ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Mekanik och hållfasthetslära 2, MTM025

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-06-03 - 2008-10-07
Antal svar: 77
Procent av deltagarna som svarat: 39%
Kontaktperson: Mikael Enelund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

76 svarande

Högst 15 timmar»8 10%
Cirka 20 timmar»17 22%
Cirka 25 timmar»29 38%
Cirka 30 timmar»15 19%
Minst 35 timmar»7 9%

Genomsnitt: 2.94

- Väldigt upp och ner från vecka till vecka... » (Cirka 20 timmar)
- Har varit föreningsaktiv» (Cirka 20 timmar)
- Ojämn» (Cirka 25 timmar)
- Alltid lika svårt att uppskatta. Jag skriver inte ner timmarna varje vecka och tar ut ett medelvärde. Mer jobb på dugga-veckor» (Cirka 25 timmar)
- Kursen har tagit mycket men absolut en helt ok mängd tid!» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

76 svarande

0%»0 0%
25%»1 1%
50%»8 10%
75%»18 23%
100%»49 64%

Genomsnitt: 4.51

- dock pga sjukdom» (50%)
- Cortegebyggande» (75%)
- inte så mycket under cortegen» (100%)
- Tappade en vecka pga operation.» (100%)
- Var inte närvarande vid de två sista räknestugorna.» (100%)
- utnyttjar alla tillfällen» (100%)
- minus räknestugorna. Inte för att jag tycker att de är oviktiga eller dåliga utan för att jag jobbat mer i grupp istället » (100%)

3. Anser du att du hade tillräckliga förkunskaper?

76 svarande

inte alls»2 2%
någorlunda»21 27%
ja»53 69%

Genomsnitt: 2.67

- mek % hållf 1 gick inte så bra. därav vissa moment man var tvungen att behärska som var svåra att hänga med på.» (inte alls)
- Oklart vad som är viktigt i Mek&Hållf 1. Tror att många fokuserar på delar av den kursen.» (någorlunda)
- Jag hade uppskattat att momentet "snittning" hade gåtts igenom mer grundligt även i del 2 då den utan tvekan är avgörande för tecken osv. » (någorlunda)
- dock äldre årskursare» (ja)
- Tack vare förgående kurs» (ja)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

4. Jag är medveten om varför jag läser mekanik och hållfasthetslära?

76 svarande

instämmer inte alls»0 0%
instämmer delvis»14 18%
instämmer helt och hållet»62 81%

Genomsnitt: 2.81

5. Har kursens mål framgått?

75 svarande

nej, inte alls»0 0%
någorlunda»9 12%
ja, men kunde varit tydligare»13 17%
ja, tydligt»53 70%

Genomsnitt: 3.58

- Har inte läst kursens mål» (?)
- framgår genom Micke, har itne läst målen själv.» (ja, tydligt)
- Är väldigt bra med det utdelade papperen där målet med varje föreläsning finns. Tydligt och bra!» (ja, tydligt)
- Varje föreläsning har mål gåtts igenom» (ja, tydligt)

6. Hur begripliga är kursens mål?

75 svarande

Jag har inte sett/läst målen»8 10%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»25 33%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»42 56%

Genomsnitt: 3.34

- Har inte läst kursens mål» (?)

7. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

73 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»68 93%
Nej, målen är för högt ställda»5 6%

Genomsnitt: 2.06

- Har inte läst kursens mål» (?)
- ta bort mitt svar!» (Ja, målen verkar rimliga)

8. Jag kan lösa tekniskt viktiga hållfasthetsproblem

75 svarande

Instämmer inte alls»3 4%
Instämmer delvis»49 65%
Instämmer helt och hållet»23 30%

Genomsnitt: 2.26

- Inte enligt tentamen iaf som låg på en mkt högre nivå än räkneövningar och föreläsningar.» (Instämmer inte alls)
- Det räcker att jag ser mig omkring så inser jag att vi inte klarar att räkna på i princip någonting. Blir väl bättre sen när vi blandar in datorerna mer i beräkningarna.» (Instämmer inte alls)
- Skulle behöva öva mer för att få bättre självförtroende.» (Instämmer delvis)
- Känner mig inte fullärd ännu. Svårt att se det i praktiken. » (Instämmer delvis)
- Vad är ett tekniskt viktigt hållfasthetsproblem? Oklart ställd fråga. Om det är ett typiskt tenta-tal så instämmer jag helt och hållet. Om det är beräkningar på en komplex del av en komplex konstruktion av ett komplext material så instämmer jag inte alls» (Instämmer delvis)
- många av uppgifterna är inte svåra utan det svåra ligger i att veta vart man ska börja med att lösa problemet. exempelvis "vid den här typen av problem går man tillväga på de här sättet"» (Instämmer delvis)
- Ja, men jag vill ha en kamret som kolar så det blev rätt» (Instämmer delvis)

9. Jag är väl förtrogen med kursens teorin och kan avgöra när teorin är tillämpar om jag har tillgång till kursmaterialet

71 svarande

Instämmer inte alls»1 1%
Instämmer delvis»38 53%
Instämmer helt och hållet»32 45%

Genomsnitt: 2.43

- ??» (?)
- (?)
- Upgifter gjorda i övningssyfte kan lösas, dock är ej teorin tillräcklig för att lösa tentamensuppgifter, då olika problem implementeras i varandra vilket inte teoretiskt gåtts igenom på föreläsningar eller motsvarande.» (Instämmer delvis)
- Jag hade velat få lära mig mer om tillexpem symmetrivillkor för att på så sätt kunna använda mina kunskaper i verkliuga sammanhang där flera delar behöver sammanfogas!» (Instämmer delvis)
- förstår inte frågan» (Instämmer delvis)
- kursmaterialet må va bra men indexet är det sämsta jag sett under alla mina 22 år som aktiv student. Det känns som om att indexet är skrivet för de som skrivit boken... och lärare som hållit på med boken i 40 år.» (Instämmer delvis)
- Mycket bra att kursen använder litteraturen aktivt!» (Instämmer helt och hållet)

