ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kvalitets- och miljöledning H11, LMT236

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-20 - 2011-11-04
Antal svar: 9
Procent av deltagarna som svarat: 47%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskiningenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

9 svarande

Högst 15 timmar»1 11%
Cirka 20 timmar»3 33%
Cirka 25 timmar»2 22%
Cirka 30 timmar»1 11%
Minst 35 timmar»2 22%

Genomsnitt: 3

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

9 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 11%
75%»2 22%
100%»6 66%

Genomsnitt: 4.55


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

9 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 22%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»7 77%

Genomsnitt: 3.77

- Miljömålen kom efter kursen och inte innan.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Men de var så otroligt många att det var svårt att överhuvudtaget lära sig NÅGOT. För många mål = för brett = svårt att minnas. Speciellt när man har så mycket annat innan tentan att tentaplugget skjuts fram ganska nära inpå tentamensdatumet.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

9 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»8 88%
Nej, målen är för högt ställda»1 11%

Genomsnitt: 2.11

- Jag anser att: en dugga, ett 6 sidor långt paper, ett arbete på 30-40 sidor och en massa bilagor och separata dokument som ska fyllas i och utredningar som ska göras, m.m, en A3:a som ska skapas och två presentationer-en för klassen och en på företaget, samt en stor tenta på det, det är inte riktigt humant. Inte när man har en kurs till vid sidan av med ett stort arbete, redovisning och tenta. » (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

9 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»5 55%
Ja, i hög grad»4 44%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.44

- Det var ju en sådan bredd på kunskapsmålen att det var svårt att lära sig allt och komma ihåg allt. Därför föll vissa bitar bort medan andra saker lättare fastnade i huvudet. På tentan handlade några frågor om sådant jag inte prioriterat för att det inte tagits upp på lektionerna och det var mycket jag kunde om andra saker som tentan inte alls berörde, t.ex. Lean, 6 sigma, EMAS, 5S, m.m.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

9 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»6 66%
Ganska stor»3 33%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.33

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

9 svarande

Mycket liten»1 11%
Ganska liten»2 22%
Ganska stor»5 55%
Mycket stor»1 11%

Genomsnitt: 2.66

- Miljöboken hade jag ingen större nytta av» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 22%
Ganska bra»4 44%
Mycket bra»3 33%

Genomsnitt: 3.11

- Hemsidan har funkat dåligt aker har kommit ut sent om alls.» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

9 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 11%
Ganska bra»2 22%
Mycket bra»6 66%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.55

- Dock går de inte förstå något Hans säger eller svårt att få honom att lyssna på vad som frågas.» (Ganska bra)
- Snabb och relevant feedback av Hans på det man gjort fram till handledningstillfällena i miljödiplomeringsprojekten. Alltid kul när man kommer till handledningen och handledaren är insatt i det man skrivit.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 33%
Mycket bra»6 66%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.66

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

9 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 55%
Hög»2 22%
För hög»2 22%

Genomsnitt: 3.66

- Beroende på projektets storlek kan arbetsbelastningen bli hög eftersom det ingår ett antal olika redovisningar samt rapport och ytterligare småuppgifter» (Lagom)
- Miljödiplomering tog upp mycket tid» (Hög)
- Framförallt har arbetsbelastningen varit fel. Miljödiplomeringen är en såpass stor del av kursen att extra arbeten utöver detta som ISO 26000 pappret känns som fel fokus.» (För hög)
- Jag tycker nästan att bara miljödelen fyllde upp arbetsbelastning tillräcklig för en hel kurs. Det var som om Hans ville in med så mycket kunskap som möjligt i kursen, vilket i sig är bra, men om man vill kunna klara kursen och helst få ett högt betyg, blev det lite väl mycket. » (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

9 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»6 66%
Hög»3 33%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.33

- Det har varit en bra arbetsbelastning sett över perioden. Dock känns det som det kunde varit lite ompriotering så att fokus kunde läggas på rätt saker.» (Lagom)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»3 33%
Godkänt»4 44%
Gott»2 22%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.88

- De flesta föreläsningar har varit hafsiga och istället för att lägga ihop 2 korta föreläsningar till en så har det varit flertalet 1h föreläsningar. Vet inte om vi gått igenom något på miljödelen i föresläsning och inga Powerpoints har kommit upp på studieportalen. » (Dåligt)
- Ojämn belastning mellan de olika delarna i kursen. Miljödelen har fler föreläsningar, projekt med redovisningar samt rapport och därtill kommer fler småuppgifter. Ta bort småuppgifter som löper parallellt med projektet så fokus kan ligga hos företaget.» (Dåligt)
- Jag tyckte verkligen om att vi hade ett projekt kopplat till företag. Det var mycket lärorikt och kändes äkta. Kul arbete att hjälpa dem att bli miljödiplomerade, verkligen. Men. Det var alldeles för mycket runt omkring. En kurs som innehåller så många moment var svår att klara av, när man har andra kurser vid sidan av. Det är som om lärarna i kursen inte riktigt har koll på hur mycket den andre kräver av oss, så att det blir "dubbelt upp" och verkar inte tänka på att vi faktiskt har andra kurser vid sidan av.» (Godkänt)
- Miljödiplomeringsprojekten var lärande och man lärde sig hur man jobbar med miljö på ett bra sätt med hjälp av detta arbetssätt, det blev verkligt det man gjorde när ett företag skulle ha användning för det. Kontakten med företag och Miljöbron känns riktigt bra! Att projektet gav bonuspoäng på tentan gör att man blir mera engagerad också. » (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Bergmans och Klefsjös bok mycket bra studie litteratur.»
- Kopplingen till företag.»
- Miljödiplomeringsprojekten. Bra med en dugga som koll innan man går vidare.»
- Hans "Hasse" Ericsson»
- Projektet kan vara givande beroende på företag.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Ett mindre omfång av kunskapsmål. »
- Kvalitetsdelen i kursen skulle möjligtvis trycka extra på något speciellt precis som miljödelen gör så man får större inblick i arbetetsgången på företag. Hade man läst kvalitetsstyrning i produktutveckling våren innan så blev vissa moment upprepade. Det bästa med kvalitetsdelen är när man får reda på verkliga exempel från Mats (tagna från arbetslivet), kanske utveckla/göra verkliga case av dessa förslagsvis. Kanske borde kursen gå djupare in på något specifikt inom kvalitetsarbetet, nu känns det som att det är för många olika saker att lära sig inom denna delen i kursen. Inom miljödelen kanske man skulle vilja att Hans skulle ha några flera powerpointslice att visa, svårt att hänga med några gånger då det som sades inte alltid fanns att se på powerpointen.»
- Gå i genom kursmålen bättre på föreläsningar. »
- Eftersom rapporten blir en såpass stor del av kursen och det är svårt att skriva den i början av läsperioden då material behövs så kan delredovisningarna tas bort då dessa inte ger något. »

16. Övriga kommentarer

- Nöjd med kursen i sin helhet!»


Kursutvärderingssystem från