struntar i att lära sig materialbalanser.»
- man borde lägga in övningslektioner för materialbalansen. En i mitten av läsperioden och en i slutet. Det känns inte som att föreläsningen inte räckte för att man skulle få tillräcklig förståelse med tanke på svårighetsgraden på övningsexmplen.Utförliga lösningar på både de enklare och svårare uppgifterna skulle också vara bra. Det är svårt att veta vad man har gjort fel om enbart svar står i facit. »
- Fallstudiens»
- Om materialbalanser ska ha så stor del av kursen den verkar ha om man ser till gamla tenror bör denna del få mer utrymme under undervisningstiden.»
- Mer poäng till kursen. Mer tillfällen till räknning av materialbalanser då det är en stor del av tentan.»
- Borde finnas övningar till materialbalanser!»
- mer genomgång av materialbalanser, övningar kanske? mer tydligt när det är konslutationstid respektive föreläsning så slipper vi missförstånd som denna kurs»
- allt som har med föreläsningarna att göra»
- mera materialbalanser och även ta upp svårare exmepel Häfterna vi fick av Magdalena hade ett språk som var onödigt krångligt, byråkratsvenska»
- materialbalanserna. Det är inte rimligt att 12 poäng av en 50 poängstenta ska bestå av beräkningar när vi haft en föreläsning om det som dessutom inte motsvarade svårighetsgraden på övriga räkneuppgifter.»
- Fler genomgångar av matrialbalanser framför allt fler övningstillfällen samt mer engagemang och förståelse från ansvarig lärare.»
- Mer genomgångar rörande materialbalanser. Övningstillfällen för materialbalanser bör finnas där man kan sitta och jobba samtidigt som en cirkulerande lärare kan svara på frågor när man stöter på problem. Jag tycker även att tentan ska innehålla en fråga från varje process som behandlats under kursen, alltså i sista avsnittet "F. Processer". Då blir det mer rättvist. I år fanns två uppgifter med om aldehyder. De grupper som har arbetat med aldehyder får då enkelt två poäng, medan vi andra kanske inte uppfattade just de detaljfrågorna under deras redovisning och förlorar två poäng. Om det finns en uppgift som behandlar varje process, så blir det mer rättvist. Då får alla en uppgift som rör sitt eget arbete, samtidigt som man får chans att visa att man faktiskt kan lite om de andra processerna också. Så som det var i år är orättvist tycker jag.»

16. Övriga kommentarer

- Helt okej kurs. schysst gällande miljöaspekterna men arbetet och bristen på kunskap gällande materialbalanser drar ner betyget till ett "nöd och näppe" godkänt.»
- Intresant kurs!»
- Bra häften!»
- lägg in i projektets uppgifter att skriva en ensidas sammanfattning på processen till alla andra grupper för indstudering till tentan»
- Studiebesöket på Preem kändes inte speciellt givande eftersom det hade väldigt lite med den process vi gjorde en fallstudie om att göra. »
- Alldeles för svår matrialbalans på tentan för vad vi har gått igenom, samt alldeles för få lektioner och övningar på just matrialbalanser det övriga var aldeles lagom. Beskrivningen i häftet om matrialbalanser borde vara utförligare och tydligare. Dessutom fick vi studenter upptäcka att facit fanns på förra årets hemsida det lades inte ut något mer än svar. Det är ganska konstigt med tanke på att vi endast haft ett övningstillfälle och det var inte ens inskrivet som övning på schemat och belagt i en föreläsningssal vilket jag aldrig varit med om tidigare. Omständigt och osmidigt!»


Kursutvärderingssystem från