10. Testade examinationen om du uppnått målen?

76 svarande

Nej, inte alls»3 3%
I viss utsträckning»31 40%
Ja, i hög grad»41 53%
Vet ej/har inte examinerats än»1 1%

Genomsnitt: 2.52

- Alldeles för svår tenta! Kändes som att du ville sätta dit oss. Grattis!» (I viss utsträckning)
- Sista uppgiften med modus 2 var verkligen onödigt svår då många övningsledare sagt att modus I gällde och att det inte var någon idée att plugga modus II och III» (I viss utsträckning)
- Jag tycker det lades vikt vid olika saker på tentan och på undervisningen. Det som skall komma på tentan skall också vara det som läggs stor vikt vid på undervisningen.» (I viss utsträckning)
- Stickprov» (I viss utsträckning)
- allt kan ju inte komma» (I viss utsträckning)
- Tyckte tentan va på en högre nivå en räkneövningar och övningstentor/duggor... » (I viss utsträckning)
- Känns mest som att varje uppgift var ett specialfall av de fall vi undersökt, kändes mest som att hög kuggandel eftersträvades ...» (I viss utsträckning)
- Jag upplevde att tentan var svår.» (I viss utsträckning)
- tentan var mer av ett stickprov. när man studerade på gala tentor var inte en enda tenta lik den andra i stort sett. så njaa.» (I viss utsträckning)
- Det kändes som tentan var betydligt svårar än de problem vi löst tidigare samt gamla tentor.» (I viss utsträckning)
- Jag tycker det är för enkelt att få godkänt. Egentligen känns det som att det endast krävs att man förstått två delar av kursen för att klara sig. Bonuspoängen är för hög. » (I viss utsträckning)
- Tycker att tentamen inte riktigt speglade svårighetsgraden på hemtal och demotal. Den var något svårare. Tycker egentligen inte den var för svår, men fler uppgifter i den svårighetsgraden borde räknas i förväg.» (Ja, i hög grad)
- Jag tycker visserligen att examinationen testar målen, men jämfört med de tal som räknats på övningar och de vi haft som hemtal så är tentamensuppgifterna väldigt mycket svårare. Man kände tyvärr inte igen mycket när man började räkna gamla tentor, så möjligen bör fler typiska tentauppgifter räknas under räkneövningar eller föreläsningar. Det är inte bra för pluggmotivationen att en vecka innan tentan knappt veta hur man ska börja lösa en tentauppgift.» (Ja, i hög grad)
- Här ska Mikael ha en eloge för bra tentor. De speglar kursen bra och kräver verkligen att förkunskaper finns. » (Ja, i hög grad)
- Tuff tenta» (Ja, i hög grad)
- FÖR hög grad, för svår tenta alltså» (Ja, i hög grad)
- Typ problemen gör att det mesta kommer med.» (Ja, i hög grad)

11. Vad anser du om examinationsformen, övningsskrivningar och sluttentamen?

Om du svarar dålig, föreslå gärna alternativa examinationsformer.

76 svarande

Dålig»3 3%
Acceptabel»14 18%
Bra»59 77%

Genomsnitt: 2.73

- Tentamen var inte en avspeglig av vad som gåtts igenom under teorigenomgångar, utan krävde andra kunskaper som inte lärts ut eller hänvisats till under kursens gång.» (Dålig)
- Det hade varit kul att ha ett projekt som inte var ett matlab projekt utan er en undersökning av ett verkligt problem» (Acceptabel)
- dom gamla tentorna varierar mycket i svårighetsgrad. » (Acceptabel)
- Se ovan. » (Acceptabel)
- personligen tycker jag att projekt uppgiften bör fått mer fokus.» (Acceptabel)
- (Acceptabel)
- Sluttentamen i år var dock svår, man kände knappt igen sig i det vi läst..» (Bra)
- Sluttentamen var som sagt alldeles för svår!» (Bra)
- Bra att man vet vilka typer av uppgifter som kommer. Skulle vara svårt annars. » (Bra)
- 6 möjliga bonuspoäng är väldigt mycket i förhållande till andra kurser där tentorna är på 50 poäng.» (Bra)
- alltid bra med duggor» (Bra)
- Övningstentor är suveräna måttstickor för hur man ligger till i sitt studerande!» (Bra)
- bra med bonussystem» (Bra)
- Bra med övn.skrivn. Tentamen var däremot negativt överanskande, speciellt sista uppgiften.» (Bra)
- Utomordentligt» (Bra)
- Övningsskrivningarna är väldigt bra. Man testar sig själv och får en bra bild över vad man kan och vad man bör lägga ner mer tid på.» (Bra)

12. Övningsskrivningar är bra därför att de uppmuntra mig att studera kontinuerligt

76 svarande

Instämmer inte alls»0 0%
Instämmer delvis»9 11%
Instämmer helt och hållet»67 88%

Genomsnitt: 2.88

- I alla fall på papperet.» (Instämmer delvis)
- Är ett bra sätt att motivera sig för att plugga mer!» (Instämmer helt och hållet)
- Mycket bra! De får mig att plugga under hela lp. » (Instämmer helt och hållet)
- Mycket bra metod för att hålla motivation och att ligga i fas samt att få ett kvitto på vad man kan och inte.» (Instämmer helt och hållet)
- !!» (Instämmer helt och hållet)

13. Övningsskrivningar är bra därför att de bekräftar att jag följer med kursen eller att jag ligger efter

76 svarande

Instämmer inte alls»2 2%
Instämmer delvis»10 13%
Instämmer helt och hållet»64 84%

Genomsnitt: 2.81

- !!» (Instämmer helt och hållet)

14. Övningsskrivningar är dåliga, jag kan ta ansvar för min egen inlärning

.

