ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp 4 11/12 Matematisk statistik, MVE265

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-25 - 2012-06-19
Antal svar: 36
Procent av deltagarna som svarat: 35%
Kontaktperson: Patrik Hellman»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Väg- och vattenbyggnad 300 hp

1. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

36 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 5%
Godkänt»3 8%
Gott»19 52%
Mycket gott»12 33%

Genomsnitt: 4.13 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Bra kurs, bra föreläsare, lite hög belastning för att vara en 4,5 poängskurs.» (Gott)
- Jätteintressant kurs! » (Mycket gott)
- Intressant kurs med en ny typ av matte.» (Mycket gott)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.13


Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:
Förstå hur slumpmässig variation i mätningar och data påverkar slutsatser och beslut som kan tas, samt ha grundläggande praktisk kunskap i att hantera dessa variationer.


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

2. Hur begripliga är kursens mål?

36 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 5%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 16%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»28 77%

Genomsnitt: 3.66

- Jag lägger aldrig kursmålen på minnet, tycker annan kunskap är viktigare.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Hade varit fint att föra fram det i mer än en mening.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Alla målen har gåtts igenom mycket tydligt under föreläsningarna. » (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Mycket bra genomgång av lärande målen, väldigt tydligt!» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Lysande det här att kontinuerligt skriva kursmålen på kursmålspappret under kursens gång.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Jättebra återkoppling till målen under kursens gång. Tydligt skrivna mål som alla förstår.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Jag gillar att Ulla bara gick igenom målen väldigt övergripligt första lektionen och sen under kursens gång mer genomgående. » (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

34 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 2%
Ja, målen verkar rimliga»30 88%
Nej, målen är för högt ställda»3 8%

Genomsnitt: 2.05

- Har dock varit väldigt mycket tid som gått åt till kursen i förhållande till dess 4.5 Hp.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Lite för hög belastning i förhållande till kursens poängtal.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Känns inte som att det bara är 4,5poäng, tycker det har varit lika mycket att lära sig som i dem större kurserna. Bara mindre tal att räkna.-» (Nej, målen är för högt ställda)

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

33 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 6%
Ja, i hög grad»31 93%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.93

- Men vart var konfidensintervallet?» (Ja, i hög grad)
- Examinationen täckte över alla de moment som vi arbetat med under läsperioden. Tror inte att något uteslöts.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

5. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

36 svarande

Mycket liten»1 2%
Ganska liten»1 2%
Ganska stor»16 44%
Mycket stor»18 50%

Genomsnitt: 3.41

- Långsamt tempo på föreläsningarna gjorde att man inte lärde sig så mycket som man skulle kunnat.» (Mycket liten)
- Ulla är sjukt pedagogisk. Jättebra lärare» (Ganska stor)
- Lektionerna kändes dock väldigt utdragna, vid vissa föreläsningstillfällen gicks knappt något relevant igenom. Undervisningen var tydlig och genomtänkt, men alltför långsam.» (Ganska stor)
- Undervisningen har varit jättebra! Ulla är den bästa läraren vi haft hittills! Man har kunnat hänga med på och förstå alla föreläsningar, samt få hjälp med allt man behövt. » (Mycket stor)
- Ulla Blomqvist har i mitt tycke en förmåga att lära ut på ett sätt som vi studenter förstår. Somliga föreläsare kan annars ha en tendens till att glömma bort att det som de lär ut faktiskt kan uppfattas som svårt, eftersom det är så självklart för dem.» (Mycket stor)

6. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

36 svarande

Mycket liten»1 2%
Ganska liten»4 11%
Ganska stor»13 36%
Mycket stor»18 50%

Genomsnitt: 3.33

- Bra formelsamling och lösningsbok!» (Ganska stor)
- Lösningsförslagsboken var till störst hjälp! :)» (Ganska stor)
- Bara räknat i boken, inte läst.» (Ganska stor)
- Likt Ulla som föreläsare så är även hennes lärobok lätt att förstå och ta till sig. Den gör inte saker och ting krångligare än vad de behöver vara. Något som verkligen uppskattas när man studerar.» (Mycket stor)
- Väldigt bra med lösningsboken till räkneuppgifterna.» (Mycket stor)
- Väldigt bra med lösningsbok!» (Mycket stor)

7. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

36 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»6 16%
Ganska bra»18 50%
Mycket bra»12 33%

Genomsnitt: 3.16

- Strul med att hämta veckoblad.» (Ganska dåligt)
- Jag föredrar PingPong.» (Ganska dåligt)
- Kurshemsidan har inte använts särskilt flitigt av någon tror jag. Men det beror på att all information som man har behövt har gått att skriva ut i vecko-PM..som iofs hämtas från kurshemsidan.» (Ganska bra)
- Tog lite lång tid innan lösningar till tentan kom upp.» (Ganska bra)
- Länkarna fungerade inte ibland men det löstes fort.» (Ganska bra)

8. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

36 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 8%
Lagom»28 77%
Hög»5 13%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.05

- Inte så konstigt när den bara är 4.5 poäng.» (Låg)
- Liten i början, större vid slutet.» (Lagom)
- Ev lite skrämmande många uppgifter LV 4.» (Lagom)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

35 svarande

Mycket dåliga»3 8%
Ganska dåliga»5 14%
Ganska bra»10 28%
Mycket bra»8 22%
Har ej sökt hjälp»9 25%

