ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E 10/11-2 Teknisk kommunikation, FSP025

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-13 - 2011-01-22
Antal svar: 29
Procent av deltagarna som svarat: 45%
Kontaktperson: Sven Jacobsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Elektroteknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Elektroteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

29 svarande

Högst 15 timmar»16 55%
Cirka 20 timmar»6 20%
Cirka 25 timmar»3 10%
Cirka 30 timmar»2 6%
Minst 35 timmar»2 6%

Genomsnitt: 1.89

- Projektdelen var väldigt omfattande med hänsyn till dess del av betyget kursen» (Högst 15 timmar)
- Har varierat stort, mycket mer inför båda tentaperioderna.» (Cirka 20 timmar)
- Informationsletande till projektet kunde ta från några minuter till flera timmar beroende på hur lätt det var att hitta infomration om någon speciell del.» (Cirka 30 timmar)
- MYCKET tid har gått åt till denna kurs, inte alltid till så stort resultat.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

29 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»2 6%
100%»27 93%

Genomsnitt: 4.93


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

29 svarande

Jag har inte sett/läst målen»14 48%
Målen är svåra att förstå»1 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 24%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»7 24%

Genomsnitt: 2.24

- Mycket möjligt att jag sett dem men jag kommer inte ihåg vad dem sa» (Jag har inte sett/läst målen)
- Jag tror nog dom presenterades men jag kommer inte ihåg det» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

23 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 4%
Ja, målen verkar rimliga»21 91%
Nej, målen är för högt ställda»1 4%

Genomsnitt: 2


Undervisning och kursadministration

5. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

27 svarande

Mycket liten»5 18%
Ganska liten»11 40%
Ganska stor»8 29%
Mycket stor»3 11%

Genomsnitt: 2.33

- Projektet fick man jobba med själv mest. Svårt att få reda på hur en teknisk rapport skall vara uppbyggd. Fick reda på detta i ett sent skede.» (Mycket liten)
- Lektioner om tex uppbyggnad av rapporten kunde varit tidigare så man kunde använt sig av det:P» (Ganska liten)
- Föreläsningarna i grammatik har inte gett mig personligen någon ny kunskap. Det var bara ett rabblande av stoff jag redan kunde. Jag skulle hellre sett att man använde den tiden eller delar av den tiden till att öva på det engelska talet. Mer muntlig övning om man säger så, för det är ju det viktigaste, att man vågar använda språket.» (Ganska liten)
- "Mini-lectures" kunde lagts upp på ett bättre sätt.» (Ganska stor)

6. Hur har EngOnline/grammatiken fungerat?

28 svarande

Mycket dåligt»4 14%
Ganska dåligt»8 28%
Ganska bra»10 35%
Mycket bra»6 21%

Genomsnitt: 2.64

- Ger inte mycket» (Mycket dåligt)
- Väligt lätt och bra sätt att lära sig på.» (Mycket dåligt)
- på Engonline drabbades många av att sidan fick stå förlänge när man gjorde diagnos. Nästan alla tror jag, och vissa fick göra om 3 ggr innan de tröttnade. Det är samma diagnos. Man skulle vilja kunna göra om med andra frågor.» (Mycket dåligt)
- Man får nästan aldrig någon respons på det man svarar, alldeles för ofta ger EngOnline bara tillbaka rätt eller fel. Det behövs oerhört mycket bättre förklaringar på varje moment, jag försökte verkligen använda EngOnline men det gav verkligen ingenting» (Mycket dåligt)
- En del strul och inlärningssättet passar mig inte» (Ganska dåligt)
- Görtråkigt och buggigt. Men det funkar.» (Ganska dåligt)
- När man gjorde tester på EngOnline fick man ingen feedback alls. Övrig grammatikundervisning har varit svår att greppa då mycket av inlärningen skedde via "föreläsningar" och inte genom övningar.» (Ganska dåligt)
- EngOnline var ett väldigt tråkigt program att jobba med. Det var inte alls kul att använda det trotts att man lärde sig. Lektionerna var ttrevligare isf.» (Ganska dåligt)
- Fungerat bra har det dock gjort.» (Mycket bra)
- Har lärt mig mycket via EngOnline.» (Mycket bra)
- riktigt bra hjälpmedel.» (Mycket bra)