75 svarande

Instämmer inte alls»58 77%
Instämmer delvis»14 18%
Instämmer helt och hållet»3 4%

Genomsnitt: 1.26

- Övningsskrivningar är dåliga om svårighetsgraden på tentamen höjs pga dem.» (?)
- Övningsskrivningarna är frivilliga» (Instämmer inte alls)
- det är ju frivilligt att skriva duggorna, vill man inte det är det ju upp till en själv.» (Instämmer inte alls)
- vill man skita i dem kan man ju göra det» (Instämmer inte alls)
- Visst kan man ta ansvar för sitt eget studerande, men samtidigt är det otroligt skönt att få bekraftat att man uppfattat saker rätt!» (Instämmer inte alls)
- Tycker man att övningsskrivningarna är dåliga så behöver man inte göra dem.» (Instämmer inte alls)
- Duggor gör inte så att nån annan tar ansvar för min inlärning» (Instämmer inte alls)
- okej att man är vuxen och har eget ansvar men det är så enkelt att lata sig de första veckorna.» (Instämmer inte alls)
- Borde gå utan också, men övningsskrivningarna är bra» (Instämmer inte alls)
- Jag kan ta ansvar men jag gillar duggorna.» (Instämmer delvis)
- Såklart man kan själv, men det kan vara bra att öva innan en tenta och testa sina kunskaper... det skulle jag kalla för att ta ansvar» (Instämmer delvis)
- Det skulle fungera utan övningsskrivningar, men det är en morot att jaga extrapoäng. Vilka i den här kursen verkligen gör skillnad till tentan, vilket är bra.» (Instämmer delvis)
- Med tanke på att övningsskrivningarna är frivilliga så måste man ej göra dem, om man anser att de är överflödiga.» (Instämmer delvis)


Undervisning och kursadministration

15. På hur många föreläsningar har du varit närvarande?

75 svarande

inga eller få»1 1%
runt hälften»11 14%
de flesta»63 84%

Genomsnitt: 2.82

- kanske 3 av 4» (de flesta)

16. Till hur stor hjälp har föreläsningarna varit för din inlärning?

73 svarande

Mycket liten»3 4%
Ganska liten»17 23%
Ganska stor»45 61%
Mycket stor»8 10%

Genomsnitt: 2.79

- För mycket abstrakta exempel och härledningar! Ofta när klassen blir ofokuserad så höjer Mikael rösten och då går det inte att lyssna längre. Mikael gör ett gott försök men på en lekisklass är det svårt. Mer inspiration från verkligheten/industri/anekdoter skulle kanske vara bra?» (Ganska liten)
- Jag tycker man kan lägga större vikt vid hur man tar sig an verkliga situationer än att skriva upp alla härledningar. De viktigaste kan vi skriva upp, resten är bättre vi tar på utskrivet.» (Ganska liten)
- jag tycker inte att man lär utav att gå igenom massa härledningar hit och dit, det bara förvirrar en. jag skulle vilja ha mer tal på föreläsningarna, strukturerat.» (Ganska liten)
- Här får man sammanfattning, mycket bra!» (Ganska stor)
- Jag ser gärna att mer exempel räknas och härledningar kortas av.» (Ganska stor)
- Micke är duktig som vanligt » (Ganska stor)
- En del områden är för "bökiga" att ta in första gången. Men anteckningarna underlättar inlärning senare mycket. » (Ganska stor)
- Är tydligsa och bra föreläsningar. Väldigt bra med räkne exempel på föreläsningarna också!» (Mycket stor)
- bra med tydliga härledningar» (Mycket stor)

17. På hur många räkneövningar har du varit närvarande?

75 svarande

inga eller få»6 8%
runt hälften»7 9%
de flesta»62 82%

Genomsnitt: 2.74

- De behövs!» (de flesta)
- Ja kommer inte på vad han heter men den ljushårige killen som var i ml8 på ons och fre var jättebra. Hälsa honom det!» (de flesta)
- Torstensson är grym!» (de flesta)
- På räkneövningarna lärde man sig en hel del. man lär utav att räkna på det. Mycket av teorin sätter sig på plats under en övning med. "jah, var det då han/hon menade"» (de flesta)
- ca 3 av fyra» (de flesta)

18. Till hur stor hjälp har räkneövningarna varit för din inlärning? Välj den grupp du gick flest gånger till

74 svarande

Totalt:

Mycket liten»4 5%
Liten»3 4%
Stor»20 27%
Mycket stor»47 63%

Genomsnitt: 3.48

Fördelat på olika grupper:

Välj räkneövningsgrupp: (12 st)
Mycket liten2 16%
Liten2 16%
Stor5 41%
Mycket stor3 25%

Genomsnitt: 2.75

- Räkneövningsanteckningarna har varit viktiga! » (Liten)
- Jag minns inte hans namn men han var hur bra som helst. Noggrann tydlig och fokuserade på rätt saker. Han som var i ml8 på ons och fre och ml11 på mån tror jag» (Mycket stor)

a (Per-Anders Eggertsen): (4 st)
Mycket liten0 0%
Liten0 0%
Stor0 0%
Mycket stor4 100%

Genomsnitt: 4

- Jag kommer inte ihåg vad han hette, men han var i ml11 och ml8» (Mycket stor)
- Är inte säker på om man heter så men det var en kille som gick V3 tror jag. Hna brukade vara i ML8» (Mycket stor)

b (Håkan Hansson): (0 st)
Mycket liten0 0%
Liten0 0%
Stor0 0%
Mycket stor0 0%

Genomsnitt: 0

c (Anders Johansson): (22 st)
Mycket liten1 4%
Liten1 4%
Stor6 27%
Mycket stor14 63%

Genomsnitt: 3.5

- Mycket bra övningsledare! Fler övningsledare på CTH borde närvara på hans övningar för att utvecklas. Extra positivt är att han är ödmjuk och förstår att vi inte kan allting vilket är en STOR bristvara på CTH. » (Stor)
- "ace of spades!"» (Stor)
- Jag kommer inte ihåg vad han hette men han kom från Norrköping.» (Stor)
- Tycker det varit bra övningsledare» (Stor)
- Anders har varit en grym övningsledare. Utan dessa räkneövningar hade jag inte fattat mycket i den här kursen. Anders startade varje räkneövning med en liten sammanfattning av föreläsningen som var innan, samt tipsade oss om viktiga formler och sidor i LB. Han var även bra på att berätta för oss vad i kursen som var viktigt! » (Mycket stor)
- Talen som gås igenom på övningarna gör det mycket lättare att förstå och motivera lösningsgång när jag pluggar hemma. » (Mycket stor)
- Var bara på anders räkneövningar. de var bra. ibland (ofta) såg man inte va han ritat för figur men dom hade man ändå i övningshäftet =)» (Mycket stor)
- Anders gjorde ett superjobb, bästa demoräkningsledaren jag haft. SUPERBRA med så fina anteckningar utdelade så man kan skriva ut INNAN man går till demoräkningen. Något som alltid borde finnas. Jag lärde mig minst dubbelt så effektivt tack vare detta.» (Mycket stor)

d (Peter Torstensson): (24 st)
Mycket liten1 4%
Liten0 0%
Stor4 16%
Mycket stor19 79%

