ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TIELL ht12 Telekommunikation, RRY010

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-17 - 2013-01-27
Antal svar: 16
Procent av deltagarna som svarat: 35%
Kontaktperson: Lars Nordlund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Elektroingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

16 svarande

Högst 15 timmar»4 25%
Cirka 20 timmar»1 6%
Cirka 25 timmar»8 50%
Cirka 30 timmar»2 12%
Minst 35 timmar»1 6%

Genomsnitt: 2.68

- Se kommentar på 2.» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

16 svarande

0%»2 12%
25%»1 6%
50%»2 12%
75%»4 25%
100%»7 43%

Genomsnitt: 3.81

- Har endast varit på 3-4 föreläsningar och samtliga laborationer p.g.a. sömnlöshet. Föreläsningarna ger ingenting om man inte kan tänka klart.» (0%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

16 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 12%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 12%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»12 75%

Genomsnitt: 3.5

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

14 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»14 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

13 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 15%
Ja, i hög grad»11 84%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.84


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»3 18%
Mycket stor»13 81%

Genomsnitt: 3.81

- Allt jag kan har jag lärt mig på laborationerna och förberedelserna till dessa.» (Mycket stor)
- Dvs, den undervisning jag deltagit i.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»5 31%
Ganska liten»5 31%
Ganska stor»5 31%
Mycket stor»1 6%

Genomsnitt: 2.12

- stort minus till att det inte finns någon riktig kurslitteratur» (Mycket liten)
- Kursboken kändes orelevant gentemot de som gicks igenom på föreläsningar och de kunskaper som testades på tenta. Däremot fanns det bra underlag som var till stor hjälp på kurshemsidan, videoföreläsningar m.m» (Mycket liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 6%
Ganska bra»5 31%
Mycket bra»10 62%

Genomsnitt: 3.56

- Kursmaterialet kändes aningen "splittrat" med många olika dokument och länkar. Men en stor del av materialet var väldigt bra.» (Ganska bra)
- Länkar på kurshemida och övrigt material var toppen!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

16 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»3 18%
Mycket bra»12 75%
Har ej sökt hjälp»1 6%

Genomsnitt: 3.87

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 25%
Mycket bra»10 62%
Har ej sökt samarbete»2 12%

Genomsnitt: 3.87

- Med tanke på hur lite jag har kunnat närvara så har samarbetet fungerat utmärkt.» (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

16 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»8 50%
Hög»7 43%
För hög»1 6%

Genomsnitt: 3.56

- Intrycket jag fick är att det är väldigt mycket att göra, har dock själv inte gjort något utöver laborationerna.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

16 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 31%
Hög»9 56%
För hög»2 12%

Genomsnitt: 3.81


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»4 25%
Gott»7 43%
Mycket gott»5 31%

Genomsnitt: 4.06 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Laborationsupplägget»
- Föreläsaren»
- Labbhandledaren Jan. Han var jättebra!»
- labbarna»
- Kanonbra labbledare, försök behålla!»
- Duggorna, repetition av kursen i slutet av perioden. »
- Mycket intressant innehåll och bra föreläsare.»
- Fortsätt med övningstillfällen, de var nyttiga»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Föreläsningssalar.»
- Blandda ränkestugor med demonstration av tal.»
- Hade varit trevligt med kurslitteratur som var i pappersform»
- Kursmaterialet»
- inget som jag kan komma på.»
- Kände att man inte riktigt fick tid att lära sig allt man ville lära sig. Tror det skulle vara bra att ge detta ämne lite större plats så att man får tid att gå in lite djupare på vissa saker.»
- Försök få övningstillfället till slutet av veckan, då har man gått igenom det mesta för veckan på föreläsningarna. »

16. Övriga kommentarer

- Ibland var det svårt att veta var man skulle hitta svaren på frågor och teorier i kursmaterialet, kapitelhänvisning till kurslitteratur hade underlättat. Annars mycket intressant och bra genomförd kurs!»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.06

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.06
Beräknat jämförelseindex: 0.76


Kursutvärderingssystem från