7. Vad tyckte du om projektuppgiften?

29 svarande

Mycket dåligt»2 6%
Ganska dåligt»5 17%
Ganska bra»19 65%
Mycket bra»3 10%

Genomsnitt: 2.79

- Mycket av förkunskaper som man förväntades ha i kursen kom först senare i och med kretsanalysen.» (Mycket dåligt)
- Några föreläsningar i början om enkla saker inom el vore bra. Förkunskaperna var väldigt låga» (Ganska dåligt)
- Själva projektet var intressant, men eftersom det inte har någon direkt inverkan på betyget så känns det inte så motiverande.» (Ganska dåligt)
- Uppgiften är bra i sig då man får en inblick i vad som kanske komma skall. Men informationen och kanske hur brett arbetet skulle vara kanske skulle kunna vara lite mer definierat.» (Ganska dåligt)
- Man lärde sig skriva en rapport, dock borde undervisningen som tog upp rapportens struktur och varje enskild del i rapporten kommit tidigare.» (Ganska bra)
- Den var alldeles för tung och tidskrävande mot slutet, även om man hållt planeringen. Dels på grund av alla sidouppgifter. Men projektuppgiften krävde att man verkligen lärde sig det man gjorde och var givande. Sen verkar det som att betyget grundas mest på induviduell engelskaskicklighet vilket är konstigt då projektet tar 90% av kursens tid och bedöms kollektivt. » (Ganska bra)
- Lite mycket "gymnasiestil" över kursen överhuvudtaget. Känns inte som att nivån har ökat.» (Ganska bra)
- Den var mycket intressant, men jag märkte att de som jobbade med elledningarna (A-grupperna) verkade förstå mer av kretsanalysen, då man får reda på lite mer reaktiv effekt i ledningar osv. vilket jag tycker att alla ska få chansen att göra.» (Ganska bra)
- Jag tyckte det var ett bra projekt och det gav en bra inblick i vad det faktiskt kan innebära att jobba som civilingenjör inom elektroteknik. Dock var det lite luddigt formulerade deluppgifter etc.» (Ganska bra)
- Projektuppgiften gjorde att man lärde känna några klasskamrater, och mycket bra del för att inse svårigheterna i att jobba med andra.» (Ganska bra)

8. Hur har handledningen kring projekten fungerat?

29 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»4 13%
Ganska bra»15 51%
Mycket bra»9 31%

Genomsnitt: 3.1

- vilken handledning?» (Mycket dåligt)
- Fick inte rätt svar på frågor som rörde den elektrotekniska biten av projektet. » (Ganska dåligt)
- De olika lärarna har inte pratat med varandra tillräckligt mycket. De sa helt olika saker och man fick olika besked om det mesta beroende på vem man pratade med. som till exempel vad man skulle ha för referenssystem och inlärningsdatum.» (Ganska dåligt)
- Jag hade gärna sett mer "lärarledd" undervisning, särskillt när det gäller något så komplicerat som projektet nu var. Det är svårt att läsa sig till allting.» (Ganska bra)
- Hjälp har funnits tillgänglig om man behövt.» (Ganska bra)
- Mycket bra och befogat handledning/kritik från Jens.» (Mycket bra)

9. Vad tyckte du om omfattningen av projketet?

Kommentera gärna

29 svarande

För stort»14 48%
Lagom»14 48%
För litet»1 3%

Genomsnitt: 1.55

- Med våra ringa förkunskaper i ämnet kändes det som att vi la ner mycket ineffektiv tid.» (För stort)
- För stort för att vara ett projekt på halvtid, tog mycket tid att hitta och läsa in sig på fakta.» (För stort)
- Våra kunskaper vi hade var alldeles för små för att förstå alla beräkningar vi skulle göra. » (För stort)
- För stort med tanke på vad betyget grundas på» (För stort)
- Får man mer handledning skulle det vara lagom, som det var nu blev det lite för mycket att lära sig på egen hand.» (För stort)
- Eftersom det var såpass mycket att behandla blev det att man delade upp arbetet gruppen emellan. Det var därför lite svårt att inom vissa delar få en ordentlig överblick.» (För stort)
- För stort i förhållande till vad man får ut betygsmässigt.» (För stort)
- Hade problem att hitta specifika detaljer som var viktiga i framförandet av vissa delar i projektet. Fick ta en lärares tyska bok för att få svar på vissa frågor. » (För stort)
- De sa ca 11 sidor men om man skulle få med allt de ville så skulle det bli minst 25...» (För stort)
- Omfattningen var ganska okej, med tanke på att det inte verkade som att handledarna tog hänsyn till om man behandlat vissa delar. » (Lagom)
- Det var precis lagom för ändamålet och tiden man hade på sig.» (Lagom)
- Känns ibland som om man kunde skrivit om vad som helst bara det var på korrekt engelska och med rätt upplägg av rapporten.» (För litet)