Genomsnitt: 3.7

- närvarade bara på en » (Mycket liten)
- Mycket bra och pedagogisk övningsledare.» (Mycket stor)
- Peter har varit otroligt engagerad och mycket pedagogisk. Stort plus!» (Mycket stor)
- Behåll honom ... inte så schysst att hänga ut övningsledarna såhär kanske i enkäten ... ?» (Mycket stor)
- Peter var grymt bra!» (Mycket stor)
- Mycket bra övningsledare. Humoristisk och mer personlig. Bra pedagogisk...trots bruten linjal!» (Mycket stor)

e (Mikael Öhman): (12 st)
Mycket liten0 0%
Liten0 0%
Stor5 41%
Mycket stor7 58%

Genomsnitt: 3.58

- Gillar att Öhman fokuserat på det vitala i uppgifterna och struntat i matematisk algebra.» (Mycket stor)
- Varit ett bra "bollplank" där man kan fråga om hur man rent praktiskt räknar typtal och få god hjälp med förståelse mellan teori och uppgifter. Tycker även om att Mikael inte har ödslat massa tid och energi på enklare matematiska uträkningar utan har koncentrerat sig på mekanikdelarna i uppgifterna. » (Mycket stor)

19. På hur många räknestugor har du varit närvarande?

75 svarande

inga eller få»35 46%
runt hälften»11 14%
de flesta»29 38%

Genomsnitt: 1.92

- Inte för att de var dåliga utan för att jag hellre luskar ut saker själv» (inga eller få)
- Räknar i egen grupp istället» (inga eller få)
- Personligen tycker jag inte att de ger så ofantligt då jag brukar använda räkneövningarna för att få hjälp med det jag ej förstått. Samt att jag tycker det blir mycket väntetid när man väl är där.» (inga eller få)
- Ett bra komplement till räkneövningarna!» (de flesta)
- Dessa är också utmärkta! De ger oss en chans att fråga på uppgifter vi inte klarar av själva. » (de flesta)
- Se till att behålla detta! Helt ovärdeligt!» (de flesta)
- Anders (hästsvansen) var en mycket bra övningsledare. Peragogisk och tydlig. Jag lärde mig mycket av honom. Jag hoppas att Anders fortsätter som övningsledare eftersom han gör det mycket bra. Framför gärna detta till honom.» (de flesta)
- Vill ha fler!» (de flesta)

20. Till hur stor hjälp har räknestugorna varit för din inlärning?

70 svarande

Mycket liten»28 40%
Ganska liten»11 15%
Ganska stor»17 24%
Mycket stor»14 20%

Genomsnitt: 2.24

- Kände inte att jag behövde dem den här gången men tycker absolut att man ska ha kvar dem.» (Mycket liten)
- Inte för att de var dåliga utan för att jag hellre luskar ut saker själv och därför inte gått på dem» (Mycket liten)
- för få lärare» (Mycket liten)
- många som frågar och en fråga kan ta lång tid att besvara då uppgifterna är långa» (Ganska liten)
- Har svårt att få ut tillräckligt för att det ska va värt att gå på en räknestuga. För mycket folk i ett rum, blir väldigt stressigt. Dålig arbetsmiljö» (Ganska liten)
- Där får man svart på vitt ifall det är någon uppgift man inte förstår. Vilket är mycket bra. » (Ganska stor)
- Allt!» (Mycket stor)
- Det kan verka enkelt ända tills man skall räkna på det själv och då är det bra att ha någon till hands när det låser sig.» (Mycket stor)

21. Anser du att projektuppgiften är ett viktigt inslag i kursen?

Målet med projektuppgiften är att dels att introducera och träna på datorbaserad analys och simulering av komplexa konstruktioner samt att öva på användning av grundsambanden i hållfasthetslära.

74 svarande

nej, inte alls»5 6%
ja, men kan göras bättre»28 37%
ja»41 55%

Genomsnitt: 2.48

- behövde inte göra projekt» (nej, inte alls)
- Den handlade inte om det vi gjorde i hållf utan snarare med matematik.» (nej, inte alls)
- Alldeles för lätt.» (nej, inte alls)
- Information om vad bokstäverna i randvillkoren betyder hade underlättat för alla, inklusive lärarna. Annars bra med Peter W Möllers skrift.» (ja, men kan göras bättre)
- en mer verklighetsrelaterad projektuppgift där man kanske undersöker ett brohaveri eller något liknande.» (ja, men kan göras bättre)
- gjort den tidigare år» (ja, men kan göras bättre)
- Tycker att den kunde varit lite större. Vi skulle fått en lite bättre introduktion till pde-toolbox och sen skulle vi fått ett större problem. Tror jag hade varit roligare.» (ja, men kan göras bättre)
- Uppgiften var lite för kort» (ja, men kan göras bättre)
- Inte nöjd. Visst är finita elementmetoden intressant och målande, men hade till exempel inte en mer avancerad knäckberäkning varit bättre. Vi har ju aldrig fått möjligheten att lösa en sådan helt med tanke på dess svårighetsgrad.» (ja, men kan göras bättre)
- Tillräckligt svår för att man ska ge upp och fråga grannen hur man ska gå till väga. Genomgående för alla datorövn. på Chalmers» (ja, men kan göras bättre)
- för lätt. förra kursens var bättre» (ja, men kan göras bättre)
- Mer projekt och mindre räkning i häftet d är projektuppgiften som gör att man förstår teorin ...» (ja, men kan göras bättre)
- Kändes som uppgiften i hållf 1 hjälpe en mer att förstå tenta uppgifter, det gillade jag. » (ja, men kan göras bättre)
- Det skulle vara kul att se om det vi räknar på fungerar. T ex se om en balk går av vid just den kraften.» (ja)
- Ett bra sätt att se vad man kan använda det man lär sig till!» (ja)
- rorligt med beräkningar, inser att beräkningsverktyg är viktiga. Ett bra sätt att lära sig om man nyttjar det rätt, ändra parametrar och granska resultatet.» (ja)
- Mycket bra introduktion till fem. Kopplade även bra till matten» (ja)
- Intressant och nyttigt att prova på hur "riktiga" analyser fungerar.» (ja)
- i början var det bara kaos. man förstod inte mycket. men det var jävligt (ursäkta språket) kul sen när man insåg vad allt var och man kunna sätta dit randvillkoren. Jag tror att genomgång av randvillkoren och hur man anger dom skulle va skitbra.» (ja)
- Tycker personligen att det bör vara en mer framtonad del av kursen. Men för den delen inte öka arbets belastningen.» (ja)