Genomsnitt: 3.42

- Av tre övningsledare kunde en svenska. Dem andra förstod inte frågorna som ställdes och det var då inte lätt att få hjälp. » (Mycket dåliga)
- Det är värdelöst att ha engelsktalande övningsledare när föreläsningar och litteratur är på svenska. » (Mycket dåliga)
- Alldeles för få övningstillfällen med övningsledare med tyvärr stora kommunikationsproblem språkmässigt. Det slutade med att alla gick till samma övningsledare så att få hjälp var i princip omöjligt» (Mycket dåliga)
- lång tid innan man fick hjälp, vissa övningsledare förstod inte vad man menade med frågan» (Ganska dåliga)
- Önskar _betydligt_ fler räknestugor.» (Ganska dåliga)
- Det var svårt att både ställa frågor och få svar som man förstod av de engelska övningsledarna, spec eftersom man knappt vet vad olika saker heter på svenska. Den svenska killen var jätteduktig och överlag var det lätt att få hjälp om man behövde.» (Ganska bra)
- Det har varit svårt att ha engelsktalande övningsledare. De är duktiga på sitt ämne men när vi inte läser på engelska och inte kan de nödvändiga termerna för att förklara problemet och inte förstår de ord de säger är det väldigt svårt att få hjälp.» (Ganska bra)
- Har inte sök hjälp så många gånger men den gången jag sökte var läraren endast engelskspråkig och ja hade väldigt svårt att försöka förklara vad mitt sannolikhetsproblem var på engelska när jag knappt förstod det på svenska...» (Ganska bra)
- Goda möjligheter att ställa frågor i pausen under föreläsningen. Vore dock bra om alla övningsledare talade svenska, kursens begrepp kan vi bara på svenska!» (Ganska bra)
- En gång var jag på en övning där övningsledaren inte kunde svenska och därmed hade svårt att hjälpa till med frågorna.» (Ganska bra)
- Man har kunnat ställa frågor på alla lektioner, samt få hjälp av Ulla i alla pauser. » (Mycket bra)
- Jag har inte gått på några räknestugor då de har en tendens till att bli rätt stökiga. Har istället passat på att fråga efter föreläsningar, vilket har fungerat utmärkt. Ulla har tagit sig tid.» (Mycket bra)
- Lätt kurs.» (Har ej sökt hjälp)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

35 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 11%
Mycket bra»26 74%
Har ej sökt samarbete»5 14%

Genomsnitt: 4.02

11. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

36 svarande

För låg»1 2%
Låg»0 0%
Lagom»23 63%
Hög»10 27%
För hög»2 5%

Genomsnitt: 3.33

- slappaste hittills i utbildningen » (För låg)
- I denna kursen har arbetsbelastningen varit bra, men det har varit tuffare i byggnads fysiken, vilket gjort att den totala belastningen blivit ganska hög. » (Hög)
- Det har varit rejält mycket eftersom man kör en 10.5 poängskurs parallellt med den här. Det i kombination med att den här kursen (i mitt tycke) har likvärdig belastning som en 7.5 poängare har gjort att man fått lägga ner bra med tid den här läsperioden...likt alla andra läsperioder :)» (Hög)
- Både denna kursen och den vi körde paralellt kändes stora i förhållande till sina poängtal.» (Hög)


Önskade åtgärder

12. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Ulla Blomqvist »
- kursboken»
- Ulla som föreläsare, boken var väldigt bra för förståelse»
- undervisningsformen, läraren, kurslitteraturen. Undervisningen har varit fantastiskt bra. »
- Formelhäftet är föredömligt informativt och tydligt strukturerat. Behåll det. »
- Repetitionsföreläsningen två dagar innan tenta»
- Ulla som föreläsare»
- Föreläsaren, den tydliga genomgången och uppföljningen av kursens mål (detta borde många andra kurser ta efter!!)»
- Ulla gör ett bra jobb som föreläsare i denna kurs. »
- Kursens upplägg med tydlig förankring vid målen. Tentauppgifter varje läsvecka.»
- Ulla och lösningsboken»
- Ullas anekdoter!»
- Ulla som föreläsare, lärobok med tillhörande läsningsbok. »
- Ulla!»

13. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Lite fler demoövningar »
- Man bör inte få ha med sig läroboken på tentan. Jag klarade frågor som jag inte kunde.»
- Byt övningsledare, det måste bli lättare att få hjälp.»
- flytta kurssidan till pingpong»
- fler svenska övningsledare, men inte ett måste.»
- Ta bort ett par föreläsningar och snabba upp de som finns. Tydligare märkning hos återförsäljare av böcker (Cremona). »
- Antalet övningstillfällen och räknestugor bör kraftigt ökas. Införande av duggor.»
- Skippa sista tenta frågan ,-)»
- Kortare föreläsningspass. Vart vääääldigt långa dagar ibland. Svårt att hålla koncentrationen uppe då.»
- Svensktalade övningsledare»
- 4.5 p kurs skall ej ha en 4h tenta. 2.5 hade varit bättre.»
- Svenska övningsledare tack!»
- Föreläsningarna mot slutet gick väldigt fort, och var svåra att hänga med i. Framförallt var Hypotestesterna svåra att hänga med i. Om dessa anses viktiga bör mer tid läggas på dem.»
- Fler svensktalande övningsledare. Det blir lättare att ställa sina frågor och att förstå det man får hjälp med. »


Övriga kommentarer

14. Övriga kommentarer

- Bra som helhet, har inte pluggar särskiljt mycket men föreläsningarna har varit så bra att det ändå gått bra! »
- bra undervisning och en riktigt bra tenta som tog upp de flesta läromålen»
- Mkt bra kurs»
- Ulla är en väldigt bra föreläsare!»
- Ulla är väldigt bra och pedagogisk!»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.13
Beräknat jämförelseindex: 0.78

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från