10. I vilken utsträckning har föreläsningar och övningar i gruppdynamik bidragit till att arbetet i gruppen fungerat?

29 svarande

Liten utsträckning»16 55%
Viss utsträckning»10 34%
Stor utsträckning»2 6%
Mycket stor utsträckning»1 3%

Genomsnitt: 1.58

- Tycker inte att föreläsningarna i gruppdynamik gav speciellt mycket.» (Liten utsträckning)
- Eftersom bara hälften av gruppen deltog på samtliga övningar som var "obligatoriska" gav det inte så mycket.» (Liten utsträckning)
- Detta betyder inte att detta inslag inte varit intressant och givande. Gruppen fungerade bra ändå.» (Liten utsträckning)
- Vår grupp fungerade mycket bra ändå.» (Liten utsträckning)
- Gruppen var väldigt dynamisk till att börja med. Det var däremot lite intressant.» (Liten utsträckning)
- Jag hade turen att hamna i en mycket seriös grupp som passade mig bra och vi jobbade redan innan dessa övningar bra ihop. jag kan tänka mig att andra grupper kan ha haft ganska stor nytta av dessa lektioner.» (Liten utsträckning)
- Gruppen jag var i fungerade mycket bra redan från början.» (Viss utsträckning)
- Man fick en inblick i det» (Viss utsträckning)

11. Antalet gruppdynamikinslagen i kursen varit:

29 svarande

För få»2 6%
Lagom»21 72%
För många»6 20%

Genomsnitt: 2.13

- "Bryter av" på ett bra sätt.» (Lagom)

12. Innehållet i gruppdynamikinslagen varit:

29 svarande

Helt ovidkommande»2 6%
Ganska relevant»19 65%
Mycket relevant»8 27%

Genomsnitt: 2.2

- hade en grupp som fungerade mycket bra i sig själv. Möjligt att undervisningen varit mer relevant för andra grupper.» (Ganska relevant)
- Intressant, men inte alltid relevant för kursen.» (Ganska relevant)
- Kul och intressant, tar upp saker till diskussion som man aldrig skulle gjort annars.» (Mycket relevant)

13. Vad tyckte du om skrivuppgifterna (summary, critique)?

29 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»7 24%
Ganska bra»19 65%
Mycket bra»3 10%

Genomsnitt: 2.86

- Vad är det för mening att ha en inlämningsuppgift som man inte sätter betyg på? Då vet man ju inte vad man skall förbättra till nästa gång.» (Ganska dåligt)
- Att skriva kritiken var en väldigt bra övning. Att ge/få feedback på den var givande » (Ganska bra)

14. Till hur stor hjälp har kursmaterial varit för din inlärning?

28 svarande

Mycket liten»6 21%
Ganska liten»9 32%
Ganska stor»10 35%
Mycket stor»3 10%

Genomsnitt: 2.35

- vilket?» (Mycket liten)
- Handouts och liknande har hjälpt mig utveckla min engelska i större grad än lektionerna.» (Ganska stor)
- Om vi tänker oss kursmaterialet som de utdelade utskrifterna.» (Ganska stor)

15. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

29 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 6%
Ganska bra»14 48%
Mycket bra»13 44%

Genomsnitt: 3.37

- Många tillfällen det inte fungereade» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

16. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

29 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»13 44%
Mycket bra»15 51%
Har ej sökt hjälp»1 3%

Genomsnitt: 3.58

- Väldigt duktiga, kunniga och förmögna till att svara på frågor. Om kanske inte alltid på sekunden så återkom de alltid nästa gång med svar.» (Mycket bra)

17. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

29 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»10 34%
Mycket bra»18 62%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.55

- Vissa i gruppen deltog ej i arbetet» (Mycket dåligt)

18. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

29 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 6%
Lagom»16 55%
Hög»8 27%
För hög»3 10%

Genomsnitt: 3.41

- Blev hög i slutet, men det beror bara på mig.» (Lagom)
- den är väldigt tidskrävande» (Hög)
- Den var okej i LP1 men i LP2 blev den för tung för att läsas parallelt med två andra kurser. Detta är den som tagigt mest tid av de tre med minst schemalagd tid.» (Hög)
- Den var för hög mot vad det känns som att den borde varit. Projektet tog för mycket tid i de lägena när man hade som minst tid att göra det.» (Hög)
- För mycket med tanke på vad man får ut av kursen.» (För hög)
- Utan klara mål kan projektet ta allt ifrån för lite tid till ett helvetes lång tid.» (För hög)

19. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

29 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»14 48%
Hög»12 41%
För hög»2 6%

Genomsnitt: 3.51

- Vissa perioder var det lite väl mkt fokus på denna kursen, även om man låg bra till med projektarbetet.» (Lagom)
- Att ha tre kurser parallellt + matlab blev väldigt knepigt. Man borde haft teknisk kommunikation över en läsperiod istället. » (Hög)


Sammanfattande frågor

20. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

29 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Dåligt»5 17%
Godkänt»13 44%
Gott»9 31%
Mycket gott»1 3%

Genomsnitt: 3.13

- Tycker inte alls att denna kursen ger så mycket.» (Mycket dåligt)
- Flytta den så att man har kretsanalysen först. Sedan kan man använda kunskaperna därifrån till att göra ett mer avancerat projekt som är dessutom mer tidseffektivt.» (Dåligt)
- Informationen om projektuppgiften var katastrofal. I efterhand förstår man att ett mål med projektet var att vi skulle lära oss att skriva en projektrapport. Men att allt skulle sammanfattas som en projektrapport framgick inte förrän då vi skulle sammanställa draft 2, alltså långt in på kursen. Det hade sparat oss oehört mycket arbete om de hade gått ut med detta från början och inlett kursen i hur man skriver en rapport.» (Dåligt)
- Projektet tar för mycket plats för att spela så liten del i bedömningen» (Godkänt)
- Kort kommentar: inte alls kul och lite nödvändig. Grupparbetet var det som gjorde kursen godkänd. Att läsa mer engelskakurser när man valt en teknisk linje var inte något att hurra för. » (Godkänt)

21. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Rapportskrivningen, fast på svenska.»
- att vi skriver på engelska, det är viktigt»
- Gruppdynamik»
- Projektet »
- EngOnline»
- Föreläsningarna om gruppdynamik. De var väldigt intressanta.»
- EngOnline, handledarna, lärarna.»
- Informationen, engOnline, lärarna»
- Handouts som man fick ut varje vecka. Det gav relevanta grammatik uppgifter och stöd till presentationen. Men också planeringar ingick som självklart var bra att ha. »
- Ämnet på projektet. vi hade om distribution.»

22. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Undervisningen i engelsk grammatik, borde flyttas fram några år.»
- hela kursen bör genomarbetas. Kanske bättre att lägga den på våren»
- lägg in föreläsningar som förklarar beräkningarna man ska göra»
- Grammatikdelen och upplägget på projektet lite mer tekniskt.»
- Mer handledning på den tekniska delen, mer övningar i engelskan.»
- Jag anser att grammatik-föreläsningarna var lite överflödiga. Vissa saker var bra repetion. Men jag skulle helst vilja se att man fick öva den muntliga förmågan inom språket mer.»
- Lägg kursen i LP 3 eller senare, tar för mycket tid i början vilket leder till att grundkurserna blir lidande. »
- Projektuppgiften»
- Tips om källor borde vara bättre. Till exempel, på uppgiftsbladet fanns det tips om olika böcker, men vissa av böckerna, till exempel electrical power generation, and distribution, eller vad den nu hette av Grigsby L var otroligt svår att söka information i. Vilket ledde till bortslösad anstängning och tid.»
- Målet med projektet och inom vilka ramar man ska röra sig. »
- Att ha kursen över en läsperiod istället. »
- engonline!!! kunde varit bättre om det var lite fler korta prövningar i stället för megalånga som tar hur lång tid som hälst att göra. (mitt internet la ner ibland så man kunde få göra samma prövning 4 ggr. det var inte ett dugg kul)»
- Tider för inlämningar och prov måste kommuniceras mycket tydligare, man fick reda på dom flesta datumen genom rykten, visserligen ser man när filinlämningen stänger men man är ju inte inne där o kollar så ofta... Engelska grammatiken, lärde mig inte så mycket nytt, man behöver bättre möjligheter till egenstudier»

23. Övriga kommentarer

- Det är en nyttig kurs men den kan förbättras»
- Har varit med och skrivit en separat utvärdering som har skickats till de ansvariga för kursen.»
- Intressant kurs. Jag gillar.»
- Känns som att engelskabiten ska vara avklarad på gymnasiet och att tiden istället kan användas till annat.»
- Lärarna måste lära sig att samarbeta! De borde gemensamt gå en kurs i gruppdynamit!!»


Kursutvärderingssystem från