22. Hur många timmer har du totalt lagt ned på projektuppgiften?

72 svarande

5-10»53 73%
10-15»11 15%
15-20»7 9%
20-25»1 1%
mer än 25»0 0%

Genomsnitt: 1.38

- ej gjort den i år» (5-10)
- Behövdes cirka 2 timmar. » (5-10)
- Mindre än det.» (5-10)
- den gick mycket forater än den i mek & hållf 1» (5-10)
- se förra kommentaren» (5-10)
- Gick ju ganska snabbt att göra om man jämför med föregående periods projektuppgift» (5-10)
- Bra skrift av Möller, läs den först så går det som på räls.» (5-10)
- <5» (5-10)
- lagom stor projektuppgift..» (5-10)
- Mindre än 5» (5-10)
- Projektuppgiften var mycket givande. Bättre och mer lättförståligare än den vi hade i första mek.-kusen.» (5-10)
- Kanske 3.» (5-10)
- Som vanligt svårt att uppskatta. Mindre än den i mek 1 men ändå några rejäla pass» (15-20)
- Tycker det var en rolig och lärorik uppg!» (20-25)

23. Till hur stor hjälp har läroboken Grundläggande hållfasthetslära av Lundh varit för din inlärning?

75 svarande

Mycket liten»5 6%
Liten»17 22%
Stor»34 45%
Mycket stor»19 25%

Genomsnitt: 2.89

- Den är inte den tydligaste boken. Men den är till stor hjälp.» (Mycket liten)
- I princip inget för inlärningen men oumbärlig till tentan med alla formler» (Mycket liten)
- Boken känns mer som en formelsamling med lite härledningar och exempel än en riktig lärobok. Om jag skulle vilja repetera något avsnitt i kursen skulle jag hellre gå till föreläsningsanteckningar och räknade exempel. Det är lite för lite förklaringar av grundläggande begrepp...» (Mycket liten)
- Använd för att slå efter formler...» (Mycket liten)
- Svårt att hitta förklaringar på det man söker.» (Liten)
- Känns inte som en lärobok, mer som bara en formelsamling. Exemplerna är så tunna och generella och det finns inga övningar i direkt anslutning till boken.» (Liten)
- Den har fungerat som ren formelsamling för mig. Jag hade gärna haft en bok som berättar mer om ämnet.» (Liten)
- Den har bara hjälp mig att få fram formler, inte att förstå dem» (Liten)
- i boken finns 10000000 härledningar och alla formler man behöver. så på det sättet är den bra.» (Liten)
- Den har inte hjälpt mig på nåt sätt att förstå teorin. Men är annars en bra formelsamling och ´,duger bra som komplement till föreläsningsanteckningar.» (Liten)
- Den har fungerat till något att falla tillbaka på när mina anteckningar ej räckt till eller jag inte hittat det jag söker i anteckningarna. Gillar personligen att fråga på övningstillfällena om jag inte förstår, då jag kan få en mer nyanserad förklaring samt ställa följdfrågor.» (Liten)
- Dock är det en ganska svårläst bok som är väldigt rörig.» (Stor)
- Hade inte fungerat utan mickes föreläsningsanteckningar» (Stor)
- Man kollar upp formler, men absolut ingen bra bok att läsa i.» (Mycket stor)

24. Till hur stor hjälp har Exempelsamlingen i hållfasthetslära varit för din inlärning?

75 svarande

Mycket liten»8 10%
Liten»14 18%
Stor»31 41%
Mycket stor»22 29%

Genomsnitt: 2.89

- Har knappt räknat någon uppgift i den» (Mycket liten)
- För att kunna använda formelsamlingen öht måste man ju ha förståelse för vad man ska göra, vilket gör att frågan känns irrelevant eller dåligt formulerad...» (Mycket liten)
- Hittar saker som jag kan lösa tal med men inte som jag kan lära mig någonting utav förutom att slå upp saker som jag saknar förståelse för.» (Liten)
- Bra uppgifter, men facit är under all kritik. De uppgifter som löses i facit följer inte den lösningsgångs som vi är lärda vilket förvirrar mycket vid räkning och förståelse av uppgifterna.» (Liten)
- För svåra tal direkt och smala lösningsförslag. Det som är bra med den är att gamla tentor och duggor är enkla i jämförelse» (Liten)
- samma som för gröna lundh. formler. iofs behövs formlerna för att lösa uppgiften. det handlar nog mer om att ha formlerna tillgängliga. KASST INDEX.» (Liten)
- Bra variation på problemen.» (Mycket stor)
- Learning by doing...» (Mycket stor)
- Hade inte fungerat för mig utan den!» (Mycket stor)

25. Till hur stor hjälp har utdelade föreläsningsanteckningar och skrifter varit för din inlärning?

75 svarande

Mycket liten»5 6%
Liten»17 22%
Stor»35 46%
Mycket stor»18 24%

Genomsnitt: 2.88

- Läste aldrig igenom dem efter föreläsningarna» (Liten)
- Gillar personligen inte upplägget med det utdelade materialet till föreläsningarna. Men rent konstruktivt har det varit mycket bra.» (Liten)
- bra att vi får anteckningara!» (Stor)
- Är jättebra att ha på föreläsningarna då man kan konsentrera sig på vad som sägs istället för att sitta och skriva hela tiden. Jag tycker att jag hänger med bättre helt enkelt!» (Mycket stor)
- Gör att man hänger med mycket bättre på föreläsningarna.» (Mycket stor)
- Stor respekt för Mikael och hans suveräna förelängsningsanteckningar. Strukturerat och oslagbart för inlärningen» (Mycket stor)
- Bra sammanfattning» (Mycket stor)
- Tycker det är jättebra med utdelade föreläsningsanteckningar.» (Mycket stor)
- Suveränt» (Mycket stor)

26. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, och kurspm?

