ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Styrprojekt, LEU075

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-05-25 - 2009-06-20
Antal svar: 23
Procent av deltagarna som svarat: 33%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Mekatronikingenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

23 svarande

Högst 15 timmar»14 60%
Cirka 20 timmar»1 4%
Cirka 25 timmar»5 21%
Cirka 30 timmar»2 8%
Minst 35 timmar»1 4%

Genomsnitt: 1.91

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

22 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 4%
75%»9 40%
100%»12 54%

Genomsnitt: 4.5

- föreläsningar alltså» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

23 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 13%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 30%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»13 56%

Genomsnitt: 3.3

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

21 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»20 95%
Nej, målen är för högt ställda»1 4%

Genomsnitt: 2.04

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

21 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»7 33%
Ja, i hög grad»13 61%
Vet ej/har inte examinerats än»1 4%

Genomsnitt: 2.71


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

23 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»9 39%
Ganska stor»9 39%
Mycket stor»5 21%

Genomsnitt: 2.82

- Om jag då räknar in hjälpen på labbar.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

23 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»7 30%
Ganska stor»10 43%
Mycket stor»5 21%

Genomsnitt: 2.82

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

23 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 8%
Ganska bra»18 78%
Mycket bra»3 13%

Genomsnitt: 3.04


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

23 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 4%
Ganska bra»11 47%
Mycket bra»11 47%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.43

- läraren försvann hela tiden från labben» (Ganska bra)
- Tycker detta fungerat bra under kursen men under laborationer borde man kanske göra en lista på tavlan där man skriver upp sig om man vill fråga något så att ordningsturen blir rätt. På så sätt undviker man att de som viftar mest får hjälp först.» (Ganska bra)
- Ibland när man ställde en fråga fick man höra "aah men det här e inget svårt, läs i boken". Detta trots att man förklarade att man redan har läst i boken och ändå inte förstått! Men värst var det när handledaren förklarade saker å ting BARA för min labb-partner och ignorerade mig helt, han tittade inte ens på mig liksom! what"s that about ? discrimination ?!!!» (Ganska bra)
- De enda som man kunde störa sig på var att när man väl behövde hjälp kunde det ta upp emot en 45min innan man väl fick för alla skulle ju ha hjälp samtidigt..» (Mycket bra)
- bättre mot slutet, Tog lång tid att få hjälp i början på labbarna.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

23 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 17%
Mycket bra»19 82%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.82

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

23 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 4%
Lagom»18 78%
Hög»4 17%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.13

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

23 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»17 73%
Hög»6 26%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.26


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

23 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»7 30%
Gott»8 34%
Mycket gott»8 34%

Genomsnitt: 4.04

- Bra verkligetsanknyten kurs där man får arbeta med vanliga komponenter och system som används vardagligen.» (Gott)
- Mycket kul och intressant kurs! Det är bra att få tillämpa teoretiska kunskaper!» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Det mesta, upplägget i stort.»
- labbaren projektet»
- inget!»
- De praktiska delarna, som också är huvuddelen i kursen.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kanske skulle några fler föreläsningar inte skada, möjligen lite mer om grunderna i PIC-programmering.»
- några fler föreläsningar»
- Föreläsningarna blev lite lätt förvirrande. Svårt att hänga med om vad de olika komponenterna skulle användas till. Kunde tex. visat ett ex på en process under föreläsningen.»
- 2 st labb-ledare i början av labbarna. bara 1:a-3:e labben ungefär, sen flöt det på bättre.»
- föreläsningar var väldigt tråkiga, såna som man somnar på. man måste ju va lite kreativ som lärare! uppgifterna var tråkiga oxå, hissen var ju helt okej men inte de andra. »

16. Övriga kommentarer

- Rolig kurs. Rapporten granskades på ett seriöst sätt.»
- bra»
- Bra med en redovisning i Engelska. »
- det var en svår och tråkig kurs. de e ju tre nya programmerings språk man ska jobba med. och så får man bara ett par föreläsningar och man ska kunna klara sig efteråt! vet att detta e hela poängen med kursen, men varför ? kan man inte ha normal antal av föreläsningar och faktiskt lära sig nåt? inte ba göra en korv-stoppning för att bara få godkänd på kursen.»


Kursutvärderingssystem från