ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering: Tillämpad reglerdesign, SSY250

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-18 - 2012-11-11
Antal svar: 15
Procent av deltagarna som svarat: 42%
Kontaktperson: Simon Karlsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Mekatronikingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

15 svarande

Högst 15 timmar»3 20%
Cirka 20 timmar»3 20%
Cirka 25 timmar»3 20%
Cirka 30 timmar»4 26%
Minst 35 timmar»2 13%

Genomsnitt: 2.93

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

15 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»2 13%
75%»4 26%
100%»9 60%

Genomsnitt: 4.46

- 90%» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

15 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 20%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 26%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»8 53%

Genomsnitt: 3.13

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

13 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»13 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

14 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 28%
Ja, i hög grad»6 42%
Vet ej/har inte examinerats än»4 28%

Genomsnitt: 3

- Tentan kunde vara bredare» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»1 6%
Ganska liten»1 6%
Ganska stor»2 13%
Mycket stor»11 73%

Genomsnitt: 3.53

- Är typen som föredrar att läsa kursböckerna, föreläsningarna var bra ändå.» (Mycket liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»8 53%
Mycket stor»7 46%

Genomsnitt: 3.46

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 33%
Mycket bra»10 66%

Genomsnitt: 3.66


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

15 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»3 20%
Mycket bra»10 66%
Har ej sökt hjälp»2 13%

Genomsnitt: 3.93

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 6%
Ganska bra»5 33%
Mycket bra»8 53%
Har ej sökt samarbete»1 6%

Genomsnitt: 3.6

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

15 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»10 66%
Hög»5 33%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.33

- Hade varit för hög om de valbara inlämningarna skulle vara obligatoriska.» (Lagom)
- Minska teori eller ta bort är det bäst.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

15 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»12 80%
Hög»2 13%
För hög»1 6%

Genomsnitt: 3.26


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»1 6%
Gott»7 46%
Mycket gott»7 46%

Genomsnitt: 4.4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Inlämningsuppgiften/labb»
- Det mesta. »
- Möjligheten till bonuspoäng.»
- Kurslitteratur, föreläsningar och föreläsare är de bästa. Extra arbetet ska vara ej obligatorisk.»
- Labben var trevlig : )»
- Bertil»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Jag skulle gärna ha velat haft med ett studiebesök hos något processföretag under kursen»
- dugga med bonus till tentan hade gjort gott»
- Ta bort bonusdelen! Rent skräp! Lägg in en frivillig dugga som kan ge bonuspoäng istället. Då kan en del teori mm avverkas på den.»
- inlämningsuppgiften kunde getts ut tidigare och det frivilliga arbetet kunde redovisats tidigare. Något olyckligt att dessa två + mässrapporten + inlämning och presentation i kursen mekatronikprojekt hamnade med bara några dagars mellanrum.»
- Ha redovisningen av tilläggsdelen i mitten av kursen. Det blir alldeles för mycket att göra den i slutet när det dessutom skulle lämnas in en skriftlig rapport på det. Jag skulle gjort tilläggsdelen om den hade varit tidigare på läsperioden. Vi läser ett projekt samtidigt, då vet man att det är mycket att göra i slutet, så är det alltid med projekt. Lite mer om de praktiska delarna på tavlan, man lär sig bättre då, men förstår om kursen är så stor att det blir självstudier.»
- Inga mer teori frågor eller minska poäng på dem typ av uppgifter. Ni kan också minska krav på teori delen. Tentan poäng ska höjas lite , exempelvis iställer av 10-15-20 blir då 15-20-25 »
- Om extraarbetet görs obligatoriskt så anser jag att man måste fortsatt ha olika nivåer på extraarbeten så eleven kan ha möjligheten att lägga sitt extraarbete på en nivå som de anser sig klara av.»

16. Övriga kommentarer

- Bra föreläsningar. Overheadapparaterna i vissa salar är under all kritik och bör ses över. Du som använder dem kanske är rätt person att ta upp det med serviceenheten...»
- Tentamensdatum var väldigt nära till elektriska system som är en obligatorisk kurs till elektroingenjör så ni får gärna tänka på den. »
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.4

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.4
Beräknat jämförelseindex: 0.85


Kursutvärderingssystem från