75 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»19 25%
Mycket bra»55 73%

Genomsnitt: 3.72

- Tog oacceptabelt lång tid att få resultat från duggor» (Ganska bra)
- Lysande, uppdateras ofta, bra ordning på informationen, keep up the good work!» (Mycket bra)
- Finns nog ingen kurs som har bättre.» (Mycket bra)
- smidigt» (Mycket bra)
- Outstanding» (Mycket bra)
- Kanonbra att kunna gå in och hitta allting på hemsidan.» (Mycket bra)

27. Vad tyckte du om Magnus Kilians gästföreläsning?

65 svarande

Ointressant»15 23%
Intressant»43 66%
Mycket intressant»7 10%

Genomsnitt: 1.87

- var ej där» (?)
- Den missade jag» (?)
- Kan ej kommentera då jag missade den.» (?)
- var ej där» (?)
- Tycker mest han gjorde PR för sig företag. Iaf där tonvikten låg. Hans syfte kändes inte som det var att knyta kursen till arbetslivet utan mer att arbeta på deras egna varumärke» (Ointressant)
- Alldeles för invecklat... » (Ointressant)
- Var inte på den» (Ointressant)
- Medverkade ej.» (Ointressant)
- någonstans mellan ointressant och intressant. kunde varit mycket bättre. var han väl förberedd? vet inte. hn tog upp samma grejer fler än en gång iaf» (Ointressant)
- När jag gick dit trodde jag vi skulle få inblick i hur FEM fungerade. Inte ytterligare reklamföreläsnig.» (Ointressant)
- Han verkade oförberedd och det hade varit mer intressant om han inte bara punktade upp vad han gör på jobbet utan mer förklarar ingående vad man kan göra inom FEM och hållf. Det gav ingen ordentlig bild. Jag vet nästan lika lite nu som innan.» (Ointressant)
- Mindre intressant, han gav oss inte spciellt mycket inblick i FEM tycker jag. En aning oförberedd men annars en hygglig snubbe. » (Intressant)
- Skulle dock fokuserat mer på HUR man beräknar tycker jag.» (Intressant)
- Kul att se att allt är förankrat i verkligheten» (Intressant)
- Minns den knappt och kände att den inte handlade om något jag vill jobba med, men det är ju också en bra insikt att få reda på vad man inte vill jobba med» (Intressant)
- helt okej, men sporrade ju oss inte riktigt till att plugga mer, var snarare intrycket: där ska jag inte hamna ... ge oss föreläsare som sporrar och inspirerar som har en passion för det de gör som motiverar oss och som kan vara våra förebilder ... Någon vi kan identfiera oss med och känna samhörighet, han var från en annan planet i den meningen ...» (Intressant)
- Blev lite jobbigt att lyssna på slutet när vi inte fick någon paus.» (Intressant)
- Han var dock ganska oförberedd.» (Intressant)
- Dock var han en ovan talare, men det han ville förmedla var mycket intressant. Är förövrigt inte så förtjust i ingående powerpoint presentationer för det inbjuder till att man läser det som står och gör en liten kommentar.» (Intressant)
- teori i verkligheten, verkar som man räkna på allt.(tom mjukglass)» (Mycket intressant)
- Jättebra! Ett både lärorikt och motiverande inslag, borde ha något liknande i varje kurs!» (Mycket intressant)


Arbetsklimat

28. Hur trivs du med att studera mekanik och hållfasthetslära?

75 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Så där»12 16%
Bra»33 44%
Mycket bra»30 40%

Genomsnitt: 3.24

- Hade hoppats att det skulle vara ännu mer tydliga vardagsproblem vilket skulle göra kopplingen till verkligheten större. Visst, det har vi till viss del men i detta ämnet tror jag att det går att utveckla detta.» (Så där)
- Klurigt men mycket lättare nu när man börjar förstå "tänket".» (Så där)
- När det väl kopplar är det intressant och logiskt» (Bra)
- » (Mycket bra)
- rolig men svår kurs» (Mycket bra)
- rolig kurs då man ser vad den används till, roligt att kunna.» (Mycket bra)
- Jag tycker att det är roligt och stimulerande. Jag gillar problemlösningstänket med många vägar fram till mål» (Mycket bra)
- jag tror att det är en skitbra kurs och jag gillar att man kan sätta de i verkliga miljöer. om man inte latat sig under byggveckan så skulle man inte ligga efter så mycket.» (Mycket bra)
- Väldigt intressant kurs» (Mycket bra)

29. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

75 svarande

Mycket dåliga»1 1%
Ganska dåliga»3 4%
Ganska bra»26 34%
Mycket bra»32 42%
Har ej sökt hjälp»13 17%

Genomsnitt: 3.7

- Mer räknestugor, mindre övningar... Eller övningar med hälften genomgång och hälften egen räkning med hjälp av övningsledaren som har bättre förståelse för vad man inte förstår.» (Ganska dåliga)
- Lite väl många studenter på antal lärare. Man fick ofta vänta långa stunder på hjälp.» (Ganska bra)
- Ofta känns det som tiden inte räcker till för frågot» (Ganska bra)
- Föreläsare och övningsledarna verkar verkligen vilja lära ut, finns alltid nån att fråga!» (Mycket bra)
- Ganska lite med folk på övningarna (om man inte gick till Anders) så det var lätt att fråga.» (Mycket bra)
- Stort tack till alla på instutitionen som tar sig tid i ur och skur!» (Mycket bra)
- Tillgängliga övningsledare och föreläsare. Öppen dörr på instutitionen» (Mycket bra)
- mikael är tillgänglig när som helst i stort sett. det uppskattas.» (Mycket bra)

30. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

75 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»12 16%
Mycket bra»60 80%
Har ej sökt samarbete»3 4%

Genomsnitt: 3.88

- (en bunt studenter)+(ett grupprum)+(en tentavecka)=bra kombination» (Mycket bra)
- Pluggat så för det mesta» (Mycket bra)

31. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

74 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»35 47%
Hög»36 48%
För hög»3 4%

Genomsnitt: 3.56

- Något hög i början. Vore bättre med lite repetetion i början då det är en fortsättningskurs.» (Lagom)
- Nästan lite väl låg i början och stressig mot slutet. Jag tycker exempelvis det fanns för lite tid att lära sig Paris lag.» (Lagom)
- Lagom hög är nog rätt kategori» (Lagom)
- Man måste anstränga sig för att klara kursen, vilket jag personligen tycker är positivt.» (Lagom)
- Lite ryckigt tempo, där veckan före varje dugga fått en högre beslastning då mycket nytt har introducerats. Dock var upplägget under Cortegénveckan mycket uppskattat. » (Hög)
- Tycker att den ska vara hög!» (Hög)
- För hög stundtals..» (Hög)
- ... men bra...» (Hög)
- inte nog med att man har uppgifter att göra som tar lång tid så får man extra uppgifter och veckans problem med. lite komiskt. kanske kl för den asociale som gillar att sitta hemma och nöta tal dagarna i ända.» (Hög)
- Den var vart lite ojämn pga att de har kommit väldigt mycket under korta perioder som i början och i slutet.» (Hög)

32. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

74 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»31 41%
Hög»29 39%
För hög»14 18%

Genomsnitt: 3.77

- Lagom om man hängt med från början.» (Lagom)
- Två tuffa kurser som kräver mycke tid, men var två intressanta kurser så gick bra att motivera sig!» (Hög)
- Två riktigt svettiga kurser! » (Hög)
- Som det kan förväntas med två svåra, viktiga kurser» (Hög)
- Det var två svåra kurser på en och samma läsperiod. Tidigare har det varit en någorlunda "mindre svår" och en mycket svårare. Nu kom det istället två svåra kurser.» (Hög)
- Två krävande kurser!» (För hög)

33. Hur trivs du med att studera på M?

75 svarande

Dålig»0 0%
Så där»6 8%
Bra»18 24%
Mycket bra»51 68%

Genomsnitt: 3.6

- För mycket kurser som måste läsas. Inför mer valbart längre fram. År 1 verkar bra.» (Så där)
- Hoppas på roligare kurser i framtiden.» (Så där)
- Alla kurser är inte sådana som jag helst läser utan "ett måste" inför masterprogrammet där jag får läsa precis det jag vill.» (Så där)
- Börjar komma in i det hela nu. Trevlig klass också!» (Bra)
- Trivs som fisken i vattnet!» (Mycket bra)
- Verkar som jag hittat rätt.» (Mycket bra)
- Jaha håller vi inte på att utvärdera meck 2??Trivs jättebra på skolan, men tycker att utbildningen i sig håller låg kvalitet hoppas fortfarande på att det ska komma förbättringar...» (Mycket bra)


Sammanfattande frågor

34. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

75 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»15 20%
Gott»36 48%
Mycket gott»24 32%

Genomsnitt: 4.12

- Men som sagt, tentamen är alldeles för svår.» (Godkänt)
- Bra litteratur!» (Gott)
- Intressant ämne» (Gott)
- Lite knepig tenta men annars bra! » (Gott)
- Mer relaterat till verkligheten fler uppgifter som projektuppgiften, sammarbeta med näringsliv genomför projekt ...» (Gott)
- + med historiesammankopplingar så man förstår varför man läser!» (Mycket gott)

35. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Övningsskrivningarna»
- Gröna Lundh.»
- Övningsskrivningarna de är väldigt bra och gör att man håller tempot uppe.»
- Övningsledare Anders!»
- Övningsskrivningar»
- Duggorna, upplägget kring Cortegéveckan»
- Duggor, föreläsningsanteckningar.»
- övningsskrivningar och räknestugor»
- Räknestugor, väldigt bra att det las in en till under tentaveckan!»
- Övningsskrivningar samt exempelproblem på föreläsningar»
- Det mesta»
- Demoräkningarna är väldigt vikiga»
- Allt.»
- duggorna och Anders Johansson»
- Kurspm, duggor, struktur dvs ordningen på olika teoridelar»
- Mikael Öhman»
- Projektuppgiften»
- räknestugor, föreläsningsanteckningar, övningsskrivningar, räkneföreläsningar»
- övningsskirvningarna och samma karaktär på räkneövningsledarna»
- Övningsskrivningarna»
- förefläsaren, Matlab-uppgiften,förefläsningsanteckningarna»
- Övn.skrivn.»
- Duggorna.»
- utdelade föreläsningsanteckningar, duggor, övningsledare, examinatorn,»
- Bra upplägg»
- Kursen är överlag bra och bör fortsatt ligga på samma höga nivå»
- Föreläsare, övningsskrivningar »
- Inget speciellt, bra som det är.»
- Torstensson»
- övningsskrivningar och anders som övningslärare, även den kvinnliga övningsläraren som hoppade in då anders var pappa ledig var mycket bra»
- Laborationsuppgiften och duggorna»
- övningarna och räknestugorna.»
- Gästföreläsning, demoräkningsanteckningar utdelade INNAN själva demoräkningen, guld värt!»
- Repetitionsföreläsningarna»
- intressanta projektuppgifter»
- Upplägget av kursen. Böckerna.»
- Anders räkneövning anteckningar»
- Svårighetsnivån på labrationen. Den var både intressant och givande.»

36. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer inspirerande föreläsningar.»
- Jag tycker att det ska vara lite mer räknestugor och lite mindre räknegenomgångar, för det är när man själv räknar man ser vad som är svårt och vad man inte kan.»
- Var besviken på en utav övningsledarna som man märkte inte hade förberett sig det minsta. Hade man misskött sig så på ett företag hade man antagligen fått sparken...»
- Tentamen! Varför räknar man inte på liknande uppgifter tidigare i kursen?? Känner att tentamensuppgifterna är så mycket svårare att räkna på än vad som undervisas och räknas på övningarna och hemuppgifter. Får ingen chans att visa att man kan det ni har föreläst om.»
- Håkan Hanson bör inte vara övningsledare... Han läser av innantill och skriver upp på tavlan utan att vare sig gå igenom hur man skall tänka eller gå till väga vid lösande av liknade uppgifter.»
- lär inte bara ut modus 1 om man på tenatn kommer behöva räkna på fler modus»
- Fler räknestugor ifall möjlighet finns!»
- Skulle vara bra att ha med tid till repetition. känns ganska tufft när man går igenom nya saker på två av tre föreläsningar sista läsveckan»
- Övningsledarnas kompetens. T ex. Håkan valde många bort för att han inte fick ut sin kunskap till oss teknologer. Mycket läsa innantill, snack med tavlan och ostruktur. »
- Det var många gånger som övningsledaren inte han räkna alla tal eller stressade väldigt. Bättre att de får tal som de kan gå igenom lugnt så man hinner med på metodiken.»
- Projektuppgiften borde vara större med tanke på att den ger 1,5 hp.»
- Att under räkneövningar eller föreläsningar lösa typiska tentamensuppgifter på det avsnitt som gåtts igenom.»
- Ge Mikael Öhman bättre sal än E42»
- Nivån på övningsuppgifter och övningskrivningar kontra tentan.»
- projektuppgift»
- Om det finns någon annan studielitteratur är Hans Lundhs så hade det varit uppskattat.»
- hade varit fräckt att göra ett verkligt experiment tex att göra en utmmattningsberäkning och sedan ett utmattningsprov på t ex ett gem och se hur bra de stämmer överrens.»
- Datorövningen. I princip alla var tvungna att ställa fråga till ngn ledare vilket resulterar till lång väntetid. I sin tur resulterar detta i att man frågar en kamrat om hjälp som visar vilka parametrar som ska in och så är man klar med uppgiften, helt utan förståelse.»
- Bättre redigerade föreläsningsanteckningar med färre stav- och småfel.»
- Mer verklighetsrelaterat vore uppskattat»
- En ny bok med bättre pedagogik, exempel och uppgifter hade varit fint. Gröna lund kan få leva kvar som formelsamling för som sådan fungerar den utmärkt. Om det blir för dyrt så måste även den nya boken täcka formelsamlingsdelen»
- Det gröna häftet med uppgifter!»
- Inget speciellt, bra som det är.»
- Arbeta mer med avancerade uppgifter i svårighetsgrad med de som kommer på tentan.»
- ett mail till författarna av kurslitteraturen om att göra ett index för studenter.»
- Tentorna bör hålla sig till standard problem. I allafall merparten av dem. Skippa krångliga tillsvansningar som vi ej gått igenom.»
- Ändra inriktning av projektuppgiften till något mer anknytande.»
- En tenta som överensstämmer bättre med det vi gjort i kursen och som kollar om vi kan det vi ska istället för att krångla till allt.»
- Projektuppgiften bör få en större roll.»
- projekt uppgiften var tråkig och inte särskilt lärorik... kändes bara som den tog tid.»
- Lite bättre på sprickbildnings delen »

37. Goda kunskaper i hållfasthetslära är nödvändigt för en teknisk, ekonomisk och socialt hållbar samhällsutveckling

74 svarande

Instämmer inte alls»1 1%
Instämmer delvis»18 24%
Instämmer helt och hållet»55 74%

Genomsnitt: 2.72

- socialt?» (Instämmer delvis)
- socialt hållbar samhällsutveckling? har absolut aldrig tagits upp under kursen och har abolut inget gemensamt med kursen» (Instämmer delvis)
- Det krävs för att veta att saker håller helt enkelt. » (Instämmer helt och hållet)

38. Har hållfasthetslärans koppling till hållbar utveckling tagits upp i kursen?

73 svarande

Nej, inte alls»23 31%
Ja, men kan göras bättre»30 41%
Ja»20 27%

Genomsnitt: 1.95

- Har inte vart på alla föreläsningar, vet ej.» (Nej, inte alls)
- Inte mer än att utmattningsbrott lär stå för 4-5% av BNP. Jag var dock borta en vecka.» (Nej, inte alls)
- inte vad jag har hört» (Nej, inte alls)
- Aldrig hört talas om den parallellen?» (Nej, inte alls)
- Men behövs det sambandet verkligen?» (Nej, inte alls)
- Inte vad jag hört men jag har typ bara vart me 75%» (Nej, inte alls)
- Vet inte riktigt vad som menas med hållbar utveckling. » (Ja, men kan göras bättre)
- Tycker att det var mycket prat om "historien bakom" och mindre om framtiden.» (Ja, men kan göras bättre)
- kunde ha pratat mer om det.» (Ja, men kan göras bättre)
- Jag minns inte» (Ja, men kan göras bättre)
- Gärna ännu mer!» (Ja)
- BNP, materialåtgång» (Ja)

39. Övriga kommentarer

- synd att tentan är så mycket svårare än de vi gått genom på övningar.»
- Bra kurs, ordning och reda på saker, bra föreläsare och övningsledare!»
- Tummen upp för pedagogiska föreläsningar!»
- Tack för en trevlig kurs. Trevlig sommar på er! »
- Bra kurs»
- Förbättra kursen, är som korvstoppning nu, visst vi lär oss stegen för att lösa vissa sorters problem men vi förstår dem inte, låt oss arbeta mer med projekt och låt oss få en förståelse för teorin genom att arbeta mer praktiskt. Mer projekt!!»
- nu är det sommarlov. njut väl.»
- Som sagt, utdelade demoanteckningar samt tydliga föreläsningsanteckningar är oerhört bra. Borde vara standard i alla kurser!»
- Anders som var övningsledare var mycket bra.»


Kursutvärderingssystem från